Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2007

A les 10 hores del dia 25 de juliol de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el vicerector d'Investigació, que fa una estada de treball a l'estranger, el senyor Carlos Moreno Gómez, per motius personals, i el senyor Jordi Escandell Roig, per motius laborals.

També han excusat l'absència el doctor Joaquín Tintoré Subirana i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistents amb veu i sense vot.

Abans d'iniciar la sessió la Rectora dóna la benvinguda a la senyora Begoña Morey Aguirre com a Gerent de la UIB, amb el nomenament provisional fins que el Consell Social l'aprovi, arran del cessament del senyor Andreu Alcover Ordinas, l'anterior Gerent, que ha passat a la situació de serveis especials. També dóna la benvinguda a la presidenta del Consell d'Estudiants, senyora M. José Morales Mateo, com a nou membre del Consell de Govern, en substitució del senyor Joan Enseñat Rodríguez, arran de les eleccions recents al si de la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants. Igualment agraeix la tasca desenvolupada en el si del Consell de Govern als membres que fins ara han format part d'aquest òrgan i que recentment han pres possessió de càrrecs públics, com ara el doctor Andreu Sansó Rosselló i la doctora Francesca Garcias Gomila, la qual serà substituïda en el càrrec de degà de la Facultat de Ciències pel doctor Antoni Miralles Socias.

Finalment, felicita el doctor Pere J. Brunet Estarellas, que ha estat elegit degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i s'incorpora com a assistent al Consell de Govern amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de juny de 2007.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica la modificació de plantilla que afecta el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica corresponent a una promoció de TU a CU.

En segon lloc explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments de Dret Públic, Economia Aplicada, Dret Privat, Psicologia, Economia de l'Empresa, Física, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Filologia Catalana i Lingüística General, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Infermeria i Fisioteràpia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Biologia, Filosofia i Treball Social.

En tercer lloc explica la modificació de plantilla corresponent a Campus Extens, la qual afecta els departaments de Dret Privat, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Finalment explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia Aplicada, Dret Públic i Pedagogia i Didàctiques Específiques corresponent a la transformació de places de TEU a TU, de conformitat amb les previsions de la disposició addicional segona, apartat primer, i la disposició addicional desena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d'universitats.

Se sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

La Rectora agraeix la feina feta al vicerector i als directors dels departaments afectats.

Punt 3: Aprovació, si escau, dels títols propis de postgrau (convocatòria de maig de 2007)

La Rectora, de forma prèvia, indica que és intenció de la Universitat que els cursos de postgrau passin un control de qualitat. Seguidament dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que a la vegada la cedeix als directors dels diferents títols propis de postgrau de la UIB corresponents a la convocatòria de maig de 2007, separant els cursos presencials i els que es realitzen a distància.

CURSOS PRESENCIALS

Nous títols

Ciències de la Salut

 • Expert universitari en Tecnologies a l'Àrea Quirúrgica. Títol de postgrau de la UIB (10 crèdits), proposat pel IUNICS.

La Rectora dóna la paraula al doctor Antoni Gamundí Gamundí, director del curs, que explica l'abast i el significat del curs presentat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat (annex 4).

 • Màster universitari en Wellness (Exercici Físic, Salut i Benestar). Títol de postgrau de la UIB (50 crèdits), proposat pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

 • Especialista universitari en Planificació i Prescripció de l'Exercici Físic per a la Millora de la Salut. Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits).
 • Especialista universitari en Programes d'Intervenció cap al Wellness i per a Poblacions Especials. Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits).
 • Expert universitari en Exercici Físic per a la Millora de la Salut. Títol de postgrau (12,5 crèdits).
 • Expert universitari en Planificació i Prescripció de l'Exercici Físic. Títol de postgrau (12,5 crèdits).
 • Expert universitari en Wellness per a Poblacions Especials. Títol de postgrau (12,5 crèdits)
 • Expert universitari en Programes d'Intervenció cap al Wellness. Títol de postgrau (12,5 crèdits).

La Rectora dóna la paraula al doctor Pere Palou Sampol, director del màster, que explica l'abast i el significat de la proposta presentada.

El doctor Antoni Gomila Benejam demana al doctor Pere Palou Sampol sobre les persones a les quals va adreçat el màster i els altres títols a què pot donar lloc. Li respon el doctor Palou Sampol.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 4).

¿ Màster universitari en Estètica i Implantologia Oral. Títol de postgrau de la UIB (53 crèdits) . Es tracta d'una reedició amb canvis.

