Escuchar

Definició

Contenido en el idioma por defecto

Dels consells de departament

separador

Article 31. Naturalesa

El consell de departament és l’òrgan de govern del departament corresponent i és presidit pel seu director. Les decisions que adopti en l'àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.

Article 32. Competències

Correspon al consell de departament:

1. Elegir i, si fa al cas, remoure el director del departament.
2. Aprovar la planificació de les activitats que ha de desenvolupar el departament.
3. Emetre els informes a què es refereix l'article 61 d'aquests Estatuts.
4. Proposar al Consell de Govern la contractació del personal contractat i els membres de les comissions de contractació que li corresponguin d'acord amb la normativa vigent.
5. Aprovar la memòria anual d'activitats del departament.
6. Aprovar la distribució i la gestió dels recursos assignats al departament.
7. Informar, amb caràcter previ, en la concessió de vènies docents.
8. Ser oït abans de l'aprovació del seu reglament de funcionament pel Consell de Govern.
9. Proposar a les facultats o escoles les modificacions dels plans d'estudis, sens perjudici de les funcions atribuïdes a les juntes de facultat o escola.
10. Ser oït en els nomenaments dels tribunals que han de jutjar les tesis doctorals.
11. Aprovar la proposta del pla docent anual del professorat que l’integra.
12. Proposar obres i altres inversions per millorar el servei.
13. Gestionar els espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
14. Exercir les competències que li atribueixin aquests Estatuts i la normativa que els desenvolupi.

Article 33. Composició

1. El consell de departament és constituït pels membres següents:

a) Els funcionaris dels cossos docents universitaris, així com els ajudants, els professors ajudants doctors, els professors col·laboradors, els professors contractats doctors, els professors emèrits i els professors visitants integrats al departament, com també els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
b) Una representació consistent en el vint per cent de l’apartat anterior dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra anterior. En cap cas no formaran part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.
c) Una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a), garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.
d) Un representant del personal d'administració i serveis que doni suport al departament.

2. La durada del mandat dels membres del consell de departament indicats a les lletres b) i c) de l’apartat anterior és de dos anys, i a la lletra d), de quatre anys.