Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2007

A les 10.10 hores del dia 14 de març de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusa d'assistir-hi el professor Pedro A. Munar Bernat.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2007, amb la inclusió de tres correccions. La primera afecta el tercer paràgraf de l'acta, previ al punt 1, la segona afecta el punt 2, relativa a la intervenció d'un membre sobre un conveni, i la tercera afecta el punt 5: consisteix en una puntualització que la doctora Francesca Garcias fa sobre la seva intervenció.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2).

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1147

AM

Consorci Pangea Arco Mediterráneo

 

Genèric

1434

AM

Centennial College

Canadà

Genèric

1468

AM

Institut Vernadsky de Geoquímica i Química Analítica

Federació Russa

Genèric

1470

AM

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, AENA

 

Genèric

1473

AM

Universitat Oberta de Guangzhou

Xina

Genèric

1425

CV/P

Centre National de la Recherche Scientifique i École Normale Supérieure de Cachan

França

Copropietat d'una patent

1477

AM

Laboratoris Sanifit, SL

 

Establir la vigència de l'AM (ref. 1330)

1478

AM

Laboratoris Sanifit, SL

 

Establir la vigència de l'AM (ref. 1347)

1430

CV/P

Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació (Ministeri d'Educació i Ciència)

 

Estatut del personal investigador en formació

1480

CV/P

Conselleria de Medi Ambient

 

Estudi (Inspeccions automàtiques d'instal·lacions submergides)

1465

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports, Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i Fundació IBIT

 

Programa d'alfabetització digital per a gent gran (pla Avanza)

1482

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

 

Projecte de recerca (Estudi i caracterització de les olors generades en la gestió de residus de residus urbans)

1458

CV/P

Fundació Barceló

 

Projecte de recerca (Prevenció de calcificacions cardiovasculars en pacients dialitzats)

1474

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Quatre beques 2007

1471

CV/P

Consell d'Eivissa i Formentera

 

UOM a Eivissa i Formentera 2006-2007

1475

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Utilització de can Oleo

1490

AM

Fundació Gran Enciclopèdia de la Història de Mallorca

 

Genèric

1476

CV/P

MODEL

   

1484

CV/P

Conselleria d'Immigració i Cooperació

 

Cooperació al desenvolupament

1483

AM

Jocelyn N. Hillgarth

 

Donació (biblioteca lul·liana Hillgarth)

1492

CV/P

Conselleria d'Immigració i Cooperació

 

Finançar el CD2

1491

CV/P

Conselleria de Turisme

 

Llibre Blanc del Turisme

1485

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

 

Programa de voluntariat

La vicerectora de Relacions Exteriors explica de forma detallada el contingut del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament (ref. 1484) i del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament (ref. 1492), per gestionar la creació del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2), i assenyala que altres anys se signava un sol conveni amb aquesta conselleria i enguany s'ha considerat convenient de signar un conveni específic per al desenvolupament de les activitats indicades en els convenis.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Josefa Donoso Pardo per fer una observació a la fitxa del conveni amb l'Institut Vernadsky de Geoquímica i Química Analítica, relativa al proponent, el senyor Manuel Miró, que figura com a professor del Departament de Química i ha de figurar com a investigador del dit departament.

Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila en relació amb el conveni model (ref. 1476), concretament pel que fa a la delegació de firma en la vicerectora del Relacions Exteriors per a aquest tipus de conveni, i assenyala que no la considera convenient, ja que sembla que s'ha de convertir en un conveni de segon nivell. El Rector li explica el motiu de la delegació. També intervé la vicerectora de Relacions Exteriors, que completa la informació i recorda que també hi ha una delegació de firma en els degans i directors de centre per a la signatura de convenis de pràctiques d'alumnes.

A continuació intervé el doctor Pere M. Deyà Serra en relació amb el conveni Consell de Mallorca i TIRME, SA (ref. 1482), per indicar que considera que hi ha despeses associades que no estan previstes en el conveni. També demana aclariments en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (1474). A continuació intervé en relació amb el conveni amb la Fundació Barceló (ref. 1458) per indicar que hi ha termes científics que es poden traduir. També intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura per a la utilització de can Oleo (ref. 1475) i també demana aclariments. Li responen el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, el Secretari General i el Rector.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Infermeria i Fisioteràpia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències de la Terra i Economia de l'Empresa.

