Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2013

A les 11 hores del dia 20 de setembre de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el vicerector Antoni Aguiló Pons, el doctor Pere M. Deyà Serra, la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, el doctor Santiago Cavanillas Mújica, el doctor Sergio Alonso Oroza i el senyor Carlos Moreno Gómez.

També s’excusen d’assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin, el doctor Maximino San Miguel Ruibal i el doctor Rafel Crespí Cladera, assistents amb veu i sense vot.

El Rector dóna la benvinguda al nou degà de la Facultat d’Economia i Empresa, doctor Andreu Sansó Rosselló, així com als nous directors dels departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, doctor Josep Servera Baño, de Psicologia, doctor Juan José Montaño Moreno, i d’Infermeria i Fisioteràpia, doctor Miquel Bennàsar Veny, que ja és membre del Consell de Govern com a representant del grup b).

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Secretari General puntualitza, de forma prèvia, tres coses:

a) En primer lloc, en relació amb l’acta del dia 25 de juny de 2013, diu que s’hi ha de corregir un error material, posat de manifest arran del contingut de la documentació que es presentà a la sessió. Assenyala que al punt 6 (Aprovació, si escau, del Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol propi de postgrau de la UIB (61 crèdits europeus)), la denominació del títol propi que també es va aprovar ha de ser: «Especialista Universitari en Mediació de Conflictes Civils i Mercantils. Títol propi de postgrau de la UIB (44 crèdits europeus)».

b) El doctor Rafel Crespí Cladera ha presentat dues esmenes al punt 14.a) de l’acta del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2013. Aquestes esmenes diuen:

            1. «A mitja pàgina 5, on diu “El doctor Rafel Crespí reitera que es tracta d’un fet greu, que afecta la reputació interna de la UIB i deixa desarmat el professorat davant conductes semblants dels alumnes”, cal afegir: “També manifesta que arran d’haver rebut una trucada d’un catedràtic de Dret Mercantil de la UIB, que afirmà que no es tracta d’un plagi en sentit legal, no posa en dubte aquesta opinió, i diu que el conseqüent seria presentar una demanda al diari Ara Balears. Afirma que es tracta d’un plagi acadèmic i que a la UIB hi ha experts que ho poden corroborar”».

            2. «Al darrer paràgraf de la pàgina 5 cal afegir al punt que diu “El doctor Rafel Crespí torna a intervenir [...]” la frase següent: “En vista de les explicacions del vicerector de Professorat, el doctor Rafel Crespí pregunta si s’haurà d’entendre a partir d’ara que si un estudiant plagia un treball, original per exemple d’un altre estudiant o autor de València, cal preguntar-li si se sent agreujat, i si no és el cas, vol dir que aquest plagi és acceptable.”»

            Finalment, el Secretari General demana disculpes al doctor Crespí Cladera, ja que li va indicar que li facilitaria de forma prèvia l’esborrany de l’acta, i no ho va fer.

c) A la mateixa acta del dia 24 de juliol, el doctor Bernat Sureda Garcia ha presentat una esmena al punt 17, en el sentit que al final de la seva intervenció s’hi hauria d’incorporar el següent: «Demana que, malgrat el canvi anunciat en la direcció de la UOM, es respecti, com sempre s’ha fet, la titularitat en la direcció de cursos i projectes de recerca, en aquest cas els que tingui la doctora M. del Carme Orte Socias en relació amb aquesta àrea.»

Seguidament, el doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb la forma de plasmar a l’acta el resultat de la votació corresponent a la ratificació del conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Afegeix que no s’hi trasllueix el resultat exacte, el qual fou de 23 vots a favor, 1 vot en contra (el seu) i 6 abstencions.

Tot seguit, el Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2013 amb la incorporació de les esmenes presentades.

Finalment, el Secretari General indica que com a pràctica s’instaurarà la tramesa als membres del Consell de Govern de l’esborrany de l’acta abans de distribuir-la juntament amb la convocatòria, per tal que els assistents hi puguin fer les observacions que considerin pertinents. Intervenen els doctors Bernat Sureda Garcia i Federico Garau Sobrino i els contesta el Secretari General.

La doctora Margalida Payeras Llodrà sol·licita la paraula i manifesta el següent:

«Assenyalo que, arran de les intervencions que alguns membres del Consell de Govern realitzaren i atesa la sol·licitud d'actuacions que concerneixen la meva persona i des del rebuig a les imputacions, voldria explicar les actuacions que vaig dur a terme arran de la publicació per part del diari Ara. Així, indico que vaig mantenir una reunió amb la directora de l'esmentat diari, el periodista que firmava l'article i amb el meu advocat, per sol·licitar-los una rectificació de la publicació, rectificació que posteriorment va ser publicada (amb data 25 de juliol de 2013).

