Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto
A les 10 hores del dia 25 de juliol de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1). S'excusen d'assistir-hi la vicerectora de Relacions Exteriors, doctora Francesca Salvà Mut, la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, el senyor Miquel Pastor Tous, per motius de viatge, i la doctora Margalida Payeras Llodrà.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda al doctor Mateu Servera Barceló, el qual s'incorpora al Consell de Govern en substitució de la doctora Margalida Gili Planas, que ha deixat de pertànyer a aquest òrgan, ja que a petició pròpia ha deixat de ser la directora del IUNICS.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2006, amb unes correccions als punts 11, 16 i 17.

En aquest darrer cas, la vicerectora de Professorat indica que ella té els perfils de totes les places i que, per descuit, no es varen distribuir a la sessió anterior del Consell de Govern, i demana autorització per incorporar-los-hi. El Rector indica que s'han d'incorporar a l'acta.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2)

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1311

AM

RUDECOLOMBIA (universitats de Cartagena, Cauca, Caldas, Nariño, Tolima, Tecnològica de Pereira i Pedagògica i Tecnològica de Colòmbia)

Colòmbia

Genèric

1312

AM

Universitat de Tolima

Colòmbia

Genèric

1326

AM

Universitat Kazakh Ablai khan, Universitat de Relacions Internacionals i Llengües del Món

República del Kazakhstan

Genèric

1347

CV/P

Laboratoris Sanifit, SL

 

Genèric

1357

AM

Universitat de l'Havana

Cuba

Genèric

1359

AM

Universitat d'Oriente

Cuba

Genèric

1358

CV/P

Ajuntament de Consell

 

Centre universitari

1352

CV/P

Ajuntament d'Alcúdia

 

Ajudes per a estudiants d'Alcúdia (programa Sòcrates-ERASMUS)

1343

CV/P

Fundació Bancaixa

 

Beques Internacional i Universitat d'Estiu 2006 (Palma)

1289

AM

Imprimatur Capital

 

Carta d'intencions

1350

CV/P

Ajuntament de Manacor

 

Digitalització del Parcel·lari de Pere d'Alcàntara Penya de 1859

1324

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Gabinets de Terminologia, d'Onomàstica i de Didàctica de Llengües 2006-2008

1342

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Postgrau (agent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes)

1316

CV/P

Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez

 

Retribució professorat

1348

CV/P

Institut Balear de l'Habitatge (Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport), Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears i Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears

 

Títol propi (Graduat en Estudis Immobiliaris)

1355

CV/P

Consell d'Eivissa i Formentera i Conselleria d'Educació i Cultura

 

Universitat d'Estiu (VII UEEF 2006)

1346

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports (DG de Serveis Socials)

 

UOM 2005-2006

El doctor Lluís Mas Franch demana aclariments en relació amb el CV/P 1316 Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez i, en concret, sobre la possibilitat que hi hagi professorat de la Universitat que imparteixi docència al centre esmentat. Li contesten el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica, que indica que el conveni presentat és semblant al que hi ha en vigor actualment amb l'Escola de Relacions Laborals.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica, en primer lloc, la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Dret Privat, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Física.

En segon lloc, explica la modificació de plantilla corresponent a Campus Extens, la qual afecta els departaments de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Filologia Catalana i Lingüística General i Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les dues modificacions de plantilla presentades (annexos 3 i 4).

Punt 4: Modificació del pla d'estudis conduent al títol de Llicenciat en Psicologia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica la modificació del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de Llicenciat en Psicologia, que afecta noves assignatures optatives, concretament sis. Tot seguit indica que en un futur es presentarà una proposta d'implantació d'un itinerari d'especialització en Psicologia Clínica i de la Salut. El doctor Miquel Rafael Tortella Feliu demana aclariments sobre l'assignatura optativa d'Avaluació Clínica. El doctor Josep Servera Baño demana aclariments i el vicerector d'Ordenació Acadèmica remarca que, tot i que són assignatures noves, no hi ha cap obligació d'oferir-les cada any acadèmic, ja que es tracta d'assignatures optatives.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el pla d'estudis presentat (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau de la UIB

¾ Màster Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials, títol de postgrau de la UIB (50 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Fèlix Mata, subdirector gerent de l'Hospital Universitari Son Dureta i director del curs, que explica l'abast i el significat del màster.

El professor Joan Ernest de Pedro Gómez agraeix a la direcció del curs la possibilitat que el professorat del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia pugui participar en la impartició del curs.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 6).