Finalment, el Rector indica que totes les propostes de modificació de plantilla provenen dels departaments corresponents.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 3 bis: Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2007-2008

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que assenyala que a l'inici de la sessió s'ha repartit un nou document relatiu al calendari per a l'any acadèmic 2007-2008, i en destaca les modificacions. La vicerectora indica que a les reunions de la Junta de Degans i Directors de Centre i de la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca es va plantejar la possibilitat de tractar de forma específica el tema dels "ponts" que hi ha durant el proper any acadèmic. La vicerectora de Professorat indica que el Consell de Direcció va decidir de no tractar aquesta qüestió de moment i deixar obert el tema per més endavant. El Rector completa la informació i assenyala que fins i tot s'hauria d'estudiar la legalitat de la mesura.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que recorda que aquest tema s'ha tractat de forma reiterada a la Comissió Acadèmica i que el vicerector d'Ordenació Acadèmica es va comprometre, en el seu moment, a reflectir-ho al calendari de l'any acadèmic i va posar com a exemple tres casos de la Universitat de Barcelona (la Facultat de Biologia, la Facultat de Física i l'Escola d'Infermeria) en què s'estableixen. Això no obstant, està d'acord que el tema es pugui resoldre en el futur.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el calendari per a l'any acadèmic 2007-2008 (annex 4).

Punt 4: Informació de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2007-2008

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica el document presentat i fa una reflexió sobre el contingut (annex 5).

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el doctor Lluís Mas Franch per demanar si és possible veure els COA dels altres departaments. La vicerectora de Professorat indica que es posarà a disposició dels directors dels departaments. A continuació intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, per informar del superàvit de capacitat que enguany ofereix el seu departament, i n'explica els motius. El doctor Mateu Servera Barceló també fa una reflexió en relació amb el Departament de Psicologia com a director que n'és i assenyala que s'haurien de prendre mesures per comprovar la docència real que s'ha d'impartir. Li respon la vicerectora, que assenyala que en ocasions puntuals, amb la petició prèvia dels departaments, s'ha controlat la docència d'un determinat professor, per bé que reconeix que no s'ha fet de forma generalitzada. El Rector completa la informació.

A continuació intervé el doctor Gabriel Oliver Codina, que fa una reflexió sobre el tractament de les assignatures optatives i la seva repercussió sobre la qualitat de la docència. La vicerectora de Professorat considera que pot passar el mateix amb altres assignatures troncals o obligatòries.

Finalment intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per constatar una errada a la documentació repartida en la denominació del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia .

Punt 4 bis: Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2007-2008

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que assenyala que també a l'inici de la sessió s'ha repartit un nou document sobre l'oferta de places per al proper any acadèmic i en destaca les modificacions. El Rector completa la informació i indica el motiu d'ampliar l'oferta de places dels estudis d'Infermeria, atesa la forta demanda que té aquest sector. També assenyala que hi ha el compromís de finançament, així com la garantia de poder realitzar les pràctiques per part de les conselleries implicades.

A continuació intervé el professor Joan E. de Pedro Gómez per fer una reflexió relativa al compromís necessari del sistema sanitari que ha permès l'increment de places. La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per recordar que l'any passat es va fer una petició sobre l'oportunitat de facilitar informació acadèmica de tots els estudis tant si tenen limitació de places com si no en tenen. Li respon el vicerector d'Estudiants.

El Consell de Govern aprova per unanimitat l'oferta de places per a l'any acadèmic 2007-2008 (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la proposta de creació del Centre de Recerca Econòmica com a institut de recerca propi de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que fa un recordatori sobre el procediment per a la creació d'instituts de recerca propis de la UIB i indica que s'ha posat a l'abast dels membres del Consell de Govern l'informe elaborat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) sobre l'avaluació de la sol·licitud de creació del Centre de Recerca Econòmica (UIB - Sa Nostra) com a institut de recerca propi de la UIB, i afegeix que a la pàgina web s'ha posat també a l'abast dels membres del Consell de Govern la memòria de sol·licitud de creació d'aquest centre com a institut, així com el text del Reglament del CRE, i que abans de l'inici de la sessió s'ha lliurat en mà l'acord de creació corresponent. Tot seguit proposa la supressió de l'article 3 del títol IX del Reglament, relatiu a la publicació dels resultats de les investigacions. El Rector completa la informació.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per fer unes reflexions sobre la proposta que es duu al Consell de Govern en relació amb la focalització del centre, cosa que incideix en la denominació: Centre de Recerca Econòmica. En conseqüència, proposa canviar el nom del centre. Així mateix es refereix als programes de formació que preveu organitzar el centre. Li respon el Rector per indicar que es podria suprimir l'article corresponent al títol X, Programes de formació, però pel que fa a la denominació, recorda que fa més de cinc anys que el centre és conegut amb aquest nom i que a més té un fort arrelament històric.

