Convocatoria del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2006

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 25 de juliol de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Modificació del Pla d'estudis conduents al títol de Llicenciat en Psicologia.

5. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau de la UIB.

 • Màster Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials, títol de postgrau de la UIB (50 crèdits).
 • Curs d'Expert Universitari en Avaluació i Diagnòstic del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), títol de postgrau de la UIB (10,8 crèdits).
 • Curs d'Especialista Universitari en Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca I. Detecció, diagnòstic i tractament en l'infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB (20 crèdits).
 • Màster Universitari en Hotel and Resort Management. Títol de postgrau de la UIB i la Universitat Major (Xile), (60,4 crèdits), proposat per l'Escola de Turisme.
 • Curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses Financeres. Títol de postgrau de la UIB (30 crèdits).
 • Curs d'Especialista Universitari en Salut Mental a la Pràctica Clínica. Títol de postgrau de la UIB (20 crèdits).

6. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per a l'any acadèmic 2006-2007.

7. Reglament d'estudis propis interuniversitaris que es realitzin entre les universitats del G9.

8. Aprovació, si escau, de la normativa d'instituts de recerca propis de la UIB.

9. Elecció de dos membres de la Comissió d'Investigació.

10. Elecció d'un membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i d'un membre del Patronat de la Fundació General de les Illes Balears.

11. Fundació Universitat - Estudi General Lul·lià.

12. Modificació dels estatuts del consorci de l'Escola d'Hoteleria.

13. Informació dels contractes programa d'acció tutorial signats per a l'any acadèmic 2006-2007.

14. Informació del Consell de Direcció.

15. Afers de tràmit.

 1. Col·laboradors honorífics.
 2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
 3. Llicències d'estudis.
 4. Sabàtics.
 5. Vènies docents.***
 6. Altres.

16. Precs i preguntes.

Palma, 18 de juliol de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2006.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

*** La documentació corresponent a aquest punt està a la vostra disposició a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.