Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de gener de 2010 a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Debat i aprovació, si escau, del text dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.*

Palma, 30 de novembre de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* De conformitat amb les disposicions del segon punt de l' Acord normatiu 9200/2009 , de 25 de setembre, sobre presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts, els membres del Consell de Govern tenen un termini de deu dies hàbils a partir de la convocatòria de la sessió del Consell de Govern en què s'ha de presentar el projecte de reforma dels Estatuts per presentar-hi esmenes; per tant, el termini comença demà, 1 de desembre de 2009 , i finalitza el proper 14 de desembre, ambdós inclosos . Les esmenes s'han de presentar mitjançant escrit tramès a l'adreça de correu electrònic secretaria.general@uib.es i adreçat al Secretari General de la Universitat (us n'adjunt el model a utilitzar).

 

Membres del Consell de Govern.