Consejo de Gobierno

Miembros del Consejo de Gobierno que asisten con voz y voto en el Consejo de Gobierno

Apellido

Apellido

Nombre

Representación

Aguiló

Pons

Antoni

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Alberich

Martí

Ricardo

Dtor. Dept. Ciències Matemàtiques i Informàtica

Amengual

Colom

Antoni

Degà Facultat de Ciències

Arbós

Berenguer

M. Teresa

Dept. d’Infermeria i Fisioteràpia (Grup B)

Bennàsar

Veny

Miquel

Dtor. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Carot

Giner

Jaume

Vicerector d’Investigació i Internacionalització

Costa

Valls

Joan

Estudis grau Edificació (grup C)

Crespí

Cladera

Rafel

Dept. Economia de l’Empresa (grup A)

Deyá

Bauzá

Miquel Josep

Degà Facultat de Filosofia i Lletres

Deyà

Serra

Pere M.

Dept. de Química (grup A)

Deyà

Tortella

Bartolomé

Degà Facultat de Turisme

Dols

Salas

Nicolau

Dept. Filologia Catalana i Lingüística General (grup A)

Escanellas

Garcias

Francesc

Servei de Recursos Audiovisuals (grup D)

Fernández

Coca

Antonio

Vicerector de Campus Digital i Transmèdia

Florit

Binimelis

Lluís

Estudis grau de Física (grup C)

Fornés

Pallicer

M. Antònia

Vicerectora de Professorat

Frau

Munar

Joan

Vicerector de Docència

Frau

Coll

Josep Antoni

CTI (grup D)

Fullana

Puigserver

Antònia

Gerent

Garau

Borràs

Pere

Estudis grau de Llengua i Literatura Catalanes (grup C)

García

Noval

Ricardo

OSR

Garcias

Gomila

Francesca

Dept. Física (grup A)

Garcies

 Gomila

Domènec

Administrador de centre ed. Ramon Llull (grup D)

Gili

Planas

Margalida

Dept. Psicologia (grup A)

Guijarro

 

Fuentes

Pedro

Dtor. Dept. Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Guiscafrè

Danús

Jaume

Dtor. Dept. Filologia Catalana i Lingüística General

Huguet

Rotger

Llorenç

Rector

Janer

Torrens

Joan David

Dtor. Dept. Dret Públic

Llabrés

Bordoy

Jordi

Vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals

Llompart

Bibiloni

Maria

Vicerectora d'Economia i Infraestructures

López

Simó

Francisco

Degà Facultat de Dret

Lora

Sánchez

Sebastián

Consell Social

March

Noguera

Joan

Consell Social

Martínez

Andreu

Sonia

Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (grup B)

Mas

Busquets

Francesca

Presidenta del Consell Social

Miralles

Socias

Antoni

Departament de Biologia (grup A).

Oliver

Torelló

Josep L.

Degà Facultat d’Educació

Paniza

Fullana

Antònia

Secretària General

Peris

Luque

Francisco Antonio

Estudis grau de Biologia (grup C)

Rodríguez

Rodríguez

Rosa Isabel

Vicerectora d’Estudiants

Sánchez

Hernández

Cristina

Estudis grau de Treball Social (grup C)

Sansó

Rosselló

Andreu

Degà de la Facultat d’Economia i Empresa

Seguí

Pons

Joana Maria

Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Serra

Busquets

Sebastià

Dtor. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Sureda

Garcia

Bernat

Dtor. Dept. Pedagogia i Didàctiques Específiques

Sureda

Negre

Jaume

Dtor. Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Tugores

Ques

Maria

Dept. Economia Aplicada (grup A)

Varona

Gómez

Xavier

Vicerector de Títols i Tecnologia

Decanos de facultad y directores de escuela, de departamento y de instituto universitario de investigación que no forman parte del Consejo de Gobierno y que pueden asistir con voz y sin voto en el Consejo de Gobierno, de conformidad con las disposiciones del apartado tercero del artículo 25 de los Estatutos vigentes

Apellido

Apellido

Nombre

Representación

Alberdi

Castell

Rosa M.

Degana Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Ballester

Mortes

Josep Lluís

Dtor. IAC3

Bibiloni

Femenias

Gabriel

President del Consell d’Estudiants

Bona

Garcia

Carles

Dtor. Dept. Física

Carbonero

Gamundí

M. Antònia

Dtora. Dept. Filosofia i Treball Social

Carrasco

Martorell

Lorenza

Dtora. Escola Politècnica Superior

Castro

Ocón

José Aurelio

Dtor. Dept. Biologia

Conde

Tejón

Antonio

Dtor. Dept. Dret Privat

del Barrio

Castro

Tomàs

Director del Dept. d’Economia Aplicada

Garau

Amengual

Jaume

Director de l’IEHM

Grases

Freixedas

Felicià

Director del IUNICS

Grimalt

Gelabert

Miquel

Dtor. Dept. Geografia

Lladó 

Sampol

Isabel

Directora Dept. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Medrano

Gil

Hipólito

Dtor de l’INAGEA

Nadal

Roberts

Marc

Dtor. Dpt. Psicologia

Pascual

Fuster

Bartomeu

Dtor. Dept. Economia de l’Empresa

Pich

Solé

Jordi

Degà de la Facultat de Psicologia

Roca

Bennasar

Miquel A.

Degà de la Facultat de Medicina

Salinas

Ibáñez

Jesús M.

Director de l’IRIE

San Miguel

Ruibal

Maximino

Director de l’IFISC

Terrados

Muñoz

Jorge Miguel

Director de l’IMEDEA

Turnes

Palomino

Gemma I.

Directora del Dept. de Química

Miembros del Consejo de Gobierno que asisten con voz y voto en el Consejo de Gobierno

Apellido

Apellido

Nombre

Representación

Alorda

Ladaria

Bartomeu

Director d’Innovació

González

Cid

Yolanda

Dtora. Promoció de la Recerca

Morey

Salvà

Jeroni

Director de l’Escola de Doctorat

Orfila

Sintes

Francina M.

Presidenta del Comitè d’Empresa PDI

Pons

Buades

Guillem Xavier

President Junta del PDI

Santamarta

Martínez

Rubén

Director del CEP

Vázquez

Hernández

Francisco de Borja

President del Comitè d'Empresa del PAS