Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2017

A les 11 hores del dia 24 de juliol de 2017, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1); el senyor Jeroni Reynés Vives, vicesecretari general i cap de l’Assessoria Jurídica de la Universitat, actua com a Secretari General per substitució reglamentària.

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Antònia Paniza Fullana, Secretària General, el doctor Jaume Carot Giner, el doctor José Aurelio Castro Ocón, el doctor Antoni Amengual Colom, la doctora Margalida Gili Planas i la senyora M. Teresa Arbós Berenguer. També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Guillem X. Pons Buades i el doctor Joan Janer David Torrens, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2017 amb la inclusió d’una esmena presentada per la doctora Francesca Garcias Gomila. Al punt 8 (Aprovació, si escau, de l’acord de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears), on diu: «La doctora Francesca Garcias Gomila proposa de substituir el terme “tutelant” per “supervisant i col·laborant” a la clàusula segona, lletra d)», ha de dir: «La doctora Francesca Garcias Gomila proposa de substituir el terme “tutelant” a la clàusula segona, lletra d)» (annex 3).

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Psicologia (annex 4).

Així mateix la vicerectora de Professorat completa la informació que afecta els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Economia de l’Empresa i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 5).

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà demana que la plaça de professor ajudant doctor de l’àrea de coneixement d’Història Moderna es voti a part. A continuació manifesta, com a prova de lleialtat institucional i de bona fe, que tot el que dirà ho ha exposat diverses vegades verbalment al Rector i per escrit, i que la seva oposició a aquesta modificació es basa en tres tipus de motius: de procediment general, econòmics i de procediment específic quant a la convocatòria de l’àrea de coneixement (s’adjunta la seva intervenció com a annex 6).

El doctor Sebastià Serra Busquets intervé per manifestar que es troba davant una situació negativa o desagradable i explica la seva posició –que és millorar l’estructura docent del Departament. Afegeix que li sap greu la situació conflictiva a l’àrea de coneixement d’Història Moderna entre el CU i el TU. En qualsevol cas, diu que considera que en la dotació s’ha seguit el procediment adequat. I que, a més, els integrants de l’àrea haurien de cercar el millor per a la Universitat. Finalment, repeteix que lamenta la situació existent.

El doctor Deyà Bauzà intervé per indicar el següent: Precisament perquè el clima és el que és, les coses s’han de fer ben fetes. No és acceptable una convocatòria en un correu distint del de la UIB, amb menys de 24 hores d’antelació i sense ordre del dia. A més, ell mateix demostrà que tenia una cita mèdica el mateix dia a la mateixa hora. Afegeix que això es podria considerar una obsessió seva, però que hi ha dotze membres del departament que votaren en contra de la creació de la plaça i catorze a favor.

Atesa la intervenció del doctor Serra Busquets sobre l’ambient a l’àrea, el doctor Deyà Bauzà manifesta que els set anys que ha estat cap d’estudis i el temps que fa que és degà, el doctor Josep Juan Vidal ha estat tractat exquisidament. Sempre ha tingut l’horari que ha demanat, fins quan demanà que determinades hores de grau es posassin el mateix dia que les de màster per tal de venir només dos dies setmanals durant l’únic quadrimestre en què imparteix docència. A més, com a coordinador d’un congrés, el doctor Deyà Bauzà indica que ell mateix oferí al professor Juan Vidal de fer-ne la inauguració o la cloenda o de decidir el tipus d’intervenció que hi faria, quan el més fàcil hauria estat no haver-lo convidat.

El doctor Serra Busquets fa una reflexió final.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments en relació amb el finançament de la plaça en qüestió –en concret, per la diferència d’hores (60) a partir de l’any acadèmic 2018-19. Li respon la vicerectora de Professorat.

El Rector sotmet a votació la proposta –el doctor Deyà Bauzà torna a demanar que la plaça de professor ajudant doctor de l’àrea de coneixement d’Història Moderna es voti a part. En conseqüència, s'aprova per assentiment la modificació de plantilla, excepte la dotació de la plaça esmentada, que s’aprova amb setze vots a favor, dos en contra i tretze abstencions.

