Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.30 h del dia 21 de març de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius de viatge, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

Abans d'iniciar la sessió el Rector informa que a les 12 h s'interromprà la reunió per guardar un minut de silenci per l'atemptat d'ETA que va tenir lloc ahir al País Basc.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de febrer de 2001 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 9 de març de 2001, amb la incorporació d'una esmena presentada per la professora Francesca Garcias Gomila al punt 1, relativa al reconeixement de crèdits de pràctiques en empreses, on s'ha d'especificar que els crèdits de què es tracta són de lliure configuració.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica, en absència del vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb la Universitat Paul Sabatier (Tolosa III), (França).

Amb la Universitat Tecnològica Intercontinental (Paraguai).

Amb la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (Mèxic).

Amb l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple.

Amb l'Institut de Migracions i Serveis Socials.

Amb Mercure Communication Eurasiatique, SARL (França).

Amb el Comitè UNICEF-Balears.

Amb la Banca March (cinquè protocol).

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila per indicar que la persona de contacte que figura al conveni amb la Universitat Paul Sabatier (Tolosa III), el professor Ramon Puigjaner Trepat, ho fa en qualitat de director de l'Escola Politècnica Superior i hi hauria de figurar com a professor. El Rector diu que això es corregirà. A continuació demana aclariments sobre el conveni amb Mercure Communication Eurasiatique, SARL (França), i també demana que quan es facin convenis d'intercanvis d'estudiants com aquest s'intenti adaptar al màxim el calendari lectiu d'aquests estudiants al de la UIB. Seguidament intervé en relació amb el conveni amb la Banca March (cinquè protocol) i, concretament, sobre el tema de l'assegurança que figura a la clàusula dotzena. En relació amb el mateix conveni intervé el professor Pere M. Deyà Serra per demanar que es defineixi la diferència entre els tipus de beques i les tasques de col·laboració.

Finalment la Junta de Govern ratifica els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Nomenament de doctor honoris causa del senyor Cesare Segre

Punt 4: Nomenament de doctor honoris causa del senyor Antoni Martorell

El Rector comenta que seria convenient ajornar aquests punts per a la propera sessió, atès que tan sols hi ha trenta-sis persones a la sala i el quòrum necessari per aprovar el nomenament de doctor honoris causa és de tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Govern. Així mateix, considera oportú que facin la defensa de les propostes els departaments corresponents.

En primer lloc, el Rector dóna la paraula a la professora Maria Payeras Garau, directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, que presenta el currículum del senyor Cesare Segre, i el professor Antonio Bernat Vistarini completa la informació anterior.

A continuació, el Rector dóna la paraula al professor Jaume Oliver Jaume, subdirector del Departament de Ciències de l'Educació, que presenta el currículum del senyor Antoni Martorell. A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que completa la informació anterior i destaca els mèrits del senyor Martorell com a compositor.

Tot seguit intervé el professor Joan Mas Vives per manifestar que dóna suport a ambdues propostes.

Punt 5: Curs d'Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns Tecnològics

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica els trets més importants del Curs d'Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns Tecnològics, proposat pel Departament de Ciències de l'Educació. A continuació intervé el professor Jaume Oliver Jaume, subdirector del Departament, que completa la informació facilitada.

Tot seguit intervenen el professor Lluís Mas Franch per demanar aclariments i la professora Francesca Garcias Gomila, que demana que es revisi el text del document presentat. Finalment intervé el Rector per proposar que a partir d'ara el director del curs sigui el responsable de presentar el curs als membres de la Junta de Govern, com també del seu contingut.

Se sotmet a votació el curs presentat, que s'aprova per unanimitat (annex 2).

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Gestió de Qualitat en Serveis Socials

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta el Curs d'Especialista Universitari en Gestió de Qualitat en Serveis Socials i explica la urgència en la seva tramitació. A continuació intervé el professor Jaume Oliver Jaume, subdirector del Departament de Ciències de l'Educació, que completa la informació facilitada. També intervé el director del Departament de Psicologia, el professor F. Javier Pérez Pareja, per assenyalar que el curs està obert a professorat de la UIB que no hi consta.

A continuació intervé el professor Antoni Socias Salvà, director del Departament d'Economia i Empresa, en relació amb la possible col·laboració del seu departament. També intervenen el director del Departament de Filosofia, professor Francesc Torres Marí, la degana de la Facultat de Ciències, professora Francesca Garcias Gomila, que fa una pregunta sobre els espais per a la realització de màsters i cursos de postgrau, i la degana de la Facultat d'Educació, professora Francesca Salvà Mut, que demana que la reserva d'espais per als cursos de postgrau estigui condicionada a una possible reserva d'espai per a estudis reglats. Els responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector, el qual assenyala que està en marxa l'estudi de la regulació de tota la formació continuada.

Se sotmet a votació el curs presentat, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 7: Nous plans d'estudis: Filologia Anglesa i Turisme (centre adscrit)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que, de forma prèvia, indica que el pla d'estudis de Turisme corresponent al centre adscrit s'ajorna per a la propera Junta de Govern.

