Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 de juliol de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Títols propis de postgrau.

4. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord pel qual es retarda el procés electoral per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat.

5. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

6. Creació de l’empresa de base tecnològica Alimentomica, SL.

7. Aprovació, si escau, de l’acord pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i l’emprenedoria.

8. Substitució d’un representant de la UIB al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

9. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos.

10. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic.

11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del Màster en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals).

12. Proposta de nomenament del senyor Bartomeu Fiol com a doctor honoris causa.**

13. Complements retributius del professorat de Campus Extens.

14. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.

15. Informació del Consell de Direcció.

16. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d’estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

17. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

18. Precs i preguntes.

Palma, 15 de juliol de 2011

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de maig de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011.

** La resta de documentació relativa a l’expedient del senyor Bartomeu Fiol està a disposició dels membres del Consell de Govern a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.