Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2018

A les 10.10 hores del dia 19 de desembre de 2018, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Andreu Sansó Rosselló i el doctor Joan David Janer Torrens. 

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias, president del Consell d’Estudiants, presenta una sèrie d’esmenes per escrit a l’inici de la sessió, que s’adjunten com a annex 3 a aquesta acta.

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2018.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Públic, Economia Aplicada, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia i Psicologia (annex 4).

La vicerectora de Professorat explica la situació de la plaça d’Economia Aplicada i també una correcció d’errors de la modificació de plantilla del dia 6 de novembre, corresponent al Departament de Física.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, del pressupost de 2019

El Rector agraeix la feina feta a la vicerectora d’Economia i Infraestructures i a la Gerent en relació amb les diverses reunions que han mantingut amb diferents col·lectius per explicar el contingut del pressupost que ara es presenta.

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Economia i Infraestructures i a la Gerent, que exposen un resum del pressupost –respectivament, partida d’ingressos i partida de despeses. Seguidament fa un comentari final i, a continuació, s’obre un debat entre els membres del Consell de Govern sobre el pressupost presentat.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà, després d’agrair la feina feta, demana pel projecte INNOCAMPUS i, en relació amb l'estalvi energètic, concretament si se’n fan activitats. La Gerent explica que la partida INNOCAMPUS que figura al pressupost és per l’amortització de les inversions realitzades amb el projecte, i afegeix que en el marc del projecte SmartUIB s'ha realitzat una auditoria energètica i s’ha iniciat en un edifici un pla pilot experimental. Indica que l’edifici Anselm Turmeda té una dotació d’infraestructura i que ja té sensors instal·lats, els quals permetran dur a terme aquest pla pilot. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable comenta que hi ha hagut una primera reunió i que s’hi farà feina mitjançant una comissió. Per la seva banda, el Rector matisa que els sensors es varen col·locar ja fa alguns anys.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana que s’informi de manera desglossada sobre el cost per a l’any 2019 dels professors emèrits per via de la normativa nacional i dels emèrits denominats propis. La vicerectora de Professorat comenta que depèn de les modalitats, ja que les retribucions són diferents. Finalment, l’equip rectoral es compromet a informar sobre aquesta qüestió en una propera sessió del Consell de Govern.

El senyor Ricardo García Noval fa una intervenció en relació amb l’augment de retribucions previstes per al personal i demana si hi ha previsió d’augment dels complements retributius. La Gerent contesta que negocien amb el Govern l’augment dels complements i comenta que és una qüestió de la qual hom està obert a parlar i negociar; en definitiva, l’objectiu era garantir el 2,5 per cent.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa constar les felicitacions per la feina feta en l’elaboració del pressupost i celebra que enguany l’edició del document en format PDF sigui bona. D’altra banda, fa referència al creixement vegetatiu en el pressupost. Així mateix, manifesta que el nombre d’alumnes matriculats disminueix, encara que el dels presentats a les proves d’accés puja, i demana on va aquest augment: si a la Universitat Pontifícia de Comillas, a la UNED o a la UOC. Afegeix que planteja aquesta qüestió com una reflexió que és important que es faci.

D’altra banda, el doctor Deyà Serra posa de manifest que al seu departament fa dos anys que esperen un aire condicionat, i que a l’estiu la calor és insuportable a causa de les màquines que hi ha en aquell edifici. És per això que espera que aquest problema es pugui solucionar aviat.

Pel que fa a la millora de les TIC, entén que seria millor invertir en software i que no fóssim esclaus de les sales de videoconferència. Afegeix que cal fer una reflexió sobre si la videoconferència és la millor solució. Per altra banda, posa de manifest que el Canal UIB es consulta cada vegada menys i que, en canvi, pugen les visites a YouTube (aquest és un altre tema a tenir en compte). Afegeix que també baixen les visites a la pàgina web de la UIB i, particularment, considera que no és una pàgina atractiva, ja que no es troba la informació.

En relació amb la internacionalització, considera que falten incentius i que el professorat podria fer més classes en anglès. Afegeix que es podrien fer cursos en línia, però fa falta incentivar-los i posar-los en marxa.

Finalment, el doctor Deyà Serra afirma que tècnicament no pot entrar en el pressupost, però manifesta que falta una reflexió sobre la interpretació dels indicadors.

El vicerector de Docència parla sobre la matrícula. Indica que hi ha un augment d’alumnes de nou ingrés i que és veritat que hi ha una petita disminució a la matrícula, però el principal problema és que s’han de comparar les dades al mateix moment de cada any; per això, a partir d’ara, la comparació es farà al novembre.