A continuació presenta el pla d'estudis de Filologia Anglesa i agraeix a les persones implicades la tasca realitzada. Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments. Li respon el professor Antonio Bernat Vistarini. També intervé el professor Gabriel Oliver Codina.

Se sotmet a votació el pla d'estudis de Filologia Anglesa, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 8: Calendari del curs acadèmic 2001-2002

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la documentació presentada i demana als estudiants que concretin el dia de la Diada Cultural. El senyor Josep M. Huguet Pons informa que aquesta es farà el dia 22 de març de 2002.

A continuació intervenen el senyor Bernat Vidal Arbona, el professor Federico Garau Sobrino i la professora Francesca Garcias Gomila, que fa un comentari sobre la possibilitat d'establir de forma oficial dos ponts, els dies 2 de novembre i 7 de desembre de 2001. Seguidament intervenen el professor Josep I. Aguiló Fuster i el professor Eugeni Aguiló Pérez, que fa un comentari sobre la possibilitat d'avançar els exàmens de setembre a la darrera setmana d'agost. També intervenen el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Josep Huguet Pons.

Fruit de les intervencions, es considera oportú de modificar les dates dels exàmens ordinaris que figuren als apartats 3.b), que seran el 26 de gener, el 8 de juny i el 6 de juliol de 2002, i 3.c), que en lloc de 20 de setembre de 2001 ha de dir 21 de setembre de 2001. Així mateix, a l'apartat 3.b) s'inclou la data de 26 de gener de 2002, en què només podran tenir lloc exàmens de lliure configuració o exàmens extraordinaris de febrer, i la de 8 de juny de 2002, en què només podran tenir lloc exàmens de lliure configuració.

Finalment se sotmet a votació el calendari proposat amb les modificacions assenyalades al paràgraf anterior, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 9: Numerus clausus

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la documentació lliurada corresponent a numerus clausus. Així mateix, destaca que hi ha una diferència en relació amb els anys anteriors, com és l'oferta sense limitació de places en determinats estudis, en què en anys anteriors hi ha hagut un nombre de vacants elevat (annex 6).

A continuació intervé el professor Antoni Socias Salvà, que demana que també quedin sense limitació de places els estudis de Ciències Empresarials a Eivissa i Menorca. També intervenen els professors Gabriel Oliver Codina i Eugeni Aguiló Pérez, i la professora Francesca Garcias Gomila.

Finalment se sotmet a votació la proposta de numerus clausus presentada, que s'aprova per unanimitat.

Punt 10: Assignació de l'àrea de coneixement de Fisioteràpia al Departament d'Infermeria

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta la proposta d'adscripció de l'àrea de coneixement de Fisioteràpia al Departament d'Infermeria, a petició d'aquest departament.

El Rector sotmet a votació la proposta d'acord normatiu que s'ha lliurat als membres de la Junta de Govern, que s'aprova per assentiment (annex 7).

Punt 11: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i constata una sèrie de correccions que s'incorporen a la documentació que s'adjunta (annex 8).

Finalment se sotmet a votació la modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment.

Punt 12: POA

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica l'abast i el significat del document del POA presentat.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen, per demanar aclariments, els professors Josep Morata Socias i F. Javier Pérez Pareja, la professora Francesca Garcias Gomila i el professor José Á. Torres Lana.

Finalment se sotmet a votació el POA dels departaments, que s'aprova per assentiment (annex 9).

Punt 13: Enriquiment de l'estructura del professorat

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica l'abast i el significat del document presentat sobre l'enriquiment de l'estructura del professorat.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Joan Mas Vives. Li respon el Rector.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 14: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa dels temes següents:

a) De l'estat actual del procés d'estabilització del professorat.

Tot seguit convida el senyor Miquel Carrió Servera, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), perquè faci un resum de les activitats de la Fundació.

Acabada aquesta intervenció, el Rector agraeix al senyor Carrió la seva presència a la Junta de Govern i la informació facilitada.

b) D'una reunió que ha de tenir lloc avui mateix a Santander entre les universitats del Grup 7 i representants del Ministeri per tractar el tema de la modificació de la Llei de reforma universitària. En aquest punt intervenen els professors Lluís Pomar Gomà i Federico Garau Sobrino.

c) De la presentació del portal universitari UNIVERSIA el proppassat dimecres i de les implicacions que pot tenir per a les universitats.

d) Del cobrament dels complements retributius d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent que foren objecte d'acord amb el Govern de les Illes Balears, de la problemàtica suscitada per fer efectiu aquest cobrament, com també de les negociacions realitzades per tal de trobar-hi una solució. Intervenen per aportar aclariments el professor Francesc Torres Marí i la professora Isabel M. Aguiló Pons.

2. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la proposta de creació del Laboratori de Sistemàtica Humana, presentada pel professor Camilo J. Cela Conde i que va aprovar el Consell Executiu a la sessió del 27 de febrer de 2001.

