Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 9.35 h del dia 19 de febrer de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el senyor Bernat Prats Taberner.

El Rector, abans d'iniciar la sessió, agraeix als directors de departament i d'escola universitària que han estat substituïts la feina feta i felicita els nous directors, els professors Antoni Socias Salvà, Joan Mas i Vives, Josep Morata Socias i Berta Artigas Lelong, els que han estat reelegits, els professors Llorenç Valverde Garcia, Rosario Huesa Vinaixa, Francesc Torres Marí i Montserrat Casas Ametller, i també el professor Eugeni Aguiló Pérez, reelegit degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Punt 1: Aprovació, si escau, l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 1998, un cop aprovades les esmenes presentades per la professora Francesca Garcias Gomila, que s'incorporen a l'acta (annex 1).

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que explica el contingut dels convenis presentats i informa d'algunes petites modificacions introduïdes als quatre darrers convenis que no consten a la documentació presentada.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu (annex 2):

¿ Amb la Banca March (tercer protocol).

¿ Amb el Consell de Seguretat Nuclear (acord addicional setè).

¿ Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió d'Esports i Joventut). Protocol núm. 3.

¿ Amb la Facultat Regional Santa Fe de la Universitat Tecnològica Nacional de l'Argentina.

¿ Amb la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

¿ Amb l'Institut de Migracions i Serveis Socials.

¿ Amb el Laboratorio del Amplificador de Energía, SA.

¿ Amb Navision Software España, SA, i Sistemas de Gestión de Baleares, SA.

¿ Amb les Facultats Universitàries Notre-Dame de la Paix de Namur (Bèlgica).

¿ Amb les Fundacions MAPFRE i MAPFRE Medicina.

¿ Amb el Ministeri d'Administracions Públiques.

¿ Amb el Museu Espanyol d'Art Contemporani.

¿ Amb l'Institut Nacional d'Administració Pública.

Sobre el contingut dels acords marc i convenis, intervenen per demanar aclariments la professora Montserrat Casas Ametller, el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Joan J. Mateos Muntaner.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica l'abast i el significat de cadascuna de les places que figuren a la proposta de modificació de plantilla presentada a la Junta de Govern, que afecta els departaments d'Economia i Empresa, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Psicologia, Filologia Catalana i Lingüística General i Biologia. Un cop debatut el tema, es proposen rectificacions al document de plantilla, que afecta la plaça d'associat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, codi núm. 070133, amb una dedicació de 4 hores, i la plaça vacant, codi núm. 021316, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, de la qual s'elimina el perfil.

Finalment se sotmet a votació el document de plantilla, que s'aprova per assentiment amb les rectificacions proposades (annex 3).

Punt 4: II Curs d'Especialista Universitari i II Màster Universitari en Serveis i Programes d'Integració Social de les Persones amb Discapacitat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que presenta el II Curs d'Especialista Universitari i II Màster Universitari en Serveis i Programes d'Integració Social de les Persones amb Discapacitat, promoguts pels departaments de Ciències de l'Educació i de Psicologia. A continuació el vicerector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, director del curs, perquè n'expliqui els objectius. Tot seguit intervenen la professora Joana Fornés Vives i el professor José Á. Torres Lana.

Finalment, se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 5: Curs d'Especialista Universitari en Tècniques de Biomedicina Molecular

El Rector dóna la paraula al director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, que presenta, com a director del curs, el Curs d'Especialista Universitari en Tècniques de Biomedicina Molecular, promogut pel seu departament. A continuació intervé la senyora Joana M. Galmés Llodrà, que demana aclariments sobre els espais. Li respon el director del Departament. També demanen aclariments els professors Antoni Rodríguez Perea i Pere M. Deyà Serra. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 5).

Punt 6: Normativa sobre títols propis

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica l'abast i el significat de la proposta de la normativa sobre títols propis. A continuació n'explica de forma detallada les característiques més importants: tipus de títols propis, càrrega lectiva, itineraris d'especialització, plans d'estudis i avaluació, convalidació, títols conjunts, tramitació de les propostes, títols i certificats, règim econòmic i administratiu, publicitat i informació (annex 6).

