Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 15 de maig de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Nomenament de doctor honoris causa del senyor Cesare Segre.**

4. Nomenament de doctor honoris causa del senyor Antoni Martorell.**

5. Màster Universitari en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

6. Curs d'Especialista Universitari en Ajuda Psicomotriu.

7. Nous plans d'estudis: Turisme (centre adscrit).***

8. Modificació del pla d'estudis del Títol Propi de Turisme.

9. Modificacions del Reglament acadèmic.

10. Normativa sobre trasllats d'expedients dels estudis d'Infermeria i Fisioteràpia.

11. Modificació dels plans d'estudis de Diplomat en Infermeria i de Llicenciat en Filologia Hispànica.

12. Modificació de plantilla.****

13. Substitució de dos membres de la Comissió de Doctorat.

14. Canvi de denominació del Departament d'Infermeria.

15. Informació del Consell Executiu.

16. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Altres.

17. Precs i preguntes.

Palma, 9 de maig de 2001

El Vicesecretari general,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 21 de març de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 15 de maig de 2001.

** La documentació relativa a aquests punts està dipositada a la Secretaria General.

*** La documentació corresponent a aquest punt es troba al servidor Sagrari de la zona Son Lledó - Ethernet.

**** La documentació d'aquest punt es lliurarà en mà.

Membres de la Junta de Govern.