Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 13 de febrer de 2018, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Elecció dels representants dels estudiants a la Comissió d’Investigació.
 4. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu sobre política de digitalització de documents administratius de la Universitat de les Illes Balears.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en Filosofia.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels títols de grau d’Enginyeria Telemàtica i d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 7. Informació del Consell de Direcció.
 8. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Professors emèrits.
   5. Vènies docents.**
   6. Altres.
 9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 10. Torn obert de paraules.

Palma, 8 de febrer de 2018

La Secretària General,

 

 

 

Antònia Paniza

 

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2017 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 13 de febrer de 2018.

** La titulació requerida al professorat que s’indica es troba a disposició dels membres del Consell de Govern al Vicerectorat de Docència.

Membres del Consell de Govern.