Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.10 hores del dia 9 de febrer de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el vicerector d'Ordenació Acadèmica i la vicerectora de Postgrau, per motius de viatge, la senyora Marta Carrió Palou, per motius acadèmics, el professor Ramón Oliver Herrero, per motius de viatge, el professor Josep Servera Baño i el senyor Joan Enseñat Rodríguez.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2005, amb la incorporació a l'acta d'unes correccions materials.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte

1241

AM
Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat

Genèric

1244

AM
Col·legi Oficial d'Enginyers en Informàtica de les Illes Balears

Genèric

1246

AM
Universitat Catòlica de Temuco
Xile

Genèric

1247

AM
Consultores para la Información y Difusión del Medio Ambiente, SL

Genèric

1249

AM
Servicios Ambientales de Baleares, SL

Genèric

1251

AM
Universitat Federal de Pará
Brasil

Genèric

1263

AM
Universitat de Berna
Suïssa

Genèric

1248

Addenda
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Accés a la Biblioteca Digital de Catalunya

1259

CV/P
CEMEX España

Beca (Gestió industrial en prevenció de riscs laborals)

1254

AM
Gabriel Sabrafín Ripoll

Donació (El Público)

1235

CV/P
Universitat de Barcelona

Herbari Virtual del Mediterrani Occidental

1236

CV/P
Universitat de València

Herbari Virtual del Mediterrani Occidental

1245

CV/P
Conselleria d'Educació i Cultura

Integració en l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

1261

AM
Cooperativa NICARAOCOOP, RL, i Associació TECUILCAN
Nicaragua

Intercanvi d'estudiants i voluntaris

1243

CV/P
Societat Estatal Televisió Espanyola, SA

Normalització de l'ús del català a TVE

1262

CV/P
Conselleria d'Educació i Cultura (Observatori per a la convivència escolar)

Observatori per a la convivència escolar

1250

CV/P
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Treball i Formació)

Pla d'acció (orientació i inserció laboral)

1242

CV/P
Conselleria d'Educació i Cultura

Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU)

1253

CV/P
Fundació Bartomeu March Servera

Programari de gestió bibliotecària

1232

CV/P
Fundació Parcs Nacionals

Projecte de recerca (Raixa)

1258

CV/P
Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

Projecte (inserció laboral dels universitaris)

1252

Conselleria de Treball i Formació i Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Suport a l'OTRI en el marc del FSE

El doctor Miquel R. Tortella Feliu demana aclariments en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura per a la integració en l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), en particular, sobre les accions que se subvencionen, i també demana aclariments en relació amb el conveni amb l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació. La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments en relació amb el conveni amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Treball i Formació). Els responen la vicerectora de Professorat, el vicerector d'Estudiants i el Rector.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Filosofia i Treball Social, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Economia Aplicada.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les modificacions de plantilla presentades (annex 3).

Punt 4: Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses Financeres. Títol de formació bàsica de la UIB (8,2 crèdits)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica, com a directora del curs, l'origen del títol que es presenta, així com les seves característiques.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses Financeres, títol de formació bàsica de la UIB (8,2 crèdits), proposat pel Departament d'Economia de l'Empresa (annex 4).

Punt 5: Assignació d'àrees de coneixement

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Didàctica de l'Expressió Corporal estaven assignades al Departament de Ciències de l'Educació abans del seu desdoblament i quedaren sense assignar, i que ara es proposa d'assignar la primera àrea de coneixement al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, i la segona, al Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

El Consell de Govern aprova per unanimitat l'assignació de les àrees de coneixement esmentades d'acord amb la proposta (annex 5).

Punt 6: Proposta de distribució dels representants del grup b) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat

El Rector dóna la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives, assessor jurídic, que explica les característiques bàsiques de la proposta de distribució dels representants del grup b) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 6).

Punt 7: Proposta de reforma de la normativa electoral de la Universitat (disposició addicional segona)

El Rector dóna la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives, assessor jurídic, que explica les característiques bàsiques de la proposta de reforma de la normativa electoral de la Universitat (disposició addicional segona).

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per fer una observació relativa a l'ús del llenguatge sexista, concretament per la utilització del terme «graduat». Li respon el Rector.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 7).