 • Especialista universitari en Implantologia Oral. Títol de postgrau de la UIB (22,5 crèdits), proposat per la Facultat de Ciències. Es tracta d'una reedició amb canvis.
 • Especialista universitari en Estètica Dental. Títol de postgrau de la UIB (22,5 crèdits), proposat per la Facultat de Ciències. Es tracta d'una reedició amb canvis.

La directora del Centre d'Estudis de Postgrau pren la paraula per informar que es tracta de cursos ja impartits, però que no es varen sotmetre mai a l'aprovació del Consell de Govern, per la qual cosa ara es fa i així s'esmena un defecte formal.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

Ciències Socials

 • Especialista universitari en Planificació i Gestió de Recursos Humans. Títol de postgrau de la UIB (27,5 crèdits), proposat pel Departament de Psicologia.

La Rectora dóna la paraula a la doctora Esther Garcia Buades, codirectora del curs, que l'explica als membres del Consell de Govern.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

 • Màster universitari en Mediació Familiar. Títol de postgrau de la UIB (53 crèdits), proposat pel Departament de Filosofia i Treball Social. Es tracta d'una reedició amb canvis.
 • Especialista universitari en Mediació en Conflictes Familiars. Títol de postgrau de la UIB (37 crèdits).

La Rectora dóna la paraula a la senyora Josefa Cardona Rosselló, directora del màster, que explica l'abast i el significat de la proposta presentada.

El doctor Antoni Gomila Benejam demana sobre la problemàtica que planteja el Projecte de decret del Govern de la comunitat autònoma per a l'obtenció de la titulació corresponent per part dels alumnes de les dues edicions anteriors. La Rectora explica al Consell de Govern la problemàtica que planteja el Projecte de decret i declara que el Consell de Direcció intentarà que es pugui introduir una disposició transitòria en el Projecte de decret per poder resoldre el problema.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

Humanitats

 • Especialista universitari en Ciències Humanístiques Aplicades a la Traducció i a la Comunicació Intercultural. Títol de postgrau de la UIB (20 crèdits), proposat pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

La Rectora dóna la paraula a la senyora Catalina Calafat Ripoll, que explica l'abast i el significat del curs presentat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

 • Especialista universitari en Gestió Escènica. Títol de postgrau de la UIB (20 crèdits), proposat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

  • Expert universitari en Tècniques de Gestió Escènica. Títol de postgrau de la UIB (10 crèdits).
  • Expert universitari en Gestió d'Espais Escènics i Producció. Títol de postgrau de la UIB (10 crèdits).

La Rectora dóna la paraula al doctor Joan Mas Vives, membre del Consell de Govern i codirector del curs, que explica l'abast i el significat del curs. Finalitzada la seva intervenció, el doctor Mas abandona la sala perquè es pugui procedir a la votació.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

Ciències Tècniques i Ciències Experimentals

 • Especialista universitari en Instal·lacions Domòtiques i Gestió Energètica Integral Aplicada a l'Hoteleria, l'Empresa i l'Habitatge. Títol de postgrau de la UIB (36,7 crèdits), proposat pel Departament de Física.

  • Expert universitari en Instal·lacions Domòtiques per a l'Habitatge. Títol de postgrau de la UIB (17,9 crèdits).
  • Expert universitari en Instal·lacions Immòtiques i Gestió Energètica Integral. Títol de postgrau de la UIB (18,8 crèdits).

La Rectora dóna la paraula al doctor Jaume Segura Fuster, que explica l'abast i el significat del curs.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

CURSOS A DISTÀNCIA

Nous

  • Expert universitari en línia en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere. Títol de postgrau de la UIB (11 crèdits), proposat pel Departament de Psicologia.

La Rectora dóna la paraula a la doctora Victòria Ferrer Pérez, que explica l'abast i el significat del curs.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

