Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2017

A les 11 hores del dia 7 de novembre de 2017, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al full adjunt (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al full adjunt (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Margalida Gili Planas, el doctor Francisco López Simó, el doctor Jaume Guiscafrè Danús, el doctor Bartolomé Deyà Tortella, la senyora Francesca Mas Busquets i el senyor Francisco Peris Luque. També s’excusen d’assistir-hi el doctor Jesús M. Salinas Ibáñez, el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Joan David Janer Torrens i el doctor Tomás del Barrio Castro, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector dona la benvinguda al nou director del Departament d’Economia Aplicada, doctor Tomás del Barrio Castro, i així mateix agraeix la feina feta a la doctora Paula Maria Aguiló Segura, fins ara directora d’aquest departament.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que indica que han arribat diverses observacions a l’acta. N’hi ha que ja s’hi han inclòs i consten al text que tenen tots els membres del Consell de Govern. Les darreres que han arribat no hi són, i per això les exposa a continuació:

 1. En primer lloc, hi ha dues observacions que ha fet la doctora Francesca Garcias Gomila:
  1. Al punt 6, en relació amb l’elecció de membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, on diu: «El Rector proposa [...] que s'hi incorporin la doctora Maria Juan Garau i la doctora Lorenza Carrasco Martorell, sens perjudici que algun altre membre del Consell de Govern s'hi vulgui presentar», hauria de dir: «El Rector proposa [...] que s'hi incorporin la doctora Maria Juan Garau i la doctora Lorenza Carrasco Martorell, sens perjudici que algun membre del Consell de Govern vulgui presentar altres candidatures», ja que l’elecció no es restringia als membres del Consell de Govern. S’accepta aquesta observació.
  2. Per al punt 12, al final del quart paràgraf de la pàgina 8, on diu: «A més, puntualitza que l’accident a què s’ha fet referència no va ser en una zona per a vianants, sinó a la rampa de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos», proposa, amb una esmena presentada i justificada per escrit (annex 3), la redacció següent: «A més, puntualitza que l’accident a què s’ha fet referència va ser a la rampa de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos». S’accepta l’observació.
 2. De forma prèvia a les intervencions del doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, la Secretària General, d’acord amb les observacions a l’acta de Consell de Govern que li ha fet arribar el doctor Deyà en dos correus, constata que al punt 12 de l’acta s'hauria de modificar el següent:
  1. Al primer paràgraf, incís inicial, s’ha d’afegir: «–“el Rector representa la UIB en temes que són estrictament competència de la UIB, com jo –com a degà–represento la Facultat en els temes que són estrictament competència de la facultat.”» S’accepta aquesta modificació.
  2. Al paràgraf vuitè, incís final, s’ha d’afegir –després d’«irregularitat sancionable»–: «i diu que si és necessari sol·licitar-ho per escrit, ho farà. Finalment, el doctor Deyà Bauzà vol precisar que: “a) Els alumnes que participaren a l'acte del claustre del que es tracta havien demanat fer un acte fora de l'edifici Ramon Llull, mai dedins. b) Estic convençut que vaig actuar dins la legalitat i tornaria a actuar de la mateixa manera. c) Després de pensar-ho, puc afirmar que si s'hagués posat una bandera espanyola hauria fet el mateix, tot i que no s'ha donat el cas.”». S’accepta que la redacció del final del paràgraf vuitè sigui aquesta.

A més, el doctor Deyà Bauzà avui ha presentat per escrit (annex 4) les observacions següents:

1. «En el punt 12, quan es diu que el doctor Joan David Janer Torrens es refereix als fets ocorreguts a la Facultat de Filosofia i Lletres el passat 22 de setembre, critica l’actuació del degà i fa una sèrie de consideracions jurídiques sobre la qüestió, sol·licito que consti en acta:

»a) Que el doctor Janer em demanà si sabia que la Llei de símbols estava derogada, a la qual cosa jo vaig contestar que òbviament ho sabia i no havia tingut res a veure amb aquella norma.
»b) Que, al seu parer, l’actuació del degà podria anar en contra de principis constitucionals.»

2. «Quan es diu que el doctor Dols Salas … demana que s’investigui si va poder incórrer en cap irregularitat sancionable, sol·licito:

»a) Que consti en acta que digué que si ho havia de fer per escrit, així ho faria.
»b) Que dirigint-se al doctor Deyà, finalitzà la seva intervenció dient: gràcies per posar-m’ho tan fàcil.»