Tot seguit intervé el doctor Antoni Socias Salvà, que fa referència a les tasques que es desenvolupen al centre ¾ article 5 de la proposta de reglament (Objecte principal)¾ i considera que s'hauria de dedicar exclusivament a l'economia aplicada. Li respon el Rector.

A continuació intervé el doctor Rafel Crespí Cladera, que insisteix en el canvi de denominació i assenyala la falta de mecanismes d'avaluació de la qualitat en el Reglament del CRE. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta de creació de l'institut, així com el seu reglament amb les dues modificacions indicades: la supressió de l'article 3 del títol IX i la supressió del títol X, amb la renumeració corresponent de l'articulat. El Consell de Govern aprova la creació del centre indicat per 29 vots a favor i 2 abstencions (annex 7).

Punt 6: Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau i de formació bàsica

Els títols objecte de debat són els que s'indiquen tot seguit:

¾ IX Màster Universitari en Medicina Estètica. Títol de postgrau de la UIB (60 crèdits), proposat pel Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

El Rector dóna la paraula al doctor Andreu Palou Oliver, director del màster, que assenyala que es tracta d'una modificació d'un màster que va començar l'any 1997 i que ja se n'han desenvolupat vuit edicions i ara se n'amplia la càrrega lectiva de 570 a 600 hores. La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca fa una reflexió en relació amb la Llei d'especialitats mèdiques i demana cautela. La doctora Francesca Garcias Gomila fa una sèrie d'observacions formals i indica que s'haurien de fer les correccions pertinents. Li respon el doctor Palou, que assenyala que s'hauran de corregir aquells punts que siguin necessaris. El doctor Joan J. Muntaner Guasp posa de manifest la utilització de la sala d'actes de Sa Riera i la necessitat de cercar una alternativa a aquest espai. El doctor Joan E. de Pedro Gómez intervé en relació amb el contingut d'un mòdul. Els respon el doctor Palou.

El Consell de Govern aprova per 23 vots a favor i 6 abstencions el màster presentat (annex 8).

¾ Diploma Universitari en Activitat Física i Hàbits Saludables. Títol de formació bàsica de la UIB (10,5 crèdits), proposat pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que explica l'abast i el significat de la proposta presentada en absència d'algun dels seus directors. A continuació s'obre un debat en què intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per fer observacions de fons en relació amb els objectius de l'educació postural en el medi aquàtic. La doctora Francesca Garcias Gomila també hi fa observacions. El Rector, en vista de les observacions de fons presentades i atesa l'absència de la direcció del títol, retira la proposta.

¾ Especialista Universitari en Atenció Primerenca I. Detecció, diagnòstic i tractament en l'infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB (20 crèdits), proposat per la Facultat d'Educació

El Rector dóna la paraula a la senyora Margalida Noguera Oliver, directora del curs per part de l'entitat col·laboradora, que explica l'abast i el significat de la proposta presentada. Intervenen per demanar aclariments el doctor Joan J. Muntaner Guasp i el senyor Carlos Moreno Gómez. Els respon el Rector.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs d'especialista presentat (annex 9).

¾ XIII Màster Universitari en Gestió Turística. Títol de postgrau de la UIB (58 crèdits), proposat per la Comissió d'Estudis de Postgrau

El Rector dóna la paraula al doctor Eugeni Aguiló Pérez, director del màster, que explica l'abast i el significat de la proposta de modificació que es presenta. El doctor Rafel Crespí Cladera demana els criteris de la Comissió d'Estudis de Postgrau en relació amb la desagregació dels títols a què dóna lloc el màster. Li responen la vicerectora de Postgrau, el Rector, que assenyala que la proposta és del Centre d'Estudis de Postgrau, atès que es tracta d'una modificació d'un curs que ja s'ha impartit, i el director del màster. També intervé el doctor Antoni Socias Salvà per indicar que en el futur els cursos, atès el seu contingut, s'hauran d'encaminar cap al Departament d'Economia de l'Empresa. El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre el tema dels riscs laborals i la seva inclusió en el programa docent. La doctora Francesca Garcias Gomila fa observacions de caire formal. El Rector li respon que es corregiran.

