Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2006

A les 10 hores del dia 3 de novembre de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Maurici Mus Amezquita, per motius familiars, el doctor Ramon Oliver Herrero, per motius acadèmics, la doctora Irene Nadal Gómez, per baixa de maternitat, el vicerector d'Estudiants, per assistència a una reunió de l'Institut Joan Lluís Vives, i la senyora M. Isabel Baltasar Quesada, per malaltia.

Abans d'iniciar la reunió, el Rector dóna la benvinguda a nous membres del Consell de Govern: el doctor Nicolau Dols Salas i la doctora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, que s'incorporen arran d'algunes substitucions de càrrecs i d'eleccions.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2006.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1380

AM

Universitat Estatal d'Hoteleria i Turisme de Tolyatti (Tolyattinsky Gosudarstveny Universiteit Servisa)

Federació Russa

Genèric

1386

AM

Institut d'Administració Pública de l'Estat de Michoacán

Mèxic

Genèric

1376

CV/P

Fundació Carolina

 

Beca (Màster universitari en Gestió turística)

1378

CV/P

Construccions Llabrés Feliu, SA

 

Càtedra Llabrés Feliu

1328

CV/P

Gestió Sanitària de Mallorca (Conselleria de Salut i Consum)

 

Espai per al IUNICS (Hospital General, Hospital Joan March i àrea de Salut Mental)

1344

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Estades en universitats estrangeres (ECTS)

1308

CV/P

Conselleria d'Interior (DG d'Emergències)

 

Estudis i aplicacions (riscs dels corrents marins i les onades en el litoral de les illes Balears)

1381

CV/P

Conselleries de Salut i Consum i d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Finançament IUNICS (personal tècnic de suport, mobiliari i despeses de manteniment)

1375

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Finançar llocs de treball permanents d'investigador (Programa 13)

1377

CV/P

Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i Museu Balear de Ciències Naturals

 

Herbari virtual (Bolets de les illes Balears)

1382

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura i Vicepresidència

 

Màster universitari en Direcció d'Empreses (MBA) a Menorca

1369

CV/P

Govern de les Illes Balears i Consell General del Poder Judicial

 

Postgrau (Expert en Dret Civil Balear) en línia

1389

 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears

 

Postgrau (Màster de Pràctica Jurídica)

1360

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Unitat de Física Interdisciplinària (UFI) de l'IMEDEA

 

Per acabar, el Secretari General assenyala que es retira de la relació el conveni amb el Consorci Centre Balears Europa (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació) (ref. 1384), atès que han sorgit dificultats al Centre Balears Europa per dur a terme el curs de postgrau Expert Universitari en Gestió i Elaboració de Projectes Europeus a què fa referència el conveni.

El vicerector d'Investigació i Política Científica completa la informació relativa als convenis següents:

¾ Conveni amb les conselleries de Salut i Consum i d'Economia, Hisenda i Innovació (1381) en relació amb el cofinançament del IUNICS, i indica que preveu tres actuacions a desenvolupar: finançament durant dos anys d'un lloc de treball de personal tècnic de suport (àrees d'Epidemiologia i Anàlisis Clíniques), cofinançament en un 50 per cent amb la UIB de la dotació de mobiliari per a l'edifici del IUNICS i contribució a les despeses de manteniment del IUNICS durant tres anys. El vicerector calcula que l'import pujarà, aproximadament, a 580.000 euros.

¾ Conveni amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (1375) per al desenvolupament del programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat en investigació, denominat programa I 3, que suposa el finançament de set places del dit programa, amb un import de 130.000 euros per a cada una durant tres anys.

¾ Conveni amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (1360), proposat pel CSIC per dur a terme una remodelació de l'estructura de l'IMEDEA.

El Rector destaca també determinats aspectes dels convenis següents:

¾ Conveni amb Construccions Llabrés Feliu, SA (1378), per a la constitució i el finançament de la Càtedra Llabrés Feliu.

¾ Conveni amb les conselleries de Salut i Consum i d'Economia, Hisenda i Innovació (1381).

