Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.30 hores del dia 26 de març de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Llorenç Valverde Garcia i el doctor Mateu Servera Barceló, per motius de viatge, el doctor Jordi Pich Solé i la doctora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, per motius acadèmics, el senyor José M. Gómez García, per motius laborals, el doctor Antoni Llull Gilet, la doctora M. Nélida Tur Faúndez i el senyor Rafael Barea Roig.

Abans d'iniciar la sessió el Rector expressa el dol per la mort del senyor Bartomeu Adrover Adrover, membre del PAS de la comunitat universitària, i diu que traslladarà el condol als seus familiars.

A continuació dóna l'enhorabona a la professora Rosa M. Alberdi Castell, que ha accedit a la condició de diputada autonòmica.

Tot seguit dóna la benvinguda a un nou membre del Consell de Govern: el senyor Alejandro Aparicio Díaz, president del Consell d'Estudiants elegit recentment, tot i que l'anterior, el senyor Joan V. Torres Escandell, continua en aquest òrgan, atès que com a suplent que n'era ocupa el lloc d'un estudiant que ha acabat els estudis.

Arran de les eleccions de directors de departaments s'han produït una sèrie de canvis i han deixat de pertànyer al Consell de Govern el doctor Lluís Pomar Gomà i la doctora Isabel Moreno Castillo, i en lloc seu n'entren a formar part els membres suplents dels representants dels directors de departament doctor Lluís Mas Franch i doctora M. Pilar Sánchez-Cuenca López. També s'hauria d'haver produït la substitució del doctor Pere M. Deyà Serra, però, atès que no hi ha suplents que puguin ocupar el seu lloc, segueix com a membre del Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2004.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector assenyala, en primer lloc, que el conveni amb l'Escola Universitària Alberta Giménez està relacionat amb el punt 11 de l'ordre del dia, per la qual cosa es tractarà juntament amb aquest punt. Tot seguit dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0909

AM

Dedir Gestión, SLU

a

Genèric

0914

AM

Banca March

Genèric

0915

AM

Universitat Nacional Mayor de San Marcos

Perú

Genèric

0916

AM

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació i Fons Pitiús de Cooperació

Genèric

0888

CV/P

Universitats Autònoma de Barcelona i Pública de Navarra

Doctorat interuniversitari (Economia, Organització i Gestió (Business Economics))

0900

CV/P

Institut Nacional de Meteorologia

Genèric (base de dades MEDEX)

0911

CV/P

Institut de Síntesi Orgànica (Laboratori de Química Organometàl·lica)

República de Letònia

Genèric (recerca d'inhibidors d'elastases)

0800

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

Grup d'Economia del Turisme i del Medi Ambient associat a l'IMEDEA

0904

CV/P

Universitat de Colima

Mèxic

Intercanvi d'estudiants

0894

CV/P

Caixa de Balears, "Sa Nostra"

Postgrau (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

0910

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Formentera

Postgrau (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

0921

CV/P

Consell de Menorca

Postgrau (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

0908

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

Pràctiques en entitats públiques i privades (AN 6435/2003)

0919

CV/P

Fundació Genoma España

Protecció i comercialització 2-hidroxioleic

0912

a

Conselleria de Medi Ambient

Sistemes integrats de gestió administrativa (neteja del litoral)

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Rosa I. Rodríguez Rodríguez per demanar aclariments sobre els convenis amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i amb el Consell de Menorca. El Rector completa la informació.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Normativa sobre mobilitat de l'alumnat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que explica l'abast i el significat de la normativa sobre mobilitat de l'alumnat, així com els objectius d'aquesta. Així mateix, assenyala que la proposta ha estat àmpliament debatuda. A continuació fa una anàlisi del seu contingut, com ara l'àmbit d'aplicació, l'alumnat d'intercanvi i visitant de la UIB i l'alumnat d'intercanvi i visitant que rep la UIB.

