Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 25 de setembre de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació de l'Itinerari d'especialització en Formació a l'Organització.

4. Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àmbit de coneixement de les Ciències Econòmiques).

5. Autorització prèvia de sol·licitud d'endeutament, de conformitat amb l'article 191 dels Estatuts.

6. Integració dels CEU a TU (disposició addicional primera de la LO 4/2007, de 12 d'abril).

7. Informació del Consell de Direcció.

8. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Vènies docents.**
e) Altres.

9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.***

10. Precs i preguntes.

Palma, 20 de setembre de 2007

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 25 de setembre de 2007.

** La documentació corresponent als currículums del professorat està dipositada a la Secretaria General, a disposició dels membres del Consell de Govern.

*** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

Membres del Consell de Govern