Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2011

            A les 10 hores del dia 23 de setembre de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

                S’excusen d’assistir-hi la doctora Catalina N. Juaneda Sampol, el doctor Gabriel Oliver Codina, la doctora Margalida Payeras Llodrà i el doctor Francesc Escanellas Garcias.

           

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011.

            La Rectora intervé en aquest punt per indicar que a l’ordre del dia d’avui no hi figura el punt corresponent a la votació de doctor honoris causa del senyor Bartomeu Fiol i Mora, sobre el qual es va presentar la proposta a la darrera sessió, atès el traspàs d’aquesta persona el passat mes d’agost. En conseqüència, de conformitat amb la normativa, no resulta procedent seguir aquest procediment. A continuació afegeix que li consta que el Departament de Filosofia i Treball Social farà la proposta de concessió de la medalla d’or per al senyor Bartomeu Fiol. Finalment intervé el doctor Francesc Torres, director del departament esmentat, per indicar que ahir el Consell de Departament va aprovar la proposta de concessió de la medalla d’or.

 

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Química.

A continuació el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens Menorca.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

 

Punt 3: Títols propis de postgrau

            La Rectora fa una introducció al tema i tot seguit dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que presenta breument la proposta següent:            

      Expert Universitari en Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia - Promotors Tecnològics de les Illes Balears (15,2 crèdits)

   Diploma Universitari de Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia - Promotors Tecnològics de les Illes Balears (15,2 crèdits)

La Rectora sotmet a votació la proposta de títol presentada, la qual s’aprova per unanimitat (annex 4).

 

Punt 4: Aprovació, si escau, del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica el procediment que s’ha dut a terme i assenyala algunes modificacions al text presentat:

1. Es proposa la modificació del segon paràgraf del Preàmbul («Aquest reglament té com a objecte establir un marc general sobre l’elaboració i la defensa dels treballs de fi de grau o de màster que permeti, respectant les diferències entre titulacions i entre graus i màsters, una certa homogeneïtat en els àmbits de l’organització i l’avaluació»).

2. Es proposa suprimir la sigla «ECTS» arreu del text i, per tant, la referència seria a «crèdits».

A l’article 6.1 se suprimeix l’incís final.

3. A l’article 7.2 s’ha de suprimir l’aclariment expressat entre parèntesis («però membre del PDI de la UIB»).

4. A l’article 8.2 s’ha de corregir la remissió que es fa al mateix article «8.2», que no correspon i, en lloc seu, ha de dir: «com preveu l’article 7.2».

3. Finalment, fa un aclariment a l’article 9.1

A continuació hi ha una sèrie d’intervencions. El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per indicar que el text en certs aspectes pot ser reiteratiu respecte a normes de rang superior i, per altra banda, que hi ha aspectes que es podrien preveure a la Guia docent. Finalment fa una sèrie de reflexions sobre la figura del tutor, la presencialitat i la matrícula. Li contesten el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i la Rectora.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé per fer dues observacions formals i una reflexió.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa dues observacions. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

També intervenen el doctor Francesc Torres Marí i el doctor Marco Antonio Robledo. Els contesta la Rectora.

El doctor Albert Sesé Abad fa un comentari i reflexió sobre el concepte de «treball de fi de grau». Li contesta la Rectora.

El doctor Antoni Miralles Socias agraeix que la normativa permeti que els centres puguin tenir la seva pròpia normativa en la docència de les titulacions.

La Rectora sotmet a votació la normativa amb les modificacions indicades pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, inclosa la incorporació de la referència a l’òrgan responsable, juntament amb la del centre, de manera que el text esmentat dirà: «centre o òrgan responsable».

A continuació la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat amb les modificacions esmentades (annex 5).

 

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es canvia el nom de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina pel de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica                

            La Rectora explica la motivació de la proposta de canviar el nom de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina pel de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, atesa l’adscripció de l’àrea de coneixement de Filologia Grega al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina (realitzada per la Resolució del Rectorat 9798/2011, de 12 d’abril, FOU núm. 349, de 20 de maig).

            A continuació el Secretari General indica que s’hi afegiria un nou paràgraf, del tenor següent: «Qualsevol referència al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina serà interpretada com a referència al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica».

