Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 9.30 h del dia 11 de maig de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S'excusen d'assistir-hi el vicerector d'Investigació, per motius de viatge, i els senyors Joan Melià Garí i Rafael Barea Roig, per motius laborals.
El Rector, abans d'iniciar la sessió, intervé per felicitar públicament el senyor Antoni Roig Muntaner pel seu nomenament com a secretari del Pla balear de recerca i desenvolupament tecnològic d'I+D. També agraeix al senyor Enric Tortosa Martorell els serveis prestats com a director de l'IMEDEA els darrers quatre anys i felicita al mateix temps el nou director, Joaquim Tintoré Subirana.
Finalment el Rector proposa fer un minut de silenci en memòria del recent traspàs del professor Albert Saoner Barberis, catedràtic d'universitat del Departament de Filosofia.

Punt 1: Aprovació, si escau, l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de març de 1999, amb la incorporació d'una esmena presentada pel professor Pere M. Deyà Serra al punt cinquè. Al final del primer paràgraf s'hi ha d'afegir: «El vicerector de Cooperació Exterior informa que no s'ha presentat a la Junta de Govern el pla d'estudis de Química perquè no ha superat el tràmit del Consell Executiu».

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que explica el contingut dels convenis presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu (annex 1):
¿ Amb el Banc de Santander.
¿ Amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.
- Amb el Consell Insular de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Lluís.
¿ Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
¿ Amb la Conselleria de la Funció Pública i Interior.
¿ Amb el Conservatori Professional de Música i Dansa.
¿ Amb l'Escola Tècnica Superior de Worms.
¿ Amb la Federació Coordinadora de Minusvàlids de Balears.
¿ Amb Thomson Holidays Limited.
¿ Amb la Universitat Blas Pascal (Córdoba).
¿ Amb la Universitat de Barcelona.
¿ Amb la Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 2).
¿ Amb l'Associació d'Enginyers Superiors Industrials de Balears.
¿ Amb l'Associació d'Investigació de la Indústria de la Joguina Connexes i Afins.
¿ Amb l'Associació de Joves Empresarials de Balears.

Punt 3: Modificació de plantilla
No n'hi ha.

Punt 4: Aplicació del document de plantilla per al curs 1999-2000
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que informa de l'aplicació del document de plantilla per al curs 1999-2000, la dotació econòmica i els criteris seguits per a la seva aplicació (annex 2).
Finalitzada la intervenció del vicerector, el Rector informa de les negociacions amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per fixar la quantitat de 80 milions destinats a la plantilla del personal docent i investigador i 40 de destinats a la plantilla del personal d'administració i serveis. A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner, que demana si aquesta quantitat és revisable, la professora Montserrat Casas Ametller, que planteja la necessitat de fer una reflexió sobre el document de plantilla, el professor Pere M. Deyà Serra, que considera que el document planteja algunes distorsions, i el professor Antoni Socias Salvà, que explica l'aplicació del document al seu departament. Els responen el Rector, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el vicerector de Professorat.
El Rector sotmet a votació la proposta del document de plantilla presentat, que s'aprova per 37 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

Punt 5: Determinació del nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica el contingut de la proposta d'acord normatiu pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears, els criteris seguits per fixar-ne el nombre, la creació de la figura del cap d'estudis i algunes normes transitòries (annex 3).
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Perfecto Cuadrado Fernández en relació amb l'article 2 i la disposició addicional, el professor Pere M. Deyà Serra, que reclama que les competències s'atribueixin directament al degà, el qual, a la vegada, podrà delegar-les, la professora Berta Artigas Lelong, que demana que es revisi la ràtio aplicada al seu departament, i el professor Josep I. Aguiló Fuster, que proposa suprimir el segon paràgraf de l'article 2. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
A continuació se sotmet a votació la proposta d'acord normatiu amb la modificació següent a l'article 2: se substitueix l'expressió «han de designar» (els degans i els directors de facultats o escoles), per «designaran». Així mateix se suprimeix el segon paràgraf, i es modifica el tercer amb la introducció d'un incís després d'«exerciran», que ha de dir: «per delegació del degà o director». La proposta s'aprova per unanimitat.

Punt 6: Regulació de diversos aspectes econòmics sobre l'aplicació de l'article 11 de la LRU a la UIB i de la relació econòmica amb la Fundació Universitat-Empresa
El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica de forma detallada el contingut de la proposta d'acord normatiu que té per objecte la regulació de diversos aspectes econòmics sobre l'aplicació de l'article 11 de la LRU a la UIB i de la relació econòmica amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (annex 4).
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Bernat Sureda Garcia, en relació amb l'àmbit d'aplicació de l'article 5 de la proposta esmentada als cursos, i el professor Jordi Lalucat Jo, que demana sobre els convenis que es tramiten a través de la FUEIB.
Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 7: Aprovació del calendari escolar per al curs acadèmic 1999-2000
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que informa que, d'acord amb els nous Estatuts, correspon a la Junta de Govern aprovar el calendari escolar per al curs 1999-2000 (annex 5).
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Pere M. Deyà Serra, que fa constar que hi ha algunes errades i suggereix que s'aclareixi la naturalesa de la Diada, el senyor Joan J. Mateos Muntaner, que proposa que la Diada se celebri el dia 7 d'abril, i la professora Montserrat Casas Ametller, que demana que en endavant s'incloguin al calendari les dates de la selectivitat. Els responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el Rector.
Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment, amb la inclusió de la data de la Diada, que serà el 7 d'abril del 2000, i amb la modificació de l'apartat 3.a), que en lloc de «20 de febrer» ha de dir «21 de febrer».