¾ Conveni amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (1389) per al desenvolupament d'un estudi oficial de postgrau: Màster de Pràctica Jurídica, i destaca que és el primer d'aquesta naturalesa a l'Estat espanyol.

A continuació el Rector obre un debat en què intervenen el doctor Mateu Servera Barceló per demanar aclariments en relació amb el conveni amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques, en el sentit de veure si s'obre el camí a la formació de dos instituts distints en el futur. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica i assenyala que s'obren distintes possibilitats. El Rector completa la informació per indicar que el conveni és una iniciativa del CSIC. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient indica que el conveni no ha d'afectar la distribució d'espai prevista en el nou edifici per a instituts universitaris.

També intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar si en relació amb el conveni amb el CSIC (1360) no s'hauria d'haver pronunciat la comissió de seguiment corresponent. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

A continuació intervé el doctor Lluís Mas Franch per fer constar unes errades en el conveni de col·laboració i patrocini entre la UIB i Llabrés Feliu, SA (clàusula cinquena). La doctora Francesca Garcias Gomila demana si l'assignatura que s'ofereix és de lliure configuració per a tota la comunitat estudiantil. El Rector respon a la intervenció del doctor Mas indicant que es corregiran, si escau, les errades detectades a la clàusula cinquena, i el vicerector d'Ordenació Acadèmica respon a la doctora Garcias.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Psicologia, Dret Públic i Dret Privat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Proposta de nomenament del doctor Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa

El Rector informa que fa un temps va arribar una proposta formulada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de nomenament del doctor Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa per aquesta universitat, que inicialment presentava unes deficiències de procediment i que un cop esmenades és possible la seva presentació (annex 4).

A continuació recorda el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l'Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Finalment dóna la paraula al director del Departament, doctor Joan Mas Vives, perquè faci la presentació de la proposta. El doctor Mas fa un resum de la personalitat i trajectòria científica del doctor Badia i la tutela dels estudis de Filologia Catalana en els inicis d'aquests estudis a Palma.

El Rector recorda la normativa, segons la qual la proposta s'ha de sotmetre a votació a la propera sessió i per a la seva aprovació es requereix el vot favorable de la majoria qualificada.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la tramitació dels estudis oficials de postgrau

El Rector fa una introducció prèvia i seguidament dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que, en primer lloc, comunica que avui s'ha activat la pàgina web del Centre d'Estudis de Postgrau, ara en versió catalana i que, pròximament, apareixerà en castellà i en anglès. A continuació explica el moment en què es troba la tramitació dels estudis oficials de postgrau i el camí que resta per seguir. També justifica l'elevat nombre de màsters, atesa la desaparició dels tradicionals cursos de doctorat els propers anys.

Seguidament es presenten un per un els nous estudis oficials de postgrau (annex 5):

 1. CIÈNCIES DE LA SALUT I DEL COMPORTAMENT
 2. ¾ Màster en Nutrició Humana i Qualitats dels Aliments

  Fa la presentació i defensa del màster la doctora Isabel Lladó Sampol, professora titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Doctorat

  Fa la presentació i defensa del doctorat el doctor Felicià Grases Freixedas, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Analítica del Departament de Química.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

 3. CIÈNCIES ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES
 4. ¾ Màster en Pràctica Jurídica

  Fa la presentació i defensa del màster el doctor Pedro A. Munar Bernat, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Civil del Departament de Dret Privat.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster en Direcció i Planificació del Turisme

  Fa la presentació i defensa del màster la doctora Raquel Herranz Bascones, titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat del Departament d'Economia de l'Empresa.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster en Comptabilitat

  Fa la presentació i defensa del màster el doctor Antoni Socias Salvà, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat del Departament d'Economia de l'Empresa.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

 5. CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES
 6. ¾ Màster en Theoretical Chemistry and Computational Modelling

  Fa la presentació i defensa del màster el doctor Francisco Muñoz Izquierdo, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Física del Departament de Química.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster en Química Orgànica Experimental i Industrial

  Fa la presentació i defensa del màster el doctor José M. Saá Rodríguez, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Orgànica del Departament de Química.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster en Enginyeria Electrònica