- Curs d'Expert Universitari en Avaluació i Diagnòstic del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), títol de postgrau de la UIB (10,8 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Mateu Servera Barceló, director del curs, que explica l'abast i el significat del curs.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs d'expert universitari presentat (annex 7).

- Curs d'Especialista Universitari en Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca I. Detecció, diagnòstic i tractament en l'infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB (20 crèdits)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, la qual explica que el doctor Sebastià Verger Gelabert, com a codirector del curs, ha sol·licitat l'ajornament d'aquest curs fins que s'hagin superat alguns obstacles organitzatius que s'han presentat.

El Consell de Govern acorda d'ajornar per a una propera sessió el curs d'especialista presentat (annex 8).

- Màster Universitari en Hotel and Resort Management. Títol de postgrau de la UIB i la Universitat Major (Xile) (60,4 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Francesc Sastre Albertí, director del curs, el qual explica l'abast i el significat del curs i indica que es tracta d'un curs de postgrau que es realitzarà a la Universitat Major (Xile).

A continuació intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana aclariments sobre el preu del màster, i el senyor Luis Fco. Piña Saiz, que demana aclariments sobre la titulació requerida per accedir a l'estudi indicat.

Els contesten el doctor Francesc Sastre Albertí i el Rector.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 9).

- Curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses Financeres. Títol de postgrau de la UIB (30 crèdits)

El Rector dóna la paraula a la doctora Esperança Munar Muntaner, com a directora del curs, la qual explica l'abast i el significat del curs.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs d'especialista universitari presentat (annex 10).

- Curs d'Especialista Universitari en Salut Mental a la Pràctica Clínica. Títol de postgrau de la UIB (20 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Miquel Àngel Roca Bennàsar, com a director del curs, el qual explica l'abast i el significat del curs presentat. Així mateix, indica el suport rebut.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs d'especialista universitari presentat (annex 11).

Punt 6: Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per a l'any acadèmic 2006-2007

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que indica que en aquest punt s'han de tractar dues qüestions distintes:

a) La quantia que s'ha d'assignar als alumnes col·laboradors del tipus a) (alumnes col·laboradors en investigació, lligats a facultats i escoles) i als del tipus b) (alumnes col·laboradors en investigació i pràctiques, lligats a serveis). La proposta que es presenta és de 66.240 euros a repartir: 42.120 per als del tipus a), i 24.120 per als del tipus b).

b) Els criteris de repartiment del pressupost dels alumnes col·laboradors, sobre els quals recorda els criteris existents fins ara. Seguidament informa d'una reunió que va tenir lloc per establir criteris per a la distribució de la convocatòria que es presenta.

La proposta que es presenta és la que conté el document «Repartiment beques alumnes col·laboradors als centres UIB» (annex 12), i el vicerector en comenta els resultats.

La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la feina feta pel vicerector d'Investigació i Política Científica i tot seguit fa una sèrie de reflexions sobre el tema dels alumnes col·laboradors i la seva finalitat a la Facultat de Ciències i els problemes que es crearen en el centre a causa de la reducció de mòduls, i manifesta el greu que li sap aquest fet. Finalment indica que el seu vot serà en contra de la proposta inicialment presentada.

El professor Joan Ernest de Pedro Gómez agraeix la feina feta i també agraeix la introducció de criteris d'equitat. També manifesta que amb elements correctors s'hauria pogut compensar la diferència existent a la Facultat de Ciències.

La doctora M. Dolors Forteza Forteza manifesta que s'abstindrà en la votació i fa tot un seguit de comentaris per mostrar la seva discrepància.

El doctor Josep Servera Baño demana aclariments.

La doctora Josefa Donoso Pardo indica la possibilitat que les places vacants d'una primera convocatòria puguin revertir en altres centres.

Els contesta el vicerector d'Investigació i Política Científica, que facilita les dades de l'any acadèmic anterior respecte als mòduls concedits. També indica que hi ha places adjudicades que després no s'executen. El vicerector afegeix que reconeix que els criteris s'haurien de polir per evitar el resultat final que es produeix. Finalment planteja la possibilitat d'oferir més mòduls, de forma transitòria, a la Facultat de Ciències. El vicerector d'Estudiants dóna suport a la proposta realitzada.

La doctora Catalina Cantarellas Camps mostra la seva discrepància amb la proposta indicada.

El doctor Gabriel Oliver Codina fa algunes reflexions sobre el tema.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que es revisin els criteris per al proper any acadèmic.

El Rector proposa una disposició de caràcter transitori que afavoreixi tots els centres i que permeti que cap centre no disminueixi el proper any el nombre de places ofertes enguany. En conseqüència, s'haurien d'aprovar 62 mòduls extraordinaris, la qual cosa suposaria un increment de 3.720 euros.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb la modificació introduïda.