»Durant la meva intervenció vaig assenyalar que el document al qual es feia referència al diari era un informe de consultoria on no apareixia ni el logotip de la UIB ni la nostra condició de professores i que complia la legalitat, ja que s’havia fet d'acord amb l'article 83 de la LOU, mitjançant la FUEIB. A més, vaig destacar que el valor afegit d'aquest treball era l’aportació de dades (70 gràfics i 86 taules) i la seva anàlisi aplicada a l’illa de Menorca. Així mateix, vaig explicar que les coincidències entre les tendències dels valors detectades en el treball i les que hi pogués haver a altres treballs, com el realitzat pel CES de les Canàries, eren normals, atès que ambdues economies s’han vist afectades per la crisi econòmica i, a més, són economies insulars. Durant la meva intervenció, vaig destacar que el director del grup d’investigació ECOMAS, de l’Institut de Turisme i Desenvolupament Econòmic Sostenible, doctor Carmelo León, havia remès una carta sobre el tema, carta que vaig llegir. En aquesta carta explicava que la metodologia de l'informe CES de les Canàries era una metodologia estàndard; en segon lloc, que no es consideraven ni plagiats ni perjudicats per l'informe sobre l’evolució socioeconòmica de Menorca; que manté una relació professional amb les autores de l'esmentat informe i que una d'elles és, a més, membre del grup d'investigació que dirigeix i que elabora els informes de CES de les Canàries, per la qual cosa no esqueia cap acusació de plagi.

»També vaig manifestar que considero que amb la publicació d'aquest article s'havia afectat immerescudament la nostra reputació, i a més podia haver afectat la institució (la UIB), motiu que també sentíem molt, atès que ambdues professores no hem escatimat esforços per treballar pel bé de la UIB. Per tot això, vaig sol·licitar que, atès que es tractava d'un document de consultoria realitzat dins la legalitat i entenent que ja s'havien donat suficients explicacions, aquest tema s’acabés, i vaig concloure que no teníem cap intenció de tornar a donar més explicacions. La meva intervenció va acabar donant les gràcies als membres del Consell de Govern per la seva atenció.»

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (annex 3).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 3: Aprovació del Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica la modificació del Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes, que ja forma part de l’oferta formativa de la Universitat, que d’acord amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre de 2011), va aprovar el Consell de Direcció.

Seguidament el Rector sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment, i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 4).

Punt 4: Aprovació del canvi de nom del programa de «Doctorat en Economia» per «Doctorat en Economia Aplicada»

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica que el programa de Doctorat en Economia, regulat d'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2012, i que l’ANECA, en el procediment de verificació, n’ha modificat la denominació, que passa a ser Doctorat en Economia Aplicada.

Finalment el Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment, i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 5).

Punt 5: Aprovació del canvi de nom del programa de «Doctorat en Ciències Mèdiques i Bàsiques i de la Salut» per «Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença»

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica que el programa de Doctorat en Ciències Mèdiques i Bàsiques i de la Salut, regulat d'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2012, i que l’ANECA, en el procediment de verificació, n’ha modificat la denominació, que passa a ser Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença.

Intervé el doctor Felicià Grases Freixedas per oferir aclariments. També intervé el doctor Antoni Amengual Colom per demanar altres aclariments. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau.

Finalment el Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment, i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 6).

Punt 6: Aprovació del canvi de nom de «Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions» per «Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada»

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica que el Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions, regulat d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 30 de gener de 2013, i que l’ANECA, en el procediment de verificació, n’ha modificat la denominació, que passa a ser Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada.

Finalment el Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment, i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 7).

Punt 7: Màster MA ISCA en Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador. Títol propi de postgrau de la UIB (172,9 crèdits)

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta i les circumstàncies que es donen i que es veuen reflectides a la documentació presentada. Per tant, es tracta de regularitzar la situació plantejada i, en conseqüència, es proposa assumir la proposta del CEP sobre les titulacions que s'han d'expedir a partir del Màster MA ISCA en Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador. Títol propi de postgrau de la UIB (172,9 crèdits). Els títols que es podrien expedir, segons la titulació d’accés requerida, són (annex 8):

  «Màster MA ISCA en Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador. Títol de postgrau de la UIB (172,9 crèdits)».
   «Diploma Universitari MA ISCA d’Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador. Títol de formació bàsica de la UIB (172,9 crèdits)».
  «Diploma MA ISCA d’Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador. Títol de formació bàsica de la UIB (172,9 crèdits)».

