Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 13.10 h del dia 26 d'octubre de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi els professors Avel·lí Blasco Esteve, Jaume Sureda Negre, Josep L. Ballester Mortes, Joaquim Tintoré Subirana i Berta Artigas Lelong i els senyors Fernando Monar Lora i Rafael Barea Roig.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda a la senyora Maria Payeras Grau, que s'incorpora com a membre de la Junta de Govern amb motiu del seu nomenament com a directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, i agraeix a la senyora M. Carme Bosch Juan la tasca realitzada fins ara com a directora del departament esmentat.

Punt únic: Complements retributius del professorat

El Rector llegeix el punt únic de l'ordre del dia i indica que consta de dos apartats:

a) Complements retributius dels professors a les extensions universitàries.

b) Complements retributius que la comissió encarregada de dur a terme l'aplicació del complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent i el complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària va aprovar a les reunions dels dies 9 i 25 d'octubre. En aquest apartat també s'inclouen les avaluacions realitzades per la comissió de seguiment i de garanties a la sessió del dia 24 d'octubre de 2000.

Pel que fa al primer apartat, el Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la proposta de la documentació que s'adjunta, relativa al professorat de les extensions universitàries (annex 1).

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament.

Pel que fa al segon apartat, el Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica quina és la documentació que s'ha lliurat als membres de la Junta de Govern i assenyala que als llistats únicament hi figuren les persones a qui s'han concedit els complements esmentats i que hom està pendent de la resolució d'algun recurs presentat per persones a qui s'han denegat aquests complements (annex 2).

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.