A continuació s'obre un torn de paraules, en què intervenen els professors Montserrat Casas Ametller, Andreu Palou Oliver, Antoni Rodríguez Perea, Isabel Moreno Castillo, Llorenç Valverde Garcia i Bernat Sureda Garcia. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica. Finalment, també intervé el Rector per fer unes reflexions.

S'obre un nou i darrer torn de paraules en què intervenen els professors Jordi Vallespir Soler, Pere M. Deyà Serra i Llorenç Valverde Garcia, el senyor Joan J. Mateos Muntaner i els professors Eugeni Aguiló Pérez, Antoni Socias Salvà i Francesc Sastre Albertí.

A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica indica que s'incorporen modificacions als articles 1, 2, 10 i 18. Aquestes modificacions, que se sotmeten a votació prèvia, són:

¿ A l'article 1, apartat b), se suprimeix l'expressió «propi», cosa que dóna lloc a les correccions consegüents al contingut del document, i «el curs de postgrau» passarà a ser únicament «curs», cosa que dóna lloc a les modificacions pertinents en tot l'articulat.

¿ Quant als títols propis de grau, s'incorpora la creació d'una comissió d'avaluació i seguiment, la qual informarà periòdicament la Junta de Govern.

¿ A l'article 2.f), referent a la càrrega lectiva dels màsters universitaris, s'amplien els crèdits, de 40 a 50.

¿ A l'article 10, que fa referència a la convocatòria extraordinària d'examen, s'incorpora la delegació en el Consell Executiu per redactar el precepte de la manera que resulti més favorable per a l'alumne.

¿ A l'article 18 es modifica l'aparat b) en el sentit que s'amplia als departaments la possibilitat de realitzar propostes de títols de grau i els itineraris d'especialització. En ambdós casos s'haurà de comptar amb l'aprovació dels departaments i/o centres implicats.

Finalment se sotmet a votació el document modificat, que s'aprova per 34 vots a favor, 3 en contra i 6 abstencions.

Punt 7: Estudis de primer cicle de Multimèdia

El Rector dóna la paraula al director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, senyor Llorenç Valverde Garcia, que explica la naturalesa, l'abast i el significat de la proposta presentada. A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica indica que el Consell Executiu ha informat favorablement sobre la proposta de creació dels estudis de primer cicle de Multimèdia. Així mateix indica que aquests estudis s'hauran d'adaptar a la normativa a què fa referència el punt anterior (annex 7).

La professora M. del Carme Bosch Juan manifesta la protesta dels professors de l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, per l'assignació de l'anglès al Servei d'Idiomes. El vicerector d'Ordenació Acadèmica n'explica el motiu i finalment proposa que apareguin conjuntament el Servei d'Idiomes i el Departament.

A continuació intervenen els professors Montserrat Casas Ametller, José Á. Torres Lana i Antoni Rodríguez Perea.

El Rector demana el vistiplau de la Junta de Govern a la iniciativa, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Oferta d'estudis a les extensions universitàries d'Eivissa i Formentera i de Menorca per al curs 1999-2000

El Rector convida el professor Jesús Salinas Ibáñez, delegat del Rector en matèria de noves tecnologies aplicades a la formació, per tractar aquest punt.

En primer lloc fa un repàs de les actuacions que han tingut lloc a les extensions universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera.

A continuació explica que el proper curs es farà l'oferta que es va presentar a la Junta de Govern del mes de febrer de 1997.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica de forma detallada la programació prevista per al curs 1999-2000 i indica que, atesa la dificultat per implantar l'Enginyeria Tècnica en Telemàtica, en lloc seu es podria implantar un curs de Tècnic en Telemàtica / Informàtica d'un any de durada i amb finançament extern (annex 8). El vicerector ho sotmet a la consideració de la Junta de Govern perquè doni el vistiplau per dur a terme en un futur aquesta iniciativa.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen la senyora Joana M. Galmés Llodrà, el professor Josep I. Aguiló Fuster i la professora Montserrat Casas. Els respon el Rector.

