Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE JUNY DE 2010

A les 10 hores del dia 15 de juny de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Mateu Servera Barceló, la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, el doctor Rafel Crespí Cladera, la senyora Patrícia Trapero Llobera i el senyor Carlos Moreno Gómez.

També s’excusa d’assistir-hi, assistent amb veu i sense vot, la doctora Beatriz Morales Nin.

Abans d’iniciar la sessió, la Rectora disculpa la inassistència del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea per motius familiars.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Públic i de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Títols propis

La Rectora informa els membres del Consell de Govern sobre el contingut i abast de la proposta dels títols propis següents:

– Diploma Universitari d’Animació Tradicional 2D Assistida per Ordinador. Títol de formació bàsica de la UIB (20,4 crèdits)
– Diploma d’Animació Tradicional 2D Assistida per Ordinador. Títol de formació bàsica de la UIB (20,4 crèdits)

Igualment informa de les observacions a la proposta fetes pel Servei d’Alumnes, en el sentit que, a l’apartat 5.6, als requisits d’accés s’hi han d’afegir els generals, establerts per la normativa corresponent. En conseqüència, s’hi ha d’introduir el següent: «Requisits d’accés al curs: aptituds per al dibuix i l’animació. En qualsevol cas, s’han de complir els requisits específics d’accés esmentats al punt Títol del curs i els generals establerts a la normativa general sobre títols propis de postgrau de la UIB a l’apartat III: Accés.»

Se sotmet a votació la proposta amb la modificació indicada, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster

La Rectora explica el contingut de l’informe elaborat per la Comissió d’Estudis de Postgrau en relació amb el reconeixement de crèdits a les persones que hagin cursat el curs d’Expert Universitari en Línia en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere (curs acadèmic 2008-2009), títol propi de postgrau de la UIB, i que volen matricular-se al Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana. Ara es demana, d’acord amb l’article 6.4 de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB, el vistiplau del Consell de Govern.

La proposta s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu sobre assumpció de les funcions encomanades a la Junta de Degans i Directors de Centre i a la Junta de Directors de Departament i d’Institut Universitari de Recerca

La Rectora i el Secretari General informen del contingut de la proposta, motivada per la desaparició als nous Estatuts de la Universitat de la Junta de Degans i Directors de Centre i de la Junta de Directors de Departament i d’Institut Universitari de Recerca. Així doncs, les competències que qualsevol norma de la Universitat atorgui a aquests òrgans s’han d’entendre atorgades al Consell de Govern.

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la modificació del catàleg del PAS, que afecta quatre aspectes: modificació de la jornada de quatre places, redistribució d’efectius per necessitat de servei de cinc places, modificació d’una plaça de funcionari dels cossos generals, i, finalment, modificació de la denominació d’un lloc de treball.

A continuació, la Rectora sotmet a votació la proposta de modificació, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, del Pla d’intensificació de la recerca

La Rectora informa de l’objectiu d’aquest pla, que és facilitar l’increment de la productivitat en investigació dins el marc actual de restriccions econòmiques, així com assegurar un relleu generacional de qualitat. La proposta es divideix en tres capítols o parts. El primer (sota la rúbrica «Pla d’incentivació de la recerca i de millora de la qualitat docent orientada als TEU / P. col. no doctors i al professorat amb diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica») s’ocupa de les persones que encara no han llegit la tesi doctoral; el segon (rubricat amb «Pla d’incorporació dels becaris i personal contractat com a investigador a tasques docents») és dedicat als becaris i personal contractat investigador amb contractes d’almenys un any de durada, als quals es permet fer docència per tal d’afavorir la seva futura acreditació; finalment, hi ha un capítol (amb la rúbrica «Pla de funcionarització del professorat del programa I3») dedicat als contractes I3 que han obtingut l’acreditació i als quals, per raons econòmiques, es vol facilitar la incorporació al sistema funcionarial.

Seguidament, la Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que completa la informació i comenta alguns aspectes de la proposta: en primer lloc indica que hi ha 58 TEU i 49 col·laboradors no doctors; en segon lloc fa notar que s’estableixen unes conseqüències. Així mateix, informa que cal fer una sèrie de correccions, a suggeriment del director del Departament de Física, als articles 2 i 9, a la vegada que comenta el significat i abast dels articles 6, 7.3 i 12. També fa una reflexió en relació amb el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

A continuació s’enceta un debat en el qual intervenen la senyora Rosa Miró Bonet, el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Gabriel Oliver Codina, el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Albert Sesé Abad, la doctora Josefa Donoso Pardo, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Antoni Miralles Socias, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i la Rectora.