El professor Josep Morata Socias demana una sèrie d'aclariments en relació amb la publicació de la normativa i les funcions del tutor. Li responen el Rector i la vicerectora de Relacions Exteriors, que assenyala que en el seu moment hi haurà distints manuals de procediment. També intervenen la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector i la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana aclariments sobre l'incís final de l'article 18, relatiu a matrícules d'honor, l'article 30, relatiu a assegurança, i l'article 34, relatiu a crèdits realitzats. En relació amb aquest darrer article considera que en comptes de dir "crèdits realitzats" hauria de dir "crèdits superats". Li respon la vicerectora de Relacions Exteriors.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la normativa sobre mobilitat de l'alumnat, amb la modificació suggerida a l'article 34, sens perjudici d'aclarir l'incís final de l'article 30, la qual cosa correspondrà a la vicerectora de Relacions Exteriors (annex 3).

Punt 4: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica les modificacions de plantilla que afecten el Departament d'Economia de l'Empresa.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 4).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la capacitat docent i càrrega docent dels departaments per al curs 2004-2005

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que indica que a la documentació facilitada es constaten uns petits errors que afecten el Departament de Biologia. També assenyala la incidència que es pot produir com a conseqüència de la renovació de càrrecs acadèmics i les exempcions docents que poden tenir. Finalment fa una reflexió sobre la documentació presentada i l'aplicació del document de plantilla i posa de manifest que és necessari tenir presents les peculiaritats de cada estudi. Per tant, sotmet al Consell de Govern el POA dels departaments, sens perjudici d'aclarir la situació del Departament de Biologia, de la qual cosa es donarà compte en una propera sessió.

S'obre un torn de paraules en què intervenen el doctor Josep Morata Socias, la doctora Francesca Garcias Gomila, que explica l'error de càlcul produït pel que fa al Departament de Biologia, que s'ha originat per l'ampliació de matrícula que ha tingut lloc aquest mes de març. La vicerectora recorda que les dades que s'utilitzen són les de 31 de desembre de cada any. També intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell, que planteja els problemes sorgits als laboratoris de l'Escola Politècnica Superior. El doctor Gabriel Fontanet Nadal completa la informació. Intervé també el doctor Pere M. Deyà Serra, que assenyala que cal tenir present la perspectiva de l'espai europeu d'educació superior i també fa una reflexió sobre la composició dels departaments.

El Rector fa una intervenció final i insisteix en el fet que hi ha circumstàncies que poden matisar els superàvits i els dèficits que apareixen a la documentació presentada, per exemple els cursos de doctorat que s'ofereixen i que després per manca d'alumnes matriculats no es fan.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la capacitat docent i càrrega docent dels departaments per al curs 2004-2005 (annex 5).

Punt 6: Aprovació, si escau, de l'acord amb la Sindicatura de la fallida de Brokerval

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica el procés històric de Brokerval en els seus dos vessants per a la UIB: un procés civil que va determinar la retroacció de la data de la fallida de l'entitat mercantil Broker Balear, Agencia de Valores, SA (BROKERVAL); i un procés penal, en el qual es trobava imputat el Gerent de la Universitat en aquell moment, en el qual la Universitat era responsable civil subsidiària.

El Gerent recorda que el Consell de Govern del dia 5 de desembre de 2002 va prendre un acord en relació amb aquest procés penal i afegeix que a la sessió d'avui es planteja prendre un acord sobre el procés civil. Tot seguit el Gerent planteja els termes de l'acord que es reflecteix a la proposta de transacció que es presenta. Finalment, fa notar que l'eficàcia de la proposta estava subjecta a la condició suspensiva de l'aprovació d'aquesta per la Junta de Creditors de la fallida de Brokerval, la qual es va produir el dia 24 de febrer de 2004, i, de l'òrgan de govern competent de la UIB. És per això que avui es presenta al Consell de Govern.