Punt 8: Consorci CAIB-UIB per a inversions al campus
El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica la idea proposada per la Comunitat Autònoma de creació d'un consorci CAIB-UIB per a inversions al campus. A continuació intervenen la professora Isabel Tapia Fernández, degana de la Facultat de Dret, que explica que no li ha arribat formalment cap proposta, no obstant això dóna el seu vot de confiança a la Junta de Govern, al Consell Executiu i al Rector, el professor Josep I. Aguiló Fuster, que demana que se sospesin els beneficis i els perjudicis, el senyor Joan J. Mateos Muntaner, que indica que considera que hi ha altres procediments més adequats, el professor Bernat Sureda Garcia, que demana que la Junta de Govern tingui una informació més detallada de la proposta pels compromisos que pot suposar per a la Universitat, el professor F. Javier Pérez Pareja, que demana documentació escrita sobre el tema, el senyor Lluís Piña Saiz, que posa de manifest els seus dubtes sobre la naturalesa del consorci esmentat, el professor Perfecto Cuadrado Fernández, la professora Montserrat Casas Ametller, que posa de manifest la necessitat que es donin algunes solucions transitòries, i el professor Eugeni Aguiló Pérez, que posa de manifest la urgència en la resolució d'aquesta qüestió.
En vista de les intervencions, el Rector indica que no es donarà la conformitat a la creació del consorci sense l'aprovació de la Junta de Govern, que, si escau, es reunirà en sessió extraordinària, i prèviament el Consell Executiu elevarà consultes a la comissió econòmica de la Junta de Govern i als departaments de Dret i d'Economia i Empresa.

Punt 9: Itineraris i modificació del pla d'estudis de Dret
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica el context normatiu de la proposta d'itineraris i modificacions del pla d'estudis de Dret (annex 6).
A continuació la professora Isabel Tapia Fernández, degana de la Facultat de Dret, explica les raons i el contingut de la proposta presentada. Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el senyor Ernest Riera Marí, que agraeix a la degana i al seu equip l'esforç realitzat i demana que en pròximes vegades es presenti la documentació en català, el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que demana que es tingui en compte el seu departament, el professor Jordi Lalucat Jo, que demana sobre l'assignatura de Biogenètica, el professor Joan Mas i Vives, que agraeix la inclusió de l'assignatura de Català Jurídic, que ja ofereix el seu departament com a assignatura de lliure configuració, el professor Pere M. Deyà Serra, que demana sobre el cost d'aquests itineraris, la professora Montserrat Casas Ametller, que demana si els departaments de Dret Públic i Privat assumeixen algunes assignatures optatives sense finançament, el professor Francesc Torres Marí, que demana la correcció de les denominacions d'algunes àrees de coneixement del seu departament, la professora M. Carme Bosch Juan, que demana sobre alguna assignatura del seu departament, i la senyora Isabel Puig Palerm, que demana que es posi en marxa ràpidament la pràctica dels estudis de Dret. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica, que aprofita l'avinentesa per acomiadar-se dels membres de la Junta de Govern en la seva darrera intervenció com a vicerector.
Se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Informació del Consell Executiu
1. El Rector informa de la visita a la nostra universitat d'una comissió externa d'avaluació de la qualitat que ha d'analitzar el treball realitzat per la comissió de la Facultat de Ciències, a la qual el Rector expressa el seu agraïment.
Així mateix agraeix l'elevada participació del PAS i PDI a les passades eleccions al Claustre, i en relació amb els estudiants manifesta que es realitzarà de forma conjunta una proposta de modificació de la normativa electoral.
També informa de la sol·licitud del conseller d'Economia i Hisenda de la CAIB perquè s'inclogui la UIB en zona objectiu 2.
A continuació informa que el proper dia 17 de maig es firmarà un conveni entre la UIB, l'INSALUD i la Conselleria de Sanitat i Consum per a la creació d'un institut, el qual es pretén que sigui universitari.
Tot seguit informa de la darrera reunió mantinguda amb el conseller d'Educació, Cultura i Esports, en la qual es varen tractar, entre d'altres, el tema dels nous estudis, la introducció d'itineraris curriculars al segon cicle, que seran finançats per la Conselleria, i les equiparacions retributives. Aquest tema es gestionarà a través d'una comissió de seguiment i garanties.
Finalment informa del pròxim acte d'investidura del senyor Jafar Jaffari com a doctor honoris causa, al qual convida a participar tots els membres de la Junta de Govern.
2. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa presenta als membres de la Junta de Govern la documentació sol·licitada pel professor Pere M. Deyà Serra sobre la dependència funcional dels distints serveis de la UIB (annex 7).
3. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la reforma de la normativa d'accés a la UIB.
4. El vicerector de Professorat informa que es trametrà als directors de departament un calendari per als COA.
5. La vicerectora d'Alumnes i Campus informa de la situació de les instal·lacions esportives i dels resultats de les passades celebracions esportives desenvolupades a la nostra universitat.

