Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10 hores del dia 14 de març de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusa d'assistir-hi la vicerectora de Relacions Exteriors, per motius de viatge.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 9 de febrer de 2006, amb unes correccions al punt 11.3.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte

1268

AM

Universitat General de Rio Grande do Sul

Brasil

Genèric

1279

AM

Universitat Estatal de Londrina

Brasil

Genèric

1280

AM

Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Balears

 

Genèric

1277

CV/P

Ajuntament de Lloseta

 

Centre universitari

1265

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Activitat física i esport

1273

CV/P

Ajuntament d'Inca i Caixa Rural Balears

 

Ajudes per a estudiants d'Inca (programa Sòcrates-ERASMUS)

1275

CV/P

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Associació de la UIB al CBUC

1270

CV/P

Conselleria d'Immigració i Cooperació

 

Cooperació al desenvolupament

1266

CV/P

Consell de Mallorca (Institut de Serveis Socials i Esportius)

 

Curs d'adjunt de viverista i jardineria ecològica (programa ERGON)

1260

CV/P

Universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme Autònom Parcs Nacionals

 

Doctorat interuniversitari (Educació Ambiental)

1272

CV/P

Consell de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Instituto de Salud Carlos III i Universitat Internacional Menéndez Pelayo

 

Escola d'Estiu de Salut Pública (EESP)

1267

AM

Fundació Balear contra la Violència de Gènere (Conselleria de Presidència i Esports)

 

Genèric i crear la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere

1269

CV/P

Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca

 

Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats

1274

 

Govern de les Illes Balears, CSIC, IDI, Inestur, CBE, COCINMEF, COCINMen, CALVIÀ, FUEIB, CAEB, PIME Mallorca, PIME Menorca, PIME Eivissa i Formentera, centres tecnològics CETEBAL, INESCOP, FIBIT i ITEB

 

Portal d'Innovació

1276

CV/P

Conselleria de Medi Ambient (Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental), Conselleria de Salut i Consum i Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

 

Xarxa balear d'aerobiologia

A continuació el Rector destaca dos dels convenis presentats, un amb la Conselleria d'Immigració i Cooperació per la cooperació al desenvolupament i l'altre amb la Fundació Balear contra la Violència de Gènere, de la Conselleria de Presidència i Esports, per a la creació de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana aclariments sobre el conveni amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Li responen el Secretari General i el Gerent. En relació amb el mateix conveni intervé el doctor Lluís Mas Franch, que indica la conveniència de donar difusió als avantatges que obté la nostra universitat amb aquest conveni. Li respon el Rector.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau

El Rector fa una introducció al punt en qüestió i assenyala que en una propera sessió es presentaran altres cursos que actualment es troben en tramitació. Tot seguit dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que explica les característiques generals del següent curs:

¾ Curs d'Especialista Universitari en Assessorament Lingüístic per a mitjans de comunicació orals, títol de postgrau de la UIB (20 crèdits), proposat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana que s'aclareixi la reserva d'espais que figura per al dia 1 de març de 2006, atès que aquest dia no és lectiu. La vicerectora assenyala que si és un error, es corregirà.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 3).

A continuació el Rector dóna al paraula al doctor Joan David Janer Torres, que explica les característiques generals del següent curs, com a director que n'és:

¾ Curs d'Especialista Universitari en Elaboració i Gestió de Projectes Europeus, títol de postgrau de la UIB (12 crèdits), proposat pel Departament de Dret Públic.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 4).

Tot seguit el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que explica les característiques generals del següent curs:

- Curs d'Expert Universitari de la Gestió de Recintes Aeroportuaris, títol de postgrau de la UIB (10,6 crèdits) per a diplomats i llicenciats, proposat per l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, adscrita a la UIB.

Així mateix constata un error pel que fa als requisits d'accés al diploma de la Gestió de Recintes Aeroportuaris, atès que no és necessari tenir el COU o les PAU.

A continuació intervé la doctora Irene Nadal Gómez per demanar aclariments sobre el mòdul Gestió de la Qualitat a l'entorn aeroportuari (processos i medi ambient), en el sentit que considera que, atesa l'especificitat del contingut, també l'hauria d'impartir altre personal tècnic. Així mateix, assenyala que creu que una determinada norma que s'esmenta està derogada.