El Rector intervé en relació amb la qüestió de la UNED o la UOC, i afirma que són models totalment diferents. Afegeix que no hi ha un gran traspàs d’alumnes, sinó que el seu model no és el mateix que el nostre.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa una reflexió sobre el finançament dels instituts universitaris de recerca i la forma tradicional amb què el reben i per això manifesta que s’ha de cercar finançament extra. Afegeix que el pressupost dels instituts està fixat i que puja el dels departaments; per tant, no tenen el mateix finançament perquè no són iguals. Puntualitza que es gasta en més coses que no són docència i que es comptabilitza el Màster en Física de Sistemes Complexos. El Rector contesta que s’ha demanat finançament a la Conselleria que s’encarrega de recerca, però que, de moment, aquest finançament no arriba. Afegeix que són dues conselleries diferents les implicades i que hi ha aspectes que beneficien els instituts, i d’altres, els departaments. En aquest punt, el doctor San Miguel Ruibal manifesta que la Conselleria d’Educació i Universitat ha donat doblers per a un institut de recerca. El Rector explica el pas del que era l’ICE cap a la Universitat i la seva dotació de personal i afegeix que el tema de l’IRIE és molt diferent al dels altres instituts de recerca, ja que és un cas particular.

La doctora Francesca Garcias Gomila, en resposta al vicerector de Docència, planteja que els indicadors del pressupost han de ser comparables i, per això, cal que les dades que es mostren corresponguin al mateix dia de l’any. El vicerector de Docència contesta que les dades sobre matrícula es tancaran el dia 15 de novembre. D’altra banda, la doctora Garcias Gomila demana incloure alguna tarifa per al lloguer de les aules de Medicina, atès que algunes institucions externes han demanat per llogar-ne. La Gerent contesta que és un tema que està en estudi, però que les aules no són propietat de la Universitat; afegeix, de tota manera, que s’estudia com es podrien fer prestacions de serveis a entitats externes i indica que, si s’arriba a un acord, se’n presentarà una proposta al Consell de Govern.

La doctora M. Teresa Arbós Berenguer planteja la qüestió dels romanents i manifesta que és una inquietud compartida. La Gerent contesta que no hi ha cap menció a aquesta qüestió. Explica que s’han fet diferents reunions i que no hi ha intenció de canviar els criteris respecte a anys anteriors. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà, en relació amb aquest tema, vol que consti en acta que, si es canvia de criteri, s’ha d’avisar amb temps. D’altra banda, en relació amb les dades de l’alumnat que fa la PBAU, es constata que a Menorca molts d’alumnes se’n van, de la qual cosa en prenen coneixement els equips deganals quan van a presentar-hi els estudis.

D’altra banda, el doctor Miquel J. Deyà Bauzà felicita el doctor San Miguel Ruibal per la gestió de l’institut de recerca del qual és director. Afegeix que s’ha de cercar finançament i que cream doble estructura. Així mateix, el doctor Deyà Bauzà comenta que tots dos, el Rector i el doctor San Miguel Ruibal, tenen part de raó en relació amb l’IRIE: si es mira el pressupost, ICE i IRIE són molt diferents.

El Rector sotmet a votació el pressupost de 2019, que s’aprova per unanimitat (annex 5). Un cop aprovat, el pressupost es trametrà al Consell Social per a la ratificació pertinent.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la normativa de préstec bibliotecari de la Universitat

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica la proposta d’acord normatiu pel qual s’aprova la normativa de préstec bibliotecari de la Universitat. Es tracta d’una proposta presentada a iniciativa del Servei de Biblioteca i Documentació per tal d’actualitzar la que hi ha actualment vigent. La Secretària General explica que es pretén regular el préstec bibliotecari en general, tant la consulta en sala com el préstec domiciliari.

S’obre un debat entre els membres del Consell de Govern. La doctora Francesca Garcias Gomila proposa d’incloure a l’article 11 la possibilitat d’iniciar un procediment disciplinari contra l’infractor. El doctor Antoni Amengual Colom indica que s’equipara la pèrdua al deteriorament. Caldria separar-los i fer una distinció, amb diferent sanció en un cas i en l’altre. D’altra banda, també es planteja l’ús cada vegada més baix de llibres. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà discrepa d’aquesta idea i vol deixar constància dels problemes per a la consulta de les tesis doctorals. També planteja el tema de les donacions. El Rector explica que sempre hi ha un informe del cap del Servei de Biblioteca i Documentació quan hi ha una donació.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias comenta, en relació amb l’article 11 de la proposta d’acord normatiu, que, quan la biblioteca lliura l’exemplar a l’usuari, aquest no sap quin és el seu estat i, per tant, s’ha de confiar en el personal de biblioteques. El Rector contesta que l’article 11 només s’aplica a casos extrems.

