Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COTUTELA DE TESI ENTRE LA UNIVERSITAT DE TOLOSA II - LE MIRAIL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 12 de juliol de 2012
Tolosa, 23 d’agost de 2012

D’una banda, la Universitat de Tolosa II - Le Mirail (d’ara endavant, UTM), amb adreça a 5, Allées Antonio Machado, 31058, Tolosa Cedex (França), representada pel seu president, Jean-Michel Minovez.

I de l’altra, la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), amb adreça a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Espanya), representada per la seva Rectora, Montserrat Casas Ametller.

D’ara endavant denominades les parts.

Per la UTM:

 • D’acord amb el Decret de 25 de setembre de 1985 pel qual s’estableix el procediment per al dipòsit, la identificació i la reproducció de tesis i altres treballs lliurats abans de la fi del doctorat;
 • D’acord amb el Decret de 7 d’agost de 2006, relatiu a les modalitats de dipòsit, descripció, reproducció, difusió i conservació de les tesis o dels treballs defensats amb vista al doctorat;
 • D’acord amb el Decret de 7 d’agost de 2006, relatiu a la formació doctoral;
 • D’acord amb el Decret de 6 de gener de 2005, relatiu a la cotutela internacional de les tesis.

Per la UIB:

 • D’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats;
 • D’acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats;
 • D’acord amb el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB;
 • D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials;
 • D’acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal;
 • D’acord amb el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior;
 • D’acord amb el Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial decret 285/2004;
 • D’acord amb l’Ordre ECI/3686/2004, de 3 de novembre, per la qual es dicten les normes per a l’aplicació del Reial decret 285/2004;
 • D’acord amb l’Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECI/3686/2004;
 • D’acord amb l’Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre l’expedició de títols universitaris de màster i doctorat;
 • D’acord amb l’Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de la UIB, FOU núm. 361, de 2 de maig de 2012;
 • D’acord amb l’Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el CEP de la UIB (FOU núm. 328, de 23 d’abril);
 • D’acord amb el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre l’expedició de títols universitaris oficials;
 • D’acord amb el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials;
 • D’acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

I, finalment,

- La voluntat de la doctora Francesca Salvà Mut, el doctor Michel Grossetti i la doctora Ainhoa de Federico de la Rúa d’assumir en cotutela la supervisió del doctorat, de conformitat amb aquest acord.

- L’interès de la senyora Caterina Thomàs Vanrell, d’ara endavant, la doctoranda.

Les parts acorden el següent:

Article 1. Supervisió de la tesi i durada de la cotutela

Les institucions associades es comprometen a assumir conjuntament la responsabilitat de la supervisió del projecte de recerca de la doctorand i l’organització de l’examen de doctorat, així com l’expedició del títol de doctor/a.

La cotutela s’emprèn a l’inici de la tesi, és a dir, a partir de l’any universitari 2011-12 i per una durada prevista de tres anys.

Aquest acord acaba el 30.06.2014, com a molt tard. Aquesta durada es pot prorrogar amb l’acord dels responsables de les parts si la doctoranda no pot defensar la tesi abans de la data prevista. En aquest cas, les parts han de signar una clàusula addicional a la cotutela per definir-ne les modalitats de prolongació.

Dades personals de la doctoranda:

Cognoms i nom: Thomàs Vanrell, Caterina
Adreça: av. de Joan Miró, núm. 1, 3 D, 07014 Palma (Illes Balears), Espanya
Data de naixement: 20.12.1985
Lloc de naixement: Palma
Nacionalitat: espanyola

Article 2. Direcció de la tesi

La doctoranda serà dirigida pels professors següents:

- Universitat de Tolosa II - Le Mirail:

 • Nom i cognom del director de la tesi: Michel Grossetti
 • Departament: LISST-Cers
 • Càrrec: director de recerca al CNRS
 • Nom i cognoms de la codirectora de la tesi: Ainhoa de Federico de la Rúa
 • Departament: LISST-Cers
 • Càrrec: professora titular

Universitat de les Illes Balears:

 • Nom i cognoms de la codirectora de la tesi: Francesca Salvà Mut
 • Departament: Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de      l’Educació
 • Càrrec: titular d’universitat

Les persones esmentades es comprometen conjuntament a assumir la totalitat de les seves obligacions com a responsables de la doctoranda, així com l’organització de sessions de tutoria que tindran per objectiu avaluar el progrés del projecte de recerca.

Article 3. Admissió als estudis de doctorat i títol de la tesi doctoral

L’estudiant de doctorat Caterina Thomàs Vanrell ha estat admesa als ensenyaments de doctorat als dos centres col·laboradors segons el reglament en vigor de cada centre.

- Universitat de Tolosa II - Le Mirail

 • Admissió al programa de Doctorat de Sociologia
 • Data: 20.10.2011

- Universitat de les Illes Balears:

 • Admissió al programa conjunt de Doctorat d’Educació Inclusiva
 • Data: 20.10.2011

Títol de la tesi:

La influència de la xarxa de suport als joves en el procés de transició de l’ensenyament secundari cap al món laboral

Article 4. Drets de matriculació

De la mateixa manera, la inscripció administrativa s’ha d’efectuar obligatòriament a la UTM i a la UIB a partir del moment en què aquest acord entri en vigor.