A continuació la vicerectora de Professorat explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 7).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de llocs de treball del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS (annex 8), que ve motivada per la necessitat d'estructurar el servei.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que informa que s’ha repartit en mà documentació complementària (annex 9). A continuació indica quina és la justificació de la modificació del Reglament acadèmic –que es recull a l’expositiu– i l’abast i el significat que té –que afecta els articles 5.9 i 7.5 i implica la supressió d’una disposició transitòria, així com una nova redacció de la derogatòria.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

La doctora Francesca Garcias Gomila posa de manifest que hi ha diversos preceptes del Reglament acadèmic que necessiten adaptació i demana si l’ajust es podria fer al més aviat possible. Li responen el Rector i el vicerector de Docència.

Punt 5: Aprovació, si escau, d’estudis propis:

Curs d’Actualització Universitària en Biolingüística. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica –després de constatar-hi unes errades formals que s’han corregit– les propostes d’estudis propis tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 10), que s’indiquen a continuació:

a) Curs d’Actualització Universitària en Biolingüística. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

         i.    Diploma Universitari de Biolingüística. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

        ii.    Diploma de Biolingüística. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

b) University refresher course in biolinguistics. UIB-specific certificate (6 ECTS)

       iii.    University diploma in biolinguistics. UIB-specific diploma (6 ECTS)

      iv.    Diploma in biolinguistics. UIB-specific diploma (6 ECTS)

            El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 6: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens illes presentada, que correspon a les assignatures del primer semestre i a les optatives (annex 11).

El doctor Bartomeu Pascual Fuster intervé per constatar un error en l’assignatura codi 20602, perquè no és al 50%, sinó al 100%, ja que tota la impartició correspon a la professora Margalida Alemany Hormaeche. La vicerectora respon que si és així, es corregirà.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2017-18 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 7: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha trenta-sis professors que han demanat augment de càrrega docent.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa un comentari en relació amb l’assignació a un professor que creu que el proper any acadèmic no estarà a la UIB; així mateix demana aclariments en relació amb la circumstància que hi pugui haver professors amb càrrec i exempció que puguin ampliar la seva docència.

S’obre un debat en el qual intervenen el doctors Pere M. Deyà Serra, Miquel J. Deyà Bauzà i el Rector –que indica que també es podria tenir present l’activitat docent que s’imparteix als títols propis, per posar de manifest que és una situació complexa.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova pel vot favorable de tots els assistents menys un vot en contra, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2017-18 (annex 12).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 8: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2017, que ha realitzat la comissió d’avaluació nomenada per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer:

 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.

La vicerectora de Professorat afegeix que les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència del coneixement es troben en procés d’avaluació, com es constata a la documentació distribuïda.

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 13).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • De la situació actual del cas Impía: la interlocutòria del dia 23 de juny de 2017 de l’Audiència Provincial de Palma estima el recurs d'apel·lació interposat per la UIB contra les resolucions del Jutjat d’Instrucció; en conseqüència les revoquen i, per tant, es té per personada la UIB com a part acusadora. El senyor Jeroni Reynés Vives completa la informació facilitada.
 • De l’estat actual de tramitació del conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la participació de les institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut. Com que encara s’està tramitant, no s'ha pogut presentar en aquesta sessió; en conseqüència, el text ja definitiu es presentarà a la sessió del mes de setembre.
 • De la situació actual de Ca n’Oleo. Indica que les despeses per mantenir obert, en funcionament i operatiu l’edifici poden pujar als 300.000 o 350.000 euros anuals. Informa que la UIB ha mantingut negociacions amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Per tant, hi ha plantejada una proposta de distribució d’espais de la casa, presentada pel vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, per a l’ús de la UIB –inclòs el Consell Social– i de la conselleria esmentada.

A continuació s’obre un debat en el qual intervenen el doctor Pere M. Deyà Serra, el Rector i la presidenta del Consell Social.

Finalment el Rector indica que en el moment oportú s'hauran de portar al Consell de Govern els termes i les condicions de l'acord definitiu que es pugui adoptar.

La vicerectora de Professorat informa dels temes següents relacionats amb els Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2017:

 • De la incidència que una vegada redactats definitivament tindran sobre la taxa de reposició.
 • Del pla d’estabilització de places interines.

Finalment informa que previsiblement a la sessió del Consell de Govern del mes de setembre s’hi portarà l’oferta d’ocupació pública i el mes d’octubre tindrà lloc un Consell de Govern extraordinari.

