Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.30 h del dia 23 de juliol de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, per motius d'assistència a un tribunal.

Abans d'iniciar la sessió, el Rector felicita la professora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, que s'incorpora com a membre de la Junta de Govern arran del seu nomenament com a directora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, i agraeix la feina feta al professor Andreu Bover Bover com a director que ha estat fins ara d'aquest departament.

A continuació també agraeix al professor José Á. Torres Lana la feina feta com a director del Departament de Dret Privat, càrrec que deixarà pròximament, atesa l'elecció de la professora M. Nélida Tur Faúndez com a directora d'aquest departament. El professor José Á. Torres Lana correspon a les paraules del Rector.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de juny de 2001, amb l'aprovació de dues esmenes al punt 7 de l'acta presentades per la professora Francesca Garcias Gomila i la correcció d'un error material assenyalat pel vicesecretari general sobre la data de la sessió anterior.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que, en absència del vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

¿ Amb la Comissió Econòmica per a Àfrica de les Nacions Unides (representada pel Centre de Dones d'Àfrica), Etiòpia.

¿ Amb l'Associació Filosòfica de les Illes Balears.

¿ Amb l'Ajuntament de Llucmajor.

¿ Amb el Consell de Mallorca.

¿ Amb l'Ajuntament de Llucmajor.

¿ Amb la Universitat de Cadis i la Universitat de Salamanca.

¿ Amb Sistema MAPFRE.

¿ Amb la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB i el Consell Social de la UIB.

¿ Amb la Universitat Nacional del Sur (Bahía Blanca), Argentina.

¿ Amb la Universitat d'Extremadura.

¿ Amb la Universitat de Cantàbria.

¿ Amb la Universitat Nacional de Córdoba, Argentina.

¿ Amb el Govern de les Illes Balears (Conselleria d'Educació i Cultura).

¿ Amb l'Institut d'Atenció Primerenca.

¿ Amb la Caixa d'Estalvis Sa Nostra.

¿ Amb la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, la Conselleria d'Agricultura i Pesca i l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves.

¿ Amb la Conselleria de Treball i Formació.

¿ Amb la Conselleria de Turisme.

¿ Amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

¿ Amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

¿ Amb el Consell Insular de Menorca.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb l'acord marc amb la Comissió Econòmica per a Àfrica de les Nacions Unides (representada pel Centre de Dones d'Àfrica) (Etiòpia), i assenyala que de la lectura del text se'n desprèn que l'acord és entre universitats, quan no és així. En efecte, el vicerector respon que se substituiran les referències a universitats per "institucions". A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb l'acord marc amb Sistema MAPFRE i fa una sèrie d'observacions: seria convenient substituir l'expressió "El equipo docente" per "El profesorado de la Universidad, a través de los órganos competentes"; aclareix que la compensació econòmica a què fa referència la clàusula cinquena serà la mateixa que té establerta la FUEIB per als convenis de cooperació educativa i també fa referència a la possibilitat de preveure que per al període de pràctiques realitzat es concedeixi l'equivalència en crèdits, si aquesta circumstància es preveu en el pla d'estudis corresponent. Seguidament intervé la professora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments sobre el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB i el Consell Social de la UIB i per demanar que l'aprovació del conveni no afecti la programació d'avaluació ja realitzada. A continuació intervé el vicerector, que fa constar dues modificacions al conveni amb la Conselleria de Treball i Formació, una a la clàusula tercera, on s'inclourà que la Conselleria abonarà a la UIB l'import màxim de vuit milions de pessetes: fins a un 50 per cent a la signatura del conveni; fins a un 30 per cent el mes de gener de 2002; i fins a un 20 per cent a la finalització de l'acció objecte del conveni, amb càrrec al pressupost de 2002, i una altra modificació a la clàusula relativa a la vigència de l'acord, on ha de dir que aquesta serà fins al 30 de novembre de 2002, en lloc dels quinze mesos que hi figuren.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu, amb la inclusió de les modificacions que s'han assenyalat al llarg de les intervencions:

a) A l'acord marc amb la Comissió Econòmica per a Àfrica de les Nacions Unides (representada pel Centre de Dones d'Àfrica) (Etiòpia), paràgrafs primer i tercer de la base general segona de l'acord, s'ha de substituir l'expressió "ambdues universitats" per "ambdues institucions".