En relació amb aquestes observacions a l’acta, la Secretària General posa de manifest que afecten intervencions molt concretes d’altres membres del Consell de Govern; per tant, perquè hi puguin ser incorporades, tal com demana el doctor Deyà Bauzà, les persones afectades hi haurien d’estar d’acord. El Rector fa notar que les dues persones a qui es fa referència, el doctor Joan David Janer Torrens i el doctor Nicolau Dols Salas, es troben absents de la sessió d’avui; per tant, proposa que, abans d’incorporar les esmenes a l’acta, mostrin la seva conformitat amb les dites intervencions. El Rector indica que la Secretària General s'ocuparà de fer les gestions corresponents.

El doctor Deyà Bauzà fa constar la seva abstenció a l’aprovació de l’acta.

C) Finalment, la Secretària General constata que, en relació amb el punt 5 de l’acta de la sessió anterior: Aprovació, si escau, de la proposta de complements retributius addicionals del professorat ­(complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència del coneixement), s'han plantejat dubtes que han dut a diverses interpretacions en relació amb el sentit d’aquesta redacció –en concret, sobre la proposta sotmesa a l’aprovació del Consell de Govern i, per tant, la proposta finalment aprovada.

La Secretària General relata, tal com consta a l’acta, que a la sessió del Consell de Govern de dia 26 de setembre de 2017 la vicerectora de Professorat va exposar la proposta d’assignació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement en els termes que havia transmès l’AQUIB. Després d’una intervenció del doctor José Aurelio Castro Ocón, que posava de manifest que desconeixia la fonamentació jurídica de la suspensió de la tramitació del complement del doctor Pablo Vicente Escribá Ruiz, es va considerar convenient demanar al Consell de Direcció de l’AQUIB la fonamentació jurídica per a aquesta suspensió. També es posa de manifest que, en cap cas, això no va paralitzar la resta de sol·licituds tramitades.

Davant aquests fets, d’una banda, hi ha membres del Consell de Govern que han indicat que el resultat de l'aprovació per assentiment es refereix a la proposta del Consell de Direcció de l'AQUIB, en el sentit de trametre al Consell Social totes les sol·licituds avaluades favorablement i demanar, al mateix temps i tal com fa el document de l’AQUIB, al Consell Social que ajorni l'assignació del complement a una persona concreta, el doctor Escribá Ruiz.

D’altra banda, hi ha membres del Consell de Govern que entenen que l’aprovació va ser de la proposta d’informar favorablement sobre la relació de les persones proposades per al complement, la qual es trametria al Consell Social per a l’aprovació de l’assignació pertinent, menys la del doctor Escribá Ruiz. I quant al cas concret del doctor Escribá Ruiz, se sol·licitaria a l’AQUIB el fonament jurídic, més enllà de la seva motivació, per a la suspensió de la tramitació del complement indicat al dit doctor.

Finalment, la Secretària General indica que es va procedir en el sentit exposat al paràgraf anterior: es va emetre un certificat (amb data de 27 de setembre) on constaven tots els complements menys un, pels motius exposats, i es va enviar a l’AQUIB (en data 5 d’octubre) la petició exposada anteriorment.

El Rector completa la informació, explica la situació i assenyala quina era la seva posició quan, tal com consta a l’acta, va sotmetre a votació la proposta, entesa en el sentit explicat en darrer terme. El Rector també llegeix la carta que li ha fet arribar la presidenta del Consell Social amb data del passat 3 de novembre en relació amb aquesta qüestió, ja que ha hagut d’excusar l’absència de la sessió del Consell de Govern d’avui.

Davant la situació exposada, el Rector sotmet a votació l’acta de la darrera sessió del Consell de Govern, la qual els assistents aproven amb l’abstenció ja indicada del doctor Deyà Bauzà; per tant, amb la interpretació que hi consta que es va fer, en el sentit exposat per la Secretària General i pel Rector, sens perjudici de la intervenció del doctor Deyà Bauzà en relació amb els fets esdevinguts a l’edifici Ramon Llull.

Tot seguit s’obre un debat sobre la qüestió en què hi ha les intervencions següents:

 • El senyor Sebastián Lora Sánchez, a instàncies del Rector, manifesta la posició del Consell Social i fa una sèrie de consideracions sobre els complements: fa constar que el Consell Social vol facilitar que es paguin i que faran un ple extraordinari el dia 15 de novembre.

També fa una referència a la docència i la investigació, i insisteix que aquesta qüestió està per aclarir, ja que també podríem pensar que la investigació és una continuació de la funció docent.

A continuació també planteja la possibilitat de cercar informació d’altres universitats que hagin viscut una situació similar per poder-la tenir en compte per a la reunió del Consell Social de dimecres que ve.

Finalment, diu que considera que l’actuació duta a terme fins ara és la correcta, sobretot si no hi ha fonaments jurídics.

