Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.30 h del dia 18 de maig de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi la professora Francesca Garcias Gomila, per motius acadèmics.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

La Junta de Govern aprova per assentiment les actes de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2000 i de la sessió extraordinària del dia 12 d'abril de 2000.

En aquest punt intervé el Rector en relació amb la petició de la professora Francesca Salvà Mut sobre la utilització de terminologia no sexista al Reglament de la Sindicatura de Greuges i explica que s'han fet gestions per saber el tractament d'aquest tema en altres universitats, en particular amb la Universitat Jaume I, i que està previst que s'estudiï en l'àmbit de l'Institut Joan Lluís Vives.

A continuació el Rector informa d'un canvi a l'ordre del dia: en primer lloc es tractarà el punt 12: Presentació dels resultats del model EFQM a càrrec de l'empresa Deployment. Així mateix fa referència a la notícia periodística apareguda en un diari local sobre la denegació d'un sexenni al professor Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa. El vicerector agraeix al Rector les seves paraules i manifesta la seva perplexitat per aquesta notícia. El professor Francesc Torres Marí intervé per destacar el caràcter sensacionalista d'aquest diari.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb Televisió Espanyola, SA.
Amb la Universitat Oberta Interamericana, Argentina.
Amb l'Ajuntament de Porreres.
Amb la Conselleria d'Educació i Cultura.
Amb el Consell de Seguretat Nuclear (acord addicional vuitè).
Amb l'Institut Balear d'Afers Socials.
Amb l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial.
Amb l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial.
Amb la Direcció General de Costes i l'Ajuntament de Palma.
Amb la Universitat Politècnica de Radom, Polònia.
Amb el Consell Insular de Mallorca.
Amb el Govern de les Illes Balears.
Amb l'Institut d'Ensenyament Secundari Santa Maria d'Eivissa.
Amb la Universitat Tecnològica Nacional, Argentina.
Amb la Universitat d'Extremadura.
Amb les Universitats de Guanajuato, Autònoma de Querétaro i San Luis de Potosí, Mèxic.
Amb la Universitat de Guanajuato.
Amb la Caixa d'Estalvis Sa Nostra.
Amb Gregori Mir i Mayol.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb el conveni amb el Consell Insular de Mallorca i sobre la necessitat que hi hagi una convocatòria pública.

Tot seguit intervé la professora Francesca Salvà Mut, en nom del director del Departament de Ciències de l'Educació, en relació amb el conveni amb l'Institut Balear d'Afers Socials per demanar que al quadre resum no hi figuri el nom del Departament de Ciències de l'Educació. Els responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i el Rector.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El vicerector de Professorat i Departaments informa d'una petita modificació de plantilla per al proper curs 2000-2001 que afecta el Departament de Química. Aquesta modificació consisteix en la desdotació de la plaça d'ajudant d'escola (140408) i la dotació de la plaça d'ajudant d'universitat (ajU 1P de l'àrea de Química Física) que ja es va treure a concurs i resta pendent de la ratificació de la Junta de Govern. A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra, director del Departament de Química, per agrair al vicerector i al Servei de Personal la celeritat en la tramitació d'aquesta plaça.

Finalment, la Junta de Govern ratifica per assentiment la modificació de plantilla proposada (annex 2).

Punt 4: Dotació econòmica de tercer de Turisme

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica la documentació relativa a la dotació econòmica dels estudis de tercer de Turisme i la quantia que correspon a cada departament expressada en milions de pessetes (annex 3):

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica: 1,66 milions.
Departament de Dret Públic: 3,31 milions.
Departament d'Economia i Empresa: 15,72 milions.
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina: 9,31 milions.
A continuació fa referència a la situació del Departament de Dret Públic.

Finalment, la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de dotació econòmica de tercer de Turisme.

Punt 5: Promocions estructurals

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que detalla la documentació relativa a les promocions estructurals a CU i les promocions a TU/CEU per al curs 2000-2001 i explica la metodologia aplicada i els resultats finals.