El doctor Deyà Bauzà fa referència als usuaris externs i indica que, si demanen llibres, els hauran de donar els exemplars sol·licitats. La presidenta del Consell Social posa de manifest que troba que la gent de fora de la UIB ha de poder tenir accés als exemplars de la biblioteca de la UIB, encara que hauran de demanar autorització o fer una sol·licitud raonada.

Es qüestiona també el nombre d’exemplars que els professors poden tenir en préstec, ja que cent llibres són molts. La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí planteja que, en lloc de tenir tants d’exemplars, es puguin tenir més temps.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias demana que els alumnes de TFG puguin tenir deu exemplars en préstec i que aquesta previsió es reflecteixi a la normativa.

En conseqüència, es constata que els canvis que s’han de fer són: a l’article 11; a l’article 8, en referència al fet que els alumnes de TFG puguin tenir deu exemplars en préstec; i, pel que fa als usuaris externs, que hagin de presentar una sol·licitud motivada.

El Rector sotmet a votació la proposta d’acord normatiu sobre la normativa de préstec bibliotecari de la Universitat amb els canvis proposats, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals (any acadèmic 2018-19)

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que agraeix totes les aportacions fetes al document que ara presenta. Indica que en aquesta edició s’afegeixen els refugiats (una nova realitat dificultosa) i també els afectats per la torrentada del Llevant de Mallorca. Per tant, a més de les causes generals, també és causa per rebre un ajut que els alumnes es trobin en aquestes dues situacions.

El doctor Jeroni Morey Salvà demana que s’incloguin al text de la convocatòria els alumnes de doctorat i planteja el cas d’un alumne d’Haití. Afegeix que el cost de tutela és molt baix, 260 euros aproximadament, per la qual cosa no suposaria una quantitat molt alta.

El Rector afirma que l’excusa de no incloure-hi els alumnes de doctorat no pot ser el tema de recursos econòmics. La vicerectora d’Estudiants manifesta que s’hi poden incloure.

La doctora Francesca Garcias Gomila vol fer constar en acta que amb el termini de presentació de les sol·licituds no es cobreix tot l’any acadèmic 2018-19. Com a resposta, la vicerectora d’Estudiants expressa el compromís d’obrir una nova convocatòria si hi ha romanent i explica que és un ajut de matrícula per al curs 2018-19.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias esmena l’article 4 del text de la convocatòria i demana que el requisit per a tots els sol·licitants sigui d’un 30 per cent. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà afirma que no és tan complicat. El doctor Antoni Amengual Colom manifesta que pot ser un percentatge sobre els crèdits matriculats. El senyor Gabriel Bibiloni Femenias afirma que ha de ser el mateix per a totes les branques de coneixement. El Rector afirma que es pot ajustar, el que no convé és ajornar l’aprovació d’aquest punt, ja que és important ajudar els estudiants i, si s’ajorna, no es complirà aquesta finalitat. El doctor Amengual Colom proposa que sigui un 40 per cent per a tots, amb un mínim de 12 crèdits, que són dues assignatures. Al senyor Bibiloni Femenias li sembla bé aquesta proposta.

El Rector sotmet a votació la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals (any acadèmic 2018-19), la qual, amb els canvis proposats, s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 6: Pla de prevenció de riscs laborals de la UIB per al període 2018-2021

El Rector dona la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que agraeix a tot l’equip la feina feta per a l’elaboració d’aquest Pla de prevenció de riscs laborals de la UIB.

La doctora M. Carme Ramis Palmer –que ha estat convidada a la sessió­– explica el contingut del document tramès i en fa una presentació. Explica les obligacions que preveu la llei i que la UIB està ben situada. A més, també indica que el campus cada vegada és més gran, que hi ha més gent i més màquines. Pel que fa a la publicació, explica que a la pàgina 12 hi ha la política de prevenció i que es podria publicar el contingut de les pàgines 12, 13 i 14 com un acord normatiu, a més d’un resum de la distribució de funcions. Per tant, indica que, a part de la publicació dels punts 3 i 4, tot el document del Pla de prevenció de riscs laborals estarà disponible amb un enllaç a la pàgina web de la UIB.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà fa una valoració positiva del Servei de Prevenció, però manifesta que, atesa la intervenció de la doctora M. Carme Ramis Palmer en un assumpte referit al Departament de Filosofia i Treball Social, de la qual discrepa, si ella es manté com a responsable del Servei de Prevenció, ell votarà en contra del Pla. El Rector contesta que la substitució de la doctora Ramis Palmer es durà a terme abans del proper 15 de febrer.