b) A l'acord marc amb Sistema MAPFRE s'ha de substituir l'expressió "El equipo docente", que figura a la clàusula segona i sisena, per "El profesorado de la Universidad, a través de los órganos competentes", i s'ha d'afegir a la clàusula primera la possibilitat de preveure que per al període de pràctiques realitzat es concedeixi l'equivalència en crèdits, si aquesta circumstància es preveu en el pla d'estudis corresponent.

c) En el conveni amb la Conselleria de Treball i Formació es modifica la clàusula tercera, on s'inclourà que la Conselleria abonarà a la UIB l'import màxim de vuit milions de pessetes: fins a un 50 per cent a la signatura del conveni; fins a un 30 per cent el mes de gener de 2002; i fins a un 20 per cent a la finalització de l'acció objecte del conveni, amb càrrec al pressupost de 2002, i la clàusula relativa a la vigència de l'acord, que ha de dir que aquesta serà fins al 30 de novembre de 2002, en lloc dels quinze mesos que hi figuren.

Així mateix, en el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB i el Consell Social de la UIB la Junta de Govern fa constar que l'aprovació d'aquest conveni no ha d'afectar la programació d'avaluació que hi ha actualment establerta.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia i Empresa i Ciències Matemàtiques i Informàtica, i assenyala que la corresponent al Departament de Psicologia va restar pendent d'aprovar a la darrera Junta de Govern (annex 2). A continuació el professor Gabriel Fontanet Nadal explica la dificultat per trobar personal docent adient per ocupar places per impartir docència en els estudis d'Enginyeria Industrial. També intervé el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres per fer aclariments.

La Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla proposada.

Punt 4: Convocatòria de places de professors associats a les extensions universitàries de la UIB per al curs 2001-2002

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast de la convocatòria de places de professors associats a les extensions universitàries de la UIB per al curs 2001-2002 i els departaments afectats (annex 3).

La Junta de Govern aprova per assentiment la convocatòria de places proposada.

Punt 5: Inici de l'expedient de creació de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut

El Rector explica el procés que s'ha seguit fins ara en la tramitació de l'expedient de creació de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut i afegeix que la ubicació que es va considerar apropiada per a aquest institut és l'Hospital Son Dureta, amb una superfície d'uns 1.500 m 2 .

Tot seguit el Rector dóna la paraula al professor Felicià Grases Freixedas, membre de la Junta de Govern i delegat del Rector per a la creació de l'Institut Universitari de Ciències de la Salut, i li agraeix la feina feta. El professor Grases explica que la proposta es refereix a un institut universitari interdepartamental impulsat per la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears i l'INSALUD. Així mateix, destaca la interacció que implicarà la seva creació i la importància del reglament de funcionament, el qual haurà d'establir la forma d'integració del personal a l'Institut.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor F. Javier Pérez Pareja, que fa constar en acta el seu agraïment a la feina feta pel professor Felicià Grases Freixedas. El professor Andreu Palou Oliver també agraeix la feina feta per a la creació d'aquest institut i, a continuació, en fa una crítica en què destaca la incoherència institucional, com també va succeir amb la implantació dels estudis de Fisioteràpia, i considera que s'hauria de meditar més la qüestió. Li respon el professor Felicià Grases Freixedas, el qual assenyala que no s'ha exclòs ningú de la participació, tret dels que se n'han volgut excloure. A continuació el Rector explica el procés que se seguirà per dur a terme el projecte. El professor Andreu Palou Oliver manifesta el seu desacord pel que fa al plantejament previst i fa unes reflexions finals. El professor Pere M. Deyà Serra intervé per indicar que convindria tenir present la concepció de l'institut que avui es presenta a la UIB, com també que s'hauria de definir què s'entén per grup d'investigació. Li responen el Rector i el professor Felicià Grases Freixedas. Per acabar, el professor Andreu Palou Oliver afegeix que hi ha hagut poc temps de debat i fa unes reflexions sobre els instituts universitaris.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta d'iniciació de l'expedient de creació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut, que s'aprova per unanimitat (annex 4). El Rector indica que la proposta de creació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut es trametrà al Consell Social.

