Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto
A les 12 hores del dia 25 de novembre de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Suote excusa d'assistir-hi el doctor Ramon Puigjaner Trepat.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda al Consell de Govern als nous representants presents del Consell Social: la senyora Catalina Costa Bonet i el senyor Andreu Crespí Plaza.

Així mateix, el Rector comunica que avui mateix ha enviat un missatge a la comunitat universitària en el qual fa saber que el doctor Francesc Casadesús Bordoy li ha presentat la renúncia com a vicerector de Projecció Cultural per motius personals i professionals. El Rector afegeix que més endavant comunicarà el nom de la persona que ha d'ocupar el lloc que ara ha quedat vacant.

Punt 1: Composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola

El Rector recorda que aquest punt va quedar ajornat a la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2003. Així mateix recorda el contingut de l'article 45 dels Estatuts ¿referent a la composició de les juntes de facultat o escola¿ i també el debat que es va produir sobre la composició proposada.

A continuació dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa perquè expliqui el contingut de les principals modificacions: la Junta de l'Escola Politècnica Superior tindrà 32 representants del professorat, en comptes dels 30 proposats; la Junta de la Facultat de Ciències també tindrà 32 representants del professorat enfront dels 30 que té actualment; la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres incrementa fins a 34 el nombre de representants dels professors (ara també en té 30); la Junta de la Facultat de Psicologia deixarà8 de tenir 18 representants del professorat i a partir d'ara en tindrà 30; el mateix augment es produirà a la Junta de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa també destaca la introducció de la taula de correspondència dels alumnes de tercer cicle (doctorat) amb els diversos centres i fa notar que els estudiants de tercer cicle de títols propis queden exclosos d'aquesta correspondència atesa la manca de relació que tenen amb els centres, tot i que sí que poden participar en processos electorals generals (eleccions de representants al Claustre i eleccions a Rector).

Seguidament el Rector completa la informació facilitada i fa algunes precisions a l'exposició que ha realitzat el vicerector.

La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la feina feta i el fet d'haver recollit els suggeriments del seu equip deganal.

A continuació la doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre el contingut del darrer paràgraf de la normativa ¿«D'acord amb les disposicions del darrer paràgraf de l'article 45.1 dels Estatuts de la Universitat ("En tot cas s'ha de garantir que el cinquanta-un per cent dels membres de la junta de facultat o escola, com a mínim, siguin funcionaris dels cossos docents universitaris"), del nombre de representants dels professors que ha de triar cada departament almenys tres quartes parts per excés han de ser funcionaris dels cossos docents universitaris (CU, TU, CEU i TEU)»¿ i planteja la possibilitat que en un determinat departament les persones que s'han d'elegir no compleixin el requisit exigit i puguin ser elegides, sens perjudici que en contrapartida altres departaments hagin d'augmentar el nombre de persones que sí que reuneixen els requisits (funcionaris dels cossos docents universitaris).

Li contesten el Rector i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, i també el senyor Jeroni Reynés Vives, que posa de manifest la dificultat d'articular la proposta que ha fet la doctora Francesca Garcias Gomila i també la inseguretat que es pot produir amb la introducció de la proposta.

També intervé la vicerectora de Relacions Exteriors, que considera que la proposta complica molt el sistema d'elecció. El doctor Pere M. Deyà Serra proposa que en determinades circumstàncies hi hagi professors que puguin intervenir en les sessions de les juntes de centre amb veu i sense vot. La senyora Rosa Maria Alberdi Castell intervé per dir que no entén per què s'ha introduït el paràgraf esmentat.

utoEl vicerector de Planificació Economicoadministrativa contesta les intervencions anteriors i explica que cal establir pautes per poder complir l'exigència dels Estatuts, que recull la imposició de l'article 18 de la LOU.

El doctor Mateu Servera Barceló demana aclariments, que contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

ab Finalment, el Rector sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per unanimitat (annex 2).