A continuació intervé el professor Josep Morata Socias en relació amb la data que té en compte el vicerector per elaborar la documentació. Li respon el vicerector.

Tot seguit intervé el professor Andreu Palou Oliver en relació amb el nombre de TEU doctors del seu departament.

Finalment, la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de promocions estructurals presentada (annex 4).

Punt 6: Reglament de la Junta de Representants de Filosofia

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que presenta, a petició dels representants dels estudiants de Filosofia, el Reglament pel qual s'han de regir. D'acord amb els articles 142 i 144 dels Estatuts de la UIB, la Junta de Govern és l'òrgan competent per aprovar el reglament esmentat. A continuació la Secretària General explica que el Reglament s'ha sotmès a l'examen juridicoformal i que el seu contingut s'ajusta al que és habitual en altres reglaments aprovats per la Junta de Govern.

Finalment s'ofereix la possibilitat de defensa de la proposta de reglament als estudiants presents a la Junta de Govern. Atès que no hi ha cap representant de Filosofia, la Junta de Govern aprova per assentiment el Reglament de la Junta de Representants de Filosofia (annex 5).

Punt 7: Modificació de l'Acord normatiu 4464/1999, d'11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica el contingut de la proposta de l'acord normatiu.

Tot seguit el vicerector explica el sentit de la proposta de modificació de l'Acord normatiu 4464/1999, d'11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears, que no és altre que tots els centres tinguin un vicedegà per estudi.

A continuació intervenen el professor Perfecto Cuadrado Fernández, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, el professor Ramon Puigjaner Trepat, director de l'Escola Politècnica Superior, la professora Berta Artigas Lelong, directora de l'Escola Universitària d'Infermeria, i la professora Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat d'Educació, per agrair la modificació proposada.

Finalment la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta d'acord normatiu presentada (annex 6).

Punt 8: Itineraris d'especialització dins la llicenciatura de Filologia Catalana

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el qual cedeix l'ús de la paraula al director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, que explica el contingut i la finalitat dels itineraris d'especialització dins la llicenciatura de Filologia Catalana que es proposen. A continuació intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que valora positivament la creació d'itineraris d'especialització.

Finalment la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta d'itineraris d'especialització presentada (annex 7).

Punt 9: Curs d'Especialista Universitari en Preparació Física i Reeducació de Lesions Esportives

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que, atesa l'absència del director del Departament de Ciències de l'Educació, presenta el Curs d'Especialista Universitari en Preparació Física i Reeducació de Lesions Esportives i en fa una justificació (annex 8). Així mateix indica que la proposta compleix tots els requisits i també el relatiu a l'ocupació d'espais.

Se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Normativa de caràcter provisional que ha de regir l'elecció dels representants de la Junta de Govern al Consell Social de la Universitat

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que presenta la proposta d'acord normatiu sobre la normativa de caràcter provisional que ha de regir l'elecció dels representants de la Junta de Govern al Consell Social de la Universitat i explica els motius que justifiquen aquesta normativa. Arran de l'aprovació de la Llei del Consell Social pel Parlament de les Illes Balears, el 20 de març de 2000, es fa necessari modificar determinats articles dels Estatuts, per la qual cosa s'haurà d'iniciar el procediment de reforma estatutària corresponent. Així mateix, per tal de donar compliment al que estableix la disposició transitòria: «en un termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les associacions, les institucions i els organismes als quals fa referència l'article 3 designaran els seus representants al Consell Social», es presenta una normativa de caràcter provisional relativa a l'elecció dels representants de la Junta de Govern al Consell Social de la Universitat, pendent de dur-se a terme la reforma estatutària.

A continuació intervenen el professor Ramon Puigjaner Trepat, el professor Perfecto Cuadrado Fernández i el Rector per proposar una esmena, que és la inclusió com a membre nat del Consell Social del vicerector encarregat de les qüestions econòmiques. El Rector assenyala que aquest canvi es proposarà també a la reforma dels Estatuts.

Finalment se sotmet a votació l'esmena proposada, que s'aprova per unanimitat, i la normativa en el seu conjunt, que s'aprova també per unanimitat (annex 9).

Punt 11: Elecció dels representants de la Junta de Govern al Consell Social de la Universitat

Un cop aprovada la normativa que ha de regir l'elecció dels representants de la Junta de Govern al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears amb caràcter provisional, el Rector demana que passin a presentar candidatures els distints sectors de la comunitat universitària i que es faci la votació posterior.

D'acord amb la nova llei del Consell Social i amb la normativa de caràcter provisional que acaba d'aprovar la Junta de Govern, els representants de la Junta de Govern al Consell Social són dotze, dels quals quatre en són membres nats: el Rector, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el Gerent i la Secretària General. Per tant, s'ha de procedir a elegir vuit representants entre els distints sectors d'acord amb la representació que atribueix la normativa aprovada al punt anterior i segons la forma establerta als Estatuts, cinc en representació dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats i dels ajudants, becaris i professors associats, dos en representació dels estudiants i un en representació del personal d'administració i serveis.

En representació dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats i dels ajudants, becaris i professors associats, es presenten els senyors i les senyores següents:

Josep Lluís Ballester Mortes, que obté 33 vots.
Francesca Salvà Mut, que obté 23 vots.
José Á. Torres Lana, que obté 22 vots.
Maria Barceló Crespí, que obté 21 vots.
Francesc Torres Marí, que obté 19 vots.
Margalida Gili Planas, que obté 19 vots.

Atès l'empat produït entre els professors Francesc Torres Marí i Margalida Gili Planas, el Rector comunica que es farà la consulta pertinent al Servei de Personal per desfer l'empat d'acord amb el criteri d'antiguitat.

En representació dels estudiants es presenten els senyors següents:

Josep M. Huguet Pons, que obté 39 vots.
Fernando Monar Lora, que obté 37 vots.

En representació del personal d'administració i serveis es presenta el senyor Lluís Piña Saiz, que obté 33 vots.

Un cop elegits els nous representants de la Junta de Govern al Consell Social, s'acorda de comunicar al conseller d'Educació i Cultura els resultats de l'elecció per a la seva tramitació posterior.

Punt 12: Presentació dels resultats del model EFQM a càrrec de l'empresa Deployment

El Rector convida els representants de l'empresa Deployment perquè presentin els resultats del seu estudi, que poden ser d'utilitat amb vista al futur. El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica breument l'origen i la metodologia del treball realitzat.

L'exposició, titulada «Diagnóstico organizacional EFQM», se centra, entre d'altres qüestions, en el model EFQM, els antecedents i els principis del model diagnòstic, els avantatges, la política i l'estratègia.

Un cop finalitzada l'exposició, s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que posa de manifest que no ha estat consultat com a degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i fa algunes consideracions sobre el treball i, finalment, en felicita els autors. A continuació intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat, que fa algunes observacions sobre el punt de recursos humans. I, finalment, intervé el Rector per recordar que la documentació està a disposició dels membres de la Junta de Govern i per dir que pot ser interessant per obrir un debat i un procés de reflexió sobre aquest tema (annex 10).

Punt 13: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa de l'estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques sobre la inserció laboral dels llicenciats i graduats de la UIB. Així mateix informa de les actuacions de la CRUE en relació amb l'informe Universitat 2000.