El Rector completa la informació i sotmet a votació la proposta de transacció que presenta la Sindicatura de la fallida de Brokerval (annex 6), que s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Petició de l'Escola adscrita Alberta Giménez per implantar els estudis de la llicenciatura de Periodisme i la llicenciatura de Comunicació Audiovisual

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica el marc normatiu que regula la sol·licitud d'implantació de nous estudis realitzada per l'entitat titular del centre adscrit (annex 7): per una banda, el Reial decret 49/2004, de 19 de gener, sobre l'homologació de plans d'estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i, per altra banda, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris.

Finalment, el vicerector assenyala que s'ha de distingir el procediment de creació de nous centres o d'ampliació dels ensenyaments existents del procediment d'homologació de plans d'estudis. Així mateix, recorda que a la nostra universitat hi ha un estudi autoritzat que mai no s'ha arribat a impartir.

A continuació el Rector dóna la paraula al doctor Jaume Oliver Jaume, director de l'Escola Universitària Alberta Giménez, que fa una presentació i contextualització de la sol·licitud realitzada per l'entitat titular de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Alberta Giménez. Així mateix, destaca els aspectes més importants de la memòria presentada. El Rector explica que en el marc normatiu vigent el Consell de Govern ha d'emetre un informe i la proposta l'ha de fer el Consell Social perquè la comunitat autònoma pugui adoptar l'acord corresponent. En aquest sentit precisa el contingut de l'apartat 2 de l'article 8 de la LOU.

S'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps, que planteja que els espais que es presenten són des del seu punt de vista molt reduïts, ja que també han de ser utilitzats pels estudis de Mestre. Li respon el doctor Jaume Oliver Jaume. El doctor Jaume Sureda Negre demana si sap què farà l'entitat titular si no va endavant la seva sol·licitud. Li respon el doctor Jaume Oliver Jaume. A continuació el doctor Jaume Sureda Negre posa de manifest que li consta que al carrer General Riera hi ha un centre on s'imparteixen estudis de periodisme i considera que caldria esbrinar per què està obert aquest centre.

El senyor Vicent J. Torres Escandell demana aclariments sobre el contingut dels plans d'estudis, atesa la naturalesa de l'entitat titular del centre adscrit.

El Rector agraeix la presència del doctor Jaume Oliver Jaume. A continuació s'obre un debat entre els membres del Consell de Govern. Abans d'encetar el debat el Rector fa la reflexió sobre el fet que un centre adscrit a la UIB demani per impartir en aquest centre uns estudis que la Universitat no té. També recorda que en el seu moment la UIB va demanar aquests estudis al Govern de les Illes Balears, que no arribaren a ser aprovats. Així mateix justifica l'informe favorable de la petició per als estudis esmentats i a la vegada la reiteració davant el Govern balear de la petició antiga.

Tot seguit intervé el doctor Josep Morata Socias per manifestar que la nostra universitat no ha de deixar perdre l'oportunitat d'impartir per si mateixa aquests estudis i manifesta que és partidari de la universitat laica i pública.

El doctor Joan Mas Vives demana sobre els possibles sistemes de contractació del professorat i sobre la necessitat d'adaptar els plans d'estudis a la realitat cultural i lingüística de la comunitat autònoma.

El doctor Jaume Sureda Negre planteja que la petició realitzada suposarà la transformació de la naturalesa del centre d'escola universitària en facultat, atès que els estudis sol·licitats són de segon cicle. També manifesta que estaria d'acord amb la petició sempre que, simultàniament, la Universitat es reafirmàs en la seva sol·licitud d'implantació.

El senyor Andreu Crespí Plaza considera que és l'Estat qui ha d'impartir la docència i ofereix dades sobre els alumnes de la nostra comunitat autònoma que aquest curs s'han matriculat dels estudis sol·licitats en altres universitats (vint-i-quatre a Periodisme i deu a Comunicació Audiovisual), sense comptar les persones que no han pogut accedir a aquests estudis i s'han matriculat a d'altres.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre la naturalesa de l'entitat titular i considera que no s'entendria una oposició a la petició efectuada. Així mateix considera necessari fer un recordatori al Consell de Govern de les Illes Balears sobre la sol·licitud efectuada en el moment oportú per la nostra universitat. També destaca la necessitat que el nombre de professors doctors augmenti exponencialment.

