Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2011

            A les 10 hores del dia 12 d'abril de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi la doctora M. Dolors Forteza Forteza, la senyora Margalida Miró Bonet i la doctora Margalida Payeras Llodrà.

            També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i el doctor Josep L. Oliver Torelló, assistents amb veu i sense vot.

Amb caràcter previ, la Rectora recorda que aquesta sessió del Consell de Govern és la darrera amb els membres de l’actual Consell de Direcció i que en aquesta sessió es pretén resoldre els assumptes pendents abans de la presa de possessió del nou Consell de Direcció. També vol agrair als membres de la comunitat universitària, i especialment als membres del Consell de Govern, el suport i la participació en les eleccions a Rector. Igualment vol fer constar el seu agraïment per la feina feta durant els darrers quatre anys al membres de l’actual Consell de Direcció que no continuaran: el doctor Martí X. March Cerdà, vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, el doctor Josep L. Ferrer Gomila, vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el doctor Cels Garcia Garcia, vicerector d’Estudiants i Campus, el doctor Antoni Llull Gilet, vicerector de Planificació Economicoadministrativa, i el doctor Federico Garau Sobrino, Secretari General.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Dret Privat, Filosofia i Treball Social, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Psicologia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Biologia, Química, Dret Públic, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Física, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Ciències de la Terra i Economia de l'Empresa.

A continuació intervenen el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Climent Ramis Noguera, que pregunten sobre la convocatòria d’una plaça de professor visitant dotada com de professor col·laborador. Els contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica. Seguidament, el doctor Climent Ramis Noguera fa una reflexió sobre les diferències existents entre la dotació dels distints departaments. Li contesten el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i la Rectora.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Creació de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA)

La Rectora explica el procés de creació d’aquest institut al llarg dels darrers anys. Igualment, assenyala que, actualment, la nostra comunitat autònoma és l’única que no té en el seu territori cap institut de l’INIA.

Afegeix que la naturalesa del nou institut es correspon amb la d’un institut mixt, per la qual cosa hi ha un conveni signat entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (annex 4).

Seguidament intervé el doctor Sergio Alonso Oroza, que fa unes reflexions sobre el conveni per a la creació de l’institut, així com sobre la dotació econòmica. Li contesta la Rectora.

El doctor Pere M. Deyà Serra es felicita per la creació d’un nou institut universitari i assenyala que, atesa la seva tasca en l’àmbit de l’agroalimentació, considera que, dins els terminis que calguin, s’hauria de donar entrada a l’institut a grups competitius de la UIB que investiguen sobre agroalimentació. Fa constar que la seva reflexió no és cap objecció a la creació de l’institut. Li contesta la Rectora.

A continuació el doctor Llorenç Huguet Rotger intervé per donar suport a la proposta de creació d’aquest institut. Malgrat tot, considera que s’ha de fermar molt bé el tema del finançament. Li contesta la Rectora, que afirma que el finançament inicial és el mateix que el dels altres instituts universitaris de la UIB, és a dir, que rep el finançament d’un departament i que la font fonamental de finançament dels instituts són els projectes de recerca.

Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta de creació de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA), que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Títols propis de postgrau (convocatòria gener 2011)

La Rectora dóna la paraula al director del Centre d’Estudis de Postgrau, que presenta les propostes de títols propis de postgrau corresponents a la convocatòria de gener de 2011:

      Expert Universitari en Polítiques i Serveis de Joventut: Joventut i Societat. Títol propi de postgrau de la UIB (10,5 crèdits)

      Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de postgrau de la UIB (12,5 crèdits)

§ Diploma Universitari d'Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol de formació bàsica de la UIB (12,5 crèdits)

§ Diploma d'Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol de formació bàsica de la UIB (12,5 crèdits)

      Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials. En línia. Títol propi de postgrau de la UIB (21 crèdits)

      Expert Universitari en Tutoria. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits)

El doctor Llorenç Huguet Rotger comenta el nom de la darrera proposta (Expert Universitari en Tutoria), i demana si el títol no podria tenir un nom més explícit. S’enceta un debat sobre aquesta qüestió, que conclou amb l’autorització que el Consell de Govern fa al Centre d’Estudis de Postgrau perquè gestioni amb les persones i els departaments implicats el canvi de denominació.

Sotmeses a votació les propostes, s’aproven per unanimitat (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que informa del contingut i abast de la proposta:

            1. Es modifiquen les característiques de les places següents:

         – La plaça 858, del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, subgrup A1, nivell 25, passa a ser subgrup A1/A2.

