Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 8 de novembre de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Reforma de la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears.

5. Modificació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i d'escola.

6. Reglament de la Junta de la Facultat de Psicologia.

7. Informació del Consell Executiu.

8. Afers de tràmit:

a) Visitants.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències per estudis.

d) Sabàtics.

e) Vènies docents.**

f) Altres.

9. Precs i preguntes.

Palma, 2 de novembre de 2001

La Secretària General
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 26 de setembre de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 8 de novembre de 2001.

** Els currículums dels professors als quals es concedeix la vènia docent estan dipositats a la Secretaria General.

Membres de la Junta de Govern.