Punt 2: Distribució dels representants dels grups b) (resta de personal docent i investigador) i d) (personal d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat

El Rector recorda la motivació de presentar la distribució dels representants dels grups b) (resta de personal docent i investigador) i d) (personal d'administració i serveis).

A continuació dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica els criteris de distribució que s'han utilitzat per fer la corresponent distribució dels grups b) i d).

S'obre un torn de paraules en relació amb la distribució del grup b) per demanar aclariments. La senyora Rosa Maria Alberdi Castell proposa modificacions als dos primer apartats (personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent i personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal), el doctor Pere M. Deyà Serra reflexiona sobre la necessitat que totes les categories docents puguin tenir representació i el senyor Pedro Antonio Rivas Yarza proposa una nova distribució: 11 representants del personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent, 9 representants del personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal, i 9 representants del personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial. El Rector assumeix la proposta de distribució presentada.

Intervenen el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Rector, el qual afegeix que s'ampliarà el concepte de becaris amb la fórmula següent: «Es consideren becaris els becaris d'investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma, els becaris propis d'investigació de la UIB i anàlegs.»

El senyor Vicent Joan Torres Escandell trasllada la petició dels estudiants de la UOM de participar en les eleccions al Claustre i en l'elecció del Rector. El Rector indica que li contestarà més endavant.

Tot seguit, el Rector sotmet a votació la distribució del grup b) (resta de personal docent i investigador al Claustre) amb la proposta de distribució presentada pel senyor Pedro Antonio Rivas Yarza, que s'aprova per 34 vots a favor i dues abstencions (annex 3).

Seguidament, el Rector explica el criteri que s'ha utilitzat per distribuir els representants del grup d), tenint en compte el contingut de la normativa electoral de la Universitat.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz indica que en el grup de classificació E només hi ha dues persones. Li contesta el Rector.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre els subgrups de classificació, ja que segons el seu parer no s'ha de garantir un representant a cada grup de classificació funcionari i a cada grup laboral. Li contesta el Rector, que indica que seguint el contingut literal de la norma (art. 26.6 de la normativa electoral) s'ha considerat que s'ha de garantir un representant a cada un dels grups que ha esmentat la doctora Garcias Gomila.

El Rector sotmet a votació la distribució del grup d) (personal d'administració i serveis) al Claustre, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Abans d'acabar la sessió el Rector contesta la pregunta formulada pel senyor Vicent Joan Torres Escandell sobre la possibilitat que els estudiants de la UOM puguin participar en determinats processos electorals i recorda que la qüestió ja es va plantejar a la sessió extraordinària del dia 27 d'octubre de 2003, i que va quedar oberta la possibilitat que, si escau, puguin participar en les eleccions a Rector, que s'han de regir per una reglamentació específica.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

 

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2003

Relació d'assistents:

 1. Josep I. Aguiló Fuster

 2. Andreu Alcover Ordinas

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Francesca Garcias Gomila

 6. Joan Jesús Fiol Arbós

 7. Isabel Moreno Castillo

 8. Catalina Costa Bonet

 9. Jordi Pich Solé

 10. Pere M. Deyà Serra

 11. Maurici Mus Amézquita
 12. Joan Mas Vives

 13. Vicent Joan Torres Escandell

 14. Antoni Socias Reynés

 15. Carolina Garau Rosselló

 16. Bernat Prats Taberner

 17. Luis Fco. Piña Saiz

 18. *M. Isabel Baltasar Quesada

 19. Mateu Servera Barceló

 20. Rosa Maria Alberdi Castell

 21. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

 22. Maria Payeras Grau

 23. Miquel Pastor Tous

 24. Andreu Crespí Plaza

 25. José Miguel Gómez García

 26. M. Nélida Tur Faúndez

 27. Pedro Antonio Rivas Yarza

 28. Francesca Salvà Mut

 29. Francisco José Perales López

 30. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 31. Francisco Muñoz Izquierdo

 32. Esperança Munar Muntaner

 33. Sergio Alonso Oroza

 34. Avel·lí Blasco Esteve

 35. Lluís Garau Juaneda