Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 9.30 h del dia 17 de desembre de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi la vicerectora d'Alumnes i Campus, convalescent d'un accident de trànsit, el professor Joan Melià Garí i el professor Gabriel Fiol Roig, per motius de classes.

Abans de començar amb els punts de l'ordre del dia, el Rector agraeix la feina feta a la professora Catalina N. Juaneda Sampol com a directora del Departament d'Economia i Empresa i felicita el nou director, el professor Antoni Socias Salvà. Així mateix felicita els nous directors de departament que han estat reelegits pels consells de departament respectius: el professor Llorenç Valverde Garcia, director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, el professor Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia, i la professora Rosario Huesa Vinaixa, directora del Departament de Dret Públic.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

La Secretaria General llegeix l'esmena presentada per la senyora Joana M. Galmés Llodrà al punt 13.2 de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de novembre de 1998. La Junta de Govern aprova per assentiment l'esmena presentada (annex 1). A continuació aprova per assentiment les actes de la sessió extraordinària de la Junta de Govern iniciada el dia 16 d'octubre, prosseguida el 21 d'octubre i finalitzada el dia 11 de novembre de 1998, i de la sessió ordinària del dia 11 de novembre de 1998.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que explica el contingut dels convenis presentats.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu (annex 2):

-- Amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra».

-- Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (primer protocol).

-- Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (quart protocol).

-- Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (segon protocol).

-- Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (tercer protocol).

-- Amb el Ministeri d'Educació i Cultura.

-- Amb la Unió General de Treballadors.

-- Amb la Universitat Autònoma de Querétaro.

-- Amb la Universitat de Guanajuato.

-- Amb la Universitat Hebrea de Jerusalem (Grup 7 d'universitats).

-- Amb la Fundació del Jardí Botànic de Sóller.

-- Amb l'Ajuntament d'Alaior.

-- Amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

Sobre el contingut dels acords marc i convenis intervenen la senyora Joana M. Galmés Llodrà, els senyors Joan Moranta Mesquida i Joan J. Mateos Muntaner i les professores Montserrat Casas Ametller i Francesca Garcias Gomila.

La professora Francesca Garcias Gomila demana si el Consell Executiu ha previst elaborar alguna normativa sobre la creació de càtedres. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica, que diu que sí i detalla que les càtedres han de ser convenis de col·laboració entre la UIB i alguna institució privada, subvencionats per la institució privada amb una quantitat similar o superior al sou d'un catedràtic d'universitat, amb una previsió de durada superior a un any, i que han de contribuir a la docència i a la recerca de la UIB.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica l'abast i el significat de la modificació de plantilla presentada a la Junta de Govern, que afecta el Departament de Ciències de l'Educació.

El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana per què al mes de desembre hi ha modificacions de plantilla. Li respon el vicerector de Professorat.

Se sotmet a votació el document de plantilla presentat, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 4: Màster universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que presenta el Màster universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient, promogut pel Departament d'Economia i Empresa (annex 4).

El senyor Joan Moranta Mesquida demana que consti en acta que li sembla estranya la diversitat de preus/hora del professorat que s'estableix en els cursos de postgrau i indica que en aquest cas es tracta de 24.000 ptes./hora, el preu més elevat de tots els màsters. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica dient que això depèn del preu del mercat. El senyor Joan J. Mateos Muntaner s'estranya que hi participi un becari del Departament. Li contesta el professor Eugeni Aguiló Pérez. També intervé el professor F. Javier Pérez Pareja, que s'estranya que a l'apartat docent relatiu a recursos humans no hi hagi professionals de l'àrea de coneixement corresponent. El Rector li contesta que la qüestió correspon a la persona que dissenya el curs. El professor Antoni Rodríguez Perea també s'estranya que aquests cursos es regeixin pels preus de mercat, però vol conèixer el resultat, l'informe global, dels cursos de postgrau, ja que, en qualsevol cas, els cursos els aprova la Junta de Govern.

Finalment, se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per 35 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.

Punt 5: Retribucions extraordinàries per les tasques com a professors de les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la motivació de la proposta que es presenta a la Junta de Govern. Intervé el professor Jordi Vallespir Soler per fer constar que hi ha un error material en el documentat presentat que afecta el nom d'un departament: Jaume Oliver Jaume pertany al Departament de Ciències de l'Educació i no al d'Economia i Empresa; el professor Antoni Rodríguez Perea fa reflexions sobre el precedent que es crea i el professor Jordi Lalucat Jo demana aclariments i possibilitats futures. Els contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica

Finalment se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per 37 vots a favor i 5 abstencions (annex 5).