Finalment la Junta de Govern aprova per assentiment la futura gestió de la iniciativa proposada pel vicerector.

Punt 9: Renovació de diverses comissions de la Junta de Govern

El Rector informa la Junta de Govern que s'hauria de procedir a la substitució de la professora C. Nativitat Juaneda Sampol com a membre de la Comissió Econòmica, ja que ha deixat de ser membre de la Junta de Govern. No obstant això, atès que dins els propers mesos s'haurà de procedir a renovar totalment la Junta de Govern com a conseqüència de la modificació estatutària, proposa que la senyora Juaneda es mantingui en el càrrec fins aleshores.

Així mateix informa que s'hauria de procedir a substituir el professor Antoni Roig Muntaner com a membre de la Comissió de contractació del professorat. En lloc seu es presenta el professor Pere M. Deyà Serra, que resulta elegit per 21 vots a favor, 14 en blanc i 1 de nul.

Punt 10: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa la Junta de Govern de:

a) La sentència sobre la retroacció de la fallida de l'entitat mercantil Broker Balear, Agencia de Valores, SA (Brokerval). El Rector explica la motivació de la comunicació que va emetre en el seu moment la Universitat i el contingut de la documentació presentada (annex 9). Així mateix fa referència a les distintes opinions que hi ha sobre les conseqüències jurídiques que es poden donar. A continuació, el Rector proposa la creació d'un fons de caució de 25 milions de pessetes, provinent dels romanents del pressupost de 1998, i si fos necessari es procediria també a fer una retallada percentual del capítol II del pressupost. Finalment indica que la depuració de les possibles responsabilitats serà donada per la marxa dels esdeveniments.

b) De la sol·licitud que ha fet la Junta de Personal Docent i Investigador sobre l'equiparació retributiva dels funcionaris docents de la UIB als funcionaris de la CAIB, ja aconseguida a les Canàries, el País Basc i Navarra.

A continuació el Rector llegeix l'escrit d'adhesió a aquest document preparat per la Universitat; la Junta de Govern s'hi adhereix per unanimitat (annex 10).

c) De la situació plantejada en el procediment d'elecció del director del Departament d'Infermeria (en constitució), que es va realitzar el dia 18 de desembre de 1998. Explica que, atès que l'únic candidat presentat, el senyor Jordi Pericàs Beltran, va resultar elegit per a aquest càrrec sense comptar amb els requisits exigits a la normativa aplicable, com és ara estar en possessió del grau de doctor, de conformitat amb el que estableix l'article 50.2 dels Estatuts de la Universitat, la Comissió Electoral va considerar que no era procedent fer el nomenament que preveu l'article 29.8 dels Estatuts de la Universitat.

d) De la reunió que va mantenir amb el conseller d'Educació, Cultura i Esports el 26 de gener de 1999, en què es va tractar, entre altres temes, de la reforma dels Estatuts, del nou edifici, dels nous estudis, de l'aplicació del document de plantilla, de l'equiparació dels funcionaris docents, de la integració de l'Escola Universitària de Treball Social i de l'Escola Oficial de Turisme CAIB-UIB, de la creació de nous centres, de la Llei del Consell Social, de la biblioteca i del Paranimf.

2. La vicerectora d'Alumnes i Campus informa:

a) Del control de concessionaris i empreses contractades (annex 11).

b) De l'accés de la carretera al ParcBIT.

