Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.35 h del dia 22 de juliol de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi el vicerector de Professorat i Departaments, per motius de viatge, el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, per motiu de malaltia, la senyora M. Yolanda Cabello Vives i el senyor Josep M. Huguet Pons.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda a la professora Francesca Garcias Gomila, que s'incorpora com a nou membre de la Junta de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

Vistes les correccions d'errors a l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de juny de 1999 presentades per la professora Francesca Garcias Gomila, la Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió anterior amb les modificacions següents:

1. Al punt 4, incís final, on diu "promocions a TEU/CEU", ha de dir "promocions de TEU a TU/CEU".

2. Al punt 12.1, en què el Rector informa de les negociacions sobre els complements retributius del professorat universitari i detalla la composició de la comissió tècnica constituïda per tractar aquest tema, s'ha d'afegir que també en forma part el president de la Junta de Personal docent i investigador, senyor Antoni Llull Gilet.

3. Al punt 14.6 es modifica l'incís final, que ha de dir: "Li respon el Rector i li diu que traslladarà el prec i la informació al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient".

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels convenis presentats (annex 1):

¿ Amb Caixa de Balears, Sa Nostra.

¿ Amb Caja Madrid.

¿ Amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

¿ Amb el Consell Insular de Mallorca.

¾ Amb el Consorci per a la Promoció de la Música (la Corunya).

¿ Amb l'Institut de Tecnologia de Dublín, l'Escola Tècnica Superior de Munic, la Universitat de Savoia, l'Escola Superior Nacional de Turisme i Comerç i l'Escola Superior Catòlica de Mechelen.

¿ Amb Parcbit Desenvolupament, SA.

¿ Amb la Universitat de Matanzas.

¿ Amb la Universitat de Torí.

Sobre el contingut del conveni amb Caja Madrid, el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, l'acord marc de col·laboració amb el Consorci per a la Promoció de la Música (la Corunya) i el protocol addicional a l'acord marc amb el Parcbit Desenvolupament, SA, demana aclariments i fa observacions el professor Pere M. Deyà Serra, el qual assenyala que enlloc no s'indica de forma expressa que la ubicació dels Serveis Cientificotècnics de la UIB serà al nou edifici, Centre Cientificotecnològic UIB/ParcBIT. Li respon el Rector per dir-li que es traslladarà aquesta observació al president del Parcbit Desenvolupament, SA. Finalment, el senyor Deyà agraeix que s'hagi fet l'addenda a l'acord de col·laboració amb la Universitat de Torí. Li responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals. També intervenen en el debat els professors Perfecto Cuadrado Fernández, Montserrat Casas Ametller i F. Javier Pérez Pareja i el senyor Lluís Piña Saiz.

En relació amb el conveni amb la Caixa de Balears, Sa Nostra, intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat, que fa dues observacions:

a) A l'incís final del segon paràgraf s'ha de substituir l'expressió "aquesta ciutat" per "Palma".

b) Atès el contingut de la clàusula tercera, també s'hi ha d'implicar l'Ajuntament de Formentera.

Seguidament se sotmeten a votació els acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu, que s'aproven per assentiment, amb la incorporació de les modificacions assenyalades, tret de l'Acord de col·laboració amb el Consorci per a la Promoció de la Música (la Corunya), que s'aprova per 47 vots a favor i 2 abstencions, amb una observació: s'ha de convertir el tercer paràgraf de l'acord en un apartat expositiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica, en absència del vicerector de Professorat i Departaments, el document de modificació de plantilla presentat. En primer lloc explica una modificació de plantilla que afecta el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de modificació d'aquest departament, que s'aprova per assentiment (annex 2).

A continuació explica una sèrie de modificacions puntuals que afecten els departaments d'Economia i Empresa, Dret Privat i Ciències Històriques i Teoria de les Arts (annex 3).

La Junta de Govern també aprova les altres propostes de modificació de plantilla per assentiment.

Punt 4: Curs d'Especialista Universitari en Educació a través del Joc (Ludotecaris)

La Junta de Govern, a proposta del Rector, acorda d'ajornar aquest punt per a una propera sessió.

Punt 5: Curs d'Especialista Universitari en Teatre Català Contemporani (Història, Escriptura, Dramatúrgia, Direcció i Crítica)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del Curs d'Especialista Universitari en Teatre Català Contemporani (Història, Escriptura, Dramatúrgia, Direcció i Crítica), promogut pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (annex 4). El director del departament, professor Joan Mas Vives, i també director del curs, completa la informació facilitada.

Finalment, se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Màster en Rendiment Esportiu

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la problemàtica plantejada amb aquest màster a causa de la falta de suport per part del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, departament al qual pertany el director del màster.

