Consejo Social

Contenido en el idioma por defecto

Sessió ordinària de 20 de desembre de 2001 

 • Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears de l'any 2002, establert en 65.862.953,12 euros (seixanta-cinc milions vuit-cents seixanta-dos mil nou-cents cinquanta-tres euros amb dotze cèntims).
 • Aprovació de la programació plurianual d'inversions de la Universitat de les Illes Balears.
 • Aprovació del pressupost del Consell Social de l'any 2002, establert en 90.151,82 euros (noranta mil cent cinquanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims).
 • Aprovació de la proposta d'assignació dels conceptes retributius especials per al professorat.
 • Adjudicació de 20 beques-col·laboració concedides a la Universitat de les Illes Balears pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
 • Acord de modificació de les bases i de la denominació del premi Nadal Batle, que queda "Premi d'Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau".

Sessió extraordinària de 28 de gener de 2002

 • Aprovació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut.

Sessió ordinària de 4 de març de 2002

 • Aprovació de la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels estudis d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria.
 • Aprovació de la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels estudis de Mestre, especialitat d'Educació Especial.
 • Aprovació de la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels estudis de Mestre, especialitat d'Educació Especial a l'Escola Universitària Alberta Jiménez, adscrita a la Universitat de les Illes Balears.
 • Aprovació de la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts i el Consell Social de la UIB per a la realització d'una auditoria de l'exercici 2001 i 2002 de la Universitat de les Illes Balears.

Sessió ordinària de 15 de maig de 2002

 • Debat monogràfic sobre la LOU i les seves implicacions sobre l'estructura, les competències i les funcions dels consells socials.

Sessió ordinària de 26 de juny de 2002

 • Aprovació d'una modificació parcial del règim de permanència dels alumnes a la UIB, motivada per un informe de la Sindicatura de Greuges.
 • Aprovació de despeses plurianuals (referides a la dotació de mobiliari i material per al nou edifici de Dret, Econòmiques i Empresarials) motivada per l'adopció de la fórmula de rènting.
 • Aprovació de taxes per a títols propis de la UIB.
 • Aprovació de la redacció definitiva de les bases del IV Premi d'Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau i de l'inici del procés de convocatòria.
 • Acord de comunicació del vistiplau del Consell Social a la proposta dels Estatuts del Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, a petició del seu director, senyor Lluís Ballester Brage.
 • Informació del Rector sobre la constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca, en què la UIB participa, i acord per aprovar aquesta participació en un proper ple.

SESSIONS DE LES COMISSIONS EXECUTIVA I ACADÈMICA DEL CONSELL SOCIAL

La comissió executiva del Consell Social s'ha reunit en sessió ordinària en les dates següents: 28 de novembre de 2001, 22 de gener de 2002, 21 de febrer de 2002 i 25 de juny de 2002.

La comissió econòmica del Consell Social s'ha reunit en sessió ordinària en les dates següents: 11 de setembre de 2001, 20 de desembre de 2001 i 20 de maig de 2002.