         – La plaça 216, del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, subgrup A1, nivell 25, passa a ser subgrup A1/A2.

            2. Es crea la plaça de funcionari de cossos específics següent:

         – Una plaça subgrup A1/A2, nivell 25, cap d’àrea, jornada JM, al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB. Complement específic: 4.637,51. Tipus de lloc singularitzat, forma de provisió concurs i dependència funcional de la plaça 856.

            3. Es crea una nova unitat administrativa: Can Oleo.

            4. Per necessitats del servei, es fa una redistribució d’efectius:

         – La plaça 5163, subgrup C2, nivell 14, jornada JT, lloc base, adscrita a Gerència, queda adscrita als serveis administratius de l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, amb jornada JM.

         – La plaça 185, subgrup C2, nivell 14, jornada JT, lloc base, adscrita a l’edifici Ramon Llull, queda adscrita a Can Oleo amb jornada JM.

         – La plaça 5170, subgrup C1, nivell 20, jornada JM, responsable d’àrea, adscrita a Rectorat, queda adscrita a Can Oleo.

            Se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del canvi d'adscripció de l'àrea de coneixement de Filologia Grega

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica els motius de la proposta de modificar els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina en el sentit d’assignar l’àrea de coneixement de Filologia Grega al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, proposta que té l’informe favorable dels departaments implicats.

A continuació, la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Eleccions dels representants dels estudiants a la Comissió d'Investigació

La Rectora pregunta als representants dels estudiants al Consell de Govern si tenen cap candidatura. Els estudiants fan saber que proposen els senyors Miquel Comas Oliver i Miquel Bennàssar Veny. La proposta s’aprova per assentiment dels representants del grup c).

Punt 8: Ajudes per estades breus de professors convidats (segon semestre de 2011)

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Investigació, que presenta la proposta d’ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l’1 de juliol de 2011 i el 31 de desembre de 2011 i indica que s’han presentat quinze sol·licituds.

            El Consell de Govern aprova la proposta per unanimitat (annex 8).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

– De la convocatòria del programa d’enfortiment del programa de Campus d’Excel·lència Internacional.

– De la invitació de la Universitat Rovira i Virgili per participar en l’organització del Màster Interuniversitari en Relacions Euromediterrànies: Cooperació i Mobilitat Humana, juntament amb les universitats Pompeu Fabra, París VIII i St. Joseph (Beirut).

– Del Projecte de llei de la ciència i la tecnologia, aprovat pel Congrés.

El delegat de la Rectora per a la innovació informa de la convocatòria per a doctorats transfronterers.

El vicerector d’Investigació informa dels temes següents:

– De la propera convocatòria del programa Severo Ochoa d’Excel·lència.

– De la reforma del Reglament de la llei orgànica de drets i llibertats d’estrangers a Espanya, en què hi haurà disposicions específiques sobre incorporació a les universitats d’investigadors estrangers.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 9):

A)    Cossos docents:

Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: Teoria de la computació

Perfil com a investigador: Reconeixement de patrons i comparació tridimensional de proteïnes

Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Creixement

Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa

Perfil docent: Gramàtica anglesa. Lingüística diacrònica i canvi lingüístic

Perfil com a investigador: Gramàtica històrica anglesa

B)    Professors contractats:

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Perfil docent: Matemàtiques I i Matemàtiques II dels estudis de Biologia i Bioquímica

Perfil com a investigador: Matemàtica aplicada al processament d'imatges

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia aplicada

Perfil docent: Microeconomia i Economia ambiental

Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia aplicada

Perfil docent: Microeconomia i Economia ambiental

Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Física

Perfil docent: El propi de l'àrea

Perfil com a investigador: Química quàntica i computacional. Aplicació a superfícies i estat sòlid

Categoria: professor col·laborador

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials

Perfil: Pràctiques externes de grau

Categoria: ajudant doctor

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Àrea de coneixement: Prehistòria

Perfil: Etnoarqueologia

Categoria: ajudant doctor

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Enginyeria Telemàtica

Perfil docent: Enginyeria i aplicacions telemàtiques. Laboratori de sistemes telemàtics

Perfil com a investigador: Seguretat en xarxa / entorns ubicus

Categoria: ajudant doctor

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia aplicada

Perfil docent: Microeconomia i Economia del benestar

Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

Categoria: ajudant doctor

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Filosofia

Perfil docent: Història de la filosofia medieval

Categoria: ajudant doctor

Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques

Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació

Perfil: Intervenció socioeducativa en drogodependències i Avaluació de programes en educació social