  • Especialista universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils. Títol de postgrau de la UIB (26 crèdits), proposat pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Es tracta d'una reedició amb canvis.
  • Especialista universitari en Plans de Convivència. Títol de postgrau de la UIB (26 crèdits).
  • Especialista universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils àmbit escolar i familiar (20 crèdits).
  • Especialista universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils àmbit escolar i comunitari (21 crèdits).
  • Especialista universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils àmbit familiar i comunitari (21 crèdits).
  • Expert universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils àmbit general (10 crèdits).
  • Expert universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils àmbit escolar (15 crèdits).
  • Expert universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils àmbit familiar (15 crèdits).
  • Expert universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils àmbit comunitari (16 crèdits).
  • Especialista universitari en Plans de Convivència (26 crèdits).
  • Especialista universitari en Plans de Convivència àmbit escolar i familiar (20 crèdits).
  • Especialista universitari en Plans de Convivència àmbit escolar i comunitari (21 crèdits).
  • Especialista universitari en Plans de Convivència àmbit familiar i comunitari (21 crèdits).
  • Expert universitari en Plans de Convivència àmbit escolar (15 crèdits).
  • Expert universitari en Plans de Convivència àmbit familiar (15 crèdits).
  • Expert universitari en Plans de Convivència àmbit comunitari (16 crèdits).

La Rectora dóna la paraula a la doctora Carme Orte Socias, que explica l'abast i el significat de la proposta presentada.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió en relació amb el control de qualitat dels títols a què s'ha fet referència a l'inici i demana sobre la possibilitat i, si escau, els requisits perquè alguns dels títols propis es puguin transformar en el futur en màsters oficials. La Rectora li respon que s'ha de distingir els títols propis i els màsters oficials, que el Consell de Direcció, ara per ara, només s'ha plantejat l'existència d'un control de qualitat per als títols propis. En relació amb la conversió de títols propis en màsters oficials, la Rectora manifesta que, arribat el moment, s'estudiarà l'exigència de cursos passarel·les, convalidacions, etc.

El doctor Antoni Gomila Benejam intervé per fer una reflexió sobre les relacions entre els títols propis i els màsters oficials. La Rectora li contesta incidint sobre la problemàtica actual d'aquests títols.

Punt 4: Aprovació, si escau, del Diploma Universitari en Història de la Filosofia com a títol propi de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica la proposta de diploma universitari en Història de la Filosofia presentada per la Facultat de Filosofia i Lletres, que inclou assignatures troncals i obligatòries dels estudis de Filosofia i, d'acord amb la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears (Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre), correspon a un títol de formació bàsica la càrrega lectiva del qual és de 36 crèdits. Intervé també el vicerector de Projecció Cultural, doctor Nicolau Dols Salas, com a antic degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i creador d'aquest diploma, per completar la informació.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el diploma universitari d'Història de la Filosofia (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica l'abast i el significat de la modificació que es presenta. Detalla que es crea una unitat administrativa nova, el Servei de Nòmines i Seguretat Social, i en fa la justificació. A continuació indica que com a conseqüència de la creació del Servei s'hi integren les places indicades i es crea una plaça de funcionari. També indica que es modifica la plaça 43 del Servei de Comptabilitat i Pressuposts, així com la denominació de les places de vicegerent.

Se sotmet a votació la proposta de modificació del catàleg, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Revisió dels articles 2 i 6 de l'Acord normatiu 6434/2003, del dia 5 de novembre, pel qual s'aproven els criteris per a la realització de pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers que fan cursos d'idiomes a la UIB

La Rectora dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors i Mobilitat Universitària, que explica l'abast i el significat de la modificació.

La doctora Francesca Garcias Gomila pregunta sobre l'àmbit d'aplicació personal d'aquesta norma, en el sentit de veure si només s'hi poden acollir els alumnes que fan cursos d'idiomes a la UIB. La vicerectora li contesta que la normativa es va crear només per a aquestes persones. La Rectora intervé també per incidir en l'objectiu de la normativa i manifesta que en tot cas es pot pensar a canviar el títol de l'Acord normatiu.

Se sotmet a votació la proposta de modificació, que s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Modificació de l'Acord normatiu del dia 14 de juny de 2004 pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Estudiants i Campus, que explica l'abast i el significat de la modificació.

Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per demanar que es creï una figura que, davant la manca de recursos econòmics, permeti concedir a l'alumnat col·laborador crèdits de lliure configuració. La Rectora li contesta que a la Facultat de Ciències s'ha utilitzat de fet aquesta fórmula i que, en tot cas, la concessió del crèdits de lliure configuració és competència de la Comissió Acadèmica.

El doctor Antoni Miralles Socias diu que la proposta del doctor Deyà permetria un reconeixement de la tasca feta per aquest tipus d'alumnat.

El vicerector de Projecció Cultural, doctor Nicolau Dols Salas, intervé per manifestar que la normativa de la Universitat permet a les juntes de facultat sol·licitar la concessió de crèdits de lliure configuració per a certes tasques.