 • Dels treballs –dins el proper any acadèmic– de millora del procediment de selecció del professorat per poder-lo aplicar a la contractació a realitzar per a l’any acadèmic 2018-19. S’hi tindran en compte les recomanacions de la Síndica de Greuges, així com les de la Comissió de Reclamacions de la UIB.

El senyor Ricardo García Noval intervé per recordar la situació del PAS interí, que enguany no es pot acollir a aquest pla d’estabilització; per tant, indica que seria desitjable que la situació es pogués resoldre per al proper any i que es pugui produir la incorporació del PAS al procés d'estabilització de l'ocupació pública.

El Rector manifesta el seu compromís de continuar demanant, a través de la CRUE i altres organismes interuniversitaris, que s’inclogui el personal d’administració i serveis en els mecanismes d’estabilització d’interins.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments en relació amb el pla d’estabilització i també ho fa el doctor Rafel Crespí Cladera. La vicerectora respon que aquest pla es refereix a places i no a persones.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals informa de:

 • La convocatòria de subvencions dirigida al sector públic instrumental de la CAIB i a la Universitat de les Illes Balears, per incentivar la contractació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears, en el marc del programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic.
 • La situació actual dels projectes derivats de l’impost econòmic per el turisme sostenible i de les perspectives existents que puguin incidir en la UIB.

El vicerector de Docència informa de:

 • La resposta de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior –en relació amb l’acord adoptat al punt 6 (Sol·licitud dels degans de les facultats d'Economia i Empresa i Turisme de supressió de l’oferta acadèmica dels estudis del grau d’Economia i Turisme) de la darrera sessió del Consell de Govern. Afegeix que a la resposta es recorden les obligacions i els compromisos assumits per la UIB, així com que una vegada aprovada l’oferta acadèmica per a l’any acadèmic 2017-18 per la Conferència General de Política Universitària, no és possible modificar-la.
 • La creació de l’Oficina de Suport a la Docència, de la qual cosa ja va ser informada la Comissió Acadèmica a la seva sessió del dia 20 de juliol. Així mateix informa que el director de l’Oficina serà el professor Josep Vidal Conti.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana aclariments sobre l’Oficina en els termes següents: Considera que és un organisme innecessari i que en tot cas té competències generals i no concretes. Afegeix que hi ha professors, com ell, que a les enquestes de valoració per part dels alumnes estan per damunt de la mitjana de la UIB, del seu departament i –per descomptat– de l’àrea i que no necessiten cap suport. Afegeix que el suport s’hauria de destinar als professors mal avaluats i proposa començar pels catedràtics que són avaluats amb la nota més baixa possible en tots els ítems de l’enquesta, continuar amb els catedràtics que són avaluats negativament en algun ítem i, després, continuar amb el titulars.

La Gerent informa de certes modificacions en relació amb l’IVA introduïdes pel Reial decret 596/2016, que obliga la UIB a comunicar electrònicament a l’Agència Tributària totes les factures que rebi i que emeti, en un període de vuit dies hàbils, període que es reduirà a quatre dies a partir de l’1 de gener, i indica que es farà arribar a la comunitat universitària un missatge informatiu.

Punt 10: Afers de tràmit        

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 14):

Categoria: professor ajudant doctor (DC010628)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Fisiologia
Perfil docent: Fisiologia
Perfil investigador: Fisiologia

Categoria: professor ajudant doctor (BFiCS2)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: Bioquímica i Biologia Molecular en Ciències de la Salut

Categoria: professor ajudant doctor (BFiCS3)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: Bioquímica i Biologia Molecular en Ciències de la Salut

Categoria: professor ajudant doctor (BFiCS4)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: Bioquímica i Biologia Molecular en Ciències de la Salut

Categoria: professor ajudant doctor (PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Psicologia social del treball i de les organitzacions
Perfil investigador: Investigació psicosocial del treball en el sector serveis

Categoria: professor visitant (PS2)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: Estètica experimental i neuroètica; processos bàsics en general

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les llicències per estudis que s'indiquen a continuació (annex 15):

 • Sr. Adamo Valle Gómez, professor contractat doctor del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, a l'Institute of Cancer Research, Londres (Regne Unit), pels períodes compresos entre el 23 d'agost i el 23 de novembre i l'1 i el 23 de desembre de 2017, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).
 • Sra. Catalina Vich Llompart, professora ajudanta doctora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a la Universitat de Pittsburgh (EUA), pels períodes compresos entre el 29 de juliol i el 13 d'agost de 2017 i el 21 d'agost de 2017 i el 28 de gener de 2018, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).
 • Sra. Rebeca del Carmen Méndez Turón, professora contractada doctora del Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat de Tecnologia d'Auckland (Nova Zelanda), pel període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 de gener de 2018, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

c) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

d) Altres         

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que s’ha distribuït la proposta de nomenament com a professor emèrit propi del doctor Rashid Nazmitdinov: indica que tindria una dedicació docent de quatre hores per setmana (annex 16).