  Fa la presentació i defensa del màster el doctor Eugeni Garcia Moreno, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica del Departament de Física.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

  Fa la presentació i defensa del màster la doctora Ana María Rodríguez Guerrero, professora titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia i Ciències de la Salut.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster en Ecologia Marina

  Fa la presentació i defensa del màster la doctora Isabel Moreno Castillo, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Zoologia del Departament de Biologia.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster d'Actualització en Física i Química

  Fa la presentació i defensa del màster el doctor Jaume Pons Morro, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Física Aplicada del Departament de Física.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

  ¾ Màster en Microbiologia Avançada

  Fa la presentació i defensa del màster el doctor Rafael Bosch Zaragoza, professor titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia.

  El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

 7. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

¾ Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

Fa la presentació i defensa del màster el doctor Jesús M. Salinas Ibáñez, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

¾ Màster en Filosofia Contemporània

Fa la presentació i defensa del màster el doctor Gabriel Amengual Coll, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Filosofia del Departament de Filosofia i Treball Social.

El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

¾ Màster en Comunicació: Reptes de la Comunicació al Segle XXI

Fan la presentació i defensa del màster la senyora Antònia Puigròs i el senyor Joan Josep Matas.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per demanar qui podrà cursar aquest estudi i quin preu tindrà la seva impartició. Li respon la vicerectora de Postgrau, que indica que hi podrà accedir qualsevol persona que reuneixi els requisits. Pel que fa al preu, el Rector i la vicerectora indiquen que s'aplicarà el mateix sistema que en els estudis de grau que imparteix el centre adscrit Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez. La doctora Antònia Martínez Perdiz demana si hi ha cap especificitat de caire confessional en les matèries que s'imparteixen en aquests estudis. La doctora M. Antònia Puigròs assenyala que no.

El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per 25 vots a favor i 5 abstencions.

¾ Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Fa la presentació i defensa del màster la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història de l'Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

¾ Màster de l'Oral a l'Escrit: La Llengua i la Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l'Oralitat

Fa la presentació i defensa del màster el doctor Nicolau Dols Salas, professor titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Finalment, la vicerectora de Postgrau informa que l'any passat es va aprovar el Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, que no es va impartir per la falta de signatura de conveni corresponent, que ara està en tramitació.

El Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat.

El Consell de Govern aprova, per tant, les propostes presentades dels títols oficials de postgrau i acorda de trametre-les al Consell Social per a la seva tramitació posterior.

Punt 6: Adhesió, si escau, al Codi de conducta universitari en cooperació al desenvolupament

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que assenyala que el Codi de conducta universitari en cooperació al desenvolupament va ser aprovat per la CEURI i que la CRUE va considerar convenient que fos sotmès a l'aprovació dels òrgans competents de les universitats. A continuació explica la seva motivació i indica que el document està dividit en sis apartats, que representen la voluntat compartida per part de les universitats d'acomodar la cooperació universitària al desenvolupament de les pautes que s'hi estableixen.

Finalment fa un resum del contingut del document presentat. A continuació el Rector obre un debat en què intervé la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, que destaca l'interès de la proposta i, en particular, el contingut de l'article 17, relatiu a l'estudi de fórmules per aplicar el reconeixement acadèmic de les activitats pròpies de la cooperació al desenvolupament, i l'article 31, relatiu a la valoració del compliment del Codi.

El Rector sotmet a votació el text presentat i la seva adhesió, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Complements retributius del professorat del projecte Campus Extens

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta corresponent als complements retributius del professorat que treballa en el projecte Campus Extens illes, després de lliurar nova documentació als membres del Consell de Govern per tal d'esmenar algunes errades detectades amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 7).

Punt 8: Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, opció B

La vicerectora de Professorat explica l'assignació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, opció B, a la doctora Antònia Morey Tous, corresponent a la convocatòria de l'any 2006, atès que la seva sol·licitud ha estat valorada positivament per la Comissió Assessora de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, un cop revisat l'expedient i esmenat l'error inicial.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 8).

