Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional, que tindrà lloc el dia 13 de maig de 2004 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Discussió i aprovació, si escau, del nou Reglament acadèmic.**

4. Curs d'Especialista Universitari en Psicologia de l'Esport.

5. Curs d'Expert Universitari en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies.

6. Curs de postgrau en Anàlisi de Risc d'Inundació a Cursos Mediterranis III.

7. Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius.

8. Modificació dels títols progressius de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials.

9. Programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics.

10. Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU).

11. Programa d'ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB.

12. Informació del Consell de Direcció.

13. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Sabàtics.

e) Proposta de nomenament de professor emèrit.

f) Altres.

14. Precs i preguntes.

Palma, 6 de maig de 2004

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de març de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 13 de maig de 2004.