Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 10 d’abril de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Aprovació, si escau, de la modificació de l’oferta d’ocupació pública del PAS.
 3. Proposta de nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa de la UIB.**
 4. Aprovació, si escau, del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
 5. Aprovació, si escau, de la composició de les comissions de contractació referents a places de professorat docent i investigador contractat i interí de la UIB.
 6. Aprovació, si escau, dels criteris de contractació del professorat.
 7. Aprovació, si escau, del numerus clausus per a l’any acadèmic 2019-20 (Grau i Màster).
 8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels itineraris curriculars dels programes combinats d’Administració d’Empreses i Turisme i d’Administració d’Empreses i Dret.
 9. Aprovació, si escau, dels títols propis següents: 

   1. Màster en Indústria Nàutica: Reparació i Planificació. Títol propi de la UIB (66 ECTS)
   2. Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Tecnologia i Planificació. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
   3. Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS).

 10. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.

 11. Informació del Consell de Direcció.

 12. Afers de tràmit:
   1. Sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Altres.
 13. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 14. Torn obert de paraules.

Palma, 4 d’abril de 2019

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2019 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 10 d’abril de 2019.

** Per poder facilitar la votació de la proposta de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Oriol Bonnín Gubianas, es podrà votar al llarg de la sessió.

 

Membres del Consell de Govern.