Vot anticipat

Contenido en el idioma por defecto
 1. El vot anticipat, que s’admet amb caràcter general, es regula per les disposicions següents:
  1. La papereta electoral s’ha d’adreçar a la Secretària General de la Universitat, sota doble sobre, i presentar a l’Oficina Principal de Suport en Matèria de Registres (Son Lledó) i als punts de suport en matèria de registre de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. A la part exterior del sobre gros hi ha de constar la indicació que es tracta d’un vot anticipat, la referència al procés electoral de què es tracti, el número de registre d’entrada, el remitent i el destinatari (la Secretària General de la Universitat), mentre que a la part exterior del sobre petit només hi ha d’haver la referència al procés electoral.
  2. A l’interior del sobre gros s’hi ha d’incloure, a més del sobre petit amb la papereta que conté el vot, fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
  3. Només tenen validesa els sobres que tinguin l’entrada a l’Oficina Principal de Suport en Matèria de Registres (Son Lledó) fins a les 13 hores del dia abans de la votació. Així mateix, també són vàlids els sobres presentats als punts de suport en matèria de registre de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, el termini dels quals acaba a les 13 hores d’un dia abans que per als presentats a l’Oficina Principal de Suport en Matèria de Registres (Son Lledó).
  4. És requisit indispensable que la persona que exerceix el vot presenti el vot anticipat, en persona, a l’Oficina Principal de Suport en Matèria de Registres (Son Lledó) o als punts de suport en matèria de registre de les seus universitàries. A aquest efecte, a l’hora de presentar el vot anticipat s’haurà d’identificar amb l’original d’alguns dels documents indicats a la lletra b) d’aquest mateix apartat.
  5. El vot presencial anul·la el vot anticipat, i en cas que es doni aquest supòsit, es destruirà el sobre amb el vot anticipat.
 2. Els sobres i les paperetes per exercir el vot anticipat es trobaran a disposició dels electors a la Secretaria General i a les secretaries de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.