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per posar en dubte el procediment seguit al Departament de Física –la qual cosa ha fet que hagués de presentar un vot particular a l’acord pres pel Consell de Departament– i ara al Consell de Govern –ja que la proposta no figurava nominalment a l’ordre del dia i no ha pogut disposar en el termini escaient de la documentació. Finalment, afegeix que la seva àrea de coneixement té superàvit docent.

El Rector dona la paraula al doctor Carles Bona Garcia, que explica la situació que s’ha plantejat amb el professor Rashid Nazmitdinov arran de la seva jubilació; considera que atesos els fets produïts, el procediment ha estat l’adequat. També completa la informació en relació amb la docència a impartir i indica que l’àrea de coneixement d’Enginyeria Mecànica ha mostrat el seu interès a poder comptar amb ell. Finalment informa que el resultat de la votació al Consell de Departament va ser de vint vots a favor i deu en contra.

La vicerectora de Professorat i el Rector contesten pel que fa als defectes de procediment plantejats a la convocatòria de la sessió d’avui.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà s’adhereix a tots i cada un dels arguments de la doctora Francesca Garcias Gomila.

Finalment el Rector, atès el debat suscitat amb les intervencions, retira el punt per a una propera sessió del Consell de Govern, si escau.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General per substitució reglamentària sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 17):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3458

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Intercanvi d'informació sobre polítiques d'igualtat

3477

CV/P

Fundació SARquavitae

 

Projecte de recerca

3479

CV/P

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Actuacions en el marc del projecte de recerca FFI2016-80191 (AEI/FEDER, UE)

3480

CV/P

Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

 

Encàrrec de gestió: avaluació de la investigació del professorat contractat permanent (sexennis)

3482

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Projecte de recerca

3484

AM

Intelecta Neuro

 

Genèric

3485

CV/P

La Caixa (Obra Social)

 

Desenvolupar diverses activitats de caràcter cultural i social

3486

CV/P

Consell Insular d'Eivissa; Fundació Universitat-Empresa; Patronat Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

3487

CV/P

Master Yachts Consultancy

 

Donació de material informàtic

3488

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

Promoció dels estudis d'enginyeria i matemàtiques

3491

Adhesió

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

 

Inscripció al Registre Central de Personal del personal de les universitats públiques

3493

AM

Maioricensis Schola Lullistica i Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

 

Incorporació de la revista Studia Lulliana a RACO

3495

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Reconeixement d'estudis dins l'àmbit de l'educació superior

Els doctors Rafel Crespí Cladera i Bartolomé Deyà Tortella demanen aclariments en relació amb el conveni amb el Consell Insular d’Eivissa (ref. 3486), ja que coincideixen en la sensació que ja ha passat alguna vegada pel Consell de Govern.

El senyor Jeroni Reynés Vives explica les diverses circumstàncies que s’han donat en el conveni esmentat. Finalment fa notar que d’acord amb el que estableix la clàusula 12, aquest conveni revoca i substitueix l’anterior, el qual quedarà sense efectes des de la data de la nova signatura. El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals completa la informació.

La doctora Francesca Garcias Gomila felicita el Consell de Direcció pel contingut del conveni amb la Conselleria d’Educació i Universitat (ref. 3495), pel reconeixement d'estudis dins l'àmbit de l'educació superior. 

Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 18):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3452

Addenda

Universitat de Perpinyà Via Domícia, Universitat d'Andorra

 

Acreditació Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals (programa IDEFI «Miro.er.PM»)

3474

CV/P

Stem Europe, SLU

 

Treballs d’investigació en el marc del programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

3476

CV/P

Universitat Estatal de Bolívar

Equador

Realització d'estudis de doctorat

3481

Addenda

Integrated Circuits Malaga, SL

 

Elaboració de tesi doctoral corresponent al programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica

3489

Addenda

Universitat Oberta de Catalunya

 

Realització del Màster Universitari en Advocacia

3490

Addenda

Conselleria de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears

 

Pràctiques externes dels estudiants del Màster en Psicologia General Sanitària

El doctor Francisco López Simó intervé en relació amb el conveni amb la UOC (ref. 3489) per a la realització del Màster Universitari en Advocacia. De forma prèvia n’explica la motivació i indica que és fruit d’unes prolongades negociacions, i després n’exposa les característiques. D’altra banda, demana aclariments en relació amb la durada que al document consta que tindrà; i, en relació a la mateixa, a alguna de les causes de resolució, i també constata una errada en el nombre de membres de la comissió de seguiment. Li contesta el senyor Reynés Vives, que també indica que l’errada es corregirà.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana per què el màster no l’ofereix la UIB. El doctor López Simó li contesta que el cost no seria assumible i que com que és eminentment pràctic, la infraestructura de videoconferències no serviria.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 12: Torn obert de paraules

El doctor Sebastià Serra Busquets demana informació sobre l’estat de la convocatòria d’accions especials. Li contesta el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà planteja que ha detectat problemes de comunicació en el moment d’haver-se realitzat contractacions de personal docent i investigador, de tal forma que considera que no es canalitza de forma adequada la informació als òrgans universitaris competents. El Rector indica que ho traslladarà a la Gerent.

El senyor Francisco A. Peris Luque intervé per posar de manifest els fets que varen tenir lloc el dia 15 de juliol a Madrid amb el tancament d’estudiants a la seu del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, arran d'una reunió per tractar de la convocatòria de beques d’enguany. Demana que s’incorpori a l’acta la seva intervenció (annex 19). Li contesten el Rector i la vicerectora d’Estudiants.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana per:

 1. Les mesures per reduir el pas de vehicles per les zones de vianants.
 2. La reducció de les freqüències de la línia de metro i els problemes derivats de la falta de puntualitat del transport públic.
 3. Els problemes que presenten les màquines dispensadores de cafè.
 4. Les dates definitives de la convocatòria de setembre de les proves d’accés a la universitat.

Li respon el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i la vicerectora d’Estudiants. 

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General per substitució reglamentària, don fe.

 CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2017

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula M. Aguiló Segura
 3. Rafel Crespí Cladera
 4. Miquel Josep Deyà Bauzà
 5. Pere M. Deyà Serra
 6. Bartolomé Deyà Tortella
 7. Lluís Florit Binimelis
 8. M. Antònia Fornés Pallicer
 9. Joan Frau Munar
 10. Josep Antoni Frau Coll
 11. Antònia Fullana Puigserver
 12. Daniel Garcia Comas
 13. Ricardo García Noval
 14. Francesca Garcias Gomila
 15. Domènec Garcies Gomila
 16. Jaume Guiscafrè Danús
 17. Jordi Llabrés Bordoy
 18. Maria Llompart Bibiloni
 19. Francisco López Simó
 20. Sebastián Lora Sánchez
 21. Joan March Noguera
 22. Sònia Martínez Andreu
 23. Anselm M. Martínez Cañellas
 24. Francesca Mas Busquets
 25. Antoni Miralles Socias
 26. Josep L. Oliver Torelló
 27. Francisco A. Peris Luque
 28. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 29. Elisabeth Ripoll Gil
 30. Andreu Sansó Rosselló
 31. Joana Maria Seguí Pons
 32. Sebastià Serra Busquets
 33. Jaume Sureda Negre
 34. Maria Tugores Ques
 35. Xavier Varona Gómez
 36. Llorenç Huguet Rotger
 37. Jeroni Reynés Vives

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2017

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. Lorenza Carrasco Martorell
 3. Jaume Garau Amengual
 4. Miquel Grimalt Gelabert
 5. Pedro Guijarro Fuentes
 6. Isabel Lladó Sampol
 7. Marc Nadal Roberts
 8. Bartomeu Pascual Fuster
 9. Jordi Pich Solé
 10. Gemma Isabel Turnes Palomino
 11. Bartomeu Alorda Ladaria
 12. Antonio Fernández Coca
 13. Yolanda González Cid
 14. Jeroni Morey Salvà
 15. Francina M. Orfila Sintes
 16. Rubén Santamarta Martínez