Escuchar

Correcció d'errors

Contenido en el idioma por defecto
10869. CORRECCIÓ d’error de l’Acord executiu 10845/2013, de 18 de desembre, pel qual es convoquen eleccions per elegir alguns dels òrgans col·legiats de la Universitat que determina l’article 6.2 de la normativa electoral.
Advertits de l’error comès a les taules tercera (estudis de màster oficials) i quarta (estudis de doctorat) del punt 6.c) de l’annex 3 de l’Acord executiu 10845/2013, de 18 de desembre, pel qual es convoquen eleccions per elegir alguns dels òrgans col·legiats de la Universitat que determina l’article 6.2 de la normativa electoral, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.
L’assignació de la docència del Màster Universitari en Neurociències i del Doctorat en Neurociències al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut s’ha de substituir per l’assignació als departaments de Biologia i de Psicologia.
Es publiquen com a annex les taules tercera i quarta del punt 6.c) de l’annex 3 de l’Acord executiu 10845/2013 resultants de les modificacions realitzades per aquesta disposició.
 
Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 
 
Palma, 19 de desembre de 2013
El Rector,
Llorenç Huguet
Annex
Estudis de màster oficials
Departament
Estudi
Biologia
Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular, Màster Universitari en Ecologia Marina, Màster Universitari en Microbiologia Avançada, Màster Universitari en Neurociències
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,* Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Ciències de la Terra
Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals, Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies2
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Màster Universitari en Matemàtiques,* Màster Universitari en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions,* Màster Universitari en Tecnologies de la Informació
Dret Privat
Màster Universitari en Pràctica Jurídica,1 Màster Universitari en Advocacia2
Dret Públic
Màster Universitari en Pràctica Jurídica,1 Màster Universitari en Advocacia2
Economia Aplicada
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme,1 Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient, Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies2
Economia de l’Empresa
Màster Universitari en Comptabilitat,1 Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria,2 Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme,1 Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa
Filologia Catalana i Lingüística General
Màster Universitari De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i la Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat,* Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes
Filosofia
Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Filosofia Contemporània
Física
Màster Universitari en Enginyeria Electrònica,1 Màster Universitari en Física, Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2
Infermeria i Fisioteràpia
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,1 Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària1
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Màster Universitari en Educació Inclusiva, Màster Universitari en Gestió Cultural, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció, Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família
Psicologia
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,1 Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària,1 Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Neurociències, Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
Química
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial, Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional, Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)
 
* Màsters universitaris en extinció, corresponents al Reial decret 56/2005.
1 Màsters universitaris en extinció, corresponents al Reial decret 1393/2007.
2 Noves titulacions del Reial decret 1393/2007.
 
Estudis de doctorat 
Departament
Estudi
Biologia
Doctorat en Biologia de les Plantes,2 Doctorat en Ecologia Marina,2 Doctorat en Microbiologia, Ambiental i Biomèdica,2 Doctorat en Biotecnologia i Biomèdica Evolutiva (encara en tràmit),2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença,2 Doctorat en Neurociències2
Doctorat en Biologia de les Plantes,1 Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular,1 Doctorat en Ecologia Marina,1 Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia,1 Doctorat en Neurociències1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Biologia,* Doctorat en Biologia de Plantes Mediterrànies,* Doctorat en Ciències Marines,* Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies i en Microbiologia Avançada),** Doctorat dins el POP en Ciències de la Salut i el Comportament (en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular)**
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 
Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada,2 Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2
Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments,1 Doctorat en Ciències Biosociosanitàries,1 Doctorat en Nutrició Humana,1 Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Biologia Fonamental,* Doctorat en Ciències Mèdiques Bàsiques,* Doctorat en Nutrició Humana,* Doctorat dins el POP en Ciències de la Salut i el Comportament (en Nutrició Humana, en Neurociències i en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada)**
Ciències de la Terra
Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia,2 Doctorat en Turisme2
Doctorat en Geografia1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Societat, Territori i Medi Ambient,* Doctorat en Geografia*
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 
Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia,2 Doctorat en Turisme2
Doctorat en Història,1 Doctorat en Història de l’Art1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Història - Història de l’Art,* Doctorat en Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica i Historicoartística,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió)**
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions2
Doctorat en Informàtica,1 Doctorat en Matemàtiques1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Informàtica,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Matemàtiques i en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)**
Dret Privat
Doctorat en Dret,2 Doctorat en Turisme2
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Dret Privat*
Dret Públic
Doctorat en Dret2
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Dret Privat i Dret Públic i Dret del Turisme,* Doctorat en Dret Públic*
Economia Aplicada
Doctorat en Economia Aplicada2
Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Economia i Empresa,* Doctorat en Globalització Econòmica i Benestar Social,* Doctorat dins el POP en Ciències Econòmiques i Jurídiques (en Economia del Turisme i del Medi Ambient)**
Economia de l’Empresa
Doctorat en Economia Aplicada,2 Doctorat en Economia, Organització i Gestió / Doctorate in Economics, Management and Organization2
Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Economia de l’Empresa*
Filologia Catalana i Lingüística General
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Filologia Catalana i Lingüística General,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat)**
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Doctorat en Llengua i Literatures Modernes
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Filologia Espanyola, Moderna i Llatina,* Doctorat en Història de la Literatura i Literatura Comparada,* Doctorat en Llengües i Lingüística Aplicada*
Filosofia i Treball Social
Doctorat en Cognició i Evolució Humana2
Doctorat en Cognició i Evolució Humana,1 Doctorat en Filosofia
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Crisi de la Modernitat,* Doctorat en Filosofia,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Cognició i Evolució Humana i en Filosofia Contemporània)**
Física
Doctorat en Enginyeria Electrònica,2 Doctorat en Física2
Doctorat en Enginyeria Electrònica,1 Doctorat en Física1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Física,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Enginyeria Electrònica i en Física)**
Infermeria i Fisioteràpia
Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Infermeria i Salut Internacional*
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Doctorat en Educació,2 Doctorat en Tecnologia Educativa2
Doctorat en Educació Inclusiva, Doctorat en Educació: Primera Infància, Menors i Família,1 Doctorat en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Educació Ambiental,* Doctorat en Educació Inclusiva,* Doctorat en Investigació i Innovació en Educació,* Doctorat en Tecnologia Educativa,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement)**
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Doctorat en Educació2
Doctorat en Educació: Primera Infància, Menors i Família1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Ciències de l’Educació,* Doctorat en Investigació i Innovació en Educació*
Psicologia
Doctorat en Cognició i Evolució Humana,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença,2 Doctorat en Neurociències2
Doctorat en Cognició i Evolució Humana,1 Doctorat en Neurociències1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Psicologia,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Cognició i Evolució Humana)**
Química
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença,2 Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional / Theoretical Chemistry and Computational Modelling (encara en tràmit)2
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química,1 Doctorat en Química Orgànica Experimental i Industrial,1 Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Química Orgànica a la Indústria Quimicofarmacèutica,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Ciència i Tecnologia Química i en Química Teòrica i Modelització Computacional)**
 
1 Doctorats en extinció, corresponents al Reial decret 1393/2007.
2 Doctorats corresponents al Reial decret 99/2011 nous que s’imparteixen el curs 2013-14.