Punt 6: Nomenament del senyor Jafar Jafari com a doctor honoris causa de la Universitat

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que indica que la proposta del Departament reuneix tots els requisits dels articles 3 i 4 de la normativa. També compta amb una dotzena de cartes d'adhesió i el certificat del Consell de Departament, que va aprovar la proposta de nomenament per 87 vots a favor i 1 en contra.

A continuació el Rector dóna la paraula al professor Eugeni Aguiló Pérez, que recorda breument la trajectòria del senyor Jafar Jafari. El Rector ratifica les paraules del professor Eugeni Aguiló i demana el vot favorable, atesa la majoria qualificada requerida.

El Rector sotmet a votació la proposta i recorda que, de conformitat amb l'article 21.2 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de 3/5 parts dels membres de la Junta de Govern. El resultat de la votació és el següent: 37 vots a favor, 4 en blanc i 1 de nul, per tant, s'aprova la proposta.

Punt 7: Modificació del catàleg

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa i al Gerent. El Gerent presenta la proposta de modificació del catàleg de llocs de treball. En primer lloc recorda la conceptuació del catàleg, és a dir, que és l'instrument on es reflecteix la situació administrativa del PAS de la UIB. A continuació explica l'abast i el significat de les modificacions presentades. A continuació analitza punt per punt el contingut de la proposta i fa constar un error material al punt 2: allà on diu «dues noves places» ha de dir «una nova plaça», i presenta una nova redacció de la documentació corresponent al punt 8.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el senyor Lluís Piña Saiz, que demana mantenir la tendència d'elevar el nivell bàsic dels auxiliars administratius, del 12 al 14. Pel que fa al lloc d'administrador de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, fa referència al complement específic d'aquesta plaça, que és més baix que a les altres places d'administrador, i també a la dependència funcional del PAS de l'edifici esmentat. Li respon el Gerent. La professora Montserrat Casas Ametller demana aclariments sobre els punts 1 i 4 del document presentat. Li respon el Gerent. El professor Antoni Rodríguez Perea recorda la petició reiterada sobre el suport administratiu per als departaments, i concretament per al seu departament, ateses les peculiaritats que ofereix, i diu que amb la modificació presentada no es produeix cap reforçament administratiu als departaments i sí als centres i als serveis generals. Li contesta el Rector. També intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que reflexiona sobre la qüestió plantejada. El professor F. Javier Pérez Pareja demana aclariments sobre el punt 6. El professor Miquel Duran Pastor es queixa del funcionament d'alguns serveis administratius. Li contesta el Rector. El professor Francesc Torres Marí insisteix en el tema. El professor Antoni Rodríguez Perea fa unes reflexions finals. El senyor Lluís Piña Saiz intervé per indicar que el personal d'administració i serveis compleix per sobre del nivell exigit. També intervenen els professors Perfecto Cuadrado Fernández, Antoni Socias Salvà, Francesc Torres Marí, Antoni Rodríguez Perea, Montserrat Casas Ametller, Carme Bosch Juan, Andreu Palou Oliver i Isabel Moreno Castillo. Els respon el Gerent, que recorda i posa de manifest que entre les places que es van creant amb la modificació del catàleg de llocs de treball es destinaran dues places al suport directe dels departaments. Aquestes places s'ubiquen als centres grans: Anselm Turmeda, Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger i Guillem Cifre de Colonya.

El Rector sotmet a votació la proposta d'acord normatiu presentada amb l'aclariment fet pel Gerent en relació amb el punt 1 de suport als departaments. El resultat és el següent: 37 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció; per tant, s'aprova la proposta (annex 6).

Punt 8: Pressupost de 1999 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector fa una breu presentació del Pressupost de 1999 i destaca les idees bàsiques del seu contingut: l'increment important de la transferència a causa de les integracions i de la consolidació de la Inversió nominativa, que suposa la quantitat de 4.797 milions. D'altra banda, l'augment significatiu de les inversions, amb un esforç pressupostari determinat, que permetrà dur a terme actuacions clau als edificis Ramon Llull i Sa Riera, assignar recursos a l'adquisició de software i iniciar algun pla inversor a can Oleo. Així mateix s'incrementen els recursos per a la recerca. El fet de no gaudir encara d'una llei d'I+D implica un gran desavantatge per a la UIB, tot i que els nostres recursos propis canalitzen partides importants a aquest fi. I, finalment, destaca el decantament per la qualitat en una etapa clau en què cada vegada és més necessari anar cap a una qualificació dels nostres serveis, paral·lelament a uns majors objectius pressupostaris, és a dir, obtenir més recursos.

A continuació el Rector comenta i analitza de forma detallada el quadre dels 13 indicadors institucionals de la Universitat inclòs al document núm. 1 (memòria del Pressupost). I, finalment, fa un aclariment sobre els diners per repartir entre els departaments.

