Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2010

A les 9.05 hores del dia 3 de febrer de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, el doctor Carlos Juiz García, el doctor Bernat Sureda Garcia i la doctora Patrícia Trapero Llobera.

També s'excusa d'assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

Amb caràcter previ, el Secretari General informa el Consell de Govern d'una correcció que s'ha de fer al punt 1 de l'acta de la sessió del dia 18 de gener de 2010, en el sentit que amb el títol aprovat d'Especialista Universitari en Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia): Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits), també es poden obtenir el Diploma Universitari de Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia): Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits) i el Diploma de Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia). Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits).

Fetes aquestes observacions, el Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2009 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (s'inclou documentació com a annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, del Màster en Atenció a la Dependència i Gerontologia, títol propi de postgrau de la UIB

La Rectora explica breument als membres del Consell de Govern el títol que ara es presenta per a la seva aprovació. A continuació, i atès que la directora del Màster és present a la sessió del Consell de Govern perquè substitueix el director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, doctora Carme Orte Socias, li dóna la paraula amb la finalitat que expliqui el contingut del curs, la qual cosa fa.

 • Màster en Atenció a la Dependència i Gerontologia. Títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits).
  • Diploma Universitari d'Atenció a la Dependència i Gerontologia. Títol de formació bàsica de la UIB (50 crèdits).
  • Curs d'Actualització Professional en Aspectes Bàsics de la Legislació i Valoració de la Dependència. Títol de formació bàsica de la UIB (3,3 crèdits).

A continuació, i sotmesa a votació la proposta, s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, del Reglament de l'ICE

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que informa del contingut i abast de la reforma del Reglament de l'Institut de Ciències de l'Educació, que se sotmet a la consideració del Consell de Govern. Així mateix, en destaca els aspectes més rellevants (durada del mandat dels membres electes, mecanismes d'elecció, organització...).

El doctor Climent Ramis Noguera demana la paraula per realitzar diverses consideracions. En primer lloc, proposa que a l'article 7, apartat quart, se substitueixi la paraula «elegit» per «nomenat», atès el sistema de nomenament del director de l'ICE, previst a l'article 6, lletra c). Seguidament, proposa que no es deixi tan oberta la redacció de l'article 11. A continuació, proposa que el Consell de l'ICE no el presideixi el director (art. 8, lletra b), sinó el vicerector membre del Consell. Finalment, fa unes reflexions sobre la competència del Consell de l'ICE, regulada a l'article 6, lletra d), en relació amb la composició d'aquest òrgan (art. 4). Considera que amb la composició del Consell de l'ICE es fa molt difícil que aquest òrgan pugui votar la proposta de cessament del director, per la qual cosa proposa modificar la composició prevista a l'article 4.

A continuació s'enceta un debat en el qual intervenen la Rectora, el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Acadèmica, el Secretari General i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Rafel Crespí Cladera i el doctor Pere M. Deyà Serra. Es proposa que a l'article 11 s'afegeixi la cautela que el Consell de Govern sigui informat de les àrees de funcionament en què s'estructuri l'ICE.

Finalment, la Rectora agraeix totes les aportacions fetes i sotmet a votació les propostes de modificació dels articles 7 i 11 en el sentit indicat, que s'aproven per assentiment.

A continuació se sotmet a votació l'esmena del doctor Ramis Noguera de modificació de l'article 4. Amb un vot en contra i cap abstenció, s'aprova deixar el text de l'article 4 amb la redacció presentada pel Consell de Direcció. Finalment, el Consell de Govern aprova per assentiment el Reglament de l'ICE (s'inclou documentació com a annex 5).

Punt 5: Modificació de l'Acord normatiu pel qual s'aprova el programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Estudiants i Campus, que explica el contingut i abast de la proposta.