Finalment, el doctor Pere Deyà Serra planteja que en els "compromisos" es posa de manifest una contradicció: si es tracta d'afavorir la contractació de personal docent de la UIB per a les assignatures vinculades a les àrees de coneixement en què la UIB disposa de professorat (Primer. Dos), no és possible complir el compromís de contractar el personal en règim de dedicació a temps complet o similar (Segon. Dos).

A continuació intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps, per donar suport als plantejaments realitzats pel doctor Jaume Sureda Negre i als suggeriments del doctor Pere M. Deyà Serra.

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector diu que a partir d'ara pot ser freqüent que es facin peticions com aquestes i apel·la a la creativitat en l'oferta de nous estudis i al foment dels estudis de postgrau.

El doctor Jaume Sureda Negre posa de manifest que està programant un curs de postgrau de Periodisme i que si prosperen peticions com les que ara s'analitzen es condiciona la possibilitat de creixement futur en l'àmbit de les humanitats.

A continuació intervé el Rector en el sentit que informar favorablement sobre la implantació d'aquests estudis no implica renunciar a res i que considera que no hi ha motius per no fer-ho. Afegeix que el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, estableix els requisits que han de reunir les peticions que s'analitzen aquí, i que considera que no hi ha contradicció entre els distints punts dels compromisos i, finalment, recorda que els plans d'estudis corresponents als ensenyaments els haurà d'aprovar la Universitat.

El Rector sotmet a votació informar favorablement sobre la petició de l'Escola adscrita Alberta Giménez per implantar els estudis de la llicenciatura de Periodisme i de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual, i a la vegada, acordar que s'ha de produir una participació activa de la UIB en l'elaboració dels plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols indicats, així com que s'ha de reiterar la sol·licitud d'implantació d'aquests estudis que va fer la Universitat.

El Consell de Govern aprova l'informe favorable d'aquests estudis per 31 vots a favor, 1 en contra i 1 en blanc. Per tant, es procedirà a fer l'informe corresponent.

Punt 8: Doble titulació de la llicenciatura de Matemàtiques i l'enginyeria tècnica d'Informàtica de Gestió

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica que amb aquesta proposta es tracta de plantejar un procediment reglat que permeti obtenir una doble titulació: per una banda, la llicenciatura de Matemàtiques, i per l'altra, l'enginyeria tècnica d'Informàtica de Gestió. Així mateix, assenyala que implícitament suposa una modificació del pla d'estudis de Matemàtiques, que incorporaria les assignatures optatives següents: Ampliació de Sistemes Operatius, Arquitectura de Computadors, Laboratori d'Informàtica Gràfica, Desenvolupament d'Interfícies d'Usuari i Introducció a la Intel·ligència Artificial.

El doctor Ramon Puigjaner Trepat indica que la proposta suposa l'organització dels ensenyaments de forma que es permeti obtenir en cinc anys els dos títols oficials.

A continuació intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell, que dóna l'enhorabona per aquesta proposta, però es queixa del retard amb què es presenta. També demana per què no es fa amb altres enginyeries tècniques (Informàtica de Sistemes o Telemàtica). Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el doctor Ramon Puigjaner Trepat, que indica que és un primer pas, sens perjudici de futurs plantejaments.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Finalment el doctor Ramon Puigjaner Trepat s'acomiada com a membre del Consell de Govern, atès que pròximament deixarà el seu càrrec com a director de l'Escola Politècnica Superior.

Punt 9: Doble titulació de la llicenciatura de Biologia i la llicenciatura de Bioquímica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica que amb aquesta proposta es planteja un procediment que permet obtenir una doble titulació: per una banda, la llicenciatura de Biologia, i per l'altra, la llicenciatura de Bioquímica. Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per completar la informació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 10: Curs d'Expert Universitari en Balneoteràpia, SPA, Imatge i Salut

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que presenta el Curs d'Expert Universitari en Balneoteràpia, SPA, Imatge i Salut, que consta de dos títols, proposat pel grup de recerca Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia que dirigeix el doctor Andreu Palou Oliver:

¿ Expert Universitari en Balneoterapia, SPA, Imatge i Salut. Títol de Postgrau de la UIB (10.2 crèdits).