A continuació dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que indica que el pressupost està dividit en quatre documents: memòria del Pressupost 1999 (document 1), Pressupost per programes 1999 (document 2), Acord normatiu i annexos (document 3) i informació complementària (document 4).

El vicerector destaca dues novetats en el Pressupost de 1999: els 13 indicadors establerts i l'eliminació de dos dels set programes anteriors (Turisme i Illes Menors), per tant, ara són els següents: Ensenyaments universitaris, Recerca i desenvolupament, Serveis a la comunitat universitària, Projecció externa de la UIB i Gestió universitària. El pressupost per a l'any 1999 és de 8.721 milions de pessetes. La CAIB aporta 4.354 milions de pessetes en el capítol de Transferències corrents i 443 milions d'Inversió nominativa. La despesa total del capítol I de Personal és de 4.402 milions de pessetes, la despesa en Béns corrents i serveis, capítol II del Pressupost, incorpora per primera vegada les assignacions corresponents a llibres i inclou la partida de Serveis generals. El vicerector també destaca l'increment de les partides destinades a Investigació i l'increment de les assignacions de caire social. Cal destacar la concreció d'una partida per desenvolupar el Codi de conducta ambiental, document que va ser aprovat pel Claustre de la UIB. A continuació destaca l'inici del Programa de formació integral de la UIB (PAS i PDI).

A continuació el vicerector explica sumàriament el Pressupost 1999 per programes.

El Gerent comenta el document 3, relatiu a l'Acord normatiu i els annexos, i destaca que s'ha suprimit la data límit tradicional per tramitar factures del 15 de novembre. També indica que l'annex I correspon al pressupost d'ingressos i al pressupost de despeses per a l'any 1999. D'aquest document destaca la partida corresponent a família nombrosa. L'annex II correspon al capítol II, l'annex III a la programació plurianual d'inversions i l'annex IV a la modificació de la relació de llocs de treball 1999. Finalment, comenta el document 4, relatiu a la informació complementària al Pressupost 1999.

Un cop finalitzada l'exposició, el Rector dóna les gràcies al vicerector de Planificació Economicoadministrativa i al Gerent i s'obre un torn de paraules, en què intervenen la professora Francesca Garcias Gomila, que demana aclariments (en particular sobre la connexió dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas), la professora Montserrat Casas Ametller, que agraeix l'augment del pressupost i sol·licita aclariments, el professor F. Javier Pérez Pareja, que agraeix la claredat expositiva emprada en la presentació de la matèria i demana aclariments, el professor José Á. Torres Lana, que felicita i agraeix la presentació dels pressuposts i demana aclariments, el professor Antoni Rodríguez Perea, que fa reflexions sobre el pressupost, la senyora Joana M. Galmés Llodrà, que fa una petició sobre les pràctiques, el professor Antoni Roig Muntaner, que sol·licita que en un futur el Pressupost es discuteixi en una sessió extraordinària, el professor Francesc Torres Marí, que fa uns breus comentaris, la senyora Isabel Puig Palerm, presidenta del Consell d'Estudiants, que demana un increment de 500.000 pessetes a la partida de l'òrgan que presideix, el professor Andreu Palou Oliver, que subscriu les paraules del professor Antoni Roig Muntaner i demana sobre les inversions, i el senyor Joan J. Mateos Muntaner, que fa referència a les pràctiques. Els responen el Rector, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent.

El Rector, en primer lloc, sotmet a votació l'annex II, relatiu a la distribució del capítol II, Departaments, que puja a 160.500.000 pessetes, que s'aprova per 27 vots a favor i 10 en contra.

A continuació sotmet a votació el Pressupost 1999, que s'aprova per 30 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció (annex 7).

Punt 9: Informació del Consell Executiu

El Rector dedica, en primer lloc, unes paraules al trist succeït del traspàs de la professora M. Estrella Escalona Platero en accident de trànsit i proposa que la Junta de Govern manifesti el seu condol a la família. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Roig Muntaner, que proposa guardar un minut de silenci, i així es fa.

A continuació el Rector informa que estava previst que el professor Jesús M. Salinas Ibáñez, delegat del Rector en matèria de noves tecnologies aplicades a la formació, informàs sobre el projecte Campus Extens, però, atesa l'hora que és, això no es farà, i dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica perquè faci un breu comentari sobre el projecte esmentat.

Tot seguit dóna la paraula a la Secretària General perquè llegeixi l'escrit tramès per la Secretària General de la Universitat de Vigo (annex 8) sobre l'equiparació del complement específic dels TEU. A continuació el Rector llegeix l'escrit d'adhesió a aquest document preparat per la Universitat; la Junta de Govern s'hi adhereix per assentiment (annex 9).

