Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de desembre de 2004 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. *
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes. **
3. Proposta del senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa. ***
4. Modificació de plantilla.
5. Curs d'Expert Universitari en Internacionalització de l'Empresa.
6. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
7. Modificació del catàleg del PAS.
8. Pressupost de 2005 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears.
9. Reglament de la Junta de Degans i Directors de Centre.
10. Reglament de la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca.
11. Normativa sobre el procediment per a la realització dels concursos d'accés a places dels cossos docents universitaris.
12. Ajudes per estades breus de professors convidats.
13. Aparcament i circulació al campus.
14. Informació del Consell de Direcció.
15. Afers de tràmit
a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Sabàtics.
e) Vènies docents.
f) Altres.
16. Precs i preguntes.

Palma, 9 de desembre de 2004

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 10 de novembre de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2004.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.
*** El currículum del senyor Palau i Fabre està dipositat a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.