El Consell de Govern aprova la proposta presentada per 26 vots a favor i una abstenció (annex 10).

¾ IX Màster Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis. Títol de postgrau de la UIB (58 crèdits), proposat per la Comissió d'Estudis de Postgrau

El Rector dóna la paraula al doctor Eugeni Aguiló Pérez, director del màster, que explica l'abast i el significat de la proposta de modificació que es presenta.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per fer la mateixa reflexió anterior sobre el tema dels riscs laborals i la seva inclusió en el programa docent.

El Consell de Govern aprova la proposta presentada per 26 vots a favor i una abstenció (annex 11).

¾ Especialista Universitari en Anàlisi del Territori i el Paisatge, títol propi de postgrau de la UIB (25 crèdits), proposat pel Departament de Biologia

El Rector dóna la paraula al doctor Antoni Martínez Taberner, director del curs, que explica l'abast i el significat de la proposta. La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per fer una sèrie d'observacions. Li respon la vicerectora de Postgrau.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 12).

¾ Especialista Universitari en Planificació Territorial Sostenible, títol de postgrau de la UIB, proposat pel Departament de Ciències de la Terra (25 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Onofre Rullan Salamanca, director del curs, que explica l'abast i el significat de la proposta. Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana si el curs està finançat pel Fons Social Europeu. Li respon la vicerectora de Postgrau, que indica que si no es finança per aquesta via o per una altra el curs no es realitzarà.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 13).

¾ Màster Universitari en Territori i Sostenibilitat, títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits), proposat pels departaments de Ciències de la Terra i Biologia

El Rector dóna la paraula al doctor Onofre Rullan Salamanca, director del curs, que explica l'abast i el significat de la proposta. La doctora Francesca Garcias Gomila indica que s'hi haurien d'incorporar els enginyers i els arquitectes, juntament amb diplomats i llicenciats, per poder accedir al màster. Li respon el doctor Rullan.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 14).

¾ Màster Universitari en Viticultura i Enologia, títol de postgrau de la UIB (52 crèdits), proposat pel Departament de Biologia

El Rector dóna la paraula al doctor Hipólito Medrano Gil, director del màster, que explica que el màster que presenta comprèn la suma de dos cursos d'especialista aprovats anteriorment pel Consell de Govern: Especialista Universitari en Viticultura, títol de postgrau de la UIB (26 crèdits), i Especialista Universitari en Enologia, títol de postgrau de la UIB (26 crèdits).

A continuació intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per demanar aclariments. Li respon el doctor Medrano. La doctora Francesca Garcias Gomila també demana aclariments. El senyor Luis Piña Saiz destaca que el títol de màster explicita, en tot cas, que és la suma de dos títols d'especialista. En aquest punt intervé la vicerectora de Postgrau per fer aclariments.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 15).

¾ Curs d'actualització professional sobre la manera com podem optimitzar el treball en equip i la gestió del nostre temps. Títol de formació bàsica de la UIB (6 crèdits)

El Rector dóna la paraula a la doctora M. Esther Garcia Buades, directora del curs, que explica l'origen de la proposta. La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre el còmput de crèdits d'un curs a distància. Li respon la doctora Garcia Buades. També intervé el doctor Antoni Socias Salvà per completar la informació.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 16).

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa que continua la previsió que la reforma de la LOU s'aprovi al mes d'abril. També informa de la situació actual de l'espai europeu d'educació superior.

La vicerectora de Professorat informa que al darrer Consell de Direcció es va aprovar la convocatòria dels complements retributius del PDI laboral.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa que demà tindrà lloc la inauguració de l'ampliació de la Seu universitària de Menorca i també indica que està en tramitació l'aprovació d'un conveni per a l'equipament de l'edifici amb el Consell de Menorca.

La vicerectora de Postgrau indica que el dia 8 de maig s'obre el termini per a la presentació de propostes de títols oficials de postgrau corresponents a la tercera convocatòria.

Així mateix informa que el Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears divendres que ve aprovarà els títols oficials de postgrau corresponents a la segona convocatòria. En aquest punt intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar, per favor, que es faci una planificació dels espais necessaris per poder-los impartir. Li respon la vicerectora.

