Fixació composició numèrica

Contenido en el idioma por defecto

ACORD NORMATIU del dia 7 de novembre de 2017 pel qual es fixa la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat o escola.

El Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 24.2.34 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l'article 30.1.d), ha determinat la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat o escola.

En primer lloc cal dir que aquesta distribució és el resultat de l'aplicació de les previsions de la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 30 dels Estatuts de la Universitat: «1. Formen part de la junta de facultat o escola: [...] d) Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.»

De la mateixa manera, s'ha de dir que l'Acord normatiu 11544/2015, de 29 d’octubre, pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola (FOU núm. 421, de 4 de novembre), va establir una composició que afectava tots els col·lectius representats a aquestes juntes. La present distribució afecta només el col·lectiu estudiantil, atès que el nombre d'estudiants matriculats fa necessària una redistribució de la representació que hi tenen actualment, sense canviar el nombre total de representants en cada centre, determinat per l'Acord normatiu 11544/2015.

Finalment, com que està a punt d’exhaurir-se el mandat de dos anys dels representants dels estudiants elegits a les juntes de facultat o escola, determinat pel segon apartat de l’article 30 dels Estatuts, és escaient de convocar eleccions de representants del dit col·lectiu, un cop realitzada la distribució prèvia corresponent.

A l’últim, cal dir que ara per ara no és oportú de realitzar una nova distribució dels representants del professorat a les juntes, ja que no pertoca convocar eleccions dels representants indicats fins que no hagin exhaurit els quatre anys de mandat que tenen establert a l'article 30.2 dels Estatuts.

La composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i escola que resulta després de fer les modificacions pertinents és la següent:

Junta de la Facultat de Ciències 

 1. Cinc representants dels estudiants de Biologia.
 2. Quatre representants dels estudiants de Bioquímica.
 3. Tres representants dels estudiants de Física.
 4. Tres representants dels estudiants de Química.

Junta de la Facultat de Dret 

 1. Tretze representants dels estudiants de Dret.
 2. Tres representants dels estudiants de Relacions Laborals.

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa 

 1. Onze representants dels estudiants d’Administració d’Empreses.
 2. Quatre representants dels estudiants d’Economia.

Junta de la Facultat d’Educació 

 1. Set representants dels estudiants d’Educació Primària.
 2. Tres representants dels estudiants d’Educació Infantil.
 3. Tres representants dels estudiants d’Educació Social.
 4. Dos representants dels estudiants de Pedagogia.

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres 

 1. Dos representants dels estudiants d’Estudis Anglesos.
 2. Dos representants dels estudiants de Filosofia.
 3. Dos representants dels estudiants de Geografia.
 4. Dos representants dels estudiants d’Història.
 5. Dos representants dels estudiants d’Història de l'Art.
 6. Dos representants dels estudiants de Llengua i Literatura Espanyoles.
 7. Dos representants dels estudiants de Treball Social.
 8. Un representant dels estudiants de Llengua i Literatura Catalanes.

Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

 1. Deu representants dels estudiants d’Infermeria.
 2. Cinc representants dels estudiants de Fisioteràpia.

Junta de la Facultat de Psicologia

 1. Quinze representants dels estudiants de Psicologia.

Junta de la Facultat de Turisme

 1. Setze representants dels estudiants de Turisme.

Junta de l’Escola Politècnica Superior

 1. Tres representants dels estudiants d’Edificació.
 2. Tres representants dels estudiants d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 3. Tres representants dels estudiants d’Enginyeria Informàtica.
 4. Dos representants dels estudiants d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.
 5. Dos representants dels estudiants d’Enginyeria Telemàtica.
 6. Dos representants dels estudiants de Matemàtiques.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet