Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10 hores del dia 8 de febrer de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1) .

S'excusen d'assistir-hi la doctora Josefa Donoso Pardo, per motius acadèmics, el senyor Vicent Joan Torres Escandell, el senyor Rafael Barea Roig, per motius laborals, la professora Margalida Miró Bonet, per motius acadèmics, la doctora Catalina Cantarellas Camps, per malaltia, la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, la doctora Francesca Salvà Mut i el doctor Antoni Socias Salvà, per malaltia.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2004, amb la incorporació de les observacions realitzades pel senyor Jeroni Reynés Vives en relació amb les esmenes presentades per la doctora Francesca Garcias Gomila, una de relativa al punt 8, apartat 3, lletra b), en què se suprimeix la part final: «per al finançament d'assignatures que s'impartiran en anglès»; i una de relativa al perfil d'una plaça de professor col·laborador del Departament de Física (punt 15, lletra b), que ha de dir: «Organització i control d'obres i Mesures, pressuposts i valoracions (estudis d'Arquitectura Tècnica)».

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1062

AM

Col·legi de Geògrafs (Delegació Territorial)

 

Genèric

1067

AM

Institut de Biologia Animal, IBABSA (Conselleria d'Agricultura i Pesca)

 

Genèric

1068

CV/P

Universitat de Xile

Xile

Genèric

1069

AM

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa»

 

Genèric

1059

AM

Consell de Mallorca, Consell de Menorca, Institut d'Estudis Baleàrics, Caixa de Balears, «Sa Nostra»

 

Càtedra Joan Ramis i Ramis (CJRR)

1028

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca

 

Cessió de dades (beneficiaris d'ajudes, titulars d'explotacions ramaderes, escorxadors)

1074

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

 

Cooperació al desenvolupament

1064

CV/P

Institut de Biologia Animal, IBABSA, i Servei de Millora Agrària, SEMILLA (Conselleria d'Agricultura i Pesca)

 

Entomovigilància dels vectors de la llengua blava

1053

CV/P

Conselleria de Treball i Formació i Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Formació a la UE i als EUA (Fons Social Europeu, FSE, 2000-2006)

1072

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

IV Fira de la Ciència

1057

CV/P

Consorci Centre Balears Europa (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació)

 

Postgrau (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

1050

CV/P

Institut Balear de l'Aigua i l'Energia, IBAEN (Conselleria de Medi Ambient)

 

Postgrau i màster (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

1051

CV/P

Institut Balear de la Natura, IBANAT (Conselleria de Medi Ambient)

 

Postgrau i màster (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

1052

CV/P

Institut Balear de Sanejament, IBASAN (Conselleria de Medi Ambient)

 

Postgrau i màster (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

1056

CV/P

Institut d'Estratègia Turística, INESTUR (Conselleria de Turisme)

 

Postgrau, màster i doctorat (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

1065

CV/P

Consell de Mallorca

 

Postgrau (Màster Universitari en Gestió d'Empreses de Serveis (MBA))

1060

CV/P

Banca March

 

Pràctiques (LADE i Econòmiques)

1055

CV/P

Unió Farmacèutica Balear, SA

 

Premi d'investigació

1070

CV/P

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa»

 

Promoure la cultura emprenedora

1058

CV/P

Consell de Menorca

 

UOM 2003-2004

1066

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports (DG de Serveis Socials)

 

UOM 2003-2004

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia de l'Empresa, Psicologia, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Infermeria i Fisioteràpia i Dret Públic (annex 3).

Així mateix informa de la sol·licitud de dotació d'una plaça de professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Enginyeria Química del Departament de Química, a l'empara de l'Acord normatiu del dia 28 de setembre de 2004 sobre promoció de professors habilitats (FOU núm. 243), atès que el doctor Antoni Femenia Marroig, del departament esmentat, ha obtingut l'habilitació (annex 4).

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada.

Punt 4: Complements retributius del professorat (article 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB) i de Campus Extens

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha quatre professors, Maria Núria Borrull Cubo, Llorenç Pou Garcias, Javier Rey-Maquieira Palmer i F. Javier Lozano Ibáñez, que han demanat augment de llur càrrega docent (annex 5), i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

A la relació presentada s'ha d'afegir l'ampliació docent fins a 6 crèdits de la professora Margalida Capellà Roig, professora ajudanta doctora de l'àrea de coneixement de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic.

Tot seguit la vicerectora de Professorat explica que a la darrera sessió del Consell de Govern va quedar pendent la proposta corresponent al complement retributiu que ha de percebre la professora M. Teresa Adame Obrador, del Departament de Ciències de l'Educació, per la seva docència a Campus Extens a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera i Mallorca, per al curs 2004-2005, equivalent a un professor associat de 3 hores, i que es presenta ara perquè segueixi la tramitació pertinent.

Finalment la vicerectora explica els resultats de la valoració dels recursos presentats dins el termini relatius als complements retributius dels professors dels cossos docents universitaris, realitzada per la comissió d'assessorament de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, que va aprovar la concessió del complement retributiu autonòmic d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació (opció A) al doctor Avel·lí Blasco Esteve; el complement retributiu autonòmic d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació (opció B) al doctor Xavier Busquets Xaubet i al doctor Santos Urbina Ramírez i el complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent al senyor Miquel Antoni Beltran Munar i a la senyora Maria Magdalena Catrain González.

S'aproven per unanimitat les propostes dels complements retributius de professorat presentades.

Finalment, el Rector indica que les propostes aprovades es traslladaran al Consell Social perquè les autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa aplicable.

Punt 5: Diploma UOM Eivissa i Formentera i Menorca com a títol propi de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural, que explica l'abast i el significat dels projectes de Diploma UOM Eivissa i Formentera i Diploma UOM Menorca com a títols propis de la UIB i constata que el finançament que es rep per a la realització d'aquests projectes està cobert (annexos 6 i 7).

La doctora Francesca Garcias Gomila demana un aclariment sobre el punt 5.6, relatiu als requisits d'accés. El Rector fa aclariments.

A continuació intervé el doctor Josep Servera Baño, que fa una petició sobre el pla d'estudis. Els responen la vicerectora de Projecció Cultural i la doctora M. Antònia Manassero Mas com a directora del programa de la UOM.

Se sotmet a votació la proposta del Diploma UOM Eivissa i Formentera i del Diploma UOM Menorca com a títols propis de la UIB, que s'aprova per unanimitat.

Punt 6: Diploma d'Integració Europea. Títol de formació bàsica de la UIB (8 crèdits)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica les línies generals del Diploma d'Integració Europea i assenyala que pràcticament el cost està cobert pel finançament extern que es rep de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Completa la informació el director del curs, doctor F. Javier Capó Parrilla (annex 8).

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana la possibilitat d'ampliar-ne el nombre de places, que està limitat a cinquanta.

També assenyala que hi ha una errada a l'annex II de la documentació, apartat «Titulació», on s'indica que el Diploma en Integració Europea. Títol de formació bàsica (8 crèdits), tindrà 6 crèdits de lliure configuració, atès que d'acord amb la normativa aplicable, aprovada per la Comissió Acadèmica, el màxim de crèdits de lliure configuració que es poden atorgar són 5. Li respon el director del curs, el qual indica que, efectivament, és un error i que es corregirà.

Se sotmet a votació la proposta de Diploma d'Integració Europea. Títol de formació bàsica de la UIB (8 crèdits), que s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Diploma d'Assistent en Activitats Turístiques Complementàries. Títol de formació bàsica de la UIB (51 crèdits)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que assenyala que es tracta d'un títol de formació bàsica de la UIB que es realitzarà en el marc d'un conveni signat el 4 de novembre de 2004 amb la Fundació Iberostar (annex 9).

A continuació el Rector dóna la paraula al doctor Josep I. Aguiló Fuster com a director del curs, que completa la informació.

Tot seguit intervé el doctor Lluís Mas Franch, que assenyala una errada en la categoria de la professora Aina M. Munar Chacártegui, que figura com a professora adjunta, en lloc d'ajudanta. El Rector li respon que es corregirà.

Se sotmet a votació la proposta del Diploma d'Assistent en Activitats Turístiques Complementàries. Títol de formació bàsica de la UIB (51 crèdits), que s'aprova per unanimitat.

Punt 7 bis: Curs d'Expert Universitari en Economia de la Salut. Títol de postgrau de la UIB (10 crèdits)

El Rector dóna la paraula al director del curs, doctor F. Javier Capó Parrilla, que exposa l'abast i el significat del curs i assenyala que hi ha un compromís de finançament per part de la Conselleria de Salut i Consum, així com del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (annex 10).

Se sotmet a votació la proposta de Curs d'Expert Universitari en Economia de la Salut. Títol de postgrau de la Universitat (10 crèdits), que s'aprova per unanimitat.