A continuació intervé el director del departament indicat, el professor Andreu Palou Oliver, que explica els arguments sobre el fons i la forma per justificar la manca de suport del departament al màster en qüestió i demana que s'adopti una solució alternativa. Tot seguit s'obre un debat en què intervenen els professors F. Javier Pérez Pareja, Isabel Moreno Castillo, Francesca Garcias Gomila i Pere M. Deyà Serra. El vicerector fa una sèrie d'aclariments.

Finalment se sotmet a votació la proposta, amb la indicació que s'hauria de modificar la denominació del primer curs del màster. El resultat de la votació és de 39 vots a favor i 6 abstencions (annex 5).

Punt 7: Modificació del Màster en Gestió Turística (MTA)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que informa que aquest màster ja ha estat aprovat per la Junta de Govern, no obstant això, atesa la reestructuració que ha experimentat, s'ha considerat convenient de sotmetre'l novament a l'aprovació de la Junta de Govern. A continuació el professor Eugeni Aguiló Pérez, degà de la Facultat de Ciències Empresarials, explica de forma detallada les modificacions realitzades i la seva justificació. Tot seguit intervé la professora Isabel Moreno Castillo, que demana sobre la impartició d'una assignatura realitzada pel seu departament. Li respon el senyor Aguiló.

Finalment se sotmet a votació la proposta de modificació del màster presentada, que s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 8: Modificació del pla d'estudis de Psicologia

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres recorda que a l'anterior sessió de la Junta de Govern es va aprovar una modificació del pla d'estudis de Psicologia i constata que hi havia una errada que ara s'ha d'esmenar. Intervé el professor F. Javier Pérez Pareja, que explica el perquè d'aquesta errada i posa de manifest la problemàtica, que s'intentarà resoldre amb el Departament de Biologia i, en concret, amb l'àrea de Genètica, per a la impartició d'una assignatura.

Finalment se sotmet a votació la modificació assenyalada, que s'aprova per assentiment (annex 7).

Punt 9: Adaptació del Reglament acadèmic

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica als membres de la Junta de Govern que, en aplicació de la disposició addicional de l'Acord normatiu 4464/1999, d'11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears, s'ha procedit a l'adaptació del Reglament acadèmic a l'acord esmentat que ara es presenta a la Junta de Govern. A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que demana que s'hi facin algunes correccions de forma i d'estil i posa de manifest la necessitat de fer-hi algunes altres modificacions. Li respon el vicerector (annex 8).

Punt 10: Modificació de l'Acord normatiu 3755/1997, de 18 de desembre, que regula l'acció social a favor del personal de la Universitat

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica les distintes modificacions que es proposen per a l'Acord normatiu 3755/1997, de 18 de desembre, que regula l'acció social a favor del personal de la Universitat, i la seva justificació. A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que demana que, aprofitant l'avinentesa, s'actualitzin els noms dels vicerectors i suggereix que a l'article 15 s'estableixi que les peticions seran per anys naturals.

Se sotmet a votació la proposta de modificació presentada, que s'aprova per assentiment, amb les observacions fetes (annex 9).

Punt 11: Informació del Consell Executiu

Els membres del Consell Executiu informen la Junta de Govern sobre diversos temes:

1. En primer lloc el Rector informa dels temes següents:

a) El contingut de l'ordre del dia de la Comissió Acadèmica del Consell d'Universitats del dia 6 de juliol de 1999 i del Consell d'Universitats del dia 14 de juliol de 1999, i en destaca els aspectes més interessants. En particular informa sobre la proposta d'accions del programa de promoció i estabilitat del professorat i de l'estat actual de les seves negociacions. Intervenen els professors Pere M. Deyà Serra, Francesca Garcias Gomila, Josep L. Ballester Mortes i Montserrat Casas Ametller.

b) La problemàtica referent al nomenament del director del Departament d'Infermeria (en constitució) i les possibles solucions que es poden adoptar. Intervenen els professors Joana Fornés Vives, directora en funcions del departament esmentat, Berta Artigas Lelong, directora de l'Escola d'Infermeria, Antoni Rodríguez Perea, Montserrat Casas Ametller, Pere M. Deyà Serra i Rosario Huesa Vinaixa, el vicerector Avel·lí Blasco Esteve i el professor F. Javier Pérez Pareja.

2. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa sobre l'augment del cost de les subscripcions periòdiques per a l'any 2000 i exposa que per tractar aquestes qüestions ha previst de convocar l'anomenada comissió de revistes. Intervenen els professors F. Javier Pérez Pareja, Pere M. Deyà Serra i Antoni Rodríguez Perea.

3. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de la proposta de modificació de la carretera de Valldemossa elaborada per la Conselleria de Foment.