3. El vicerector de Cooperació Exterior informa sobre el programa Sòcrates.

4. El vicerector d'Investigació informa de la posada en funcionament de l'estabulari.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Jordi Vallespir Soler, que demana pel preu de les fotocòpies: li responen el Gerent i la vicerectora d'Alumnes i Campus; el professor Josep I. Aguiló Fuster, que demana sobre el concurs públic del telefon públic: li respon el Gerent; el senyor Joan J. Mateos Muntaner, que demana sobre el fons de caució esmentat i l'assumpció del deute per part del Govern pel que fa a les retallades pressupostàries, i de les possibles responsabilitats: li respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa; i la professora Montserrat Casas Ametller, que demana sobre les beques del Govern que finalitzen l'1 d'abril i la possible renovació d'aquestes: li respon el vicerector d'Investigació.

Finalment el Rector informa sobre el calendari aproximat de les eleccions a Rector, condicionat al procés d'aprovació de la reforma dels Estatuts, i diu que estan previstes per a final de maig. Així mateix anuncia la intenció de presentar-se a la reelecció i que resta obert a la presentació de propostes i suggeriments per a l'elaboració del programa electoral.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador del senyor Jorge Ulanovski del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, per al curs 1998-99 (annex 12).

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 12):

¿ Senyor Òscar Pujol Riambau, de la Universitat de Benarés (Índia), adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte de tres mesos, de l'1 d'abril al 30 de juny de 1999, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

¿ Senyor Giancarlo Depretis, de la Universitat de Torí (Itàlia), adscrit al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

¿ Senyor Charles F. Hawkins, de la Universitat de Nou Mèxic (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, del 31 de maig al 30 de juny de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¿ Senyor Christopher A. Hunter, de la Universitat de Sheffield (Regne Unit), adscrit al Departament de Química, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¿ Senyor Eduardo Becerra Hernández, de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de març al 30 d'abril de 1999, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

¿ Senyor Jerome V. Moloney, de la Universitat d'Arizona (EUA), adscrit a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats de la UIB / CSIC, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¿ Senyor Wojciech Korneta, de la Universitat Tècnica de Radom (Polònia), adscrit a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats de la UIB / CSIC, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de març al 30 de maig de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

¿ Senyor Martin Grosse-Rhode, de la Universitat Politècnica de Berlín (Alemanya), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 1999, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

¿ Senyora Isabel Matamoros Díaz, de l'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, amb un contracte de dos mesos, del 15 d'abril al 15 de juny de 1999, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

¿ Senyor Alberto Alvárez Díaz, de la Universitat Central de Taiwan (Taiwan), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, del 15 de març al 15 de maig de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 13):

Departament : Filosofia

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Sociologia

Perfil : Sociologia de l'educació

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Matemàtica Aplicada

Perfil : Anàlisi Matemàtica IV

Departament : Biologia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Microbiologia

Perfil : Microbiologia

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil : Informàtica gràfica I i Llenguatges de programació

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Economia dels recursos naturals i del medi ambient

Finalment, el vicerector de Professorat constata un error a la plaça d'un tribunal del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, aprovada a la sessió de la Junta de Govern del dia 17 de desembre de 1998, de l'àrea de coneixement de Filologia Romànica, relatiu a les activitats que ha de realitzar la persona que obtingui la plaça. El perfil ha de ser: Lingüística romànica i lexicologia i semàntica.

d) Llicències per estudis.

No n'hi ha.

e) Altres.

La Junta de Govern aprova la proposta de premi extraordinari de doctorat del Departament de Filosofia, corresponent al bienni 1995-97, per a la senyora Carmen Estades Sáez, i del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, corresponent al bienni 1995-96, per al senyor Joan Melià Garí (annex 14).

Punt 12: Precs i preguntes

1. La professora Isabel Moreno Castillo demana una solució ràpida als problemes d'espai que pateix el seu departament i planteja algunes qüestions sobre els cursos finançats pel Fons Social Europeu.

2. El professor Pere M. Deyà Serra manifesta el seu agraïment per la informació rebuda des del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat. Li respon el vicerector de Relacions Institucionals.

3. La professora Montserrat Casas planteja els problemes ocasionats als investigadors amb el canvi de compte corrent de la UIB. També exposa una vegada més els problemes del corrent estabilitzat de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. Li respon el Gerent.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.05 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.