Tot seguit intervé el doctor Antoni Amengual Colom per demanar aclariments sobre la càrrega lectiva. Li respon el Rector.

A continuació intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que fa una observació en relació amb una possible errada sobre el nombre de crèdits del diploma. El vicerector contesta que es corregirà.

Finalment el Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regulen diversos aspectes de l'aplicació de l'article 83 de la LOU a la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que indica que es va plantejar la modificació de l’Acord normatiu 4465/1999, d’11 de maig, per adaptar-lo a la nova normativa LOU i a les noves circumstàncies. Ara bé, s’ha considerat convenient fer de forma prèvia una ronda d’intervencions amb tots els agents implicats. Per això, el Rector indica que aquest punt no es tractarà avui i, en conseqüència, queda ajornat.

Punt 9: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2013-14 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 9).

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

a) Del calendari de les sessions del Consell de Govern de l’any acadèmic 2013-14, el qual ja s’ha enviat a tots els membres (annex 10).
b) De les converses mantingudes amb el director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement per a l’elaboració del pressupost per a l’any 2014 i de les previsions, així com per dur a terme possibles contractes programes.
c) De l’evolució del tercer pla de pagament de proveïdors, que ha fet possible reduir aproximadament en 5.200.000 euros el deute de la Universitat.
d) De la reunió en què varen participar els representants dels departaments i facultats amb competències en llengües i educació, que va donar com a resultat l’oportunitat de fer pública una declaració sobre el sistema de tractament integrat de llengües (TIL).

A continuació afegeix que perquè la declaració pugui tenir un caràcter més institucional, hi hauria d’haver un suport del Consell de Govern.

Per altra banda, indica que la Universitat ha rebut petició de diverses entitats, com ara la Federació d’Associacions de Directors d’Educació Secundària de les Illes Balears (FADESIB), l’Associació de Directors d’Infantil i Primària de Mallorca (ADIPMA), l’Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE), la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca (FAPA Mallorca) i la Confederació de Pares i Mares de l’Escola Catòlica de les Illes Balears (CONFAECIB), perquè exerceixi de mediadora en el conflicte existent en el nostre sistema educatiu. Per això el Rector diu que en aquesta qüestió voldria saber el parer del Consell de Govern.

El doctor Nicolau Dols Salas intervé per explicar que hi ha un equip d'especialistes de la UIB que ja ha començat les tasques d'elaboració d'un Llibre Blanc sobre llengües i educació a les Illes Balears, un procés que ha de culminar amb la consulta de tots els sectors socials implicats.

S’obre un debat en què intervé el doctor Bernat Sureda Garcia. Després del debat, el Rector entén que, al no haver-hi intervencions en contra, ha rebut el suport requerit.

Finalment, el Rector indica que amb el suport del Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears traslladarà la proposta de mediació de la UIB, com a institució de dret públic al servei de la societat i com a referent acadèmic i científic de la nostra comunitat, per aconseguir vies que puguin conduir a la resolució del conflicte encetat.

e) De la presentació per part de la senyora Doris Pack, presidenta del Comitè de Cultura i Educació del Parlament Europeu, del nou programa «ERASMUS+2014-2020».

Afegeix que l’objectiu és crear un programa de mobilitat que englobi tots els subprogrames existents.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
No n’hi ha.        

b) Llicències d'estudis
No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics
No n'hi ha.

d) Altres
No n'hi ha. 

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2733

CV/P

Integrated Circuits Malaga, SL

 

Regular el projecte «Sensores de radiación basados en silicio»

2735

CV/P

Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco

 

Prestació de serveis d’avaluació de contractes postdoctorals a la UIB

2737

CV/P

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

 

Ajuts del Programa nacional de mobilitat de recursos humans d’investigació

2738

AM

Universitat Tecnològica de Bolívar

Colòmbia

Genèric

2739

CV/P

British Council

 

Avaluació de cursos d’anglès que imparteix la UIB durant els mesos de juliol i setembre

2740

AM

Universidades Académicas Campesinas –Direcció General-

Bolívia

Genèric

2741

AM

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA; Nommon Solutions and Technologies, SL

 

Establir bases de col·laboració per a l’ús i combinació intel·ligent d’informació

2742

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Dotació de tres beques de cooperació educativa i una per a postgraduats

2743

CV/P

Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona

 

Realització d’una enquesta de mobilitat per al projecte europeu Eunoia

2744

Addenda

Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears

 