Punt 8: Proposta de títol propi de grau de primer cicle en Dret

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la proposta de títol propi de grau de primer cicle en Dret, aprovada per la Junta de la Facultat de Dret, atès que aquesta titulació permet d'accedir a algunes places de la Funció Pública i a cursos de postgrau.

S'aprova per unanimitat el títol propi de grau de primer cicle en Dret (annex 11).

Punt 9: Programa d'adquisició d'ordinadors portàtils

El Rector assenyala que aquest punt és d'informació, que no es tracta d'una normativa, sinó d'uns criteris sobre el programa d'adquisició d'ordinadors portàtils que la Universitat ha preparat. Tot seguit el Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat d'aquest programa (annex 12).

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar si les facultats i escoles es poden acollir a aquest programa. El vicerector li respon que es modificarà el punt 2 del programa per incloure les facultats i escoles. El doctor Gabriel Oliver Codina manifesta la seva satisfacció sobre el dit programa i considera que no s'hauria de limitar únicament a l'adquisició d'ordinadors portàtils, la qual cosa és restrictiva. Li respon el vicerector. A continuació el doctor Oliver Codina fa una observació de caràcter tècnic al punt 4. Li respon el vicerector.

El doctor Lluís Mas Franch considera que 90.000 euros és una quantitat molt limitada, atès el nombre de demandes que es poden fer, i considera que s'haurien d'especificar més els criteris per a la concessió de sol·licituds. Li respon el vicerector.

També intervé el professor Carlos Moreno Gómez, que planteja la necessitat d'establir criteris per prioritzar les sol·licituds. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el Rector.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

El Rector dóna la benvinguda a la doctora Maria Llompart Bibiloni, directora de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, com a nou membre del Consell de Govern, nomenada en virtut de l'article 20.1.d) dels Estatuts, en substitució del doctor David Pons Florit, que va sol·licitar ser rellevat de la direcció de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera per motius personals, i era un dels quinze membres designats pel Rector, en aplicació de l'article esmentat.

A continuació recorda als membres del Consell de Govern la publicació dels reials decrets que regulen els estudis universitaris oficials de grau (RD 55/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau) i de postgrau (RD 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau). Així mateix, assenyala que considera que s'han publicat amb retard respecte a la resta d'Europa i de forma certament improvisada.

Tot seguit el vicerector d'Ordenació Acadèmica informa d'una reunió de la CRUE en què el president, el Rector de la Universitat d'Oviedo, va informar de diversos temes, entre d'altres d'una visita realitzada a la ministra d'Educació i Cultura per una representació de REBIUM.

També assenyala que es preveu ajornar la data per presentar títols de postgrau al 15 de febrer de 2006. Finalment també informa sobre diverses qüestions que afecten el professorat universitari contractat.

Seguidament informa dels temes tractats a la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària, com ara:

De la modificació del decret d'habilitació, en el sentit de fer una convocatòria única per a l'any 2005.
Del desenvolupament dels decrets de grau i postgrau.
De la modificació del decret d'homologació de títols estrangers i del debat plantejat.
De la renovació dels comitès d'avaluació de l'activitat en investigació.
Del procediment d'exempció de l'habilitació a professors d'universitats estrangeres.

A continuació informa que la pròxima reunió de la Sectorial Acadèmica de la CRUE tindrà lloc a Sevilla.

La vicerectora de Professorat informa que ja s'ha iniciat la preparació del pròxim any acadèmic 2005-2006 i s'han tramès als departaments els documents de càrrega i capacitat docent.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient indica que en el període de Nadal va sortir a exposició pública el projecte de metro Palma-UIB i que la Universitat hi ha presentat set al·legacions, i s'ofereix a facilitar informació a les persones interessades.

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector informa del desenvolupament del decret de postgrau que es duu a terme i que comporta l'elaboració de la normativa de funcionament de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que s'ocuparà en part del que fins ara s'ha ocupat la Comissió de Doctorat. També posa de manifest la necessitat d'elaborar l'adaptació de la normativa de doctorat i de les propostes de títols oficials de postgrau. Així mateix, comenta el projecte de creació d'una oficina d'estudis de postgrau.

Seguidament informa que el proper dia 24 de febrer tindrà lloc l'acte d'investidura del senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa, a les 12 hores, i demana participació.

El Gerent informa de la reunió de REBIUM amb la ministra d'Educació i Cultura que va tenir lloc el proppassat dia 20 de gener.

També informa sobre el sistema d'aplicació de l'IVA als projectes d'investigació.

Tot seguit el Rector comenta que la vicerectora de Relacions Exteriors, absent de la sessió d'avui, tenia interès a destacar el contingut del conveni amb la Conselleria de Presidència i Esports en matèria de cooperació al desenvolupament, en què la Conselleria es compromet a abonar la quantitat de 380.000 euros a la UIB.

A continuació s'obre un torn de paraules en relació amb diversos temes que s'han plantejat en aquest punt d'informació. Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments sobre el pressupost 2005 de les distintes facultats i escoles, ja que no ha rebut cap informació sobre el pressupost disponible. Li respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa. El doctor Miquel Rafael Tortella Feliu intervé per suggerir que s'informi els investigadors principals del tema de l'IVA dels projectes d'investigació. Li responen el Gerent i el Rector. El doctor Joan Mas Vives intervé per demanar aclariments sobre l'exempció de les proves d'habilitació a professors d'universitats estrangeres.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 13):
Senyor Esteve Bardolet Jané com a col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada, per a l'any acadèmic 2004-2005.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern acorda d'aprovar les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat, que s'indiquen a continuació (annex 14):

Categoria: CU
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Activitat docent:
a) Introducció a la Narrativa Catalana (codi 2078)
b) Narrativa Catalana (codi 0982)
Línies d'investigació preferents:
a) Literatura catalana contemporània
b) Literatura catalana a les Illes Balears
c) Llull en la literatura catalana contemporània

Categoria: CU
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Activitat docent: Història Contemporània
Línia de recerca: Història cultural, política i social del món contemporani

Categoria: TU
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Activitat docent : Electrònica Analògica
Línia de recerca: Disseny microelectrònic

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Fisioteràpia I, aplicació en teoria i pràctica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Metodologies fisioterapèutiques, aplicació en teoria i pràctica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Fisioteràpia II, aplicació en teoria i pràctica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Fisioteràpia del moviment, i salut pública i legislació

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Estades clíniques, aplicació fisioterapèutica en la pràctica clínica

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al professor Víctor Manuel Guerrero Ayuso, catedràtic d'universitat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006 a la Universitat Complutense de Madrid (annex 15).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 12: Precs i preguntes

El senyor José Miguel Gómez García intervé per manifestar que el nombre de missatges de correu electrònic que ha rebut com a alumne des de l'Oficina d'Informació és excessiu.

A continuació s'acomiada com a membre del Consell de Govern, atès que pròximament s'elegiran els nous representants dels estudiants claustrals a aquest Consell, i fa un agraïment públic a les persones amb qui ha fet feina. Li respon el Rector, el qual agraeix, per una banda, aquesta informació en relació amb el nombre de missatges, i per altra banda, la seva contribució com a membre del Consell de Govern el temps que n'ha format part.

També intervé el doctor Miquel Rafael Tortella Feliu per indicar que fa temps que va enviar a l'Oficina d'Informació un escrit sobre la tramesa d'informació. Li respon la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector i assenyala que s'està treballant sobre aquestes qüestions de correu electrònic i web de la UIB. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa completa la informació.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2005

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Francesca Garcias Gomila
 4. Maurici Mus Amézquita
 5. Joan Mas Vives
 6. Miquel Rafael Tortella Feliu
 7. Margalida Gili Planas
 8. Carlos Moreno Gómez
 9. M. Dolors Forteza Forteza
 10. Francesc Escanellas Garcias
 11. Luis Francisco Piña Saiz
 12. M. Isabel Baltasar Quesada
 13. Carolina Garau Rosselló
 14. Maria Llompart Bibiloni
 15. C. Nativitat Juaneda Sampol
 16. Josep Servera Baño
 17. Antoni Llull Gilet
 18. Joan Jordi Muntaner Guasp
 19. José Miguel Gómez García
 20. Irene Nadal Gómez
 21. Margalida Payeras Llodrà
 22. Lluís Mas Franch
 23. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 24. Francesca Lladó Pol
 25. Francisco Muñoz Izquierdo
 26. Esperança Munar Muntaner
 27. Sergio Alonso Oroza
 28. Ramón Oliver Herrero
 29. Miquel Pastor Tous
 30. Gabriel Oliver Codina
 31. Jaume Sureda Negre
 32. Eugeni Aguiló Pérez
 33. Gabriel Moyà Niell
 34. Josefina Salord Sintes
 35. Avel·lí Blasco Esteve
 36. Lluís Garau Juaneda