Escuchar

Claustro

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CLAUSTRE DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2008

A les 10.05 hores del dia 21 d’abril de 2008, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió ordinària el Claustre de la Universitat. El presideix la Rectora. Una vegada comprovat el quòrum, s'obre la sessió.

S’excusen d’assistir-hi el doctor Ricardo Alberich Martí, el doctor Jesús Molina Mula, la doctora Raquel Herranz Bascones, la doctora Gemma I. Turnes Palomino, la doctora Isabel Tapia Fernández, la doctora Maria Llompart Bibiloni, el doctor Josep Antoni Pérez Castelló, la senyora Rosa Miró Bonet, la senyora Damiana M. Pérez Mariano, el doctor Pere Joan Brunet Estarellas, la doctora Josefa Donoso Pardo i la senyora Aina Domínguez Mora.

Punt 1: Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (13-VII-2006, 17-I-2007, 25-I-2008)

La Rectora indica que es varen trametre per correu electrònic les actes de les tres sessions anteriors juntament amb la convocatòria d’aquest Claustre. El Claustre aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de juliol de 2006 i de les sessions extraordinàries dels dies 17 de gener de 2007 i 25 de gener de 2008.

Punt 2: Informe de la Rectora

La Rectora pren la paraula per presentar el seu informe sobre la feina realitzada pel Consell de Direcció des de la seva presa de possessió el dia 23 d’abril de 2007. Per tant, llegeix l’informe pertinent (annex 1).

Punt 3: Informe de la Síndica de Greuges

La Rectora dóna la paraula a la Síndica de Greuges, senyora Magdalena Gianotti Bauzà, la qual indica que la compareixença davant el Claustre és per donar compliment a les previsions de l’article 86.5 dels Estatuts, el qual estableix, entre altres funcions de la Síndica de Greuges, la de presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent-hi els suggeriments, les propostes i les advertències que se’n derivin. A continuació, la Síndica de Greuges llegeix l’informe preceptiu corresponent al període que hi ha entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2007 (annex 2).

La Rectora li agraeix l’informe elaborat i la feina feta i indica que s’obre un torn de paraules per si algú vol fer-li alguna pregunta o consulta. No hi intervé ningú.

Punt 4: Elecció dels representants dels claustrals del grup d) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre

La Rectora dóna la benvinguda als nous claustrals del grup d) i recorda que l’article 42.1.e) de la normativa electoral preveu que els representants claustrals del personal d’administració i serveis han d’elegir quatre representants al Consell de Govern. També han d’elegir un representant a la Mesa del Claustre.

Seguidament afegeix que, d’acord amb les previsions de l’article 43.1.d) de la normativa electoral, els claustrals poden marcar un màxim de tres noms de claustrals del grup d) al Consell de Govern i un nom per a l’elecció de la Mesa del Claustre. Quedaran elegits els quatre i un claustrals, respectivament, que obtinguin el nombre de vots més gran.

A continuació indica que, d’acord amb el contingut de l’article 43.2 de la normativa electoral, en les dues eleccions que s’han de fer avui s’havien de presentar candidatures mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, el termini per a la presentació de les quals acabava a les 15 hores del passat 18 d’abril. En aquest punt el senyor José Miguel Mellado Gordo deixa la Mesa del Claustre, ja que s’ha presentat com a candidat i l’afecta la incompatibilitat prevista a l’article 8.2 de la normativa electoral.

La Rectora llegeix el nom de les candidatures presentades a la Mesa del Claustre (annex 3) i al Consell de Govern (annex 4):

MESA DEL CLAUSTRE

1. Gómara Prats, Yolanda
2. Mellado Gordo, José Miguel

CONSELL DE GOVERN

1. Baltasar Quesada, M. Isabel
2. Escanellas Garcias, Francesc
3. Frau Coll, Josep Antoni
4. Garcies Gomila, Domènec
5. Mas Mulet, Antoni
6. Piña Saiz, Luis Fco.

La Rectora explica la mecànica de la votació i indica que la Mesa del Claustre, reunida abans de començar aquesta sessió, ha acordat, per tal d’agilitar les votacions i atès que s’han elaborat paperetes de colors diferents, que les eleccions de representants del personal d’administració i serveis a la Mesa del Claustre i al Consell de Govern es faran simultàniament en dues urnes diferents. També indica que primer es farà l’escrutini de la votació corresponent a la Mesa del Claustre per tal que el nou representant s’incorpori a la Mesa i pugui ajudar a realitzar l’escrutini de l’elecció corresponent al Consell de Govern.

Un cop efectuada la votació, en primer lloc es fa l’escrutini de la Mesa del Claustre, públicament i en veu alta. Un cop acabat l’escrutini, la Rectora indica quin ha estat el resultat de la votació:

Sr. José Miguel Mellado Gordo       24 vots

Sra. Yolanda Gómara Prats               3 vots

Per tant, la Rectora proclama el senyor José Miguel Mellado Gordo com a vocal de la Mesa del Claustre en representació del grup d) (personal d’administració i serveis), mentre que la senyora Yolanda Gómara Prats serà la suplent. La Rectora felicita el candidat proclamat i es procedeix a incorporar-lo a la Mesa, per realitzar el recompte de l’elecció restant.

Seguidament es realitza l’escrutini de l’elecció de representants dels claustrals del grup d) al Consell de Govern, que es fa en veu alta i públicament.

Un cop acabat l’escrutini, la Rectora indica quin ha estat el resultat de la votació:

Sr. Francesc Escanellas Garcias      17 vots

Sra. M. Isabel Baltasar Quesada     16 vots

Sr. Josep Antoni Frau Coll               16 vots

Sr. Luis Fco. Piña Saiz                    16 vots

Sr. Domènec Garcias Gomila            9 vots

Sr. Antoni Mas Mulet                         3 vots

La Rectora proclama el senyor Francesc Escanellas Garcias, la senyora M. Isabel Baltasar Quesada i els senyors Josep Antoni Frau Coll i Luis Fco. Piña Saiz membres del Consell de Govern en representació del personal d’administració i serveis (grup d) i afegeix que l’ordre de suplència serà el següent: el senyor Domènec Garcias Gomila i el senyor Antoni Mas Mulet. La Rectora felicita els candidats proclamats.

Punt 5: Torn obert de paraules

La Rectora constata que no hi ha hagut cap sol·licitud de paraula per intervenir en el torn obert de paraules, de conformitat amb les previsions de l’article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002). No obstant això, demana si algú vol intervenir-hi. No hi ha cap intervenció.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.