El doctor Antoni Miralles Socias fa uns aclariments sobre una informació del Rector.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2006-2007 per als senyors que s'indiquen a continuació (annex 17):

¾ Senyor Marc Galbis Matarredona, del Departament d'Economia de l'Empresa

¾ Senyor Roman H. Hummelt, del Departament d'Economia de l'Empresa

¾ Senyor Josep Llorenç Mulet Sans, del Departament d'Economia de l'Empresa

¾ Senyora Eva María Ortín Pina, del Departament d'Economia de l'Empresa

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat i de professorat dels cossos docents que s'indiquen a continuació, un cop corregits determinats perfils d'unes places, per indicació de la doctora Francesca Garcias Gomila (annex 18):

Professorat contractat

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil: Bioenergètica i bioquímica Industrial

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent:

 • Anàlisi matemàtica I (primer curs d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió)
 • Laboratori Avançat de Matemàtiques (tercer curs de la llicenciatura de Matemàtiques)

Perfil investigador:

- Topologia asimètrica i les seves aplicacions a la Ciència de la Computació

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent:

 • Introducció a la geometria (Matemàtiques)
 • Processament digital del senyal (Telemàtica)

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Perfil docent: El propi de l'àrea

Perfil investigador: Teoria qualitativa de les equacions diferencials amb èmfasi en les bifurcacions

Categoria: professor col·laborador

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: Informàtica gràfica

Àrea d'investigació d'interès:

Informàtica gràfica, programació PDA i mòbils, cinemàtica i realitat augmentada

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Ciències de la Terra

Àrea de coneixement: Geografia Humana

Perfil docent: Geografia humana

Perfil investigador: Geografia rural

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Professorat dels cossos docents universitaris:

Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Ciències de la Terra

Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica i Regional

Activitats docents i d'investigació: Recursos territorials turístics

Línia d'investigació preferent: Turisme

Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa

Perfil: Literatura anglesa (fins al segle XVII) i teatre anglès

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

La vicerectora de Professorat presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez i de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno (annexos 19 i 20). De la relació presentada per l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno la vicerectora fa constar que el senyor Carlos Fernández Llanas no té la titulació suficient, i la senyora Amèrica Matas Pastor no acredita la possessió del títol, per la qual cosa informa que es demanarà a l'Escola que aporti la documentació corresponent, i s'aprova la resta de vènies docents sol·licitades per part del Consell de Govern. La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre la correspondència entre determinats títols i les assignatures que imparteixen els seus titulars. La vicerectora indica que trametrà aquesta observació al director de l'Escola. També intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per demanar sobre la funció dels directors dels centres adscrits. Li respon el Rector.

e) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'una llicència per any sabàtic al doctor Josep Juan Vidal, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història Moderna del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2007 i el 30 de setembre de 2008, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a la Universitat de Barcelona (annex 21).

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 9: Precs i preguntes

El senyor Luis Piña Saiz agraeix al Gerent, senyor Andreu Alcover Ordinas, les iniciatives que s'han dut a terme aquests darrers temps en relació amb la funcionarització i les promocions del PAS i el Pla estratègic de Gerència, entre d'altres gestions.

El Rector agraeix en nom dels membres del Consell de Direcció la col·laboració que ha rebut durant aquests quatre anys per part dels membres del Consell de Govern.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2007

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep I. Aguiló Fuster
 3. Francesca Salvà Mut
 4. Gabriel Moyà Niell
 5. Francesca Garcias Gomila
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Rafel Crespí Cladera
 8. Antoni Miralles Socias
 9. Mateu Servera Barceló
 10. Carlos Moreno Gómez
 11. Joan Mas Vives
 12. Joan Jordi Muntaner Guasp
 13. M. Dolors Forteza Forteza
 14. Joan E. de Pedro Gómez
 15. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 16. M. Teresa Adame Obrador
 17. Francesc Escanellas Garcias
 18. Luis Francisco Piña Saiz
 19. M. Isabel Baltasar Quesada
 20. Andreu Crespí Plaza
 21. Miquel Pastor Tous
 22. Jordi Escandell Roig
 23. Catalina Cantarellas Camps
 24. Gabriel Oliver Codina
 25. Margalida Payeras Llodrà
 26. Antoni Socias Salvà
 27. Josefa Donoso Pardo
 28. Maria Tugores Ques
 29. Lluís Mas Franch
 30. Francisco Muñoz Izquierdo
 31. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 32. Francesca Lladó Pol
 33. Esperança Munar Muntaner
 34. Avel·lí Blasco Esteve
 35. Lluís Garau Juaneda