En relació amb el document, el doctor Ricardo Alberich Martí demana qui està a càrrec dels directors de departament –qui controla el personal adscrit a un departament– i de què han de respondre. Li contesta la vicerectora de Professorat.

El doctor Pere M. Deyà Serra planteja alguns problemes que poden generar els accidents in itinere i in labore, atès que hi ha riscs que són molt importants i casos que són irreversibles. Per això considera que seria bo crear la figura del gestor de mobilitat i fer avaluacions psicosocials preventives, ja que després no hi ha solució. Afegeix que, en el cas dels accidents, s’hauria de detectar el risc abans i que és una obligació que té la Universitat de saber-ho, ja que afecta personal de la UIB. El Rector coincideix amb el doctor Deyà Serra.

El Rector sotmet a aprovació la proposta del Pla de prevenció de riscs laborals de la UIB per al període 2018-2021, que s’aprova (annex 8).

Punt 7: II Pla d’igualtat de la UIB, 2019-2021

El Rector dona la paraula a la directora de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, doctora Esperança Bosch Fiol –que ha estat convidada a la sessió­– que presenta el Pla d’igualtat de la UIB (2019-2021) i explica el contingut del document tramès, que dona compliment a un mandat legal estatal i autonòmic. Afegeix que és un document amb cinc eixos, que es tracta d’un pla per als anys 2019-2021 i que recull alguns suggeriments de la Xarxa Vives.

La doctora Francesca Garcias Gomila, respecte a aquest pla d’igualtat, manifesta que fa falta una política de prevenció de les violències masclistes, en forma d’acord normatiu publicat al FOU. Afegeix que no es poden confondre les anàlisis previstes al pla, les propostes d’intervenció o el protocol d’actuació amb una política de prevenció, entesa com una declaració ferma del Consell de Govern per eliminar els factors de risc o, quan no sigui possible, reduir-los i controlar-los.

El Rector sotmet a votació el II Pla d’igualtat de la UIB (2019-2021), que s’aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del grau de Relacions Laborals

El Rector dona la paraula al degà de la Facultat de Dret, el doctor Fracisco López Simó, el qual explica les modificacions concretes del grau de Relacions Laborals que es presenten a l’aprovació del Consell de Govern i la seva finalitat, que és aconseguir un perfil més adequat dels graduats i reforçar la seva formació jurídica i laboral.

La doctora Francesca Garcias Gomila afirma que des de fa anys una bona part de l’alumnat del Màster en Salut Laboral prové de la diplomatura o el grau de Relacions Laborals, i per això lamenta que l’assignatura Tècniques de Prevenció de Riscs passi d’obligatòria a optativa. Afegeix que desitja que aquest canvi no minvi les opcions d’inserció laboral dels alumnes.

El degà de la Facultat de Dret es compromet que l’assignatura Tècniques de Prevenció de Riscs s’ofereixi i imparteixi com a optativa i manifesta que feia falta reestructurar els estudis i fer que les peces encaixassin. També remarca que aquests alumnes després poden fer el Màster en Salut Laboral i que el buit que planteja la doctora Francesca Garcias Gomila estaria cobert per l’assignatura optativa més el Màster en Salut Laboral.

El doctor Pere M. Deyà Serra afirma que la prevenció de riscs laborals s’ha de considerar de manera transversal. Afegeix que es tracta d’una estratègia d’àmbit nacional de la qual ens allunyam i explica que s’han fet dues edicions del màster a la seu del Col·legi de Graduats Socials. Finalment afirma que ell no formava part de la CED i que no està d’acord amb la reforma proposada.

El Rector sotmet a votació, de conformitat amb les previsions de l’article 7 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), la modificació del grau de Relacions Laborals en els termes indicats anteriorment.

La proposta de modificació s’aprova per assentiment i s’acorda de trametre-la al Consell Social, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 10).