Finalment, es proposa introduir al text de la proposta les modificacions següents:

   

 • Art. 2.1: Afegir l’incís «que siguin» abans de la paraula «llicenciats».
 • Art. 2.2: Afegir després de «60 hores» l’expressió «els següents 5 anys acadèmics».
 • Art. 3.2: Substituir la frase «un màster oficial» per «el període de formació d’un programa de doctorat».
 • Art. 4.1: Afegir l’incís «que siguin» abans de la paraula «llicenciats».
 • Art. 4.2: Substituir la paraula «durant» per «els següents».
 • Art. 5.1: Substituir l’incís «d’un màster oficial» per «del període de formació d’un programa de doctorat».
 • Art. 5.2: Substituir la paraula «durant» per «els següents».
 • Art. 5: Afegir-hi un nou apartat 3 amb el contingut següent: «S’estableixen condicions anàlogues per als professors que siguin diplomats o enginyers tècnics no doctors que optin per iniciar un segon cicle i després cursar un màster de 60 crèdits que sigui el període de formació d’un programa de doctorat.»
 • Art. 6: Després d’«augment de càrrega docent», afegir-hi «càrrecs de gestió remunerats o amb dret a reducció de docència». Igualment, se suprimeix la darrera frase.
 • Art. 7, primer paràgraf: Afegir després de «becaris de la UIB» la frase «i dels seus instituts universitaris de recerca». Afegir després de «per part de la UIB» la frase «o dels seus instituts universitaris de recerca».
 • Art. 7.4: Afegir-hi l’incís final «i, si escau, de l’institut afectat».
 • Art. 7.6: Afegir després de «a la UIB» l’incís «o institut».
 • Art. 9.4: Afegir al primer incís la frase «els dos primers anys acadèmics, i en els següents anys acadèmics s’incrementarà la capacitat del departament en 10 hores fins que quedi regularitzada respecte del professor incorporat».
 • Art. 9.6: Afegir després de «es dedicarà» la paraula «preferentment», entre comes. Substituir «d’altres» per «dels». Substituir «d’aquesta possibilitat, a efectes de poder optar» per «de la possibilitat d’optar».
 • Art. 10.5: Afegir «el professor» després de l’expressió «farà que».

La Rectora sotmet a votació la proposta amb les modificacions esmentades, que s’aprova amb dues abstencions i cap vot en contra (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

La Rectora explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat que ha realitzat la comissió d’assessorament creada en el si de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.
– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (s’inclou documentació com a annex 9).

A continuació, la doctora Isabel Maria Aguiló Pons intervé per demanar quan es reunirà el Consell Social per aprovar la concessió del complements retributius addicionals del professorat. Li contesta la Rectora dient que convocar las sessions d’aquest òrgan és competència del seu president. Seguidament, demana pels motius pels quals enguany s’ha endarrerit tant l’informe tècnic de l’AQUIB. Li contesten la Rectora, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i el Secretari General.

Punt 9: Estades breus de joves investigadors convidats

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Investigació, que informa el Consell de Govern de les concessions d’estades breus de joves investigadors (annex 10).

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

   

 • Del procés de verificació dels plans d’estudis pendents d’aquest tràmit. Finalment, en relació amb el grau de Ciències Policials i Seguretat Pública, i atesa la problemàtica sorgida en el procediment de verificació, indica que aquest estudi no s’impartirà el proper any acadèmic.
 • Dels temes tractats a la darrera reunió del Consell d’Universitats.
 • Del procés previ de preinscripció en el Màster en Professorat.
 • De la ponència presentada a la reunió del II Encontre Internacional de Rectors Universia a Guadalajara (Mèxic).
 • De la propera presidència per part de la UIB del G9 a partir del dia 18 de juny de 2010.

Finalment agraeix als membres que hi eren, l’assistència a l’acte d’investidura com a doctora honoris causa de la UIB de la doctora Nancy Bockstael, així com a la reunió del programa Averrois.

El vicerector d’Estudiants i Campus informa del temes següents:

   

 • De la realització, la setmana passada, de les proves d’accés a la Universitat. Agraeix la feina feta al Servei d’Alumnes, al professorat de la UIB i dels centres i al CTI@UIB.
 • Del procés de preinscripció en línia.
 • De les proves de més grans de 40 anys. Agraeix la feina feta a les comissions respectives.
 • De les obres de tancament del campus.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa i la Gerent informen del procés d’elaboració de nòmines arran de l’aprovació del Reial decret llei 8/2010.