            El doctor Francesc Torres Marí indica la conveniència que hi hagi professorat de l’àrea de coneixement de Filologia Grega. A continuació intervé la directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, doctora M. Antònia Fornés Pallicer. Els contesta la Rectora.

Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

 

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Comissió de Biblioteca

            La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, que explica la motivació, l’abast i el significat de la modificació del Reglament de la Comissió de Biblioteca.

Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

 

Punt 7: Aprovació, si escau, de la constitució d’una agrupació europea de cooperació territorial (AECT)

La Rectora indica l’origen de la proposta sobre la constitució d’una agrupació europea de cooperació territorial (AECT) i presenta el conveni entre quatre parts que permetria la constitució d’una agrupació amb les característiques assenyalades, juntament amb l’aprovació dels Estatuts que s’adjunten. Seguidament indica que ho hauria d’aprovar de forma definitiva el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, per continuar després la tramitació davant el Ministeri d’Administracions Públiques.

El doctor Llorenç Huguet Rotger es mostra favorable a la proposta i demana amb quin suport es compta per part de l’Euroregió. El doctor Lluís Garau Juaneda intervé per fer alguns aclariments.

Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta en els termes exposats, que s’aprova per unanimitat (annex 8).

 

Punt 8: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica que hi ha 18 professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d’estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d’estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d’augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l’autorització del Consell Social.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2011 (annex 9).

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

 

Punt 9: Complements retributius del professorat de Campus Extens

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius del professorat de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat al professorat que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2011-12 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 10).

 

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

a)       La Rectora informa dels temes següents:

– La situació de la convocatòria d’enguany del Campus d’Excel·lència, que exposarà a Madrid el proper dia 21 d’octubre.

– La reunió de la CRUE a Palma el dia 13 d’octubre, en què tindrà lloc l’elecció de nou president i la Comissió executiva.

         De la molt delicada situació econòmica, i, concretament, assenyala que fins avui matí no ha quedat garantida la nòmina del mes de setembre, atès que s’ha assegurat l’ingrés de 4.300.000 euros. Recorda que als mesos de juliol i agost s’ha rebut la transferència nominativa corresponent de forma parcial i assenyala que el pròxim any indubtablement hi haurà retallades, però que encara se’n desconeix l’abast. Finalment la Rectora agraeix l’esforç fet al president de la comunitat autònoma.

         De la sessió del Consell d’Universitats que va tenir lloc ahir.

b)       El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa de la mecànica de les actes en els estudis de grau.

c)       El Secretari General informa de la previsió del calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern per a l’any acadèmic 2011-12.

            El doctor Llorenç Huguet Rotger intervé en relació amb la situació econòmica i indica que el proper any el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears hauria d’assumir alguns compromisos sobre el finançament de la UIB; en particular, assegurar els compliments dels compromisos amb les retribucions, al mateix nivell que la resta de funcionaris de la comunitat. Li contesten el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la Gerent i la Rectora.

            El doctor Francesc Torres Marí fa una sèrie de reflexions. I la doctora Beatriz Morales Nin comenta la situació de l’IMEDEA.

 

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

A)      Cossos docents:

Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: 20308 Introducció a l’Anàlisi Matemàtica i 20307 Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)

Perfil com a investigador: Funcions d’agregació i connectius en lògica borrosa. Equacions funcionals

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Àrea de coneixement: Història de l'Art

Perfil docent: Història de l'Art

Perfil com a investigador: Història de l'Art

 

Categoria: professor contractat doctor (Programa I3)

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Ecologia

Perfil docent: Docència pròpia de l’àrea d’Ecologia (grau de Biologia i postgrau d’Ecologia Marina)

Perfil com a investigador: Ecologia del fitoplàncton

b) Llicències d'estudis

            El Consell de Govern acorda d’atorgar la llicència per estudis que s’indica a continuació (annex 12):

Dr. Joan Torrens Serra (ajudant doctor), del Departament de Física, al Leibniz-Institut für Festkörper - und Werkstoffforschung Dresden (Alemanya), pel període comprès entre el 27 de setembre i el 31 de desembre de 2011, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveuen l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Vènies docents

                El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Relacions Laborals per a l’any acadèmic 2011-12, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

            El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies sol·licitades (annex 13).

d) Col·laboradors honorífics

            No n’hi ha.

e) Altres

            No n’hi ha.