 • El doctor Carles Bona Garcia s’expressa en el sentit que per aquest fet no s’han de perjudicar les altres persones que han demanat aquest complement. També afegeix que pareix que s’han posat en dubte mèrits valorats per a l’obtenció del complement.
 • El doctor Miquel J. Deyà Bauzà indica que s’ha de distingir la docència de la investigació; que els mèrits en investigació són diferents dels que es demanen per a la docència. També afirma que si en algun moment s’evidenciàs alguna falta en els mèrits d’investigació, en tot cas hi hauria solucions a posteriori, com ara declarar la nul·litat de l’actuació. A més, afegeix que l’òrgan que finalment ha de prendre la decisió en relació amb el complement és el Consell Social.
 • El doctor José Aurelio Castro Ocón fa una reflexió per indicar quin és l’objecte final del procés penal, precisament poder determinar si s’ha produït un delicte d’estafa, per fer un aclariment en relació amb el que es valora per concedir els complements.

El Rector intervé per fer una breu narració dels fets que s’han desenvolupat després de la darrera sessió del Consell de Govern –per completar la informació facilitada– i indica que s’ha posat a l’abast dels membres del Consell de Govern la resposta de l’AQUIB a la sol·licitud de la fonamentació jurídica. 

Punt 2: Modificació de plantilla 

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Infermeria i Fisioteràpia (annex 5).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta el Departament de Dret Privat (annex 6), i la modificació de plantilla que afecta el CEP (annex 7). El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana aclariments en relació amb aquesta darrera modificació –en concret, si està relacionada amb el Màster en Formació del Professorat. Li respon la vicerectora de Professorat en sentit afirmatiu.

El Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la desinversió en l’entitat Meteoclim Services, SL

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que recorda que el Consell de Govern a la sessió del dia 18 d’octubre de 2011 i el Consell Social a la sessió del dia 27 de juliol de 2011 varen aprovar la participació de la UIB en la constitució de Meteoclim Services. Els termes de la participació es recollien en el conveni de col·laboració corresponent.

La proposta que avui es presenta a la consideració del Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau, és la desinversió a l’entitat mercantil Meteoclim Service, SL, en els termes de la documentació adjunta (annex 8). Aquesta proposta es materialitza amb la sol·licitud realitzada per l’òrgan d’administració de la societat.

S’obre un torn d’intervencions: el doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa una reflexió sobre el sistema de les empreses derivades (spin-off), quan hi ha unes plusvàlues i uns inversors interessats, proposam la desinversió. Així mateix, manifesta certa contradicció en el funcionament d’aquestes empreses. El doctor Bartomeu Pascual Fuster assenyala que no hi veu cap problema per als inversors. El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica que les condicions que es requereixen per participar en una empresa derivada són tan fortes que als nous inversors no els interessa de participar-hi, i posa de manifest que tampoc no és una qüestió econòmica, ja que no són empreses per guanyar-hi doblers.

El Rector deixa constància que es tracta de reflexions molt interessants, però que, si no donam el vistiplau a la desinversió per part de la Universitat, l’empresa no hi entrarà. Per tant, considera que és ofegar una empresa d’aquestes amb possibilitat de futur. Finalment, indica que si la qüestió es mira des d’una perspectiva d’empresa, possiblement tenen raó els doctors Martínez Cañellas i Pascual Fuster.

El doctor Martínez Cañellas intervé per fer una reflexió i afirma que tot i que és molt complicat, seria interessant repensar el sistema de les empreses derivades, ja que és un sistema contradictori.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé i parla en relació amb el control amb accions que té la Universitat, i afirma que l’objectiu no era guanyar doblers, sinó fer visible la investigació duta a terme a la nostra universitat. Si diem que no, anirem en contra de la finalitat d’aquestes empreses.

A continuació el Rector, ateses les intervencions dels doctors Martínez Cañellas i Pascual Fuster, els demana si tindrien cap inconvenient a tenir una reunió amb personal de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per veure si es podria articular una proposta i simplificar aquest tema.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta en els termes indicats pel vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, i s’aprova per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la política de gestió documental de la UIB

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica l’abast i el significat de la política de gestió documental de la UIB (annex 9).

La Secretària General diu que és el moment de donar una empenta important a l’administració electrònica i que d’acord amb els principis que s’extreuen de la normativa principal, es presenta a aprovació el document sobre la Política general de gestió documental de la Universitat de les Illes Balears. Aquest document recull les actuacions necessàries per donar el tractament adequat i normalitzat als documents. Fixa les directrius en matèria de gestió documental que la UIB implanta amb l’objecte de garantir la gestió i el control adequats dels documents generats o rebuts en l’exercici de les seves funcions i competències. També estableix totes les parts implicades i crea la Comissió d’Avaluació Documental.