Sotmesa a votació, la proposta s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del pla de jubilació anticipada

La Rectora introdueix breument el tema i dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que agraeix les esmenes presentades i afirma que els eixos d'aquesta proposta són, per aquest ordre, la societat, la Universitat i el professorat. Informa que la proposta afecta només el col·lectiu del PDI i que no ha de tenir cap cost per a la Universitat. A continuació analitza les esmenes presentades pel senyor Carlos Moreno Gómez, la primera de les quals fa referència al fet que en el càlcul de les retribucions (art. 5.1, lletra a) s'introdueixin el triennis que el professorat pugui percebre un cop jubilat i dins l'any natural de fer efectiva la jubilació. També es proposa que a l'incís final de l'article 6, apartat primer, es faci referència al fet que la desestimació de la sol·licitud ha de ser motivada i per raons justificades. Al segon apartat de l'article 6 es proposa la substitució de l'expressió «amb la suficient antelació» per «fins al 31 de desembre de l'any acadèmic en què es demani la jubilació». Es demana també que s'introdueixi una nova disposició addicional que reculli el compromís de la UIB de negociar l'aplicació d'aquesta normativa amb el personal contractat amb vinculació permanent amb la Universitat i el PAS. Finalment, el senyor Carlos Moreno Gómez demana que s'introdueixi una nova disposició transitòria que permeti que, atesa la data d'aprovació d'aquesta normativa, l'any 2010 el termini de sol·licitud de jubilació acabi el 31 de març de 2010.

S'obre un debat entre la Rectora, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i el senyor Carlos Moreno Gómez, que acaba amb la proposta de rebutjar l'esmena a l'article 5 i acceptar la resta. Sotmesa a votació la proposta, s'aprova amb una abstenció (s'inclou documentació com a annex 7).

A continuació intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per explicar la seva abstenció.

Un cop aprovada la proposta, demana la paraula la doctora Joana Maria Petrus Bey, que realitza unes consideracions sobre la possibilitat d'avançar l'edat mínima per acollir-se a la jubilació, prevista ara als 61 anys. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Punt 7: Aprovació, si escau, de l'annex sobre la versió verificada de la memòria del títol de grau d'Enginyeria d'Edificació

La Rectora informa que aquesta proposta ha de permetre als arquitectes tècnics accedir al títol de grau d'Enginyeria de l'Edificació. A continuació dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica el contingut i abast de la proposta.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 8).

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

 • De la intenció del Ministeri d'Educació d'aprovar aquest mes de febrer un nou reial decret per regular el doctorat.
 • El Consell d'Universitats ha fet al·legacions a l'avantprojecte de llei d'economia sostenible i a l'avantprojecte de llei de finançament de les universitats.
 • La UIB prepara una nova proposta de campus d'excel·lència internacional.
 • Del procés d'elaboració dels nous plans d'estudis.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa el Consell de Govern dels temes següents:

 • De l'elaboració del calendari acadèmic per al curs 2010-2011.
 • De l'elaboració d'una normativa per tal d'avançar la implantació de l'optativitat en els estudis de grau i la coordinació amb les assignatures optatives dels plans en extinció.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics del Departament de Dret Públic per a l'any acadèmic 2009-2010, com s'indica a continuació (s'inclou documentació com a annex 9):

 • Sr. Lluís Isern Estela
 • Sr. Andreu Rigo Sureda
 • Sr. Pere Joan Pons Samprieto

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de tribunal per jutjar el concurs d'accés d'una plaça de catedràtic de l'àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, adscrita al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (s'inclou documentació com a annex 10).

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 11):

Dra. Caterina Mercè Picornell Belenguer (contractada doctora), del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, al Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge, pel període comprès entre l'1 de març i el 31 de juliol de 2010, amb unes retribucions del 100% de les seves remuneracions, d'acord amb la normativa vigent relativa als beneficiaris dels ajuts de mobilitat del programa José Castillejo.

d) Vènies docents

No n'hi ha.