¿ Diploma Universitari en Balneoterapia, SPA, Imatge i Salut. Títol de Formació Bàsica de la UIB (10.2 crèdits).

El director del curs explica l'abast i el contingut del curs.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 11: Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que recorda que el tractament del Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius va lligat al conveni següent, indicat abans:

0922

CV/P

Escola Universitària Alberta Giménez

a

Postgrau (Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius)

A continuació explica les peculiaritats que presenta aquest curs (annex 11), atès que un centre adscrit imparteix títols oficials i el que pretén aquest centre és impartir també un títol propi. El vicerector també explica les peculiaritats que es donen en relació amb la normativa de títols propis de la UIB.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana qui expedeix el títol propi. El vicerector d'Ordenació Acadèmica li respon que seria la Universitat.

El senyor Vicent J. Torres Escandell demana aclariments sobre el pressupost (en concret, sobre "Coordinació La Salle"). Li contesta el Rector, que explica l'origen del curs. També intervé en relació amb el contingut dels mòduls 8 i 9 ("El sistema educatiu espanyol. Perspectiva europeística i intercultural" i "L'atenció a la diversitat des de la direcció del centre educatiu", respectivament).

Seguidament intervé el doctor Jaume Sureda Negre, que assenyala els problemes educatius que planteja l'aplicació dels mòduls 10 ("Legislació educativa") i 15 ("Identitat de l'escola catòlica"), ambdós d'un crèdit cada un, i hi manifesta la seva oposició. El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el percentatge de docència que impartiria el professorat de la UIB.

El Rector completa la informació donada i posa de manifest que es tractaria d'un títol propi de la UIB, amb les conseqüències que això suposa d'intervenir en les condicions i els continguts del títol per a la seva possible aprovació. També fa referència a les circumstàncies temporals d'impartició d'aquest curs.

Intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps, que proposa un canvi de denominació: Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius Catòlics en lloc de Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius. El senyor Andreu Crespí Plaza discrepa de la proposta presentada, ja que considera que resultaria perjudicial per a un títol de la UIB.

El doctor Josep Morata Socias fa una observació al lloc de realització del curs, en què figura "Centre Universitari" i no fa referència a "Escola Universitària".

Finalment el Consell de Govern acorda d'ajornar per a una propera sessió la proposta de l'Escola adscrita Alberta Giménez per implantar el curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius i el conveni per a la realització del curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius.

Punt 12: Curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que presenta el Curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses, proposat pel Departament d'Economia de l'Empresa. Tot seguit intervé el professor Rafael Crespí Cladera com a codirector del curs, que facilita més informació i explica que aquest curs va dirigit a diplomats i llicenciats sense formació en temes d'economia i gestió empresarial que estiguin interessats a adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar la seva carrera professional dins les empreses. També va adreçat als professionals que, tot i ocupar càrrecs amb un cert grau de responsabilitat de gestió i direcció a les empreses, vulguin reforçar els fonaments propis de l'economia i gestió empresarial.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 12).

Punt 13: Aprovació, si escau, de l'oferta de places per al curs 2004-2005

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica l'oferta de places que es corresponen a les propostes dels distints centres.

S'obre un torn de paraules en què s'intervé en relació amb les places dels estudis d'Enginyeria Informàtica i de Bioquímica, que no tenen limitació de places, i dels estudis de Psicopedagogia, que sí que en tenen. Atès que es tracta d'estudis de segon cicle, no es requereix la tramitació al Consell de Coordinació Universitària.

