Escuchar

Consejo de Gobierno

Miembros del Consejo de Gobierno que asisten con voz y voto en el Consejo de Gobierno

Apellido1

Apellido 2

Nombre

Cargo/grupo

Aguiló

Pons

Antonio

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Alberich

Martí

Ricardo

Dtor. Dept. Ciències Matemàtiques i Informàtica

Álvarez

García

Olaya

Dept. de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació(grup B).

Amengual

Colom

Antoni

Degà Facultat de Ciències

Bennàsar

Veny

Miquel

Dtor. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Cerdeiriña

Outerial

Eva

Consell Social

Crespí

Cladera

Rafel

Dept. Economia de l’Empresa (grup A)

de Villalonga

Smith

Príam

Departament de Biologia F. i C. de la Salut (grup A).

Deyá

Bauzá

Miquel Josep

Degà Facultat de Filosofia i Lletres

Deyà

Serra

Pere M.

Dept. de Química (grup A)

Deyà

Tortella

Bartolomé

Degà Facultat de Turisme

Escanellas

Garcias

Francesc

Servei de Recursos Audiovisuals (grup D)

Esteller

Cano

Àngels

Dept. de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (Grup B)

Fernández

Coca

Antonio

Vicerector de Campus Digital i Transmèdia

Fiol
 
Mir Joan Estudis de grau d’Estudis Anglesos (grup C)

Fornés

Pallicer

M. Antònia

Vicerectora de Professorat

Forteza

Forteza

M. Dolors

Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (grup A)

Frau

Munar

Joan

Vicerector de Docència

Frau

Coll

Josep Antoni

CTI (grup D).

Fullana

Puigserver

Antònia

Gerent

García

Riaza

Enrique

Vicerector d’Investigació i Internacionalització

García

Noval

Ricardo

OSR (grup D).

Garcias

Gomila

Francesca

Dept. Física (grup A)

Guijarro

 Fuentes

Pedro

Dtor. Dept. Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Guiscafrè

Danús

Jaume

Dtor. Dept. Filologia Catalana i Lingüística General

Huguet

Rotger

Llorenç

Rector

Janer

Torrens

Joan David

Dtor. Dept. Dret Públic

Juanico

Rodríguez

Pablo

Estudis de grau de Dret (grup C)

Llabrés

Bordoy

Jordi

Vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals

Llompart

Bibiloni

Maria

Vicerectora d'Economia i Infraestructures

Llompart Rigo Enrique Servei Lingüístic (grup D)

López

Simó

Francisco

Degà Facultat de Dret

March

Noguera

Joan

Consell Social

Martínez

Dopico

Pedro

Estudis grau de Matemàtiques (grup C)

Mas

Busquets

Francesca

Presidenta del Consell Social

Olias

Florit

Esperanza

Estudis postgrau (grup C)

Oliver

Torelló

Josep L.

Degà Facultat d’Educació

Paniza

Fullana

Antònia

 Secretària General

Riera

Bosch

Rosa

Estudis grau de Llengua i Literatura Espanyoles (grup C)

Roca

Adrover

Miquel J.

Dept. Física (grup A)

Rodríguez

Rodríguez

Rosa Isabel

Vicerectora d’Estudiants

Sansó

Rosselló

Andreu

Degà de la Facultat d’Economia i Empresa

Seguí

Pons

Joana Maria

Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Serra

Busquets

Sebastià

Dtor. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Sureda

Garcia

Bernat

Dtor. Dept. Pedagogia i Didàctiques Específiques

Sureda

Negre

Jaume

Dtor. Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Touza

Garma

M. del Carmen

Dept. de Pedagogia i Didàctiques Específiques (grup A).

Varona

Gómez

Xavier

Vicerector de Títols i Tecnologia

Vich

Serra

Gabriel

Llengua i Literatura Catalanas (grup C)

Decanos de facultad y directores de escuela, de departamento y de instituto universitario de investigación que no forman parte del Consejo de Gobierno y que pueden asistir con voz y sin voto en el Consejo de Gobierno, de conformidad con las disposiciones del apartado tercero del artículo 25 de los Estatutos vigentes

Apellido1

Apellido2

Nombre

Cargo/grupo

Ballester

Mortes

Josep Lluís

Dtor. IAC3

Bona

Garcia

Carles

Dtor. Dept. Física

Carbonero

Gamundí

M. Antònia

Dtora. Dept. Filosofia i Treball Social

Cardona

Coll

Daniel

Director del Dept. d’Economia Aplicada

Comas

Rubí

Francesca

Dtora. Pedagogia i Didàctiques Específiques

Conde

Tejón

Antonio

Dtor. Dept. Privat

Garau

Amengual

Jaume

Director de l’IEHM

Grases

Freixedas

Felicià

Director del IUNICS

Gulías

León

Javier

Dtor. Dept. Biologia

Janer

Torrens

Joan David

Dtor. Dept. Dret Públic

Lladó 

Sampol

Isabel

Directora Dept. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Medrano

Gil

Hipólito

Dtor de l’INAGEA

Miró

Julià

Margarita

Dtora. Dept. Ciències Matemàtiques i Informàtica

Moreno

Mulet

Cristina

Degana Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Nadal

Roberts

Marc

Dtor. Dpt. Psicologia

Pich

Solé

Jordi

Degà de la Facultat de Psicologia

Ribot

Riutort

Joan

Degà Facultat de Ciències

Salinas

Ibáñez

Jesús M.

Director de l’IRIE

San Miguel

Ruibal

Maximino

Director de l’IFISC

Terrados

Muñoz

Jorge Miguel

Director de l’IMEDEA

Miembros que, por razón del cargo, quedan autorizados para asistir con voz y sin voto en el Consejo de Gobierno, de conformidad con las disposiciones del apartado tercero del artículo 25 de los Estatutos vigentes

Apellido1

Apellido2

Nombre

Cargo/grupo

Alorda

Ladaria

Bartomeu

Director d’Innovació

González

Cid

Yolanda

Dtora. Promoció de la Recerca

Orfila

Sintes

Francina M.

Presidenta del Comitè d’Empresa PDI

Pons

Buades

Guillem Xavier

President Junta del PDI

Ramon

Álvarez

Viginia

Presidenta Junta del PAS

Rodríguez

Guerrero

Ana M.

Directora de l’Escola de Doctorat

Santamarta

Martínez

Rubén

Director del CEP