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (s'inclou documentació com a annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1903

Addenda

Escola Balear d'Administració Pública

Extinció de la impartició de la titulació de Graduat en Seguretat i Ciències Policials

1955

CV/P

Ministeri de Ciència i Innovació i la CAIB

Execució de projectes d'infraestructures científiques cofinançades pel FEDER

1987

CV/P

Gestió Sanitària de Mallorca (Conselleria de Salut i Consum)

Programa formatiu de pràctiques en empresa

2005

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

Realització de pràctiques dels estudiants d'estudis oficials de grau

2011

CV/P

Institut d'Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia d'Alaior

Instal·lacions per a activitats acadèmiques 2009-2010

2013

CV/P

Institut d'Estudis Catalans

Coedició de la revista Educació i Història

2015

CV/P

Laboratoris Sanifit, SL

Projecte de recerca («Desarrollo de la plataforma para la búsqueda bioinformática de IC»)

2016

CV/P

Consell Insular de Menorca

Formació permanent i promoció cultural per a l'any 2009

2020

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

Anuari teatral de les Illes Balears (Càtedra Joan Ramis i Ramis) Any 2008

2021

Addenda

Servei Meteorològic de Catalunya

Creació d'un Centre Instrumental de Recerca en Micrometeorologia

2022

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

REDINED

2023

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Col·laboració en matèria de formació, investigació i innovació educativa

2024

CV/P

Ministeri d'Educació

Impuls i implementació de sistemes tutorials de grau

2025

CT

Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Ministeri de Ciència i Innovació)

Accés a la base de dades Web of Knowledge i als seus serveis inherents

2031

CV/P

Conselleria d'Innovació, Interior i Cultura

Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2009)

Conveni CEP (annex 13):

 • Conveni de cooperació educativa amb l'Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) per a la realització de pràctiques dels alumnes del Màster en Salut Laboral de la Universitat de les Illes Balears.

El director del CEP informa que s'han d'introduir un parell de modificacions al conveni. Així, el títol del màster ha de ser Máster universitario en Salud Laboral (Prevención de riesgos laborales). Igualment, s'ha de substituir la referència al «Consejo de Coordinación Universitaria» per «Consejo de Universidades».

Sotmesos a votació de forma global tots el convenis indicats, s'aproven per unanimitat.

Punt 11: Precs i preguntes

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López prega que es facin avanços en la finestreta única, en el sentit que la Universitat pugui donar informació mitjançant la intranet de l'activitat desenvolupada pels professors, com cursets, títols i crèdits impartits, complements, etc.

Li contesten la Rectora, el Secretari General i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica. Torna a intervenir la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López i també la doctora Isabel M. Aguiló Pons.

El doctor Climent Ramis Noguera pregunta pel calendari de conversió del campus en zona de vianants. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus i li indica que el calendari consta de tres fases, la primera de les quals tal vegada s'iniciarà abans de l'estiu.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2010

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel Maria Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep L. Ferrer Gomila
 10. Joan Josep Fornós Astó
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Lluís Garau Juaneda
 14. Cels Garcia Garcia
 15. Raquel Herranz Bascones
 16. Jordi Lalucat Jo
 17. Antoni Llull Gilet
 18. Martí X. March Cerdà
 19. Joan March Noguera
 20. Arnau Mir Torres
 21. Antoni Miralles Socias
 22. Carlos Moreno Gómez
 23. Begoña Morey Aguirre
 24. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 25. Maurici Mus Amézquita
 26. Gabriel Oliver Codina
 27. Margalida Payeras Llodrà
 28. Joana M. Petrus Bey
 29. Luis Fco. Piña Saiz
 30. David Pons Florit
 31. Climent Ramis Noguera
 32. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 33. Mateu Servera Barceló
 34. Albert Sesé Abad
 35. Maria Tugores Ques
 36. M. del Carme Vila Ribas
 37. Montserrat Casas Ametller
 38. Federico F. Garau Sobrino

 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2010

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Jordi Llabrés Bordoy
 3. Hipólito Medrano Gil
 4. Marco Antonio Robledo Camacho