Punt 11: Afers de tràmit
a) Col·laboradors.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador dels senyors que s'indiquen a continuació (annex 8):
¿ Senyor Àlvar Agustí Garcia-Navarro, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 1998-99.
¿ Senyor Sebastià Manresa Tejedor, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 1998-99.
b) Visitants.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 8):
¿ Senyor Graham N. Sumner, de la Universitat de Gal·les, Lampeter (Regne Unit), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de tres mesos, del 15 de setembre al 15 de desembre de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Alexander B. Rabinovich, del Centre Tsunami de l'Acadèmia Russa de Ciències (Rússia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de setembre al 31 d'octubre de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyor Peter Burmeister, de la Universitat Politècnica de Darmstadt (Alemanya), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 7 de gener al 7 de febrer del 2000, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.
¿ Senyor Juan Luis Anciano Martín de la Fuente, de la Universitat Simón Bolívar de Caracas (Veneçuela), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de tres mesos, de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 1999, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.
¿ Senyor David Dietricht, del Center for Air Sea Technology, Universitat Estatal de Mississipí (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Robert Haney, de la Naval Postgraduate School, Califòrnia (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Kishor Trivedi, de la Universitat de Durham, Carolina del Nord (EUA), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Raymond Marie, de la Universitat de Rennes I (França), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 17 de maig al 17 de juny de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Günter Haring, de la Universitat de Viena (Àustria), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 17 de maig al 16 de juny de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 9):

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Literatura Espanyola
Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Ciències de l'Educació
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Didàctica i Organització Escolar
Perfil : Programes d'animació sociocultural

Departament : Ciències de l'Educació
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació
Perfil : Intervenció educativa sobre problemes fonamentals de desadaptació social

Departament : Ciències de l'Educació
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Didàctica i Organització Escolar
Perfil : Investigació a l'aula

Departament : Ciències de l'Educació
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Perfil : Psicologia de l'educació

Departament : Psicologia
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Psicobiologia
Perfil : Psicofisiologia

Departament : Química
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Química Inorgànica
Perfil : El propi de l'àrea

d) Llicències per estudis.
No n'hi ha.
e) Altres.

El Rector presenta als membres de la Junta de Govern un escrit del president de la Creu Roja Espanyola (Oficina Autonòmica Illes Balears) sobre una proposició no de llei, amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari de la declaració dels drets humans, per presentar al Parlament de les Illes Balears. La Junta de Govern acorda d'adherir-se a la presentació d'aquesta proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears i d'introduir-hi la modificació següent: al primer paràgraf de la proposició constarà com a entitat impulsora de la iniciativa la Creu Roja Espanyola (annex 10).

Punt 12: Precs i preguntes
1. El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana sobre l'assignació d'espais d'acord amb la recent reforma estatutària i sobre el finançament de la Universíada. Li responen la vicerectora d'Alumnes i Campus i el Gerent. Finalment, atès que assisteix per darrera vegada a la Junta de Govern en representació dels estudiants, manifesta el seu agraïment per haver participat en aquest òrgan de govern.
2. La senyora Joana M. Galmés Llodrà demana sobre les inspeccions de la funció docent i quan es posarà en marxa el reciclatge de tòner. Així mateix aprofita l'avinentesa per acomiadar-se com a membre de la Junta de Govern. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
3. El professor Josep L. Ballester Mortes demana sobre el tancament de l'accés al campus per la zona de la Llibreria Campus. Li respon el Gerent.
4. El professor Joan Jesús Fiol Arbós demana sobre l'estat de creació del primer de Farmàcia. Li respon el Rector.
5. La professora Montserrat Casas Ametller demana sobre les connexions externes de la xarxa informàtica de la UIB.
6. El professor Antoni Socias Salvà demana sobre la possibilitat que es puguin retribuir els subdirectors de departament i, al mateix temps, que puguin gaudir de la reducció de cinc crèdits en la seva càrrega docent. Així mateix demana que per a properes eleccions no s'incloguin els directors de departament a les meses electorals. Li respon el Rector.
7. El senyor Ernest Riera Marí es queixa de distintes qüestions del procediment electoral: la falta de cabines, paperetes i llistes tancades. Li respon el Rector.
8. El professor Pere M. Deyà Serra expressa unes paraules de comiat per al vicerector d'Ordenació Acadèmica i per als representants dels alumnes a la Junta de Govern.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.