La doctora Isabel Maria Aguiló Pons sol·licita informació. Li contesta la Gerent.

El doctor Gabriel Oliver Codina s’interessa per la repercussió sobre els investigadors contractats amb càrrec a projectes. Li contesta la Gerent.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

A. Cossos docents:

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil docent: Citologia i histologia
Perfil com a investigador: Neurobiologia i malalties de la motoneurona: esclerosi lateral amiotròfica

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Microbiologia
Perfil docent: Microbiologia
Perfil com a investigador: Mecanismes de patogenicitat bacteriana i mecanismes de resistència a agents antimicrobians

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i patologia molecular
Perfil com a investigador: Metabolisme energètic i funció mitocondrial: implicacions patològiques

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia
Perfil docent: Bioquímica, nutrició molecular i nutrigenòmica
Perfil com a investigador: Nutrició molecular i nutrigenòmica

 

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Medieval
Perfil docent: Història universal de la baixa Edat Mitjana
Perfil com a investigador:

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica
Perfil docent: Química inorgànica
Perfil com a investigador: Química bioinorgànica i química de la coordinació

Categoria: professor titular d’universitat
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Història de la llengua anglesa
Perfil com a investigador: Història de la llengua anglesa

B. Professors contractats:

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil docent:
Perfil com a investigador:

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Fonaments de la societat contemporània
Perfil com a investigador:

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Inadaptació infantil i juvenil
Perfil com a investigador:

Categoria: professor visitant
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
Perfil docent i com a investigador: Sintaxi espanyola

b) Llicències d’estudis

No n’hi ha.

c) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d’any sabàtic als professors que s’indiquen a continuació (annex 12):

   

 • Dra. M. Antònia Carbonero Gamundí, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Sociologia del Departament de Filosofia i Treball Social, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2010 i el 31 de març de 2010, a la New School for Social Research de Nova York (EUA), a la Universitat de la Corunya, a la Universitat Nacional de Rosario (Argentina) i a la Universitat Nacional de La Plata (Argentina).
 • Sra. Julia Gallo Estrada, professora titular d’escola universitària de l’àrea de coneixement d’Infermeria del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2010 i el 30 de setembre de 2011, a la Universitat de Barcelona i al Centro CIMOP (Comunicación, Imagen y Opinión Pública) de Madrid.
 • Dr. Guillem Ramon Pérez de Rada, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Ecologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2010 i 30 de setembre de 2011, a les universitats de Màlaga, València i País Basc.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 13):

 

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1913

AM

Universitat de San Carlos de Guatemala

Guatemala

Genèric

2000

AM

Acadèmia d'Educació Física i l'Esport de Gdansk

Polònia

Genèric

2018

CV/P

Universitat Miguel Hernández (Elx)

 

Activitat en investigació CSD2009-00006

2037

CV/P

Ràdio i Televisió de Mallorca

 

Col·laboració amb la Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la UIB

2050

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Impulsar l’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior (EEES)

2058

CV/P

Poraxa Mallorca, SL

 

Cooperació científica i tecnològica

2079

CV/P

Acadèmia d’Educació Física i l’Esport de Gdansk

Polònia

Coedició de la revista (EU-P-HE)

2084

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XIV Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere (UEEG)

2085

AM

Universitat Autònoma Metropolitana

 

Genèric

2087

AM

Fundació Robert Graves

 

Genèric

2089

AM

Universitat Central de Xile

 

Genèric

2091

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Estudi internacional sobre eficàcia escolar

2092

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

 

Beques per a l’any 2009-2010

2093

AM

Associació França a la Vall de Sóller

 

Genèric

2096

CV/P

Institut de la Joventut de Menorca

 

Dur a terme un curs d’estiu d’aprenentatge d’anglès a la Seu universitària d’Alaior

2097

AM

G9 d'universitats i Universitat de Makerere (Uganda), Muhimbili University (Tanzània), Universitat de Hawassa (Etiòpia) i Universitat Moi (Kènia)

diversos països

Cooperació universitària al desenvolupament en diversos camps

2098

AM

Universitat Autònoma de l’Estat de Mèxic

Mèxic

Genèric

2099

AM

Diverses universitats

 

Regular el Sistema Internacional de Certificació de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (SICELE)

2105

CV/P

Ràdio i Televisió de Mallorca

 

