Competències

Contenido en el idioma por defecto

El Claustre és competent per:

  • Elaborar els Estatuts, reformar-los i corregir les errades que s'hi detectin.
  • Convocar eleccions extraordinàries al càrrec de Rector.
  • Elegir els membres del Consell de Govern que li corresponen, per i entre els mateixos membres del sector representat.
  • Elegir i, si escau, revocar el defensor universitari, que a la Universitat de les Illes Balears rep el nom de Síndic de Greuges, i rebre'n l'informe anual.
  • Qualssevol altres competències que li siguin atribuïdes per llei o pels presents Estatuts.