Finalment, es decideix introduir una menció a la possibilitat d'obtenir crèdits de lliure configuració per als alumnes tipus A. La Rectora encarrega al Secretari General que introdueixi aquesta menció a l'Acord normatiu de 14 de juny de 2004.

Se sotmet a votació la proposta de modificació de l'Acord normatiu de 14 de juny de 2004, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Aprovació de l'Acord normatiu pel qual s'aprova la normativa sobre premis extraordinaris de final d'estudis oficials

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica al Consell de Govern l'abast i contingut de l'Acord normatiu sobre premis extraordinaris de final d'estudis oficials, i fa constar que s'ha de rectificar la xifra que figura a l'apartat I.2, ja que el nombre d'alumnes ha de ser «setanta» i no «vuitanta-quatre».

Demana la paraula la doctora Francesca Garcias Gomila per manifestar que el fet de valorar, als efectes de la concessió dels premis extraordinaris de primer cicle i de segon cicle, l'expedient acadèmic un 95 per cent i deixar el 5 per cent restant a altres mèrits pot allargar innecessàriament la concessió dels premis. Per això proposa que es valori únicament l'expedient acadèmic. La Rectora li contesta que, si bé l'expedient acadèmic podria, en principi, tenir un pes del 100 per cent, també es podria deixar el recurs a altres mèrits en cas que es produís un empat entre diversos candidats. En aquest darrer cas, l'expedient tindria un pes del 95 per cent i els altres mèrits un 5 per cent.

La doctora Josefa Donoso Pardo demana si dins l'àmbit d'aquesta normativa s'inclourien també els títols de màsters. El Secretari General li contesta que l'article 162 dels Estatuts només permet concedir premis extraordinaris als ensenyaments de primer o segon cicle, entre els quals no es troben, en l'actualitat, els títols de màster.

Se sotmet a votació l'Acord normatiu, que s'aprova per unanimitat, amb la modificació proposada al punt I.3, en el sentit que, en principi, l'expedient acadèmic tindrà un pes del 100 per cent, excepte en els casos d'empat entre candidats, que serà del 95 per cent i l'altre 5 per cent correspondrà a altres mèrits, com ara beques, premis, col·laboracions en la investigació, etc. (annex 9).

Punt 9: Elecció d'un representant del Consell de Govern al Consell Social (representant dels estudiants)

Com a representant dels estudiants al Consell de Govern només hi ha present la senyora M. José Morales Mateo, presidenta del Consell d'Estudiants, que presenta la seva candidatura i es vota. Per tant, amb el seu vot, la senyora M. José Morales Mateo queda elegida representant dels estudiants en el Consell de Govern al Consell Social de la Universitat (annex 10).

Punt 10: Elecció d'un representant del Consell de Govern a la Comissió Electoral (representant dels estudiants)

Com a representant dels estudiants al Consell de Govern només hi ha present la senyora M. José Morales Mateo, presidenta del Consell d'Estudiants, que presenta la seva candidatura i es vota. Per tant, amb el seu vot, la senyora M. José Morales Mateo queda elegida representant dels estudiants en el Consell de Govern a la Comissió Electoral de la Universitat (annex 10).

Punt 11: Complements retributius del professorat dels cossos docents universitaris

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica la proposta d'assignació de distints complements retributius del professorat que ha realitzat la comissió d'assessorament creada en el si de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), un cop resoltes les al·legacions presentades (annex 11):

¿ El complement retributiu A.2, d'estímul i reconeixement a l'activitat en investigació (opció B).
¿ El complement retributiu B, de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària (nova adjudicació).

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

 • De l'estat actual del Projecte de reial decret que regula el procediment per a l'obtenció de l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris i del relatiu a la regulació del règim dels concursos d'accés a places dels cossos esmentats.
 • De l'estat actual del Projecte de reial decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Informa de la solució a la qual sembla que ha arribat el Ministeri en relació amb els estudis d'enginyeria.
 • De l'aprovació del Pla R+D+I.
 • De la propera convocatòria del programa Severo Ochoa.
 • De les visites institucionals que realitza a les conselleries del nou Govern de les Illes Balears.
 • De la reunió del Consell Social d'avui horabaixa, en què, entre altres temes, es tractarà del nomenament de la senyora Begoña Morey Aguirre com a Gerent de la UIB.
 • De la cerimònia de graduació que tindrà lloc avui horabaixa al campus. Informa que també es faran actes de graduació a les seus universitàries de Menorca, demà, dia 26, i d'Eivissa i Formentera, dilluns, dia 30.
 • Dels nomenaments realitzats a l'empara de l'article 24.2 dels Estatuts, atesa la situació especial en què es troben el Departament d'Economia Aplicada i la Facultat de Ciències, amb motiu dels nomenaments per a càrrecs públics de diversos membres dels seus equips de direcció. El Consell de Direcció del dia 24 va decidir nomenar directora del Departament d'Economia Aplicada la doctora Maria Tugores Ques, i degà de la Facultat de Ciències el doctor Antoni Miralles Socias. Aquests nomenaments són temporals fins que es facin les eleccions corresponents el proper mes d'octubre.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa dels punts següents:

 • De la necessitat de tancar com més aviat millor les actes amb les qualificacions del mes de juny.
 • Del resultat de la convocatòria d'aules adaptades a l'EEES.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa de les matèries següents:

 • De la publicació al BOIB del Decret de preus públics universitaris i taxes, el proppassat dia 9 de juliol.
 • De la creació del Consell Assessor de Gerència. El Consell, a la seva primera reunió, es va plantejar iniciar la tasca d'elaboració del nou document de plantilla del PAS.
 • De l'obertura de les secretaries durant els mesos de juliol i setembre. El vicerector agraeix la bona acollida que aquesta mesura ha tingut per part del PAS, que és qui presta el servei.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana per què el personal docent no té una representació expressa en el Consell Assessor de Gerència. La doctora Joana Maria Petrus Bey dóna suport a la proposta del doctor Deyà.

S'obre un debat en què intervenen la senyora Gerent, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el doctor Deyà Serra.

La Rectora expressa el seu compromís que no es decidirà res que afecti temes de qualitat sense consultar prèviament els afectats.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat dels cossos docents que s'indiquen a continuació (annex 12):

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil com a investigador: Sistemes dinàmics; processament i anàlisi matemàtica d'imatges

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil: Narrativa anglesa moderna i contemporània

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions presentades.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la següent llicència per estudis (annex 13):

- Sr. Pau Ballester Balaguer, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Orgànica del Departament de Química, a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona, pel període comprès entre l'1 de setembre de 2007 i el 30 d'agost de 2008, sense remuneracions, en virtut del que preveuen l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i l'article 1 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

d) Emèrits

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica planteja la proposta de nomenament del catedràtic d'universitat Román Piña Homs com a professor emèrit de la Universitat, realitzada pel Departament de Dret Públic. A continuació el vicerector afegeix que el contracte seria per dos anys, renovable, i pel que fa a les remuneracions, el professor Piña rebria una retribució equivalent a la diferència que deixa de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d'universitat en servei actiu (annex 14).

Se sotmet a votació la proposta, que es fa per votació secreta i dóna el resultat següent: vots a favor 18, vots en contra 9, vots en blanc 6, això és, s'aprova la proposta de contractar per un període de dos anys com a professor emèrit el doctor Román Piña Homs.

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que comença per agrair públicament a la senyora Cathy Sweeney, a punt de deixar la Universitat amb motiu del seu nomenament per a un càrrec públic, la seva dedicació al capdavant del Servei d'Afers Generals i, especialment, la rigorosa tasca que ha desenvolupat en matèria de convenis. Tasca complexa i no gens agraïda, percebuda moltes vegades com una successió d'entrebancs i no com el que és: la preservació de la legalitat per evitar futurs problemes legals.

A continuació el Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1534

AM

Universitat Merkur Internationale FH Karlsruhe

Alemanya

Genèric

1544

AM

Universitat Nacional de Santiago del Estero

Argentina

Genèric

1555

Addenda

Telefónica de España, SAU

-

Actuacions conjuntes 2003-2008

1549

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura, Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Maó, Universitat de Barcelona, Universitat Jaume I

-

Condicions econòmiques de la Conselleria (UIMIR)

1529

CV/P

Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i Societat Arqueològica Lul·liana

-

Digitalitzar el Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

1557

CV/P

Universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme Autònom Parcs Nacionals

-

Doctorat interuniversitari (Educació Ambiental)

1535

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques (Institut de Microelectrònica de Barcelona del Centre Nacional de Microelectrònica)

-

Eines de disseny CAD

1533

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

-

Estades PDI i PAS en universitats estrangeres (EEES)