Punt 9: Aprovació, si escau, del grau de Nutrició Humana i Dietètica

El Rector, després d’una exposició prèvia (es tracta d’un títol que s’imparteix en un centre adscrit: l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA), dona la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, el qual explica el pla d’estudis del grau de Nutrició Humana i Dietètica que es presenta a l’aprovació del Consell de Govern. Seguidament agraeix la feina feta a totes les persones que han participat en l’elaboració i també comenta que es tindran en compte les observacions que els ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila.

A continuació, es dona la paraula al doctor Joan Ernest de Pedro Gómez  –que ha estat convidat a la sessió–, que explica que la proposta del títol de grau de Nutrició Humana i Dietètica s’ha desenvolupat correctament. Afegeix que a la CED hi ha hagut tots els representants de la UIB que tenen a veure amb la matèria i que es tracta d’un grau amb sis mòduls. Finalment explica el pla d’estudis presentat, segons el document que s’adjunta (annex 11).

El doctor Carles Bona Garcia fa referència al personal acadèmic que apareix a la memòria presentada: afirma que a la Universitat no tenim la figura de professor adjunt i que el 50 per cent són ajudants. Li contesta el senyor Diego González Carrasco, director d’ADEMA, que indica quina és la terminologia del conveni col·lectiu aplicable al personal docent dels centres adscrits. El vicerector de Títols i Tecnologia explica l’aplicació de l’ANECA pel que fa a la verificació de títols i els inconvenients que planteja en el tema de les categories de professorat: el professor ajudant a les escoles adscrites no és el nostre i equival a professor no doctor; per això es produeix la confusió en els conceptes de doctor i no doctor. El doctor Carles Bona Garcia contesta que no és un problema de l’aplicació de l’ANECA.

El senyor Diego González Carrasco explica que el percentatge de professors doctors és correcte, d’acord amb el que estableix la normativa.

La presidenta del Consell Social demana si no hi ha alguna facultat de la UIB que pugui assumir aquest grau. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé indicant que, evidentment, sí que alguna el podria assumir, però el problema és de finançament; així i tot, considera que és millor donar aquest servei, encara que sigui mitjançant una escola adscrita. Seguidament el doctor Deyà Bauzà planteja la qüestió en relació amb la decisió política del títol. Entén que la pregunta correcta és si hi ha finançament per implantar aquest títol, atès que el que seria desitjable és un títol de la UIB, però la qüestió és si hi ha doblers. El doctor Deyà Bauzà exposa que, tot i que les seves discrepàncies amb l’equip rectoral són conegudes i nombroses, ateses les circumstàncies, ell votarà a favor del grau que es proposa.

Així mateix, el doctor Miquel J. Deyà Bauzà planteja si té algun cost per a la Universitat i demana per la data de constitució de la CED del títol. El Rector contesta, en relació amb el cost, que, en tot cas, és a ingressar. El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez contesta que la data de creació de la CED va ser el dia 1 d’octubre de 2018, segons consta a la primera acta, de constitució.

El doctor Rafel Crespí Cladera es refereix a la falta de coherència del Rector en el tema de noves titulacions i manifesta que només s’han creat noves titulacions en escoles adscrites. Així mateix, també manifesta que la possibilitat de plantejar nous títols es va fer en un període molt curt, deu dies, i que no hi havia temps suficient. El doctor Deyà Bauzà intervé per indicar que formalment l’equip rectoral ha complert el que es va comprometre a fer: una convocatòria perquè es proposassin nous graus i després negociar-los amb la Conselleria. Insisteix en l’adverbi «formalment».

El Rector contesta al doctor Rafel Crespí Cladera afirmant que en aquest moment no es disposa d’alternatives per poder tenir aquest títol a la UIB. Finalment indica que el que s’ha de fer és millorar i ampliar l’oferta per a la nostra societat.

Intervé el doctor Joan Ernest de Pedro Gómez per indicar que, amb aquest títol, s’amplia l’oferta acadèmica amb un títol que no tenim.

El doctor Antoni Miralles Socias demana si a la CED que ha elaborat la proposta de pla d’estudis d’aquest títol hi havia algun representant del Departament de Biologia. El doctor De Pedro Gómez contesta que no, i que es varen tenir molt en compte els estudis de màster per triar els membres de la CED. El doctor Miralles Socias contesta que li dol aquest fet, perquè hi ha moltes matèries que afecten la Biologia. El Rector manifesta que, de cara a la implantació del títol, s’ha de tenir en compte el Departament de Biologia.