La Secretària General exposa que la doctora Francesca Garcias Gomila li ha fet una sèrie d’esmenes per correu electrònic, que ara passa a contestar:

 1. a) En primer lloc, diu que en un document com aquest no hi hauria d’haver un índex, atès que no estarà paginat. La Secretària General proposa de canviar la paraula índex per sumari, i diu que el sumari es farà, perquè facilita la lectura del document.
 2. b) Així mateix, demana si a la Universitat tenim una política de signatura electrònica, perquè al document s’hi fa referència. La Secretària General comenta que ara no, però sí que n’hi haurà una, i en un document d’aquestes característiques s’hi ha de preveure.
 3. c) D’altra banda, també es modificarà el que fa referència al nomenament de la Comissió (segon paràgraf, apartat 12). Aquest nomenament el fa el Rector, a proposta en algun cas de la Secretària General i de la Gerent.
 4. d) A continuació la Secretària General també manifesta que, tal com es demana, tots els acrònims estaran detallats.
 5. e) Finalment es corregirà la frase en relació amb les auditories, que s’han de fer amb una periodicitat «màxima» (no mínima) de cinc anys. La Secretària General agraeix totes les observacions que ha realitzat la doctora Garcias Gomila, que milloren el document.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà fa una pregunta sobre els treballs de fi de grau, i la Secretària General contesta que seran al repositori. D’altra banda, el doctor Antoni Miralles Socias planteja la qüestió de la incidència d’aquesta normativa sobre els documents docents i d’investigació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la fixació de la composició numèrica –estudiants– de les juntes de facultat i escola

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que recorda que fa uns dos anys –en concret, a la sessió del dia 29 d’octubre de 2015– el Consell de Govern va fixar la composició numèrica de les juntes de facultat o escola. Així mateix, recorda que l’article 30 dels Estatuts estableix la composició numèrica de la junta de facultat o escola. Aquesta distribució afecta només el col·lectiu estudiantil, atès que el nombre d’estudiants matriculats fa necessària una redistribució de l’actual representació estudiantil, sense canviar el nombre total d’aquests representants en cada centre.

Per tant, atès que s’hauran de convocar eleccions de representants dels estudiants, perquè el seu mandat és de dos anys, de conformitat amb les previsions de l’article 30.2 dels Estatuts, es presenta al Consell de Govern la proposta de distribució corresponent dels representants dels estudiants (annex 10).

La doctora Francesca Garcias Gomila demana si s’han d’obrir altres processos electorals. Li contesta el senyor Jeroni Reynés Vives per confirmar que hi haurà eleccions a representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament i eleccions de representants dels estudiants als consells de departament, però que en aquests casos no s’han d’aprovar en Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la participació de les institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments relacionats amb les Ciències de la Salut      

El Rector dona la paraula a la Gerent, que recorda que a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2017 es va aprovar per assentiment, amb la incorporació de les observacions fruit del debat, el conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la UIB per a la utilització de les institucions sanitàries per a la recerca i la docència. Ara bé, també recorda que tot això era sens perjudici de sotmetre el text definitiu a la consideració dels membres del Consell de Govern en una propera sessió, ja que el text amb les modificacions realitzades havia de ser aprovat per les altres parts implicades.

En conseqüència de tot l’anterior, avui es presenta a la consideració del Consell de Govern la proposta del conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la participació de les institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments relacionats amb les Ciències de la Salut (annex 11). Es fa constar que la proposta de conveni està validada pels serveis jurídics de les dues parts.

El Rector agraeix tota la feina feta per la comissió mixta, ja que no ha estat un procés fàcil.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

[Punt 7:] No pertoca perquè coincideix amb el punt 11.