Categoria: ajudant doctor

Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques

Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació

Perfil: Programes socioeducatius a l'escola i Intervenció en situació de vulnerabilitat en el sistema educatiu

Categoria: ajudant doctor

Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques

Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva

Perfil: El propi de l'àrea

Categoria: professor visitant

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura

Perfil docent: Didàctica de la llengua i la literatura espanyoles (Educació Infantil i Educació Primària)

Perfil com a investigador: Didàctica de la llengua i la literatura espanyoles. Didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera

Categoria: professor visitant

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Àrea de coneixement: Llengua Espanyola

Perfil docent i investigador: Fonètica i fonologia espanyoles

Categoria: professor visitant

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa

Perfil: Anglès per a finalitats específiques i Cultura dels països de parla anglesa

b) Llicències d'estudis

            No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2010-2011, com s’indica a continuació (s’inclou documentació com a annex 10):

   Sr. Miquel Marín Gelabert, col·laborador honorífic del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

   Sr. Antoni Vives Reus, col·laborador honorífic del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

   Sr. Ángel Vázquez Alonso, col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de la llicència per any sabàtic al professor Andrés Enrique Arias, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Llengua Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2011 i el 30 de setembre de 2010. En gaudirà a la Universitat de Harvard, Massachusetts (EUA) (annex 11).

e) Emèrits

Atesa la baixa per malaltia del director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, doctor Martí X. March Cerdà, membre del Departament, fa la defensa de la proposta de nomenar professor emèrit el doctor Gabriel Janer Manila.

A continuació, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica afegeix, pel que fa a les remuneracions, que el doctor Janer Manila rebrà una retribució equivalent a la diferència que deixarà de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d’universitat en servei actiu.

A continuació es vota la proposta, que, d’acord amb l’article 22.2 de l’Acord normatiu de regiment de la Universitat, té caràcter secret. El resultat de la votació és el següent: 28 vots a favor, un vot en contra i tres abstencions. Per tant, s’aprova la proposta de nomenament com a professor emèrit de la Universitat, realitzada pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, del doctor Gabriel Janer Manila (annex 12).

f) Altres

No n’hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 13):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2145

AM

Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia y Alcaldía Mayor, D. E. I. Y P. de Barranquilla

Colòmbia

Col·laboració en matèria de gestió de residus

2234

Addenda

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3 Ràdio) i (IB3 Televisió)

 

Foment dels usos de la llengua catalana

2247

CV/P

Consell Econòmic i Social

 

Col·laboració en matèria bibliogràfica i documental

2249

AM

Institut Balear del Dolor, CB

 

Genèric

2252

AM

Manexmar88, SL

 

Genèric

2258

CV/P

Fundació MAPFRE

 

Desenvolupament de projecte de recerca

2259

Protocol

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

 

Projecte per a la formació del professorat dels municipis de Nicaragua que integren la UCOM

2264

Addenda

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Remodelació de l’IMEDEA

2265

AM

Asociación Orión y Campus Internacional Argentina Pirineos-Mediterráneo

Argentina

Col·laboració i mobilitat d’aprenentatge en l’àmbit de les zones costaneres

2266

CV/P

Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma

 

Adequació del terreny de joc del camp de futbol de l’Antoniana del Camp Redó, Palma

2267

CV/P

Govern de les Illes Balears (Conselleria d’Educació i Cultura) i diverses entitats

 

Implantació d’ensenyaments del batxillerat internacional a l’IES Son Pacs

2268

Donació

Sra. Adriana Straijer

 

Donació d’escultures

2269

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Complements salarials en el projecte amb referència CTM2009-10163-C02-01

2270

Donació

Sr. Josep Lluís Ballester

 

Donació de la col·lecció bibliogràfica de la família Ballester-Mortes

2271

Addenda

La Caixa (Obra Social)

 

Establir un marc de col·laboració en projectes de matèria coincident

2273

CV/P

Govern de les Illes Balears i Institut d’Estudis Catalans

 

Reconeixement i col·laboració en matèria lingüística

2275

AM

Universitat Internacional de Catalunya

 

Genèric

2277

AM

ASIMAG Servicios Empresariales, SL

 

Genèric

2278

CV/P

Universitat de Guadalajara

Mèxic

Intercanvi d’estudiants i personal acadèmic

2279

CV/P

Universitat de Guadalajara

 

Col·laboració acadèmica

2281

Donació

Sra. Ana Mascaró Vives

 

