Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 11 de març de 2008

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 11 de març de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Modificació de plantilla.

3. Títols propis de postgrau.**

4. Aprovació, si escau, de la fixació de la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola.

5. Informació de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2008-2009.

6. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2008-2009.

7. Informació del Consell de Direcció.

8. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.

9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

10. Precs i preguntes.

Palma, 5 de març de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de febrer i a l'acta extraordinària del dia 19 de febrer de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 11 de març de 2008.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als títols propis de postgrau i als convenis.

 

Membres del Consell de Govern.