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • Els pressuposts de 2018. El Rector anuncia que dijous hi haurà una roda de premsa sobre els pressuposts amb el conseller d’Educació i Universitat i es concretaran quantitats i percentatges. Amb caràcter general es millora un 6,9% l’aportació econòmica a la Universitat per a 2018, deixant a part el finançament del grau de Medicina. El Rector afirma que sempre aspiram a més, però pensa que anam en una bona línia. Afegeix que ja es preveu la inversió per a l’edifici interdepartamental II, que acollirà els estudis de la branca de Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia). Finalment indica que hi ha un increment de pressupost bastant finalista i que, en definitiva, es millora la inversió per estudiant. Per concloure, indica que la valoració, en general, és positiva.
 • La Comissió sobre Integritat Acadèmica. El Rector recorda que s’ha creat la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta comissió té com a objectiu elaborar, tan aviat com sigui possible, un document sobre integritat acadèmica amb el compromís que es pugui debatre en una sessió del Consell de Govern i també del Consell Social. Finalment, indica la composició de la Comissió: el Rector, la presidenta del Consell Social, dos membres designats pel Consell Social –senyor Joan Roselló Moya i senyora Teresa Ferrer Hurtado–, les persones que hagin tingut la titularitat de la Sindicatura de Greuges –la doctora Joana M. Petrus Bey i la doctora Magdalena Gianotti Bauzà–, un expert en l’àmbit de la integritat acadèmica –el doctor Jaume Sureda Negre– i el cap de l’Assessoria Jurídica.
 • El relleu en la presidència de la CRUE. El Rector informa que ara el president de la CRUE és el rector de la Universitat de Lleida, doctor Roberto Fernández Díaz, i indica que va sortir elegit amb un suport molt alt.

La Gerent informa sobre la situació de Ca n’Oleo i la negociació amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per formalitzar un conveni que té per objecte establir la col·laboració per a l’ús compartit dels espais del casal, després que la UIB va aprovar una proposta de distribució d’espais i la Conselleria va iniciar el procediment de cessió d’ús gratuïta i temporal de diverses dependències. Tot això va culminar amb l’autorització de la conselleria competent de la cessió d’ús gratuïta i temporal d’uns espais determinats de Ca n’Oleo.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització informa sobre una jornada de presentació de l’Agència Estatal d’investigació (AEI), en què assistirà la seva directora, que ha de tenir lloc a la Universitat el proper dia 10 de novembre, i indica que ja hi ha seixanta persones inscrites.

El Rector també informa de la reunió amb els estudiants i el PAS que varen donar a conèixer les experiències dels participants en els programes de mobilitat internacional organitzats per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS). El Rector destaca el testimoni d’aquestes persones i la il·lusió per tornar-hi, i indica que els testimonis oferts pels participants anaven acompanyats per material gràfic i audiovisual. Finalment destaca que és important també formar en valors i que vagi arrelant a la Universitat la participació en aquests programes. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable completa la informació.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat explica els antecedents que es varen produir a la sessió del darrer Consell de Govern –l’aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de PDI de la UIB per a l’any 2017 i de l’oferta d’ocupació pública addicional de PDI de la UIB també per a l’any 2017. Per això ara es duen a aprovació les set comissions que han de jutjar les places de catedràtic d’universitat, les sis comissions que han de jutjar les places de professor titular d’universitat –per tant, en faltaria una, la que ha de jutjar una plaça de professor titular d’universitat, que es durà a l’aprovació d’una propera sessió del Consell de Govern– i les vint-i-una comissions que han de jutjar les places de professor contractat doctor.

També explica que per a l’aprovació d’aquestes comissions s’havia previst una sessió extraordinària per al dia 19 d’octubre de 2017 que es va desconvocar, com també va passar amb la sessió ordinària prevista per al dia 2 de novembre de 2017, atès que faltava l’autorització de la CAIB, la qual va arribar ahir mateix.

El doctor Carles Bona Garcia intervé i planteja una qüestió sobre els perfils de les places i la seva relació amb els grups d’investigació, als quals haurien d’estar vinculats. Es proposa un debat sobre la qüestió. La doctora Francesca Garcias Gomila demana si es podria publicar l’enllaç a la pàgina web del grup d’investigació. El senyor Ricardo García Noval destaca l’inconvenient que es planteja si canvia l’acrònim i, per això, la vicerectora de Professorat proposa que el perfil sigui un resum de les línies de treball del grup.

La vicerectora de Professorat informa que s’està estudiant, juntament amb el Servei de Recursos Humans, quan es podran convocar les comissions. Després se n’informarà tots els directors de departament.

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 12):

Categoria: catedràtic d'universitat (CHiTA 1)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Antiga
Perfil docent: Història Antiga d'Espanya
Perfil investigador: República romana: política exterior 

Categoria: catedràtic d'universitat (DPÚ 1)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Penal
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: catedràtic d'universitat (FEMIC 1)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola       
Perfil docent: Història de la llengua espanyola
Perfil investigador: Història de la llengua espanyola

Categoria: catedràtic d'universitat (FS 1)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: Física de Medis Continus (assignatura obligatòria del grau de Física)
Perfil investigador: Variabilitat del nivell del mar

Categoria: catedràtic d'universitat (FS 2)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Aplicada
Perfil docent: Enginyeria de Materials (assignatura obligatòria del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
Perfil investigador: Transformacions sòlid-sòlid. Materials multiferroics