També informa del fet que el Consell Executiu ha creat una comissió de seguiment sobre el compliment que fa el professorat de l'article 11 de la LRU en els seus treballs externs i recorda la necessitat de donar compliment al contingut d'aquest article. Intervenen els professors Pere M. Deyà Serra i F. Javier Pérez Pareja. Els respon el Rector.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica agraeix als directors de departament l'esforç realitzat per presentar el COA en els terminis establerts i agraeix la tasca ja iniciada pels degans i directors de centre en l'elaboració dels horaris. Així mateix, informa de l'aprovació del calendari d'implantació de nous estudis amb la Conselleria d'Educació i Cultura, el primer dels quals serà l'Enginyeria Tècnica a partir del proper curs. El vicerector agraeix al director de l'Escola Politècnica Superior i als representants dels departaments implicats la tasca realitzada per elaborar el pla d'estudis d'aquesta nova carrera. En aquest punt intervenen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Pere M. Deyà Serra i Francesc Torres Marí. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

Finalment, informa que es negocia la possibilitat que els alumnes de Química puguin aconseguir la titulació d'Enginyeria Química a través de complements de formació.

3. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals informa de la recent visita realitzada, juntament amb el Rector, a quatre universitats del Marroc, amb les quals es varen tractar possibles vies de col·laboració.

4. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa que els becaris des del mes de maig cobren per nòmina i que els professors que gaudeixen d'any sabàtic hi cobraran a partir del mes de juny. Així mateix informa de l'augment de peticions de projectes de recerca per part d'Humanitats i de la recent publicació del Catàleg de projectes de recerca.

5. El Gerent informa de l'inici de les negociacions amb el Comitè d'Empresa i la Junta de Personal per començar els processos selectius tant de promoció interna com d'oposició lliure.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 11):

Senyor Josep L. Cortès Fleixas com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 1999-2000.

Senyor Ángel Pedro Miguel Pérez com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 1999-2000.

Senyor José Carlos Rodríguez Pino com a col·laborador del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 1999-2000.

b) Visitants

No n'hi ha.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que síindiquen tot seguit (annex 12):

Departament : Biologia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Microbiologia

Perfil : Microbiologia

Departament : Biologia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Biologia Vegetal

Perfil : Biologia Vegetal

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil : Lògica I de l'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i Sistemes i Intel·ligència Artificial

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Filologia Llatina

Perfil : Propi de l'àrea

Atès el canvi de president suplent produït al darrer tribunal esmentat, aprovat anteriorment per la Junta de Govern, se sotmet ara a aprovació la modificació presentada.

D'altra banda, s'aprova la segona terna de secretaris del tribunal corresponent a la plaça de TU del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, no inclosa a la documentació presentada.

d) Altres

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'origen i la necessitat de la reforma que es proposa i presenta la proposta d'acord normatiu pel qual es fixa la quantia mensual per als becaris a què es refereix l'article 4.3 de l'Acord normatiu 3287/1996, de 9 d'octubre, pel qual s'aprova la normativa de becaris propis d'investigació i de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (annex 13).

Se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 15: Precs i preguntes

1. El professor Pere M. Deyà Serra informa que una alumna de Química va ser atropellada i planteja la qüestió de la circulació i la velocitat al campus. A continuació fa referència a una informació periodística sobre la taxa d'abandonament d'estudis i demana sobre el seu origen. Finalment demana sobre la data de publicació de les memòries d'investigació i les dates en què es podrà utilitzar l'aplicació informàtica per a l'actualització dels currículums del PDI. En relació amb el tema de la circulació al campus, també intervé el senyor Lluís Piña Saiz. Els responen el Rector i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

2. El professor Arnau Mir Torres demana sobre el tema dels professors TEU no doctors del seu departament i la capacitat docent d'aquests amb vista al proper curs 2000-2001 (24 0 36 crèdits), i sobre la capacitat dels TEU que llegeixin la tesi amb posterioritat al setembre del 2000. Li responen el Rector i el vicerector de Professorat i Departaments.

3. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana sobre la possibilitat de conservar algunes màquines antigues de la Universitat per fer-ne un museu històric o utilitzar-les com a elements decoratius. Li responen el Gerent i el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.20 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.