El Consell de Govern acorda d'ajornar l'aprovació d'aquest curs per a la propera sessió (annex 5).

El Rector dóna la paraula a la doctora Victòria Ferrer Pérez, que exposa les característiques generals del següent curs, com a codirectora que n'és:

- Curs d'Especialista Universitari en Igualtat d'Oportunitats, títol de postgrau de la UIB (30 crèdits), proposat pel Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Tot seguit intervé el doctor Miquel R. Tortella Feliu, que constata alguns errors en el full de professorat. La doctora Ferrer assenyala que ja s'han corregit.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2006-2007

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que assenyala que a l'inici de la sessió s'ha repartit un nou document relatiu al calendari per a l'any acadèmic 2006-2007 i en destaca les modificacions.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què la doctora Francesca Garcias Gomila agraeix que s'hagin incorporat els suggeriments que es varen fer a la sessió de la Junta de Degans i Directors de Centre. Així mateix suggereix anticipar la data de lliurament de les actes amb les qualificacions corresponents al mes de setembre i assenyala que, en qualsevol cas, la Junta de la Facultat de Ciències ha aprovat aquesta recomanació. Finalment fa una observació al punt 7 del calendari. Li respon el Rector.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el calendari per a l'any acadèmic 2006-2007 (annex 7).

Punt 5: Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2006-2007

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que assenyala que també a l'inici de la sessió s'ha repartit un nou document sobre l'oferta de places per al proper any acadèmic i en destaca les modificacions.

A continuació intervé el doctor Gabriel Oliver Codina i indica que des de l'Escola Universitària Politècnica s'havia sol·licitat implantar numerus clausus per als estudis d'ET Telecomunicació (Telemàtica). Li respon el vicerector en el sentit que no es va justificar la sol·licitud. El doctor Oliver indica que, al seu moment, no es va justificar la sol·licitud de numerus clausus perquè no es va demanar, i afegeix que és l'únic estudi del centre que no en té i que seria convenient, per poder distribuir l'alumnat que s'hi matricula. El vicerector assenyala que possiblement és un defecte que presenta el full de preinscripció, en què només apareixen els estudis amb numerus clausus, i afegeix que enguany se'n modificarà el format. El doctor Oliver reitera la sol·licitud de limitar a 80 el nombre de places a aquests estudis. El Rector respon que s'atendrà la seva sol·licitud a l'oferta de places per a l'any acadèmic 2006-2007.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que la proposta del vicerector d'Ordenació Acadèmica relativa a la modificació del full d'inscripció, no obstant l'anterior, es dugui a terme.

El Consell de Govern aprova per unanimitat l'oferta de places per a l'any acadèmic 2006-2007 amb la modificació indicada (annex 8).

Punt 6: Informació de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2005-2006

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica el document presentat i hi constata, en primer lloc, dues errades pel que fa a la càrrega docent 2006-2007 del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, on en lloc de 1.959 hores són 1.986 i, per tant, el superàvit que en resulta és de 173 (annex 9).

A continuació explica com s'ha calculat el balanç 2006-2007 i fa una referència a l'evolució històrica.

La doctora Francesca Garcias Gomila exposa una reflexió i demana aclariments. Finalment assenyala que aquest punt hauria de ser d'informació i no d'aprovació. Li respon la vicerectora. També intervé el doctor Josep Servera Baño, que ofereix aclariments i diu que comparteix l'opinió que el moment actual té caràcter de transitorietat.

Atès que no se sotmet a votació el document presentat, es modifica la denominació del punt, que passa a ser «Informació de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2005-2006».

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa de:

1. La reforma de la LOU, que sembla que es presentarà el proper mes d'abril. Així mateix recorda el contingut dels documents de reflexió que es varen realitzar al si de la CRUE. També comenta que el retard de la reforma incideix en el procés d'habilitació i que el Ministeri està estudiant la viabilitat de realitzar proves d'accés sense que s'hagi realitzat l'habilitació corresponent prèvia.

2. La situació de la configuració de l'espai europeu d'educació superior. En aquest sentit indica què han aparegut cinc propostes noves de títols universitaris de grau i tres models d'exemples de directrius de màsters.