Punt 9: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural, que explica breument els motius de la modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, que afecta els articles 3, 4, 6 i 7.

A continuació el Rector sotmet a votació la modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 10: Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau de l'àmbit de Ciències Jurídiques

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que indica que s'ha d'elegir un nou membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau en substitució del doctor José Á. Torres Lana, que ha passat a la situació administrativa de serveis especials, arran del seu nomenament com a primer Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, dependent de la Conselleria de Salut i Consum. El doctor Torres Lana era vocal en representació de l'àmbit de coneixement de Ciències Jurídiques i assenyala que per a la seva substitució ha rebut la proposta de la Facultat de Dret, consensuada per part dels departaments de Dret Públic i Dret Privat, de proposar el nomenament del doctor Anselm M. Martínez Cañellas.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta.

Punt 11: Elecció d'un membre de la Comissió d'Investigació

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que assenyala que el doctor Arnau Mir Torres ha presentat la seva renúncia com a membre de la Comissió d'Investigació i recorda que en el seu moment va ser elegit en representació del col·lectiu de directors de departament. A continuació afegeix que ahir a la Junta de Directors de Departament no es va fer cap proposta de substitució i es va decidir que fos el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica que proposàs un candidat. Avui el doctor Arnau Mir ha fet arribar a la Secretaria General la proposta del doctor Josep L. Ferrer Gomila com a candidat a ocupar el seu lloc a la Comissió, amb el consentiment de l'implicat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta.

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

a) De la reforma de la LOU, que assenyala que segueix la seva tramitació al Congrés sense cap novetat i recorda que a la pàgina web hi ha el document del Ministeri sobre la reordenació dels estudis de grau.

b) De la reunió de la CRUE que va tenir lloc el dia 26 de setembre de 2006, i exposa que el pròxim dia 14 de novembre de 2006 tindrà lloc una reunió de la CRUE i una reunió de la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària per analitzar el document del MEC sobre l'organització dels ensenyaments universitaris a Espanya. També informa que hi ha hagut una reunió preparatòria de la CASUE on s'han posat de manifest opinions divergents al si de la CRUE.

c) De la visita de la ministra d'Educació, Cultura i Esports i del secretari d'Estat d'Universitats a Palma dilluns que ve, dia 6 de novembre de 2006, a l'acte de celebració del centenari de l'Institut Oceanogràfic, al qual estan convidats els membres de la comunitat universitària.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la reunió de la CASUE sobre l'organització dels ensenyaments universitaris, on també es va parlar de màsters i doctorats pel que fa a la responsabilitat de la docència i també es va debatre la utilització de la denominació de màster i la finalització del sistema antic.

La vicerectora de Professorat informa que el Consell de Direcció va aprovar l'aplicació del règim de tutorització d'alumnes que participen en els programes de mobilitat als professors tutors d'estudiants esportistes d'alt nivell, conforme a l'Acord normatiu núm. 7179/2005, del dia 16 de març, i per tant, serà necessari procedir al nomenament de professors tutors, amb la consegüent repercussió en la càrrega docent.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa que el dia 26 de novembre de 2006 el bitllet dels cecs durà el logotip de la UIB.

A continuació informa de la divulgació de la recerca de la UIB a través de la pàgina web.

Finalment informa d'una nova campanya d'adquisició d'ordinadors per als estudiants per a la qual hi haurà finançament del Ministeri de Foment, a pagar en cinc anys sense interès, a través del pla Avanza i també de la UIB, que farà una aportació de 100 euros per estudiant i ordinador.

El Gerent informa de l'Acord amb l'Agència Tributària en relació amb la deducció de l'IVA a partir de l'1 de gener de 2007.

El Secretari General recorda que dijous que ve, dia 9 de novembre de 2006, tindran lloc les eleccions de representants del grup a) al Claustre.