Addenda de modificació de l’acord marc ref. 1508

2745

CV/P

Fundació Científica de l’Associació Espanyola contra el Càncer

 

1a addenda al conveni

ref. 2134, ampliació ajudes per a investigadors en l’àmbit de l’oncologia

2746

AM

Telefónica, SA

 

Constituir un marc de col·laboració en temes institucionals

2747

AM

Telefónica, SA

 

Creació de la Càtedra Telefònica sobre Sanitat Digital i Turisme Sostenible

2748

AM

Universitat de Moulay Isamil, Meknès

Marroc

Genèric

2749

CV/P

Editorial Wolters Kluwer España, SA

 

Posar a l’abast dels alumnes de la Facultat de Dret mitjans i material pedagògic

2750

AM

Pontíficia Universitat Catòlica Madre y Maestra

República Dominicana

Genèric

A continuació el vicerector d’Investigació i Postgrau sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut del conveni que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detalla a continuació (annex 12):

– Conveni específic de doble titulació de doctorat entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Autònoma de Nuevo León (Mèxic) (ref. 2725).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 13: Precs i preguntes

El doctor Bartolomé Deyà Tortella demana sobre la situació del repositori de TFG, així com de les possibles conseqüències que se’n deriven. El Rector indica que la vicerectora d’Ordenació Acadèmica se n’ocuparà. No obstant això, el doctor Antoni Amengual Colom intervé per oferir aclariments.

El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments sobre «doctorats industrials». Li contesten el vicerector d’Investigació i Postgrau i el Rector.

A continuació el doctor Ramis Noguera fa una reflexió sobre la senyalització de trànsit de la carretera de Valldemossa. El Rector indica que el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable se n’ocuparà.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió sobre la necessitat d’escriure l’inici de la nostra universitat i recorda que a mesura que passa el temps les persones desapareixen. Li contesta el Rector i indica que en aquesta tasca hi podria participar el Consell Social. També intervé el president del Consell Social.

El doctor Bernat Sureda Garcia fa una reflexió sobre la conservació de la documentació històrica. Li contesta el Rector.

A continuació demana aclariments sobre temes d’espais. El Rector li contesta i assenyala que traslladarà el tema al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. La Gerent completa la informació.

El senyor Joan R. Pons Bibiloni demana que, com a conseqüència de tot el debat suscitat pel tema del plagi, es pugui suspendre l’aplicació de l’article 32 del Reglament acadèmic. Li contesten la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i el Rector per indicar que la petició s’hauria de realitzar en la forma escaient.

El doctor Joan Fiol Arbós demana aclariments en relació amb els estudis de màster per al proper any acadèmic 2013-14. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’estat de la qüestió.

El doctor Albert Sesé Abad fa una reflexió sobre les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament i la necessitat de fer-ne un estudi. Li contesta el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2013

Relació d’assistents:

1.       Isabel Aguiló Pons

2.       Antoni Amengual Colom

3.       Antònia Fullana Puigserver

4.       Lluís Ballester Brage

5.       Jaume Carot Giner

6.       José Aurelio Castro Ocón

7.       Nicolau Dols Salas

8.       Josep Lluís Ferrer Gomila

9.       Joan Jesús Fiol Arbós

10.   M. Antònia Fornés Pallicer

11.   M. Dolors Forteza Forteza

12.   Josep Antoni Frau Coll

13.   Federico F. Garau Sobrino

14.   Yolanda González Cid

15.   Jordi Llabrés Bordoy

16.   Antoni Miralles Socias

17.   Margalida Payeras Llodrà

18.   Luis Fco. Piña Saiz

19.   Joan Ramon Pons Bibiloni

20.   David Pons Florit

21.   Bernat Prats Taberner

22.   Climent Ramis Noguera

23.   Albert Sesé Abad

24.   Bernat Sureda Garcia

25.   Jaume Sureda Negre

26.   Maria Tugores Ques

27.   Sonia Valenzuela Vanmock-Chaves

28.   Antoni Verd Noguera

29.   Llorenç Huguet Rotger

30.   Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Ricardo Alberich Martí

2.       Bartolomé Deyà Tortella

3.       Lluís Garau Juaneda

4.       Felicià Grases Freixedas

5.       Joan Lluís Llinàs Bégon

6.       Joan Antoni Mesquida Cantallops

7.       Juan José Montaño Moreno

8.       Josep L. Oliver Torelló

9.       Andreu Sansó Rosselló

10.    Josep Servera Baño

11.   Joan Josep Fornós Astó

12.   Maurici Mus Amézquita

13.   Xavier Varona Gómez