3. La visita del secretari d'Estat d'Universitats i Investigació, doctor Salvador Ordóñez, que impartirà una conferència a la UIB sobre «La nueva LOU: nuevos títulos de grado y nuevos postgrados con directrices propias» dilluns que ve, dia 20 de març.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la darrera reunió de la comissió assessora per a la integració a l'espai europeu d'educació superior i de l'anàlisi de la normativa sobre el procediment per a l'elaboració dels plans d'estudis de nous títols oficials de grau, de la qual cosa el Consell de Govern ja va ser informat.

També es refereix a les experiències pilot dels estudis amb crèdits ECTS i de la possibilitat de continuar-les.

La vicerectora de Professorat informa que distints professors han obtingut l'habilitació i recorda que en el proper Consell de Govern del dia 3 de maig de 2006 s'haurien d'aprovar les propostes d'enguany de sol·licituds d'habilitació.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la nova convocatòria 2006 dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva.

El vicerector d'Estudiants informa de la convocatòria d'ajudes per a associacions d'estudiants.

La vicerectora de Projecció Cultural informa del tancament de la convocatòria de projectes per a la Universitat d'Estiu, com també de la celebració dels dies mundials de la Poesia i el Teatre la setmana que ve.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de l'inici immediat de les obres de rehabilitació de can Oleo.

La vicerectora de Postgrau informa de la reubicació del Vicerectorat de Postgrau a Cas Jai i demana disculpes pels inconvenients que això pugui ocasionar.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa de la realització a partir de demà del II Fòrum de l'Ocupació de la UIB.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les següents llicències per estudis (annex 10):

- Sr. Joan Josep Cerdà Pino (Aj. U), del Departament de Física, a la Universitat Johann W. Goethe (Alemanya), pel període comprès entre l'1 de març de 2006 i el 30 de setembre de 2006, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Pedro Montoya Jiménez, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Psicobiologia del Departament de Psicologia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2006 i el 30 de setembre de 2007, a la Northwestern University de Chicago (EUA) (annex 11).

e) Altres

El Consell de Govern acorda de treure a concurs d'habilitació la plaça codi 060371, de titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat, a petició del Departament d'Economia de l'Empresa, que així ho va acordar a la reunió del dia 17 de febrer de 2006 (annex 12).

Punt 9: Precs i preguntes

La senyora Antònia Martín Perdiz, com a professora de Campus Extens, es fa portaveu del prec que es tinguin en compte les seus per a la realització d'activitats que condueixen a crèdits de lliure configuració.

El senyor Joan Enseñat Rodríguez demana aclariments sobre la incompatibilitat dels membres de la Comissió Electoral. Li responen el Rector i l'assessor jurídic.

El doctor Lluís Mas Franch demana informació sobre la modificació de la normativa d'ajuts per a estades breus de professors convidats. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre la matrícula de l'assignatura Prevenció de Riscs Laborals a les seus com a conseqüència de la intervenció de la senyora Martín. Li respon la doctora Maria Llompart Bibiloni, directora de les seus universitàries.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2006

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Gabriel Moyà Niell
 4. Mercè Gambús Saiz
 5. Francesca Garcias Gomila
 6. Joan Jesús Fiol Arbós
 7. Joan Mas Vives
 8. Margalida Gili Planas
 9. M. Dolors Forteza Forteza
 10. Rafael Barea Roig
 11. Luis Francisco Piña Saiz
 12. Gabriel Oliver Codina
 13. M. Isabel Baltasar Quesada
 14. Ramon Oliver Herrero
 15. Josefa Donoso Pardo
 16. Maria Llompart Bibiloni
 17. Joan Jordi Muntaner Guasp
 18. Josep Servera Baño
 19. Margalida Payeras Llodrà
 20. Antoni Socias Salvà
 21. Joan Enseñat Rodríguez
 22. Lluís Mas Franch
 23. Francesca Lladó Pol
 24. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 25. Francisco Muñoz Izquierdo
 26. Esperança Munar Muntaner
 27. Sergio Alonso Oroza
 28. Catalina Cantarellas Camps
 29. Antònia Martín Perdiz
 30. Margalida Miró Bonet
 31. Joan Ernest de Pedro Gómez
 32. Irene Nadal Gómez
 33. Maurici Mus Amézquita
 34. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 35. Miquel Pastor Tous
 36. Antoni Llull Gilet
 37. Avel·lí Blasco Esteve
 38. Lluís Garau Juaneda