El Consell de Govern aprova per 33 vots a favor i 1 abstenció la convocatòria d'alumnes col·laboradors per a l'any acadèmic 2006-2007.

Punt 7: Reglament d'estudis propis interuniversitaris que es realitzin entre les universitats del G9

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica l'abast i el significat del Reglament d'estudis propis interuniversitaris que es realitzin entre les universitats del G9, i indica que és una normativa de mínims que té per objecte regular el procediment d'aprovació dels estudis propis que hagin d'impartir de manera conjunta diverses universitats que pertanyin al G9.

Finalment el vicerector destaca el contingut dels articles 3, 5, 6 i 8 del reglament presentat.

El Rector completa la informació i recorda que el proper any acadèmic el G9 vol oferir un Màster Universitari en Tecnologies de la Informació i Comunicació i Entorns Virtuals de Formació (Màster TIC), el coordinador del qual és el professor de la UIB doctor Jesús M. Salinas Ibáñez.

La doctora Francesca Garcias Gomila puntualitza tres aspectes: respecte a la indicació del lloc on s'ha de formalitzar la matrícula (art. 4.1), respecte a convalidacions (art. 11.2) ¿concretament que els certificats no tinguin cost¿ i respecte a la memòria que s'ha de presentar en dos mesos (art. 7). Li contesta el Rector.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el reglament presentat (annex 13).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la normativa d'instituts de recerca propis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la normativa d'instituts de recerca propis de la UIB i indica els tràmits realitzats fins a l'elaboració de la proposta que es presenta, i assenyala que finalment es va obrir un darrer termini per fer arribar suggeriments.

A continuació posa de manifest les dues observacions presentades en el darrer termini obert.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica indica les observacions realitzades a la Junta de Degans i Directors de Centre: el fet que els grups d'investigació s'hagin d'integrar en un únic institut i, per tant, la impossibilitat que un investigador pugui pertànyer a més d'un institut, així com el tema dels espais.

El doctor Gabriel Oliver Codina completa la informació respecte al contingut de l'article 6.2.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb els articles 2, 4.1.g) i 7.2.

El vicerector d'Investigació i Política Científica contesta les observacions indicades.

El doctor Mateu Servera Barceló fa una observació per indicar que el que ha de ser primordial en la creació d'un institut és la qualitat. Li contesta el vicerector d'Investigació i Política Científica.

El Rector sotmet a votació el text presentat amb les modificacions suggerides i el Consell de Govern l'aprova per 31 vots a favor i 1 abstenció (annex 14).

Punt 9: Elecció de dos membres de la Comissió d'Investigació

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, el qual indica que s'ha de substituir el doctor Rafel Crespí Cladera i la doctora Margalida Gili Planas com a membres de la Comissió d'Investigació, que han sol·licitat de ser substituïts, el primer, per motiu d'una estada a l'estranger i la segona per motius personals.

El vicerector d'Investigació i Política Científica proposa de substituir la doctora Margalida Gili Planas pel doctor Felicià Grases Freixedas, i el doctor Rafel Crespí Cladera, pel doctor Aleix Calveras Maristany ¿a suggeriment del doctor Antoni Socias Salvà, director del Departament d'Economia de l'Empresa.

El Rector indica que s'admeten més propostes. No hi ha cap més proposta, per la qual cosa els doctors Felicià Grases Freixedas i Aleix Calveras Maristany són designats membres de la Comissió d'Investigació de la UIB.

Punt 10: Elecció d'un membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i d'un membre del Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears

El Rector indica que s'han produït dues baixes d'integrants dels patronats de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, ja que la doctora Margalida Gili Planas ha presentat la dimissió com a integrant del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (annex 15) i s'ha detectat que el senyor Vicent Joan Torres Escandell, representant dels estudiants al Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears ja no es troba matriculat a la nostra universitat i, per tant, ha deixat de pertànyer a la comunitat universitària (annex 16).

Tot seguit el Rector demana si hi ha propostes per ocupar el lloc que ha deixat vacant la doctora Margalida Gili Planas al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. El doctor Lluís Mas Franch proposa el doctor Eugeni Garcia Moreno, que ha manifestat el seu interès a formar part d'aquest Patronat, al qual ja va pertànyer anteriorment.

El Consell de Govern aprova la designació del doctor Eugeni Garcia Moreno com a membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Seguidament el Rector indica que cal substituir el senyor Vicent Joan Torres Escandell al Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears i demana si hi ha alguna proposta.