Categoria: catedràtic d'universitat (INiFS 1)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil docent: Salut pública i fisioteràpia del moviment
Perfil investigador: Nutrició aplicada a l'exercici físic. Estils de vida, salut i factors de risc cardiovascular

Categoria: catedràtic d'universitat (Q 2)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química orgànica
Perfil investigador: Química orgànica computacional

Categoria: professor titular d'universitat (DPR 1)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor titular d'universitat (FS 4)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Microprocessadors i Microcontroladors, Gestió de Projectes R+D+I
Perfil investigador: Disseny i test de circuits de memòria micro/nanoelectrònics. Estudi dels efectes de la radiació i l’estabilitat en circuits de memòria micro/nanoelectrònics

Categoria: professor titular d'universitat (FS 5)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Òptica
Perfil docent: Fotònica: Làsers i Aplicacions (assignatura optativa del grau de Física)
Perfil investigador: Modelat de làsers de semiconductor. Solitons dissipatius en sistemes de temps retardat

Categoria: professor titular d'universitat (BFiCS 1)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica, regulació i integració metabòlica
Perfil investigador: Metabolisme energètic i funció mitocondrial: implicacions patològiques

Categoria: professor titular d'universitat (CMI 1)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil docent: Equacions diferencials ordinàries i Àlgebra Lineal II del grau de Matemàtiques, Tècniques en l'estudi de solucions periòdiques d'equacions diferencials del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada
Perfil investigador: Teoria qualitativa d'equacions diferencials ordinàries en el pla i en el cilindre. Equacions d'Abel generalitzades

Categoria: professor titular d'universitat (FS 3)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Aplicada
Perfil docent: Enginyeria de Materials (grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
Perfil investigador: Transformacions sòlid-sòlid. Materials multiferroics

Categoria: professor contractat doctor (CHiTA 2)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts  
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil docent: 20101. Introducció a les comunitats prehistòriques; 20241. Etnoarqueologia
Perfil investigador: Etnoarqueologia

Categoria: professor contractat doctor (CMI 2)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent: Sistemes Encastats del grau d'Enginyeria Informàtica. Xarxes de Comunicació Industrial del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Perfil investigador: Disseny, avaluació quantitativa i implementació de sistemes encastats distribuïts tolerants a fallades

Categoria: professor contractat doctor (CMI 3)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: 21724. Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interfícies d'Usuari; 21717. Estructures de Dades
Perfil investigador: Interfícies i sistemes interactius basats en visió i altres sensors per a persones amb discapacitat

Categoria: professor contractat doctor (CMI 4)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Matemàtiques I (GBIO-GBIOQ), Models Matemàtics en les Ciències Socials (GMAT)
Perfil investigador
: Connectius en lògica borrosa. Funcions d'implicació borroses i aplicacions al tractament d'imatges

Categoria: professor contractat doctor (CMI 5)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: 21711. Algorísmia; 21747. Algorismes Avançats
Perfil investigador: Interacció basada en visió i en humans per a aplicacions de salut

Categoria: professor contractat doctor (DPR 2)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor (DPÚ 2)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor (DPÚ 3)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor (DPÚ 4)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor (DPÚ 5)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor (EA 1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Perfil docent: Economia del sector públic i economia del benestar
Perfil investigador: Economia de la família i avaluació de polítiques públiques

Categoria: professor contractat doctor (EA 2)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Perfil docent: Economia del sector públic i economia del benestar
Perfil investigador: Economia de la família i avaluació de polítiques públiques 

Categoria: professor contractat doctor (EA 3)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia i teoria de jocs
Perfil investigador: Teoria de jocs 

Categoria: professor contractat doctor (EA 4)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Macroeconomia i economia del turisme
Perfil investigador: Economia del turisme

Categoria: professor contractat doctor (EE 1)
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Comptabilitat financera i anàlisi comptable
Perfil investigador: Anàlisi comptable d'empreses hoteleres

Categoria: professor contractat doctor (FEMiC 2)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Mons anglòfons en perspectiva històrica i cultural (21804. Cultural Insights into the English-Speaking World I & 21818. Cultural Insights into the English-Speaking World II)
Perfil investigador: Teatre anglès, televisió i la seva recepció a Espanya

Categoria: professor contractat doctor (FEMiC 3)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
Perfil docent: Fonètica i fonologia de l'espanyol: sincronia i diacronia
Perfil investigador: Fonètica i fonologia de l'espanyol: sincronia i diacronia

Categoria: professor contractat doctor (FiTS 1)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Filosofia
Perfil docent: Filosofia Antiga i Medieval
Perfil investigador: Ramon Llull