El doctor Sebastià Serra Busquets manifesta que tenim una Facultat de Medicina i falta interrelació amb aquest nou títol. El Rector contesta que era impossible que es dugués a terme a Medicina. El Rector també apunta que durant l’exposició pública del títol no s’ha dit res sobre aquest assumpte. El doctor Miquel Bennàsar Veny afirma que el doctor De Pedro Gómez és professor dels estudis de Medicina.

El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 3 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), aprova per 24 vots a favor i 6 abstencions la proposta de pla d’estudis del grau de Nutrició Humana i Dietètica i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent.

Punt 10: Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2019)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2019.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 12).

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors titulars i contractats de Palma de la modalitat de Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a assignatures del segon semestre de l’any acadèmic 2018-19 (annex 13). 

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el segon semestre de l’any acadèmic 2018-19, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 12: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha quatre professors que han demanat incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2018-19 (annex 14).      

Finalment el Rector indica que es traslladarà al Consell Social la proposta aprovada perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 13: Informació del Consell de Direcció     

El Rector informa dels temes següents:

 • Sobre les orientacions i recomanacions elaborades per la Comissió d’Integritat Acadèmica. El Rector dona la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives com a membre de la Comissió d’Integritat Acadèmica, que explica el document presentat (annex 15). El senyor Reynés Vives indica que en el moment oportú el Consell de Govern haurà d’aprovar els documents concrets que es puguin derivar de les orientacions i recomanacions que avui s’han presentat com a informació. Afegeix que s’obre la possibilitat a normatives concretes, que queden reflectides al text presentat, en el qual cada normativa s’encomana a algun membre del Consell de Direcció: la primera normativa, codi sobre integritat en la recerca, al Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització i a la Comissió d’Investigació; la segona, codi sobre integritat en la docència, al Vicerectorat de Docència i a l'Oficina de Suport a la Docència (OSD); la tercera, recursos dirigits a l’alumnat, al Vicerectorat d’Estudiants i al Consell d’Estudiants; la Gerència s’ocuparà de l’elaboració del codi del PAS; i, finalment, la Secretaria General es farà càrrec del tema de la transparència.
  L’objectiu és que en un termini prudent –per exemple, nou mesos– es portin les diferents normatives a l’aprovació del Consell de Govern, sens perjudici que, si escau, hi pugui haver obert un termini d’informació pública.
  El doctor Jaume Sureda Negre manifesta que s’enviarà a tota la comunitat universitària el document elaborat per la comissió esmentada.
  El doctor Miquel J. Deyà Bauzà fa constar que en aquest moment abandona la sessió del Consell de Govern.
 • Sobre la situació del cas del senyor Francisco J. Ayala, la Secretària General llegeix la proposta que han fet conjuntament totes les universitats afectades, text que s’adjunta (annex 16). La presidenta del Consell Social afirma que serà un dels temes dels quals es tractarà al plenari del Consell Social.

Punt 14: Afers de tràmit 

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 17):

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CHiTA 1)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil docent: introducció a les comunitats prehistòriques / etnoarqueologia
Perfil com a investigador: etnoarqueologia

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CM 4)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: aplicacions distribuïdes a Internet i interfícies d’usuari
Perfil com a investigador: interfícies i sistemes interactius basats en visió i vibracions per a persones amb discapacitat

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PS 2)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent: estadística aplicada a la Psicologia
Perfil com a investigador: aplicacions de les tècniques de mineria de dades

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q 1)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: química analítica. Anàlisis clíniques
Perfil com a investigador: bioanàlisi. Farmacologia i desenvolupament de fàrmacs. Cristal·litzacions patològiques

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PS 3)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic (PETRA)
Perfil docent: tècniques d’intervenció psicològica
Perfil com a investigador: ansietat en adolescents

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PS 4)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent: dissenys experimentals
Perfil com a investigador: procediments estadístics aplicats a l’estudi de les conductes addictives

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PS 5)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
Perfil docent: psicologia bàsica
Perfil com a investigador: Bases psicobiològiques del dolor crònic

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PDE 4)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: antropologia de l’educació. Intervenció socioeducativa a l’escola
Perfil com a investigador: família i escola. Programes d’educació i prevenció familiar del consum de drogues

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PDE 3)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva
Perfil docent: l’educació corporal i musical del mestre
Perfil com a investigador: l’activitat física com a instrument facilitador d’experiències inclusives en centres educatius d’infantil i primària

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: DPú 1)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Perfil docent: el propi de l’àrea
Perfil com a investigador: el propi de l’àrea

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PAPE 1)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent: psicologia del desenvolupament (grau de Pedagogia)
Perfil com a investigador: desenvolupament cognitiu i moral.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar la llicència per estudis a la senyora Paula Casadesús Ripoll, ajudanta del Departament de Dret Privat, a la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca) pel període comprès entre el 10 de gener i el 20 de desembre de 2019, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril) (annex 18).

c) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha.