A continuació intervé el senyor Joan Ernest de Pedro Gómez per demanar aclariments a la vicerectora de Professorat sobre les tutories d'esportistes d'alt nivell, i diu que considera que el tema s'hauria de tractar a la Junta de Degans i Directors de Centre. En relació amb el mateix tema intervé la doctora Francesca Garcias Gomila i posa de manifest tots els problemes que el conveni actual ocasiona a la Universitat, especialment pel que fa a la realització de les pràctiques d'aquest tipus d'estudiants. El Rector indica que s'estudiarà la qüestió a la pròxima reunió de la Comissió Acadèmica, així com les mesures a adoptar.

El doctor Mateu Servera Barceló demana quina posició adoptarà la UIB sobre els aspectes polèmics de l'organització dels ensenyaments universitaris (com per exemple la implantació d'un registre de titulacions en lloc del sistema de catàleg) a les reunions de la CRUE i del Consell de Coordinació Universitària. El Rector assenyala que quan hi hagi un document oficial es podrà obrir un debat intern.

Punt 13: Afers de tràmit

 1. Col·laboradors honorífics
 2. El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2006-2007 per als senyors que s'indiquen a continuació (annex 10):

  ¾ Senyor Antoni Canals Prats, del Departament de Dret Privat

  ¾ Senyor Miquel À. Mas Colom, del Departament de Dret Privat

  ¾ Senyor Antoni Monserrat Quintana

  ¾ Senyor Carlos Izquierdo Téllez, del Departament de Dret Privat

  ¾ Senyor Joan Huguet Rotger, del Departament de Dret Privat

  ¾ Senyor Enric Descals Callisen, del Departament de Biologia

  ¾ Senyora Alicia Martín Sáez, del Departament de Dret Públic

  ¾ Senyor Lluís F. Isern Estela, del Departament de Dret Públic

  ¾ Senyor Andreu Rigo Sureda, del Departament de Dret Públic

  ¾ Senyora Maria de les Neus Piña Capó, del Departament de Química

 3. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
 4. El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 11):

  Categoria: professor visitant

  Departament: Física

  Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada

  Categoria: professor visitant

  Departament: Física

  Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear

  Categoria: professor col·laborador

  Departament: Dret Públic

  Àrea de coneixement: Dret Constitucional

 5. Llicències d'estudis
 6. El Consell de Govern acorda d'atorgar la següent llicència per estudis amb efectes retroactius (annex 12):

  ¾ Sr. Rafel Crespí Cladera, catedràtic d'universitat del Departament d'Economia de l'Empresa, al Centre for Business Research de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), pel període comprès entre el 18 de setembre i el 18 de desembre de 2006, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent el temps restant, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

 7. Altres

No n'hi ha.

Punt 14: Precs i preguntes

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López demana que es faci una vigilància més exhaustiva sobre la regulació del trànsit a l'inici de l'any acadèmic, així com dels vehicles que circulen en direcció contrària per determinats caminals, com succeeix davant els edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2006

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Mercè Gambús Saiz
 4. Francesca Salvà Mut
 5. Gabriel Moyà Niell
 6. Francesca Garcias Gomila
 7. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 8. Carlos Moreno Gómez
 9. Mateu Servera Barcelo
 10. Joan Mas vives
 11. Nicolau Dols Salas
 12. Joan Ernest de Pedro Gómez
 13. Francesc Escanellas Garcias
 14. Luis Francisco Piña Saiz
 15. Rafael Barea Roig
 16. C. Nativitat Juaneda Sampol
 17. Joan Jordi Muntaner Guasp
 18. Miquel Pastor Tous
 19. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 20. Maria Llompart Bibiloni
 21. Antoni Llull Gilet
 22. Josep Servera Baño
 23. Josefa Donoso Pardo
 24. Mercè Gambús Saiz
 25. Gabriel Fontanet Nadal
 26. Andreu Crespí Plaza
 27. Catalina Cantarellas Camps
 28. Antoni Socias Salvà
 29. Lluís Mas Franch
 30. Francesca Lladó Pol
 31. Margalida Payeras Llodrà
 32. Francisco Muñoz Izquierdo
 33. Antonia Martín Perdiz
 34. Esperança Munar Muntaner
 35. Sergio Alonso Oroza
 36. Lluís Garau Juaneda
 37. Avel·lí Blasco Esteve