 

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2283

AM

Caixa d’Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa)

 

Col·laboració i assistència mútua

2284

Addenda

Caixa d’Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa)

 

Col·laboració entre ambdues institucions

2364

CV/P

11 Universitats

 

Coproducció de continguts audiovisuals

2388

Addenda

Parlament de les Illes Balears

 

Dotació d’una beca TUO -Titulats universitaris a l’ocupació

2404

CV/P

Fundació Bancaixa

 

Beques Internacionals Bancaja i patrocini de la Universitat d’Estiu UIB

2405

CV/P

Fundación Universia

 

Préstec dels productes oferts a través del Banco de Productos de Apoyo de la Fundación

2406

CV/P

Sociedad Pública de Alquiler

 

Facilitar l’accés al mercat de l’habitatge de lloguer als membres de la comunitat

2408

AM

Fundación Universia

 

Genèric

2410

CV/P

Antonio Ricardo Simó Cárdenas

 

Donació de la publicació periòdica París-Baleares, editada per Les Cadets de Majorque

2416

CV/P

Fundació Centre d’Innovació per a la tecnologia aplicada al Turisme – Microsoft Innovation Center. Tourism Technologies

 

Impulsar la col·laboració del projecte de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI)

2418

CV/P

Fundació Museu Regional d’Artà

 

Col·laboració en matèria de posada en marxa d’un pla de difusió web del Museu

2419

CV/P

Fundació Museu Regional d’Artà

 

Creació d’un catàleg virtual de les peces de la col·lecció arqueològica del Museu

2420

CV/P

Institut de Turisme d’Espanya; Consell Sup. de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació d’Espanya, Sociedad Estatal Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA, i diverses universitats

 

Incorporar i impulsar el Sistema de Información Científica en Turismo

2422

Modificació

Ajuntament de Felanitx

 

Modificació de la clàusula quarta del conveni ref. 0383, signat el 05.12.2000

2423

CV/P

Conselleria d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Rabat

Marroc

Pràctiques (grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària)

           

Sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

 

Punt 13: Precs i preguntes

            El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix la possibilitat d’avançar el termini de matrícula del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals), que ell dirigeix.

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2011

Relació d’assistents:

1.       Sergio Alonso Oroza

2.       M. Isabel Baltasar Quesada

3.       Miquel Bennàssar Veny

4.       Jaume Jesús Carot Giner

5.       Víctor Cerdà Martín

6.       Neus Coll Canyelles

7.       Andreu Crespí Plaza

8.       Pere M. Deyà Serra

9.       Josep Antoni Frau Coll

10.   Lluís Garau Juaneda

11.   Federico F. Garau Sobrino

12.   Raquel Herranz Bascones

13.   Llorenç Huguet Rotger

14.   Maria Juan Garau

15.   Carlos Juiz García

16.   Marc López Expósito

17.   Sebastián Lora Sánchez

18.   Joan Antoni Mesquida Cantallops

19.   Arnau Mir Torres

20.   Margalida Miró Bonet

21.   Juan José Montaño Moreno

22.   Carlos Moreno Gómez

23.   Begoña Morey Aguirre

24.   M. Josep Mulet Gutiérrez

25.   Luis Fco. Piña Saiz

26.   David Pons Florit

27.   Climent Ramis Noguera

28.   Víctor Manuel Robles Román

29.   Mateu Servera Barceló

30.   Albert Sesé Abad

31.   Gemma Isabel Turnes Palomino

32.   M. Carme Vila Ribas

33.   Montserrat Casas Ametller

34.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Antoni Aguiló Pons

2.       Pere J. Brunet Estarellas

3.       Santiago J. Cavanillas Múgica

4.       Rafel Crespí Cladera

5.       M. Antònia Fornés Pallicer

6.       Joan Josep Fornós Astó

7.       Jordi Llabrés Bordoy

8.       Antoni Miralles Socias

9.       Beatriz Morales Nin

10.   Ana María Proenza Arenas

11.   Marco Antonio Robledo Camacho

12.   Francesc Torres Marí

13.   Maria Tugores Ques