A continuació el Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que constata un error material sobre el nivell de retribució de la professora visitant Maria de Lourdes dos Anjos Marqués Pereira: el nivell de retribució que li correspon és el d'ajudant d'universitat, primera etapa.

Seguidament el Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa perquè expliqui els plans de formació per al personal (PAS i PDI) de la UIB 1997-98 i 1999-2000 (annex 10).

A continuació el Rector informa que el proppassat dimarts, dia 15 de desembre de 1998, es va inaugurar la seu de la Universitat a Menorca, situada al palau can Salord d'Alaior.

Finalment el Rector es refereix a la problemàtica de la carretera d'accés al campus i a la reunió que va mantenir el dia 10 de desembre de 1998 amb el conseller de Foment. A continuació llegeix el comunicat emès en el seu moment pels membres del Consell Executiu (annex 11) i exposa quina seria la proposta de la Universitat (annex 12). S'obre un torn de paraules en què intervenen el senyor Lluís Piña Saiz, el professor Antoni Roig Muntaner, el senyor Joan Moranta Mesquida i el professor Josep I. Aguiló Fuster. El Rector fa una reflexió final sobre la necessitat urgent de resoldre el tema de la carretera d'accés a la Universitat.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 13):

-- Senyora Margalida Covas Bosch com a col·laboradora del Departament de Psicologia, per al curs 1998-99.

-- Senyor Andreu Maimó Bordoy com a col·laborador del Departament de Psicologia, per al curs 1998-99.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 13):

-- Senyor Ghislain Deslongchamps, del Departament de Química de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de febrer al 30 d'abril de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

-- Senyora Rita de Matteis, de l'Institute of Normal Human Morphology-Anatomy de l'Escola de Medicina de la Universitat d'Ancona (Itàlia), adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de març al 30 d'abril de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

-- Senyor Janós Fodor, del Departament de Matemàtiques, Institut de Matemàtiques i Ciències de la Computació, Universitat de Ciències Agrícoles (Hongria), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 15 de juny al 15 de juliol de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

-- Senyor Óscar Alberto Calvo Ibáñez, de la Facultat d'Enginyeria de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 al 28 de febrer i de l'1 al 31 de juliol de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

-- Senyor Roberto Luis Molowny Horas, de l'Observatori de París-Meudon (França), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, del 15 de març al 15 de maig de 1999, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

-- Senyor John Taylor Allen, del Southampton Oceanography Centre (Regne Unit), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de febrer al 31 de març de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 14):

Departament : Psicologia

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Psicologia Bàsica

Perfil : Psicologia de l'art

 

Departament : Psicologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics

Perfil : Teràpia de conducta a la infància

 

Departament : Dret Públic

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Dret del Treball i de la Seguretat Social

Perfil : El propi de l'àrea

 

Departament : Psicologia

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Metodologia de les Ciències del Comportament

Perfil : Anàlisi de dades

 

Departament : Filologia Catalana i Lingüística General

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Filologia Romànica

Perfil : Lingüística romànica, lexicologia i semàntica

d) Llicències per estudis.

No n'hi ha.

e) Altres.

Punt 11: Precs i preguntes

1. El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana que consti en acta la motivació del seu vot en contra del Pressupost de la UIB per a l'any 1999 a causa de la no separació del tema de pràctiques. A continuació demana si és possible tenir la relació dels becaris de tercer cicle que fan classes pràctiques.

2. La senyora Joana M. Galmés Llodrà demana sobre la problemàtica dels professors que examinen alumnes del pla antic «per extingir» amb el programa del pla nou. D'altra banda informa de la dissolució de l'associació AUIB, la qual té un romanent de diners que es destinarà a temes mediambientals, i finalment indica que cedeixen l'organització de la Diada a la Universitat com a institució. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica, i el Rector lamenta la dissolució d'aquesta associació i agraeix les cessions fetes.

3. La professora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre el Pla de formació presentat avui i fa alguns precs. Li responen el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, la vicerectora Mercè Gambús Saiz i el Gerent.

4. El senyor Joan Moranta Mesquida, per mor de la dissolució de l'AUIB, anuncia la seva dimissió com a membre de la Junta de Govern. També demana sobre el perfil d'una plaça del Departament de Biologia. Li contesten el vicerector de Professorat i la professora Isabel Moreno Castillo. Finalment demana sobre l'existència d'una persona encarregada dels temes mediambientals al campus. Li contesta el vicerector de Relacions Institucionals.

5. El professor Josep I. Aguiló Fuster fa una petició sobre un passadís de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. Li contesta el Gerent.

Finalment, el Rector desitja bon Nadal als membres de la Junta de Govern.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.05 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.