Punt 6: Curs Universitari de Dret Civil Balear

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que convida la professora M. Pilar Ferrer Vanrell, coordinadora del Curs Universitari de Dret Civil Balear, perquè el presenti als membres de la Junta de Govern. Prèviament el vicerector constata que el Consell de Departament de Dret Privat va aprovar la proposta el 18 de juliol de 2001 (annex 5). A continuació la professora esmentada explica l'abast i el significat del curs de postgrau i informa que a la relació del professorat del curs s'hi ha d'afegir el professor Romà Piña Homs i el professor Antoni Planas Rosselló. Tot seguit el professor José Á. Torres Lana, director del Departament de Dret Privat, fa uns aclariments sobre els destinataris del curs, i el professor Lluís Mas Franch hi constata una sèrie d'errors materials.

Se sotmet a votació la proposta del Curs Universitari de Dret Civil, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Creació de la Comissió de Bioètica de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la creació de la Comissió de Bioètica de la UIB i fa una menció especial a la composició d'aquesta comissió (annex 7).

A continuació intervé la professora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, que fa referència a les possibles aportacions del seu departament, i la professora Francesca Garcias Gomila fa unes reflexions sobre les pràctiques dels estudis que experimenten amb animals que demana que es tinguin en compte en el contingut de la normativa corresponent. També intervenen els professors Federico Garau Sobrino i Javier Benedí Benito. Els respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

Se sotmet a votació la proposta de creació de la Comissió de Bioètica de la UIB, que s'aprova per assentiment, com també la composició de la comissió. Aquesta comissió serà formada, d'acord amb el que estableix el punt 1 de la proposta de creació, per les persones que s'indiquen tot seguit:

¿ El vicerector d'Investigació i Política Científica, senyor Eugeni Garcia Moreno.

¿ El professor Federico Garau Sobrino.

¿ El professor Camilo José Cela Conde.

¿ La professora Misericòrdia Ramon Juanpere.

¿ El professor responsable de l'estabulari de la UIB: el senyor Antoni Costa Torres, director dels Serveis Cientificotècnics.

¿ Un metge amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic, pendent de designar.

¿ El president del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la UIB o persona que delegui: el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, senyor Gabriel Moyà Niell.

Punt 8: Normativa sobre el servei de préstec de la biblioteca

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la normativa sobre el servei de préstec de la biblioteca (annex 8).

A continuació s'obre un torn de paraules, en què intervé el senyor Bernat Vidal Arbona, president del Consell d'Estudiants.

Se sotmet a votació la proposta de normativa presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 9: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa dels temes següents:

a) Comunica als membres de la Junta de Govern l'agraïment del professor Antoni Roig Muntaner per la proposta del seu nomenament com a professor emèrit.

b) Recorda que demà horabaixa tindrà lloc la cerimònia de graduació.

c) Informa que avui s'ha signat un nou acord marc amb el Consell de Mallorca pel qual es renova el signat anteriorment.

d) Del procés de gestació de la futura llei d'universitats i explica el contingut de la disposició transitòria segona, com també les línies més destacades (Consell de Govern, Consell Social, etc.). Finalment planteja un supòsit de simulació d'elecció del Rector.

El professor Pere M. Deyà Serra intervé per assenyalar que la UIB com a institució no ha manifestat la seva posició sobre l'Avantprojecte de la llei d'universitats.

2. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa:

a) De la situació dels aparcaments al campus, i fa una reflexió sobre el tema. També fa referència a la possibilitat d'habilitar un nou espai per a aquesta finalitat, arran de la construcció de l'edifici de Dret i Econòmiques, i de la possibilitat de convertir en zona per a vianants la zona central del campus.