Donació de quadre realitzat en tècnica mixta

2287

CV/P

Banc Santander, SA

 

Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats

2288

CV/P

ASIMAG Servicios Empresariales, SL

 

Acreditació d'un curs de tècnic superior en prevenció de riscs laborals

2289

Protocol

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Potenciar la investigació en l’àmbit de les Humanitats

2290

CV/P

Ajuntament de Maó, Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis

 

Formalitzar la participació de la UIB com a membre de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR)

2291

AM

Conjurer Services, SA

 

Cooperació científica i tecnològica

2293

CV/P

Consorci de Transports de Mallorca (Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat)

 

Cessió de les dades de l'enquesta de mobilitat en dia feiner de Mallorca 2009-2010

2294

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Projecte amb referència 201130E035

2296

AM

Federació d'Associacions de Directors d'Educació Secundària de les Illes Balears

 

Genèric

2298

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Impulsar l’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior (EEES)

2319

CV/P

Fundació Endesa

 

Creació de la Càtedra Guillem Colom Casasnovas

 

La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, sol·licita que en el futur es demani l’opinió d’experts perquè informin de les donacions d’obres d’art, a fi que sigui l’artista qui prestigiï la UIB, i no a la inversa. Li contesta la Rectora dient que està previst crear una comissió d’experts que examini aquest tipus de donació.

A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat (annex 14):

    Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i ASIMAG Servicios Empresariales per a la realització conjunta del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball. Títol propi de la UIB, signat el 4 de febrer de 2010

Finalment, sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven per assentiment.

Punt 12: Precs i preguntes

El senyor Joan March Noguera pregunta per l’estat en què es troba actualment la tramitació del pla d’estudis de Medicina. Li contesta la Rectora dient que està en fase de verificació i que s’ha contestat a les observacions realitzades.

El doctor Climent Ramis Noguera s’interessa pel pla d’estudis del grau de Ciències Policials. Li contesta la Rectora i li recorda que no va obtenir la verificació, i planteja la possible existència d’un grau de Criminologia.

El doctor Llorenç Huguet Rotger intervé en relació amb distints punts. En primer lloc, manifesta la seva adhesió a l’agraïment per la feina feta al llarg dels darrers quatre anys als membres del Consell de Direcció que deixen el càrrec. Seguidament demana que es faci una sessió informativa sobre el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional. Igualment, posa de manifest que l’ha sorprès molt favorablement el resultat final de la rehabilitació de Can Oleo. Tot seguit manifesta que considera que el tema de la implantació dels estudis de grau de Medicina s’ha de plantejar des del punt de vista estratègic. Finalment, demana informació sobre la situació actual del personal del CTI. Li contesten la Rectora i el delegat de la Rectora per les noves tecnologies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2011

Relació d’assistents:

1.     Isabel M. Aguiló Pons

2.     Sergio Alonso Oroza

3.     Maria del Mar Amengual Caldes

4.     M. Isabel Baltasar Quesada

5.     Andreu Crespí Plaza

6.     Pere M. Deyà Serra

7.     Francesc Escanellas Garcias

8.     Josep Lluís Ferrer Gomila

9.     Josep Antoni Frau Coll

10. Lluís Garau Juaneda

11. Raquel Herranz Bascones

12. Llorenç Huguet Rotger

13. Maria Juan Garau

14. Jordi Lalucat Jo

15. Antoni Llull Gilet

16. Marc López Expósito

17. Martí X. March Cerdà

18. Joan March Noguera

19. Joan Antoni Mesquida Cantallops

20. Arnau Mir Torres

21. Carlos Moreno Gómez

22. Begoña Morey Aguirre

23. M. Josep Mulet Gutiérrez

24. Margalida Palmer Riera

25. Luis Fco. Piña Saiz

26. Climent Ramis Noguera

27. Víctor Manuel Robles Román

28. Maria Pilar Roca Salom

29. Mateu Servera Barceló

30. Patrícia Trapero Llobera

31. M. Carme Vila Ribas

32. Montserrat Casas Ametller

33. Federico F. Garau Sobrino

 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.     Antoni Aguiló Pons

2.     Víctor Cerdà Martín

3.     Maria Antònia Fornés Pallicer

4.     Felicià Grases Freixedas

5.     Carlos Juiz García

6.     Hipólito Medrano Gil

7.     Antoni Miralles Socias

8.     Maurici Mus Amézquita

9.     David Pons Florit

10. Marco Antonio Robledo Camacho

11. Francesc Torres Marí

12. Maria Tugores Ques