Categoria: professor contractat doctor (FiTS 2)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Filosofia
Perfil docent: Teoria del Coneixement I
Perfil investigador: Teoria del coneixement en Comenius

Categoria: professor contractat doctor (PAPE 1)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Educació intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
Perfil investigador: Educació intercultural i documentació i comunicació científica en l'àmbit de l'educació

Categoria: professor contractat doctor (PDE 1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació
Perfil docent: Història de l'educació social
Perfil investigador: Història de l'educació social

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius que s'indica a continuació (annex 13):

Sr. Héctor Gil Rodríguez, professor ajudant del Departament de Filosofia i Treball Social, a la Universitat Complutense de Madrid pel període comprès entre el 19 de setembre de 2017 i l'1 de febrer de 2018, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2017-18 que s'indiquen a continuació (annex 14):

 • Senyor Osman Alberto Salazar Asencio, col·laborador honorífic del Departament de Biologia.
 • Senyora Fiorella Sarubbo, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.
 • Senyor Joan Carles Salom Tomàs, col·laborador honorífic del Departament de Biologia.
 • Senyor Rubén V. Rial Planas, col·laborador honorífic del Departament de Biologia.
 • Senyor Juan Luis Vermal Beretta, col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social.
 • Senyora Sofia Delgado Serra, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.
 • Senyor Víctor José Asensio Landa, col·laborador honorífic del Departament de Biologia.

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3415

CV/P

María del Carmen Bauzá Cabrer

 

Donació d’ajuts per a la convocatòria Beca doctoral Fernando Tarongí Bauzà

3444

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Subvenció d’activitats en l'àmbit del benestar social per a l’any acadèmic 2017-18

3504

CV/P

Margalida Company Vaquer i Climent Picornell Bauzà

 

Donació i cessió de drets del fons fotogràfic del senyor Climent Picornell Bauzà

3505

CV/P

Ajuntament d'Algaida

 

Producció del projecte de realització de la sèrie d'animació Ramon Llull

3506

CV/P

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Establir una infraestructura de connexió de fibra òptica entre el ParcBIT i la UIB

3508

AM

Universitat de Siedlce

Polònia

Genèric

3511

AM

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Projectes de promoció, estratègia i coneixement turístic i de creació de productes

3512

AM

Institute for Research on Innovation and Services for Development (Nàpols)

Itàlia

Desenvolupament de programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació

3515

AM

Federació Balear de Futbol

 

Genèric

3517

AM

Civitfun Tourism, SL

 

Genèric

3518

CV/P

Associació Xarxa-Cinema

 

Col·laboració amb la UIB en activitats organitzades conjuntament

3520

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Resolució per mutu acord del conveni signat el 23 de novembre de 2016 (ref. 3363)

3523

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Realització de pràctiques curriculars i extracurriculars d'estudiants de grau i postgrau

3526

AM

Escola Bahiana de Medicina i Salut Pública

Brasil

Genèric

3528

AM

Universitat de Guadalajara

Mèxic

Col·laboració acadèmica

3529

CV/P

Universitat de Guadalajara

Mèxic

Intercanvi d'estudiants i personal acadèmic

3530

CV/P

Universitat de Guadalajara; Instituto Politécnico Nacional

Mèxic

Intercanvi d'estudiants i personal acadèmic

3531

AM

Federació de Pares i Mares de Mallorca

 

Desenvolupament de programes de col·laboració conjunts i l'intercanvi i la cooperació

3532

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Consolidació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

3533

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM Menorca 2016-17

3534

CV/P

Endesa Red, SA

Espanya

Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica

3535

CT

Universia Holding, SL; Telefonica Educaction Digital, SLU

 

Plataforma de cursos en línia massius, oberts i gratuïts <www.miriadax.net>

3537

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Subvenció per a renovació d’aules de videoconferència de la UIB - projecte Campus Extens

Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern aquest conveni tramitat pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 16):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3514

CV/P

Universitat Casa Grande

Equador

Desenvolupament del programa Maestría en Tecnología e Innovación Educativa de la UCG

La Secretària General fa constar que la doctora Francesca Garcias Gomila ha fet arribar a la Secretaria General una sèrie d’observacions sobre aquest punt que ja han estat contestades.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 11: Torn obert de paraules

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé sobre diferents qüestions:

 1. Demana informació sobre l’estat actual de la qüestió relativa a la proposta d’implantació de nous estudis.
 2. Demana si hi ha notícies al Rectorat sobre la situació de l’edifici del ParcBIT destinat a l’ús dels instituts universitaris de recerca.
 3. D’altra banda, fa una reflexió sobre la preocupació pel bon nom de la Universitat. En aquest sentit, per als casos en què els òrgans judicials modifiquen el resultat d’un procediment de selecció del professorat i, en conseqüència, a vegades resulta que s’ha de repetir el procediment i, fins i tot, que pugui tenir lloc directament l’adjudicació, demana que es pugui obrir d’ofici una investigació interna reservada sobre el cas plantejat.
 4. En relació amb el títol propi de submarinisme –Curs d'Actualització Universitària en Busseig Científic–, títol aprovat a la sessió anterior del Consell de Govern, demana si es té qualque notícia de la Conselleria sobre els temes que es varen plantejar a la sessió esmentada.