A continuació el professor F. Javier Pérez Pareja demana informació sobre la situació del soterrani de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. També demana aclariments sobre el tema el professor Francesc Torres Marí i hi fan puntualitzacions els professors Nicolau Dols Salas, Federico Garau Sobrino, Jordi Vallespir Soler i José Á. Torres Lana. Els responen el Rector i el vicerector.

b) Que està a punt de tenir lloc l'adjudicació del concurs per a l'homologació de mobiliari i elements d'oficina i de decoració diversos per a la Universitat de les Illes Balears.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la publicació de la Memòria d'investigació.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 9):

Departament: Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Perfil : Direcció Financera

Departament : Economia i Empresa

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Comercialització i Investigació de Mercats

Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Comercialització i Investigació de Mercats

Perfil : Direcció comercial i màrqueting turístic

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Microeconomia

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Macroeconomia

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Història i Institucions Econòmiques

Perfil : Història econòmica II

Departament : Filologia Catalana i Lingüística General

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Filologia Catalana

Perfil : Literatura popular catalana i literatura oral

Departament : Filosofia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Estètica i Teoria de les Arts

Perfil : Estètica II

En relació amb aquest últim tribunal, la vicerectora de Professorat i Departaments indica que caldrà comptar amb el vistiplau del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, atès que l'àrea de coneixement d'aquesta plaça és Estètica i Teoria de les Arts. A continuació intervé el secretari del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per indicar que el seu departament ja s'ha pronunciat favorablement sobre el tribunal esmentat.

b) Llicències per estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis als senyors que s'indiquen a continuació (annex 10):

¿ Senyor Joaquín Valdivielso Navarro (Aj. EU), adscrit al Departament de Filosofia, a la Universitat de Keele (Regne Unit) pel període comprès entre el 8 de setembre de 2001 i el 8 de febrer de 2002, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

c) Sabàtics

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic que s'indica tot seguit (annex 11):

Per a la professora M. Luisa Sánchez León, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història Antiga del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2001 i el 30 de setembre de 2002, a la Universitat La Sapienza de Roma (Itàlia).

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 11: Precs i preguntes

1. El professor F. Javier Pérez Pareja s'acomiada dels membres de la Junta de Govern, atès que demà tindrà lloc l'elecció de director del Departament de Psicologia i ell no es presenta a la reelecció. Així mateix, fa referència a les actuacions més importants que ha dut a terme. El Rector li agraeix la feina feta com a director d'aquest departament.

2. El professor Pere M. Deyà Serra demana sobre el procediment que s'ha de seguir per traduir el conveni amb Sistema MAPFRE.

3. La professora Francesca Garcias Gomila, com a degana de la Facultat de Ciències, manifesta en nom de l'alumnat de la Facultat de Ciències el seu agraïment a totes les persones que han aconseguit mantenir els serveis oberts durant el període d'exàmens de juny i juliol. En particular, al PAS del Servei de Biblioteca i Documentació, que ha hagut de modificar les seves previsions de vacances, i al personal de les aules d'informàtica.

Així mateix, manifesta el seu reconeixement a totes les persones que han fet possible la matrícula d'alumnes de nou ingrés al mes de juliol, en particular al personal del Servei de Càlcul i Informatització pel nou programa d'horaris i matrícula.

Finalment insisteix en la seva proposta feta a la reunió de la Junta de Govern del dia 22 de juny a fi que les reserves d'espai es facin públiques.

4. El professor Francesc Torres Marí fa unes reflexions sobre la futura llei d'universitats.

5. El professor Vicente Javier Benedí Benito demana sobre la possibilitat d'ampliar l'horari del Registre de la UIB. El Gerent li respon que el Registre de l'edifici Son Lledó admet els documents presentats al capvespre i són enregistrats l'endemà amb la data que s'han presentat. El professor Vicente Javier Benedí Benito demana que s'informi d'aquest fet. El Rector li respon que el Gerent se n'ocuparà.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13 h. De totes les quals coses, com a vicesecretari, don fe.