No s'hi presenta cap estudiant, per la qual cosa l'elecció d'aquest representant es tornarà a dur com a punt de l'ordre del dia del proper Consell de Govern.

Punt 11: Fundació Universitat - Estudi General Lul·lià

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica de forma detallada l'abast i el significat de l'acord que es proposa. En primer lloc, constata que les modificacions al text de l'articulat dels Estatuts de la Fundació Universitat - Estudi General Lul·lià obeeixen a les observacions realitzades pel Registre de Fundacions, que depèn de la Conselleria de Presidència, i indica les distintes modificacions que s'hi introdueixen. En segon lloc, explica que la compleció de l'aportació inicial a la dotació de la Fundació obeeix a l'observació realitzada pel Protectorat de la Fundació, relativa a l'aportació com a dotació fundacional que va realitzar l'Estudi General Lul·lià de l'ús de l'edifici de l'Estudi General Lul·lià, que quedarà configurat com una simple aportació patrimonial de la Fundació.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments. Li contesta el Secretari General.

El Rector sotmet a votació l'acord de compleció (annex 17) i la modificació dels Estatuts (art. 1, 2, 3, 7, 7 bis, 8, 11, 14, 15, 21, 28, 35, 38 bis i 39 bis) de la Fundació Universitat - Estudi General Lul·lià (annex 18), que s'aproven per unanimitat.

Punt 12: Modificació dels Estatuts del consorci de l'Escola d'Hoteleria

El Rector explica l'abast i el significat de la modificació dels Estatuts del Consorci que afecta els articles 16.3.b) (referit al / a la director/a gerent com a òrgan de govern unipersonal de caràcter general), 19 (relatiu a la composició del Consell de Direcció), 23.c) (segons el qual s'augmenta de 5 fins a 10 el nombre de membres elegits pels sindicats de treballadors més representatius en el sector turístic, que s'integren en el Consell Assessor) i 26 (que regula la figura del director gerent del consorci).

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada de modificació dels Estatuts del consorci de l'Escola d'Hoteleria (annex 19).

Punt 13: Informació dels contractes programa d'acció tutorial signats per a l'any acadèmic 2006-2007

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa dels contractes programa d'acció tutorial per a l'any acadèmic 2006-2007 que es varen signar el passat dia 26 de juny amb els centres següents: Facultat d'Educació, Facultat de Psicologia, Escola Politècnica Superior, Facultat de Dret, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Escola Universitària d'Estudis Empresarials, Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia i Escola Universitària de Turisme (annex 20).

El vicerector també informa que la Facultat de Ciències no ha subscrit el contracte programa, sens perjudici que realitzi accions tutorials.

La doctora Francesca Garcias Gomila indica que el dia 20 de juliol de 2006 va trametre la proposta de la Facultat de Ciències. El vicerector d'Ordenació Acadèmica li contesta.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz demana si s'ha plantejat realitzar l'acció tutorial a l'alumnat dels darrers cursos. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i la doctora Francesca Garcias Gomila.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

1. El Rector informa que el Govern central ja ha aprovat l'avantprojecte de llei de modificació de la LOU i afegeix que no recull tots els suggeriments fets per la CRUE. Assenyala que ja s'ha emès el dictamen del Consell d'Estat.

També indica que enguany hi haurà una nova convocatòria de proves d'habilitació.

Tot seguit el Rector informa de la situació actual de l'espai europeu d'educació superior i recorda la modificació del plantejament i, sobretot, que no hi hauria catàleg de títols oficials, excepte per a les professions regulades.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre:

a) Completa la informació referent a l'EEES i concretament destaca les idees següents:

¿ Establiment d'un registre de títols de grau en comptes d'un catàleg de títols de grau.
¿ Fixació de la durada dels títols de grau en 240 crèdits.
¿ Establiment, per a l'obtenció de títols oficials, d'unes directrius i condicions molt àmplies, no per titulació sinó per àrea de coneixement, llevat de les titulacions amb atribucions professionals que tindrien directrius pròpies.
¿ Aclariment, en la forma convenient, de la distinció entre programa de doctorat i màster.
¿ Establiment d'un calendari que fixa els mesos de novembre i desembre com a referència per a la presentació de propostes de directrius i desenvolupament del procés d'homologació de títols.

b) Fa referència a la situació actual de l'habilitació i de l'accés als cossos docents universitaris:

¿ Possible modificació de l'article 14.1 del Reial decret 774/2002, que facilitaria les convocatòries d'accés, ja que no les vincularia directament a convocatòries de proves d'habilitació.
¿ Convocatòria de proves d'habilitació: una nova convocatòria d'abast limitat (158 places de CU, 42 places de TU i 6 places de CEU).

c) Aprovació de cinc experiències ECTS per part del Consell de Direcció.

d) Organització del CAP per part de la UIB per al proper any acadèmic.

e) Aprovació per part de la Comissió Acadèmica de la programació temporal de:

¿ Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (que afecta el tercer curs).
¿ Diplomatura de Relacions Laborals.
¿ Facultat d'Educació.

3. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa d'una actuació que es va dur a terme a l'edifici Beatriu de Pinós que s'ha anticipat a la data prevista ¿a principis d'agost¿ i que va deixar l'edifici esmentat sense aire condicionat durant una setmana.

4. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa que el carnet d'estudiant durà una fotografia electrònica.

La doctora Francesca Garcias Gomila realitza una sol·licitud relativa al fet que els professors que tutoritzin alumnes puguin tenir-ne una fotografia. Li contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz demana aclariments sobre el catàleg de títols i reflexiona sobre els problemes que pot plantejar. Li contesta el Rector.

Punt 15: Afers de tràmit

 1. Col·laboradors honorífics

  No n'hi ha.

 2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

  El Consell de Govern aprova les convocatòries de concursos d'accés a les places dels cossos docents que s'indiquen a continuació i les comissions que han de jutjar els candidats (annex 21):

  Categoria: TU
  Departament: Biologia
  Àrea de coneixement : Microbiologia
  Activitat docent: Assignatures de l'àrea de Microbiologia
  Activitat d'investigació: Microbiologia

  Categoria: CU
  Departament: Ciències de la Terra
  Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional
  Activitats docents i d'investigació : Planificació urbana
  Línia d'investigació preferent : Planificació urbana

  Categoria: Ajudant doctor
  Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
  Activitats docents i d'investigació : Les pròpies de l'àrea
  Línia d'investigació preferent : La pròpia de l'àrea

 3. Llicències d'estudis

  No n'hi ha.

 4. Sabàtics

  El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Oreste Piro Perusín, professor titular d'universitat del Departament de Física, pel període comprès entre l'1 d'agost de 2006 i el 31 de gener de 2007 al Laboratori de Sistemes de l'Institut d'Investigacions Tecnològiques de la Universitat Rockefeller, Nova York (EUA) (annex 22).

 5. Vènies docents
 6. El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a l'any acadèmic 2006-2007, les quals correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries.

  El Consell de Govern aprova les vènies docents proposades (annex 23).

 7. Altres

  No n'hi ha

Punt 16: Precs i preguntes

La doctora Francesca Garcias Gomila trasllada una reflexió de la Junta de Degans i Directors de Centre sobre la millora del servei que s'ha de donar als mesos de juliol i setembre en determinats aspectes: transport públic, Servei Mèdic, cafeteries, Servei de Reprografia o serveis administratius. Li contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz demana el reconeixement del Consell de Govern al doctor Josep Miró Nicolau, atès que ha de finalitzar la seva vinculació amb la nostra universitat com a professor emèrit, per imperatiu normatiu. El Rector dóna suport a la proposta i fa constar en acta el reconeixement del Consell de Govern al doctor Josep Miró Nicolau per la tasca realitzada en aquesta universitat durant els nombrosos anys en què ha format part de la plantilla de professorat.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa que s'aixecarà una paret seca de dos metres per separar la carretera de Valldemossa de l'aparcament codi barres.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2006

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Francesca Garcias Gomila
 4. Mateu Servera Barceló
 5. Miquel Rafael Tortella Feliu
 6. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 7. Joan Ernest de Pedro Gómez
 8. Joan Mas Vives
 9. Catalina Cantarellas Camps
 10. Rafael A. Forteza Coll
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Joan Jordi Muntaner Guasp
 13. Ramón Oliver Herrero
 14. M. Isabel Baltasar Quesada
 15. Josefa Donoso Pardo
 16. Antoni Llull Gilet
 17. Maria Llompart Bibiloni
 18. Josep Servera Baño
 19. Antoni Socias Salvà
 20. Carlos Moreno Gómez
 21. Irene Nadal Gómez
 22. Lluís Mas Franch
 23. Gabriel Fontanet Nadal
 24. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 25. Francesca Lladó Pol
 26. Francisco Muñoz Izquierdo
 27. Esperança Munar Muntaner
 28. Sergio Alonso Oroza
 29. Gabriel Moyà Niell
 30. Luis Francisco Piña Saiz
 31. Rafael Barea Roig
 32. Avel·lí Blasco Esteve
 33. Lluís Garau Juaneda