A la UIB la doctoranda pagarà la matrícula per tutela acadèmica del doctorat cada any acadèmic, d’acord amb el decret corresponent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el qual estableix els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la UIB. La doctoranda ha de pagar les despeses de matriculació a la UTM el primer any de tesi (programat per a l’any 2011-12). Els cursos 2012-13 i 2013-14 la UTM accepta d’exonerar la doctoranda de pagar les despeses de matriculació a la seva institució.

La matriculació a la tesi s’ha de renovar a la UIB cada any seguint aquest mateix procediment de matriculació.

Article 5. Expedició simultània del diploma de doctorat

Cada una de les institucions associades expedirà un títol de doctor/doctora corresponent a la doctoranda una vegada que hagi defensat la tesi amb èxit davant del tribunal:

 • Doctorat en Sociologia, per la Universitat de Tolosa II - Le Mirail
 • Doctora per la Universitat de Vic, la Universitat de Lleida i la Universitat de les Illes Balears en el programa conjunt de Doctorat d’Educació Inclusiva

Els títols de doctors han d’estar signats obligatòriament pels rectors de les institucions associades, respectivament.

Article 6. Cobertura social   

Des del moment de la signatura d’aquest conveni i mentre duri la preparació de la tesi, la doctoranda ha de justificar l’afiliació a una assegurança de malaltia/accident vàlida en ambdós països, d’acord amb les lleis i les directrius estatals en vigor i d’acord amb la normativa de cada centre.

Article 7. Durada dels períodes de treball en cada centre

La durada dels períodes de treball en cadascun dels centres es preveu de la manera següent:

 • Períodes de treball a la UTM: 2011-12, per un període mínim de tres mesos; 2012-13, per un període mínim de tres mesos, i 2013-14, per un període mínim de tres mesos.
 • Períodes de treball a la UIB: el temps que quedi per transcórrer.

Article 8. Formació doctoral

Pel que fa al programa de formació doctoral, la doctoranda ha de complir amb les exigències de cada institució. No obstant això, està autoritzada per validar una mateixa activitat de formació en els dos programes, mentre aquesta activitat estigui reconeguda per cadascuna de les dues parts com una activitat inclosa en la formació doctoral.

Article 9. Estipulacions econòmiques

Tota despesa relativa al desenvolupament d’estades de recerca a les institucions associades, a la participació en congressos estatals o internacionals i a l’organització de la defensa de la tesi, així com les altres despeses específiques del programa de doctorat, la discutiran i estudiaran conjuntament els responsables de les institucions associades.

Article 10. Tribunal i defensa de la tesi

La tesi dóna lloc a una defensa única a la UIB. Les dues universitats reconeixen la validesa de la defensa i, amb el vistiplau del jurat, concedeixen de manera simultània el títol de doctor de cada país (el grau de doctor/a per la UTM i el títol de Doctora per la Universitat de Vic, la Universitat de Lleida i la Universitat de les Illes Balears en el programa conjunt de Doctorat d’Educació Inclusiva).

La concessió de l’autorització de la defensa de la tesi i la constitució del tribunal de la defensa es duran a terme segons les modalitats que preveuen el Decret de 7 d’agost de 2006, relatiu als estudis de postgrau de la UTM, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i la resta de normativa vigent de la UIB.

El tribunal de la tesi doctoral es formarà de mutu acord entre les institucions associades i conforme a les estipulacions següents:

El tribunal es forma prenent com a base una proporció equilibrada de membres de cada institució, designats conjuntament per aquestes, i inclou, a més, personalitats externes a aquestes institucions. El nombre de membres del jurat no pot excedir les vuit persones.

El jurat serà format de la manera següent:

 • dos membres de la UTM
 • dos membres de la UIB
 • dos membres externs a aquestes dues institucions

Article 11. Llengua de redacció i defensa de la tesi

La tesi s’ha de redactar en castellà i ha d’anar acompanyada d’un resum substancial en llengua francesa. La tesi s’ha de defensar en castellà i la doctoranda podrà respondre a una part de les preguntes del jurat en llengua francesa.

Article 12. Dipòsit, identificació i reproducció de la tesi

L’estudiant es compromet a respectar el reglament en vigor en cadascun dels dos països per al dipòsit, la identificació i la reproducció de les tesis.

La protecció del tema de la tesi i la publicació, l’explotació i la protecció dels resultats de recerca comuns als laboratoris d’acollida de la doctoranda han d’estar assegurats d’acord amb els procediments específics de cadascun dels centres implicats en la cotutela.

Article 13. Validesa de l’acord i resolució de conflictes

Les disposicions que es recullen en aquest acord en cap cas no poden contradir les disposicions relatives al lliurament del diploma de doctorat de la UTM, ni tampoc les regulacions vigents de la UIB en matèria de recerca doctoral.

La persona interessada:
Caterina Thomàs

Universitat de Tolosa II - Le Mirail
El director de tesi
Michel Grossetti

 

La directora de l’Escola Doctoral
Colette Zytnicki

 

La directora de la tesi 
Ainhoa de Federico de la Rúa

 

El director de la Unitat de Recerca
Denis Eckert

Universitat de les Illes Balears
La directora de la tesi
Francesca Salvà

El president de la Universitat
Jean-Michel Minovez

La Rectora de la Universitat
Montserrat Casas

 

El vicepresident del Consell Científic
Daniel Lacroix

El vicerector de Postgrau i Formació Permanent
Jaume Carot

 

El director del Centre d’Estudis de Postgrau
Maurici Mus

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d’abril de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).