El doctor Sebastià Serra Busquets fa una intervenció en relació amb una sol·licitud de professor col·laborador honorífic del seu departament, la qual finalment s’ha tramitat com a proposta d’investigador col·laborador. La vicerectora de Professorat li contesta que aquesta solució ha estat fruit de la posició del mateix Consell de Govern en una sessió anterior.

d) Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat

El Consell de Govern aprova la proposta de comissió que ha de valorar el premi extraordinari del programa de Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva, tramesa pel Consell de Direcció (annex 19):

Proposta de comissió de premi extraordinari del programa de Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Nom

Departament

Categoria

Universitat

Dr. José Manuel González Ros

Bioquímica i Biologia Molecular

Catedràtic d’universitat

Universitat Miguel Hernández

Dra. Amparo Latorre Castillo

Genètica

 

Catedràtica d’universitat

Universitat de València

Prof. Richard P. Brown

School of Natural Sciences & Psychology

Full Professor

Universitat John Moores de Liverpool

Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 20):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3580

CV/P

Consuelo Pereda-Velasco Perelló

 

Donació d'una col·lecció del poeta Miguel Ángel Velasco

3597

Addenda

Consell Insular d'Eivissa; Fundació Universitat-Empresa; Patronat de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

3641

CV/P

Universitat Nacional del Centre de la Província de Buenos Aires (Argentina)

Argentina

Transferència de coneixement i investigació en l'àmbit de les interfícies multimodals

3669

CV/P

Ajuntament de Palma - PalmaActiva i Fundació de la Universitat de Cantàbria

 

Col·laboració per al desenvolupament del programa Explorer

3675

CV/P

Guillem Salleras Vives, Pere J. Salleras i Verònica I. Salleras

 

Donació del fons fotogràfic del senyor Bartomeu Salleras Fuster

3695

CV/P

Jaume Grimalt Obrador

 

Donació del fons i cessió de drets del fons documental de Jaume Grimalt a la UIB

3714

CV/P

Labartec, SLU

 

Utilització de la premsa i llosa de càrrega per a finalitats d'investigació tecnicocientífica

3715

CV/P

Red Eléctrica de España, SAU

 

Realització de la VII edició de les Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

3720

CV/P

Consell Insular d'Eivissa

 

Oferta cultural a l’illa d’Eivissa, UOM, anys acadèmics 2016-17 i 2017-18

3721

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Col·laboració per organitzar la VI Lliga de Debat de la Universitat

3722

Resolu-ció

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Resolució del conveni ref. 3374 sobre l’assistència social a l’alumnat

3724

CV/P

Institut d'Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia d’Alaior

 

La UIB fa donació de mobiliari per a la docència a l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior

3725

AM

Universitat Setxenov

Federació Russa

Col·laboració en l’àrea d’educació mèdica

3726

CV/P

Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa

 

Col·laboració conjunta

La doctora Francesca Garcias Gomila demana, en relació amb el conveni 3726, amb el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa, que hi consti explícitament quina de les parts es farà càrrec de l’avaluació de riscs en els llocs de treball i dels costs de vacunació, atès que la redacció proposada és massa abstracta respecte de la coordinació d’activitats preventives. El senyor Jeroni Reynés Vives explica que la proposta rebuda del text ens deixa molt poc marge per fer-hi canvis, atesa la naturalesa del conveni. Indica que hauria de ser com diu la doctora Garcias Gomila.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 16: Torn obert de paraules

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias intervé en relació amb l’informe que han rebut del vicerector de Docència sobre el canvi de les dates d’exàmens, i agraeix la rapidesa amb què s’ha fet.

El doctor Josep Lluís Oliver Torelló planteja la qüestió dels desfibril·ladors a l’edifici Guillem Cifre de Colonya, ja que és un edifici on no n’hi ha. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable afirma que es va fer un estudi de les distàncies per col·locar-los. El doctor Oliver Torelló demana que se’n posin a tots els edificis.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana com estan les ajudes per a la incorporació de contractats postdoctorals a grups de recerca. Afegeix que el temps que passa és massa llarg i que la Universitat perd talent. El vicerector d’Investigació i Internacionalització explica que es varen aprovar a la sessió d’ahir del Consell de Direcció, que s’han anat ajornant per distintes causes i que hi ha hagut molts d’empats (un darrer empat s’ha hagut de resoldre amb una entrevista als candidats). Lamenta el retard i afirma que es prendran mesures perquè no torni a passar.