Continguts audiovisuals creats, tutelats i/o amb referència a l’actualitat docent i d’investigació

2106

CV/P

Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició

 

Col·laboració conjunta

2107

CV/P

Universitat de Lleida

 

Projecte «DPC. Diccionari de pronúncia del català: nord-occidental, valencià, central, balear»

2110

CV/P

Universitat Rovira i Virgili

 

Edició del llibre titular El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura

A continuació, intervé el director del CEP, doctor Maurici Mus Amézquita, per informar del contingut dels convenis tramitats pel CEP (annex 14):

   

 • Adhesió de la Universitat de Barcelona al conveni de col·laboració entre la Universitat de València i les universitats Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU), Illes Balears (UIB) i Politècnica de València (UPV) per a l’organització i el desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Química Orgànica, Experimental i Industrial (ref. 2066).
 • Conveni de col·laboració entre la Universitat de València, la Universitat CEU Cardenal Herrera, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Politècnica de València per a l’organització i el desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de doctor (ref. 2078).
 • Model del conveni de pràctiques en empreses i institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau (màsters i doctorat) (ref. 2115).
 • Acord marc de col·laboració entre la Universitat Via Domícia de Perpinyà i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2118).
 • Conveni específic de doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Via Domícia de Perpinyà (ref. 2116).

El doctor Pere M. Deyà Serra demana que es concedeixi un període transitori per als convenis que estan en fase de tramitació i que no estan adaptats als nous Estatuts. La Rectora li contesta que pel fa als que estan en tramitació, se seguirà amb la mateixa tramitació.

El doctor Marco Antonio Robledo Camacho fa unes reflexions sobre els convenis de doble titulació. Li contesta el director del CEP, doctor Maurici Mus Amézquita.

Finalment, sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 13: Precs i preguntes

El doctor Pere M. Deyà Serra pregunta sobre les persones que han de figurar a les actes de les assignatures de postgrau i sobre la desaparició de l’AQUIB. Li contesta la Rectora.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE JUNY DE 2010

Relació d’assistents:

   

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2.  

 3. Isabel Maria Aguiló Pons
 4.  

 5. M. Isabel Baltasar Quesada
 6.  

 7. Víctor Cerdà Martín
 8.  

 9. Andreu Crespí Plaza
 10.  

 11. Pere M. Deyà Serra
 12.  

 13. Nicolau Dols Salas
 14.  

 15. Francesc Escanellas Garcias
 16.  

 17. Josep Lluís Ferrer Gomila
 18.  

 19. Joan Josep Fornós Astó
 20.  

 21. M. Dolors Forteza Forteza
 22.  

 23. Josep Antoni Frau Coll
 24.  

 25. Lluís Garau Juaneda
 26.  

 27. Cels Garcia Garcia
 28.  

 29. Raquel R. Herranz Bascones
 30.  

 31. Carlos Juiz García
 32.  

 33. Jordi Lalucat Jo
 34.  

 35. Antoni Llull Gilet
 36.  

 37. Joan March Noguera
 38.  

 39. Martí X. March Cerdà
 40.  

 41. Antoni Miralles Socias
 42.  

 43. Rosa Miró Bonet
 44.  

 45. Begoña Morey Aguirre
 46.  

 47. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 48.  

 49. Maurici Mus Amézquita
 50.  

 51. Balbina Nogales Fernández
 52.  

 53. Gabriel Oliver Codina
 54.  

 55. Margalida Payeras Llodrà
 56.  

 57. Joana Maria Petrus Bey
 58.  

 59. Luis Fco. Piña Saiz
 60.  

 61. David Pons Florit
 62.  

 63. Climent Ramis Noguera
 64.  

 65. Maria Pilar Roca Salom
 66.  

 67. Albert Sesé Abad
 68.  

 69. Bernat Sureda Garcia
 70.  

 71. Maria Tugores Ques
 72.  

 73. M. del Carme Vila Ribas
 74.  

 75. Montserrat Casas Ametller
 76.  

 77. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE JUNY DE 2010

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

   

 1. Pere Joan Brunet Estarellas
 2.  

 3. Josefa Donoso Pardo
 4.  

 5. M. Antònia Fornés Pallicer
 6.  

 7. Hipólito Medrano Gil
 8.  

 9. Cristina Moreno Mulet
 10.  

 11. Marco Antonio Robledo Camacho
 12.  

 13. Maximino San Miguel Ruibal
 14.  

 15. Francesc Torres Marí