4. El Gerent informa que el dia 29 de juny de 1999 el Rector va disposar el cessament, a proposta de Gerència, de la senyora M. Pilar Viñado Pérez per motius tècnics que no desmereixen la capacitat professional d'aquesta persona. A continuació expressa el respecte que mereix, en qualsevol cas, una persona que ha prestat durant vint anys el seu servei a la Universitat.

Així mateix informa que, un cop finalitzada la Universíada, la UIB s'ocuparà de la gestió de les instal·lacions esportives a través de la Fundació General de la UIB. Intervenen els professors Josep L. Ballester Mortes i Antoni Rodríguez Perea.

5. El Rector indica que s'ha posat a l'abast dels membres de la Junta de Govern la informació sobre l'estructura de plantilla dels departaments tal com es va sol·licitar a la darrera sessió (annex 10). Així mateix demana que les preguntes que puguin sorgir de la lectura del document indicat es tractin a la propera sessió.

Finalment, el Rector convida el director del Servei de Càlcul i Informatització, el professor Bartomeu J. Serra Cifre, perquè expliqui als membres de la Junta de Govern les actuacions del servei esmentat. L'exposició se centra bàsicament tres qüestions:

1. Concurs de manteniment.

2. Substitució del troncal de xarxa.

3. Suport a l'activitat docent.

A continuació intervenen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Francesca Garcias Gomila, que planteja la problemàtica de les actes en el cas d'assignatures compartides, Pere M. Deyà Serra, Montserrat Casas Ametller i Antoni Rodríguez Perea. Els respon el director.

Finalment el Rector agraeix al director del Servei de Càlcul i Informatització la seva compareixença.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.

No n'hi ha.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 11):

¾ Senyor John T. Cull, del College of the Holy Cross, Worcester, Massachusetts (EUA), adscrit al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

¾ Senyor Vladimir Chernenko, de l'Institut de Magnetisme de l'Acadèmia Ucraïnesa de Ciències (Ucraïna), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 d'abril al 31 de maig del 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¾ Senyor Brian O. J. Tupper, del Departament de Matemàtiques i Estadística de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 d'abril del 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¾ Senyor Ángel Luis Plastino, del Departament de Física de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes i mig, del 15 de juny al 31 de juliol del 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¾ Senyor James Gunton, de la Universitat Lehigh, Pennsilvània (EUA), adscrit a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats de la Universitat de les Illes Balears / CSIC, amb un contracte de dos mesos i mig, del 15 de gener al 31 de març del 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 12):

Departament : Economia i Empresa

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Història i Institucions Econòmiques

Perfil : el propi de l'àrea

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Filologia Llatina

Perfil : el propi de l'àrea

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Filologia Llatina

Perfil : el propi de l'àrea

A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres explica la problemàtica generada amb els perfils de tres tribunals del Departament de Filosofia, atès que no es corresponen a assignatures troncals i obligatòries. Així mateix exposa els arguments utilitzats pel departament per decantar-se del criteri establert. A continuació intervé el director del departament esmentat per explicar aquests arguments. Tot seguit intervenen els professors Perfecto Cuadrado Fernández, que dóna suport al Departament de Filosofia, Ramon Puigjaner Trepat, Josep L. Ballester Mortes i Montserrat Casas Ametller. Finalment intervé el professor Pere M. Deyà Serra per demanar que a la propera sessió de la Junta de Govern es tracti de la normativa que fa al cas.

Finalment, se sotmeten a votació les comissions que s'indiquen a continuació amb els perfils proposats pel departament, amb el resultat de 30 vots a favor i 3 abstencions.

Departament : Filosofia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Antropologia Social i Cultural

Perfil : Antropologia II. Antropologia de les societats desenvolupades

Departament : Filosofia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Lògica i Filosofia de la Ciència

Perfil : Desenvolupaments actuals de la teoria de la ciència i Ciència, tecnologia i societat

Departament : Filosofia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Filosofia

Perfil : Història de la Filosofia II. Filosofia grega

d) Llicències per estudis.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió de la llicència d'estudis per a la senyora Mercè Llabrés Segura, ajudanta d'escola universitària del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per un període de quatre mesos, del 15 d'octubre de 1999 al 15 de febrer del 2000, a la Universitat de Pisa (Itàlia), amb unes retribucions del 80 per cent de les seves remuneracions (annex 13).

e) Sabàtics.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic que s'indica tot seguit (annex 14):

Per al senyor Antoni Vicens Castañer, catedràtic d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Filologia Francesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 1999 i el 30 de setembre del 2000, a la Universitat de París III (Sorbona Nova).

f) Altres.

El Rector, juntament amb el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, presenta a la Junta de Govern la proposta de remuneració de tres professors del projecte Campus Extens, que un cop aprovada per la Junta de Govern, se sotmetrà a l'aprovació del Consell Social (annex 15).

Punt 13: Precs i preguntes

No n'hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.35 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.