1548

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

-

Intercanvi de PAS

1540

CV/P

Universitat de Barcelona

-

Laboratori Internacional Mediterrani sobre la Convivència (LAB-IMEC)

1547

Addenda

Conselleria de Relacions Institucionals, Conselleria de Turisme i Federació Empresarial Hotelera de Mallorca

-

Preu de l'obra Legislació turística (ref. 1164)

1524

CV/P

Fundació Caixa de Catalunya

-

Projecte (Catalogació i edició de repertori inèdit¿)

1536

CV/P

D+T Microelectrònica

-

Projecte (Telecontadores)

1537

CV/P

Universitat Autònoma de Barcelona

-

Projecte de recerca (esport infantil i juvenil)

1545

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Patrimoni i Identitat Cultural)

-

Projecte de recerca (jaciment de Son Matge)

1543

CV/P

Universitat de Barcelona

-

Reconeixement mutu de màster oficial (Microbiologia Avançada)

1546

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Patrimoni i Identitat Cultural)

-

Tramitació d'expedients de declaració de béns d'interès cultural

1556

Addenda

Consorci Pla-D Llucmajor

-

Treball de recerca (Claustre de San Bonaventura de Llucmajor)

1532

AM

Consorci OpenCourseWare

-

Col·laborar amb altres universitats punteres en el marc del consorci internacional OpenCourseWare

1559

Addenda

Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i la Universitat ___________ per a la gestió de programes d'ajuts en el marc de l'Estatut del Personal Investigador en Formació

-

Articular procediments de simplificació administrativa amb la garantia necessària per a la gestió adequada

El Consell de Govern ratifica, per assentiment, un per un, els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 15: Precs i preguntes

La doctora Francesca Garcias Gomila demana la paraula per agrair haver pogut ser present a la sessió del dia d'avui i així poder acomiadar-se dels membres del Consell de Govern i convidar-los a una copa de cava al final de la reunió.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz recorda la necessitat de no perdre la memòria històrica de la UIB i demana que es realitzi un treball sobre la història d'aquesta universitat. Li respon la Rectora, i el vicerector de Projecció Cultural anuncia que l'any que ve es faran una sèrie d'actes amb motiu del trentè aniversari de la UIB.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana més suport de l'àrea de sistemes del CTI als grups de recerca. El delegat de la Rectora per a les noves tecnologies li contesta que aviat abordarà la reestructuració del CTI i que es tindrà en compte aquest tema.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana sobre el conveni amb el CESCA i la possibilitat de poder accedir a Mare Nostrum per a la realització de càlculs. La Rectora es compromet a fer les gestions corresponents.

La Rectora demana disculpes per no haver esmentat abans la doctora Maria Antònia Fornés Pallicer per donar-li la benvinguda al Consell de Govern, que com a directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina s'incorpora a aquest òrgan en qualitat d'assistent.

Finalment, la Rectora informa els membres del Consell de Govern que el dia 31, a les 19.30 hores, a l'edifici Sa Riera es farà una festa adreçada, principalment, als mitjans de comunicació a la qual tothom queda convidat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2007

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. M. Isabel Aguiló Pons
 3. Begoña Morey Aguirre
 4. Catalina Cantarellas Camps
 5. Víctor Cerdà Martín
 6. Andreu Crespí Plaza
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Nicolau Dols Salas
 9. Josefa Donoso Pardo
 10. M. José Morales Mateo
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Josep Lluís Ferrer Gomila
 13. M. Dolors Forteza Forteza
 14. Cels Garcia Garcia
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. C. Nativitat Juaneda Sampol
 17. Carlos Juiz García
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Martí X. March Cerdà
 20. Joan Mas Vives
 21. Lluís Mas Franch
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Pedro A. Munar Bernat
 24. Irene Nadal Gómez
 25. Gabriel Oliver Codina
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. Joana M. Petrus Bey
 28. Luis Francisco Piña Saiz
 29. M. Pilar Roca Salom
 30. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 31. Francesc Sastre Albertí
 32. Josep Servera Baño
 33. Mateu Servera Barceló
 34. Antoni Socias Salvà
 35. Patricia Trapero Llobera
 36. Maria Tugores Ques
 37. M. Nélida Tur Faúndez
 38. Raquel Herranz Bascones
 39. Montserrat Casas Ametller
 40. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2007

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

1. Pere J. Brunet Estarellas

2. M. Antònia Fornés Pallicer

4. Antoni Gomila Benejam

5. Arnau Mir Torres

6. Albert Sesé Abad