El doctor Carles Bona Garcia vol fer una protesta formal en relació amb els projectes de recerca, pendents de convocar per la Direcció General d’Innovació i Recerca. El vicerector d’Investigació i Internacionalització assumeix la protesta. Així mateix, manifesta que aquesta primera convocatòria, almenys, és una passa endavant.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé sobre el grau de Nutrició Humana i Dietètica, per la celeritat amb què s’ha tramitat: la CED es va constituir el dia 1 d’octubre de 2018 i el 19 de desembre del mateix any el Consell de Govern ja ha aprovat el títol. Demana que en el futur es doni més publicitat a la composició de les CED, ja que la informació és important. El doctor Antoni Aguiló Pons també fa referència a la necessitat de publicar les CED. Respecte a la renovació de l’acreditació de les titulacions, la doctora Francesca Garcias Gomila afirma que cal millorar els processos de recollida de dades (hem millorat, però no és suficient) i, en particular, indica que és necessària la introducció dels COA en el sistema; també afegeix que són molt importants les dades d’inserció laboral i l’anàlisi de la satisfacció dels ocupadors. Finalment, com a tutora acadèmica de les pràctiques curriculars externes del Màster en Salut Laboral, la doctora Garcias Gomila troba a faltar convenis de cooperació per facilitar la realització de pràctiques en aeroports i hospitals públics de les Illes Balears. El cap de l’Assessoria Jurídica explica totes les dificultats que s’han tingut amb les propostes de conveni corresponents.

El vicerector de Títols i Tecnologia, en relació amb la qüestió de les dades, afirma que s’hi ha de fer feina. També informa del pla pilot que s’ha posat en marxa i espera que es pugui implantar per a acreditacions futures.

El doctor Sebastià Serra Busquets indica que s’hauria de fer una estadística de les persones que estudien fora de les Illes i saber quins estudis cursen. El vicerector de Docència li contesta que l’estudi està en marxa i que aviat es tindran els primers resultats. El doctor Serra Busquets manifesta que, encara que sigui un document provisional, seria bo que arribàs aviat.

Per acabar, el Rector desitja bones festes i un millor any 2019 a tots els assistents.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2018

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Antoni Amengual Colom
 4. M. Teresa Arbós Berenguer
 5. Miquel Bennàsar Veny
 6. Jaume Carot Giner
 7. Joan Costa Valls
 8. Rafel Crespí Cladera
 9. Miquel Josep Deyà Bauzà
 10. Pere M. Deyà Serra
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Antonio Fernández Coca
 13. Lluís Florit Binimelis
 14. M. Antònia Fornés Pallicer
 15. Josep Antoni Frau Coll
 16. Juan Frau Munar
 17. Antònia Fullana Puigserver
 18. Ricardo García Noval
 19. Francesca Garcias Gomila
 20. Domènec Garcies Gomila
 21. Pedro Guijarro Fuentes
 22. Jaume Guiscafrè Danús
 23. Jordi Llabrés Bordoy
 24. 24. Maria Llompart Bibiloni
 25. Francisco López Simó
 26. Sebastián Lora Sánchez
 27. Joan March Noguera
 28. Sònia Martínez Andreu
 29. Francesca Mas Busquets
 30. Antoni Miralles Socias
 31. Josep L. Oliver Torelló
 32. Francisco Antonio Peris Luque
 33. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 34. Joana Maria Seguí Pons
 35. Sebastià Serra Busquets
 36. Bernat Sureda Garcia
 37. Jaume Sureda Negre
 38. Maria Tugores Ques
 39. Xavier Varona Gómez
 40. Llorenç Huguet Rotger
 41. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2018

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Rosa M. Alberdi Castell
 2. Gabriel Bibiloni Femenias
 3. Carles Bona Garcia
 4. M. Antònia Carbonero Gamundí
 5. Lorenza Carrasco Martorell
 6. Antonio Conde Tejón
 7. Tomás del Barrio Castro
 8. Miquel Grimalt Gelabert
 9. Isabel Lladó Sampol
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Maximino San Miguel Ruibal
 12. Gemma I. Turnes Palomino
 13. Yolanda González Cid
 14. Jeroni Morey Salvà
 15. Guillem Xavier Pons Buades
 16. Jeroni Reynés Vives