A continuació intervé el senyor David Pons Florit, que planteja la separació de les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera a l'hora de decidir la implantació dels estudis de Mestre. El senyor Luis Francisco Piña Saiz comenta que a les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera no s'imparteix el primer curs de Mestre i fa una reflexió sobre els títols oficials de segon cicle.

També intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell. El doctor Pere M. Deyà Serra assenyala que als estudis de Matemàtiques no hi ha numerus clausus.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per 23 vots a favor i un vot en blanc (annex 13).

Punt 14: Calendari per a l'any acadèmic 2004-2005

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica la proposta de calendari per a l'any acadèmic 2004-2005 i destaca una qüestió terminològica sobre la utilització de l'expressió "any acadèmic" en lloc de "curs acadèmic" i la previsió que s'hi estableixen les dates de lliurament de les actes.

A continuació s'obre un debat i s'acorda de fer un afegitó al punt 4 sobre les dates de lliurament d'actes, que literalment ha de dir: "dates límit de lliurament d'actes". A continuació intervé el senyor David Pons Florit, que proposa una correcció al punt 6 en el sentit que es tinguin en consideració les festes locals de les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera. El senyor Vicent J. Torres Escandell agraeix el contingut del calendari, concretament en relació amb l'inici del període de classes al mes d'octubre i que els exàmens finalitzin al mes de juny. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la feina feta i proposa de canviar la data de la festa oficial de tots els centres de la Universitat que figura al punt 6: el dia 26 de novembre en lloc del dia 29. També proposa de suprimir la referència a l'article 37.4 del Reglament acadèmic que es fa al punt 4 del calendari, atès que aquesta norma està en procés de modificació, i fa una sèrie de propostes sobre l'apartat 3.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb una sèrie de modificacions, fruit del debat, als punts 3 i 4, així com una nova redacció del punt 6 on es reculli la proposta del doctor David Pons Florit. S'aprova per unanimitat la proposta presentada amb les correccions indicades pel Rector (annex 14).

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa que els dies 17 i 18 de juny tindran lloc les jornades sobre biblioteques finançades per l'ANECA, per la qual cosa s'hauria de canviar la data del Consell de Govern prevista per al dia 18 de juny, que passarà al dia 14 del mateix mes.

A continuació el Rector informa de la recent reestructuració de les competències dels membres del Consell de Direcció, arran de la creació del Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector i de la transformació del Vicerectorat de Política Científica en el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica. També informa del nomenament del nou delegat del Rector per a les tecnologies de la informació, doctor Gabriel Fontanet Nadal, i agraeix al doctor Francisco José Perales López la seva dedicació durant el temps que ha ocupat el càrrec indicat.

Tot seguit informa dels distints processos electorals que han tingut lloc a la Universitat, com és ara de la finalització de les eleccions a directors de departaments, tret del Departament de Dret Privat, per al qual s'han tornat a convocar eleccions atès que el candidat va renunciar a continuar amb la seva candidatura.

També informa de la constitució de la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca, així com de les eleccions de representants dels departaments i dels alumnes de tercer cicle a les juntes de facultat i d'escola i de la convocatòria d'eleccions de degans de facultat i directors d'escola. També s'han realitzat les eleccions del plenari del Consell d'Estudiants i està en procés de realització l'elecció de director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), amb el resultat següent que figura a la proposta del Consell del IUNICS: 19 vots a favor de la doctora Margalida Gili Planas i 9 vots a favor del doctor Pablo V. Escribá Ruiz, i ara resta pendent la reunió del Consell Rector d'aquest institut, que ha de fer la proposta de director al Rector.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la reunió de vicerectors en matèria d'ordenació acadèmica a la Universitat de Santiago de Compostel·la sobre la implantació de crèdits europeus.

També informa de la reunió sobre les agències d'avaluació per a l'acreditació del professorat.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa del programa Ramón y Cajal, per al qual s'han presentat quinze candidats dels quals deu són cofinançats per la comunitat autònoma.

També informa del programa Juan de la Cierva, per al qual s'han presentat nou candidats i d'aquests, set reunien els requisits exigits.