Finalment informa que la pròxima convocatòria de beques finançades amb el Fons Social Europeu és immediata.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador referent al senyor que s'indica a continuació (annex 11):

Antoni Ramis Planas com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 2000-2001.

b) Visitants

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 12):

El senyor Manuel de Llano, de l'Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM (Mèxic), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 20 de novembre i el 20 de desembre de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

La senyora Cristina Masoller Ottieri, de l'Institut de Física de la Universitat de la República, Montevideo (Uruguai), adscrita al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El senyor Graham Sumner, de la Universitat de Gal·les-Lampeter (Regne Unit), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de setembre i el 15 de novembre de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

El senyor Ángel Ricardo Plastino, de la Facultat d'Astronomia i Geofísica de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El senyor H. Jean Thiebaux, del National Center for Environmental Prediction, NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration), Camp Springs, Maryland (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

El senyor Teimuraz Valerian Zaqarashvili, de l'Abastumani Astrophysical Observatory (Geòrgia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 2001, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

La senyora Francisca Vázquez Servera, del Department of Adult Oncology, Dana-Farber Cancer Institute / Harvard Medical School (EUA), adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de novembre al 31 de desembre de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El senyor Norberto J. Palleroni, de la Universitat de Rutgers, Nova Jersey (EUA), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de setembre de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

El senyor Nunzio Nicoló Savino Vázquez, del Departament de Computació i Tecnologia de la Informació de la Universitat Simón Bolívar (Veneçuela), amb un contracte pel període comprès entre el 16 de setembre i el 15 de desembre de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El senyor Guillermo Rodríguez Rivera, de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte de dos mesos, de l'1 al 30 de novembre de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 13):

Departament : Física
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica
Perfil : Física de l'atmosfera

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Filologia Alemanya
Perfil : Alemany per a turisme

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Francesa
Perfil : Llengua i literatura francesa

Departament : Filosofia
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Sociologia
Perfil : Estructura social contemporània

Així mateix, s'aprova el canvi de la composició del tribunal següent:

Departament : Psicologia
Plaça : CU
Àrea de coneixement : Psicologia Social
Perfil :

Finalment, la Junta de Govern aprova la convocatòria de concurs de mèrits per cobrir la plaça que s'indica a continuació:

Departament : Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Estadística econòmica

d) Altres

El Rector informa de l'escrit tramès pel director del Departament de Química, del qual es lliura una còpia a tots els membres de la Junta de Govern, en què sol·licita la tramitació d'un concurs de provisió de la plaça de catedràtic d'universitat que quedarà vacant a final d'any arran de la jubilació del professor Antoni Roig Muntaner (annex 14). La Junta de Govern delega el Consell Executiu perquè iniciï el procés corresponent i es tramiti posteriorment a la Junta de Govern per a la seva aprovació. El director del Departament de Química, el professor Pere M. Deyà Serra, agraeix al Consell Executiu les gestions fetes i a la Junta de Govern la seva confiança.

Punt 16: Precs i preguntes

1. El professor Josep. I. Aguiló Fuster fa una pregunta sobre les normes de permanència a la Universitat i una altra sobre el retorn de l'import de la matrícula. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que recorda que l'aprovació definitiva de la normativa sobre permanència correspon al Consell Social. Finalment fa una altra pregunta sobre els preus dels bars i menjadors.

2. El professor Pere M. Deyà Serra agraeix l'article publicat a la revista Enllaç UIB sobre les càtedres finançades i demana que es regulin diferents aspectes d'aquests tipus de càtedres. També demana sobre el suport administratiu de determinats màsters i cursos. Li respon el Rector, que assenyala que s'estudiarà una solució.

A continuació fa una pregunta relativa als contractes d'investigadors amb estades a l'estranger. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

Tot seguit proposa l'organització d'una activitat musical, un concert, com a resposta als atemptats terroristes.

3. La professora Francesca Garcias Gomila llegeix un escrit que lliura a la Secretària General perquè s'incorpori a l'acta, que diu: «La professora Francesca Garcias Gomila, en nom de diverses persones que treballen i/o estudien a la Facultat de Ciències, demana qui i per què ha autoritzat la pujada de preus al bar de l'edifici Mateu Orfila i al menjador de Son Lledó un mes abans que l'empresa concessionària finalitzi el seu contracte, tot coincidint amb una disminució de la qualitat del servei. A més, sol·licita que la resposta a aquesta pregunta li sigui lliurada per escrit» (annex 15).

A continuació demana que es difongui la informació que es té relativa al virus informàtic.

Finalment el Rector i el Gerent responen a la qüestió plantejada sobre la pujada de preus del servei de menjador i cafeteries. El Gerent assenyala que fa més d'un any i mig que no havien apujat els preus i afegeix que l'evolució dels preus des de l'inici de la concessió és inferior a l'IPC. També assenyala que es va produir un error en l'increment del preu del menú que s'ofereix al menjador petit de Son Lledó.

4. El president del Consell d'Estudiants, senyor Bernat Vidal Arbona, manifesta la disconformitat del col·lectiu d'estudiants sobre el procediment seguit en el tema dels preus del servei esmentat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.55 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.