El doctor Sebastià Serra Busquets intervé i planteja dues qüestions:

 1. Els problemes relacionats amb el servei de manteniment. Entén que hi ha una deixadesa en termes generals, que s’han agreujat a l’edifici Ramon Llull.
 2. Si hi ha notícies dels nous professors que formen part de l’Agència Estatal d’Investigació.

El doctor Carles Bona Garcia demana informació sobre el pla de rejoveniment: si aquest pla ja es preveu al pressupost o no, i com està aquesta qüestió.

El Rector contesta a les qüestions plantejades:

 • En relació amb les noves titulacions, fa referència a la comissió amb la Conselleria d’Educació i Universitat que aviat es posarà en marxa. Les indicacions apunten que es tindran en compte, en primer lloc, les dobles titulacions i alguna titulació econòmicament viable. Des d’un punt de vista temporal, la implantació ja seria per al curs 2019-20.
 • Pel que fa a l’edifici del ParcBIT, el Rector indica que, segons informacions rebudes de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, a partir del mes de desembre de 2017 es preveu que estigui disponible perquè pugui ser ocupat. Per tant, durant el primer semestre de 2018 s’haurà d’equipar i posteriorment ocupar.
 • En relació amb l’obertura d’ofici d’una investigació interna reservada, s’analitzarà si es pot obrir o no.
 • En relació amb el reconeixement del títol propi de submarinisme –Curs d'Actualització Universitària en Busseig Científic–, el Rector especifica que el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals ha fet la consulta. Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila i explica que ella ha col·laborat en la proposta del títol propi en què participen la conselleria competent, l’Institut Espanyol d’Oceanografia i l’IMEDEA, cosa que li fa pensar que ha de tenir els vistiplaus pertinents.

La Gerent contesta al doctor Serra Busquets i afirma que la sorprèn la situació que planteja sobre l’edifici Ramon Llull. A continuació informa que la nova empresa adjudicatària començarà previsiblement entre el 15 de novembre i l’1 de desembre. En qualsevol cas, indica que l’empresa que actualment presta el servei hauria de complir.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització, en relació amb els professors de l’Agència Estatal d’Investigació, contesta que no en té notícies, però farà les indagacions per tal de poder contestar.

El Rector contesta al doctor Bona Garcia pel que fa la pla de rejoveniment: indica que se n’ha parlat amb el Govern de les Illes Balears i considera que podria començar el proper any acadèmic 2018-19; en aquest moment, encara no. Finalment també assenyala que s’ha de fer una simulació i que es podria recollir al pressupost de 2019.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe. 

Consell de Govern del dia 7 de setembre de 2017

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Antoni Amengual Colom
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Miquel Josep Deyà Bauzà
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. M. Antònia Fornés Pallicer
 10. Joan Frau Munar
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Antònia Fullana Puigserver
 13. Daniel Garcia Comas
 14. Ricardo García Noval
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Jordi Llabrés Bordoy
 18. Maria Llompart Bibiloni
 19. Sebastián Lora Sánchez
 20. Sònia Martínez Andreu
 21. Anselm M. Martínez Cañellas
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Josep L. Oliver Torelló
 24. Elisabeth Ripoll Gil
 25. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 26. Andreu Sansó Rosselló
 27. Joana Maria Seguí Pons
 28. Sebastià Serra Busquets
 29. Bernat Sureda Garcia
 30. Jaume Sureda Negre
 31. Maria Tugores Ques
 32. Xavier Varona Gómez
 33. Llorenç Huguet Rotger
 34. Antònia Paniza Fullana 

Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2017

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. M. Antònia Carbonero Gamundí
 3. Lorenza Carrasco Martorell
 4. Jaume Garau Amengual
 5. Miquel Grimalt Gelabert
 6. Pedro Guijarro Fuentes
 7. Isabel Lladó Sampol
 8. Bartomeu Pascual Fuster
 9. Gemma I. Turnes Palomino
 10. Antonio Fernández Coca
 11. Yolanda González Cid
 12. Guillem Xavier Pons Buades
 13. Rubén Santamarta Martínez
 14. Jeroni Reynés Vives