Convocatoria del Consell de Govern del dia 21 de juny de 2000

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 21 de juny de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Substitució dels professors en serveis especials.

5. Modificació dels plans d'estudis d'Infermeria, Psicopedagogia, Administració i Direcció d'Empreses i Química.

6. Pla d'estudis d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat: Electrònica Industrial.

7. Màster Universitari en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes.

8. Curs de postgrau: El Nou Procés Civil. Llei 1/2000.

9. Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir.

10. Curs d'Especialista Universitari en Educació per a la Salut.

11. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2000-2001.

12. Informació del Consell Executiu.

13. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Sabàtics.
e) Llicències per estudis.
f) Altres: Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears.

14. Precs i preguntes.

Palma, 15 de juny de 2000

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 18 de maig de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 21 de juny de 2000.

Membres de la Junta de Govern.