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector informa de l'organigrama d'aquest vicerectorat nou, especialment de tot allò que afecta el Gabinet del Rector.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa del nomenament de la doctora Paula M. Aguiló Segura com a directora de l'Oficina de Planificació i Prospectiva, i del nomenament de la senyora M. Jesús Mairata Creus com a directora tècnica d'aquesta oficina.

El Gerent informa de la pròxima convocatòria d'oposicions per cobrir vint-i-cinc places de l'escala d'auxiliar administrativa i dues o tres d'auxiliar de biblioteca el mes d'abril. Afegeix que a l'estiu es convocaran les de promoció interna.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova el tribunal que ha de jutjar la plaça de professor contractat doctor de l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses, perfil: El propi de l'àrea, del Departament d'Economia de l'Empresa (annex 15).

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda de concedir una llicència per estudis a la professora María Dolores García Pérez, del Departament d'Economia Aplicada, a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel període comprès entre el 4 de març i el 30 de juny de 2004, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer) (annex 16).

d) Retribucions del professorat

La vicerectora de Professorat explica l'assignació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora (opció B) al doctor Claudio Rubén Mirasso Santos i del complement retributiu per a la millora i la promoció del professorat de la UIB al doctor Juan Luis Vermal Beretta.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 17).

e) Altres

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa que el Consell de Direcció va aprovar la proposta de la directora del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient perquè aquest s'ampliï de 55 crèdits a 60, així com de la motivació del canvi.

Punt 17: Precs i preguntes

El senyor Alejandro Aparicio Díaz, president del Consell d'Estudiants, informa que el dia 10 de març de 2003 es va elegir la comissió permanent del Consell d'Estudiants. També informa de la revisió del Reglament acadèmic per part d'una comissió elegida pel Ple del Consell d'Estudiants.

La doctora Francesca Garcias Gomila assenyala la necessitat de recuperar la funció de l'AGORA que permet la introducció de notes parcials, i demana que es faci operativa.

A continuació demana informació sobre les Jornades de Portes Obertes.

El doctor David Pons Florit demana que es tornin a dissenyar els pròxims estudis a les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera. El Rector li respon que el curs vinent s'impartirà l'especialitat d'Educació Especial dels estudis de Mestre.

El senyor Vicent J. Torres Escandell planteja la necessitat de renovació del mobiliari de l'edifici Anselm Turmeda i d'obrir espais per als alumnes als distints centres.

També demana sobre la supressió de la Delegació d'Alumnes de Turisme. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

A continuació posa de manifest la preocupació per la manca de seu universitària a Formentera per motius polítics. Li respon el Rector.

El doctor Pere M. Deyà Serra exposa la necessitat de designar un interlocutor vàlid per coordinar les activitats que desenvolupen les càtedres externes i la necessitat d'estimular aquest tipus d'activitat. Li responen el Rector i la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2004

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Francesca Garcias Gomila

 6. Pere M. Deyà Serra

 7. Catalina Costa Bonet

 8. Catalina Cantarellas Camps

 9. Joan Mas Vives

 10. Vicent Joan Torres Escandell

 11. Alejandro Aparicio Díaz

 12. Bernat Prats Taberner

 13. Luis Francisco Piña Saiz

 14. Maribel Baltasar Quesada

 15. Carolina Garau Rosselló

 16. Ramon Oliver Herrero

 17. Rosa Maria Alberdi Castell

 18. David Pons Florit

 19. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

 20. Miquel Pastor Tous

 21. Gabriel Fontanet Nadal

 22. Jaume Sureda Negre

 23. Ramon Puigjaner Trepat

 24. Andreu Crespí Plaza

 25. Lluís Mas Franch

 26. Josep Morata Socias

 27. Francesca Salvà Mut

 28. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 29. Francisco Muñoz Izquierdo

 30. Francesca Lladó Pol

 31. Esperança Munar Muntaner

 32. Sergio Alonso Oroza

 33. Avel·lí Blasco Esteve

 34. Lluís Garau Juaneda