Punt 8: Fixació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i escola

El Rector explica que per suggeriment de la Junta de Degans i Directors de Centre s'ha lliurat en mà una modificació que afecta la composició de la Junta de la Facultat d'Educació que consisteix en la distribució dels nou representants que corresponen als estudis de Mestre, que es distribuiran entre les cinc especialitats d'aquests estudis:

- Mestre, especialitat d'Educació Especial (Palma, Eivissa i Menorca)
- Mestre, especialitat d'Educació Física
- Mestre, especialitat d'Educació Infantil
- Mestre, especialitat d'Educació Musical
- Mestre, especialitat d'Educació Primària
- Mestre, especialitat de Llengua Estrangera (Palma, Eivissa i Menorca)

Intervenen la doctora Josefa Donoso Pardo i el doctor Joan J. Muntaner Guasp per demanar aclariments. Els responen el Rector i l'assessor jurídic.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 8).

Punt 9: Informació del programa Amics i amigues de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Estudiants, que explica breument el contingut del programa Amics i Amigues de la UIB i assenyala que es distribuiran uns díptics informatius, així com els col·lectius als quals s'adreça aquest programa.

També informa sobre la publicitat que es farà del programa.

Tot seguit intervé la doctora Margalida Miró Bonet per demanar si es farà extensiu a Menorca i a Eivissa i Formentera. El vicerector d'Estudiants respon que sí.

Punt 10: Informació sobre la distribució de responsabilitats i funcions en matèria de prevenció del Pla de prevenció

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica l'origen del document presentat: «Distribució de responsabilitats i funcions en matèria de prevenció del Pla de prevenció (document del Pla de prevenció de riscs laborals)», així com el seu abast i significat.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa un suggeriment per a l'aplicació inicial del document amb la finalitat d'agrair la feina que es faci. El doctor Miquel R. Tortella Feliu intervé per demanar aclariments i fer observacions al punt 2.7 relatives als caps dels grups de recerca i al punt 2.9 sobre la figura del coordinador de prevenció, i acaba fent una reflexió. Els respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa. El Rector demana al doctor Tortella que suggereixi la forma de completar el document. El senyor Carlos Moreno Gómez demana que s'hi doni la màxima difusió. La doctora M. Dolors Forteza Forteza intervé per fer una sèrie de reflexions sobre el tema de riscs laborals. Li respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El Rector sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa:

1. De l'estat del procés de reforma de la LOU i dels suggeriments que la CRUE va fer arribar al Ministeri mitjançant l'elaboració de quatre documents, aprovats el 25 de gener de 2006 per l'Assemblea General de la CRUE: «Propostes sobre professorat», « Propostes sobre organització i govern universitari», «Propostes sobre R+D, Relacions amb l'empresa i afers econòmics» i «Propostes sobre estudiants». En qualsevol cas la CRUE considera que la reforma que es planteja no és la que la Universitat necessita, tot i que s'ha acceptat una reforma possibilista. La doctora Francesca Garcias Gomila exposa la petició que li han fet sobre la possibilitat d'accedir a determinats documents de la CRUE. El doctor Lluís Mas Franch demana si enguany hi haurà convocatòria d'habilitacions. Els respon el Rector, que, finalment, recorda que una vegada reformada la LOU s'hauran de reformar els Estatuts.

2. De les reunions de diverses subcomissions del Consell de Coordinació Universitària que varen tenir lloc el proppassat dimarts a Madrid, i assenyala que s'han lliurat esborranys de tretze propostes de títols universitaris de grau, que contenen els continguts comuns i que abans de final de febrer hi haurà un nou esborrany. També informa que aquest procés acabarà amb la publicació de reials decrets sobre cada titulació i fa una valoració del procés i de la mateixa reforma.

A continuació explica breument l'actuació que durà a terme la UIB quan es publiquin els decrets corresponents i diu que el vicerector d'Ordenació Acadèmica explicarà aquestes actuacions a la propera sessió del Consell de Govern, en què es discutirà el protocol corresponent, quan escaigui. La doctora Francesca Garcias Gomila demana que el protocol d'actuació tingui forma d'acord normatiu.

Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments sobre les matèries que es podran impartir el darrer curs de grau, i el doctor Miquel R. Tortella Feliu fa un suggeriment relatiu a l'establiment d'un sistema de matèries afins.

3. De l'evolució de la tramitació dels programes oficials de postgrau, vuit dels quals tenen informe favorable de l'AQUIB, i tres, un informe negatiu (Màster d'Actualització en Física i Química, Màster en Nutrició i Metabolisme-Nutrigenòmica i Màster en Nutrició Humana), després d'haver-se realitzat una avaluació externa, i assenyala que la setmana que ve la Junta de Coordinació Universitària elevarà la proposta al Govern de les Illes Balears.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa:

1. Del resultat d'una auditoria de projectes d'investigació realitzada pel MEC, i assenyala que les irregularitats més importants detectades han estat les transferències no autoritzades entre partides i les despeses realitzades fora de termini. També informa que s'han presentat al·legacions i previsiblement s'hauran de retornar diners.

També informa de la probable creació de la Unitat de Control i Gestió de Projectes.

2. De la nova convocatòria per a l'adquisició d'ordinadors portàtils, que té un pressupost de 110.000 euros, superior al de la convocatòria anterior.

El senyor Carlos Moreno Gómez intervé per demanar aclariments. També intervé el doctor Gabriel Oliver Codina. Els respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

El Gerent informa:

1. De l'aprovació d'un procediment per al seguiment dels convenis amb contingut econòmic.

2. De la convocatòria de propostes de millora de la gestió administrativa en el marc del desenvolupament del Pla estratègic de la Gerència 2005-2007 (Qualitat de la Gestió) per tal de potenciar els recursos humans de la Universitat i premiar la major implicació i eficàcia. Així mateix, assenyala que a les universitats Pompeu Fabra i Politècnica de València han realitzat experiències semblants.

3. Del resultat de l'informe del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. El Rector completa la informació, fa una reflexió final i agraeix el comportament assenyat de les parts implicades un cop finalitzada l'elaboració de l'informe.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2005-2006 relativa als senyors que s'indiquen a continuació (annex 10):

- Senyor Antoni Canals Prats, del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2005-2006.
- Senyor Miquel Àngel Mas Colom, del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2005-2006.
- Senyor Joan Mesquida Sampol, del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2005-2006.
- Senyor Martin A. J. Parry, del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2005-2006.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les convocatòries d'accés a les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 11):

Categoria: col·laborador
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Perfil: Psicologia del desenvolupament i intervenció educativa per al desenvolupament del llenguatge

Categoria: col·laborador
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil: Investigació a l'aula i assessorament educatiu en els problemes afectius i de relació de la infància i l'adolescència

Categoria: ajudant doctor
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Lògica i Filosofia de la Ciència

Categoria: col·laborador
Departament:
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil: Àlgebra i mètodes numèrics de les enginyeries d'Informàtica de Gestió i Sistemes

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Sol·licitud de canvi d'àrea de coneixement

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que presenta la sol·licitud del doctor Jordi Vallespir Soler, professor titular d'universitat actualment de l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l'Educació, el qual sol·licita passar a l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar (annex 12).

El Consell de Govern aprova la sol·licitud i acorda de tramitar-la al Consell de Coordinació Universitària.

e) Augment de càrrega docent

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha un professor que ha demanat augment de càrrega docent: doctor Ricardo Adolfo Galli Granada, professor associat de nacionalitat estrangera de temps indefinit, i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

A continuació explica breument les circumstàncies que es donen en el professorat que figura al document tramès (annex 13).

S'aprova per unanimitat la proposta dels complements retributius de professorat presentada.

Finalment, la vicerectora de Professorat indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 13: Precs i preguntes

La doctora Francesca Garcias Gomila demana en nom dels equips deganals de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Ciències rebre informació sobre un màster de formació de professors d'educació secundària. Li responen el Rector i el director de l'ICE, doctor Joan Jordi Muntaner Guasp.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz felicita la Universitat per l'acabament de la carretera d'accés al campus. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient agraeix la felicitació, tot i que considera que encara hi ha feina a fer.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2006

Relació d'assistents:

1. Andreu Alcover Ordinas
2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
3. Francesca Salvà Mut
4. Gabriel Moyà Niell
5. Francesca Garcias Gomila
6. Miquel RafaelTortella Feliu
7. Margalida Gili Planas
8. Jaume Sureda Negre
9. Carlos Moreno Gómez
10. Margalida Miró Bonet
11. Joan Ernest de Pedro Gómez
12. Joan Mas Vives
13. Luis Francisco Piña Saiz
14. Andreu Crespí Plaza
15. Miquel Pastor Tous
16. M. Dolors Forteza Forteza
17. Joan Jordi Muntaner Guasp
18. Antoni Llull Gilet
19. Maria Llompart Bibiloni
20. Antoni Socias Salvà
21. Irene Nadal Gómez
22. Margalida Payeras Llodrà
23. Lluís Mas Franch
24. Joan Antoni Mesquida Cantallops
25. Francesca Lladó Pol
26. Francisco Muñoz Izquierdo
27. Esperança Munar Muntaner
28. Josefa Donoso Pardo
29. Gabriel Fontanet Nadal
30. Rafael Barea Roig
31. Gabriel Oliver Codina
32. Maurici Mus Amézquita
33. Francesc Escanellas Garcias
34. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
35. Avel·lí Blasco Esteve
36. Lluís Garau Juaneda