Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 13 de juny de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Estudis propis de la UIB.

  • Curs d'Actualització Universitària: Com es Poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Curs d'Actualització Universitària en l'Evitació del Plagi Acadèmic a l'Etapa de Secundària i Batxillerat: l'Alfabetització Informacional de l'Alumnat com a Estratègia d'Intervenció a l'Aula. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional
  • Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  • Expert Universitari en Gestió de la Innovació Empresarial -Promotors Tecnològics de les Illes Balears. Títol propi de la UIB (26 ECTS)

4. Problemàtica sobre l’expedició de títols oficials.

5. Elecció de representant dels professors a la Comissió Electoral.

6. Elecció de representants dels professors al Consell de l’ICE.

7. Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER).

8. Elecció dels membres del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER).

9. Aprovació, si escau, de la creació del Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI).

10. Elecció dels membres del Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI).

11. Creació de l’empresa de base tecnològica Conceptio, SL.

12. Aprovació, si escau, de la modificació de Acord normatiu 7251/2005, relatiu als professors emèrits.

13. Aprovació, si escau, del pla de la UIB per facilitar l'obtenció del complement per activitat investigadora (sexennis).

14. Modificació de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2013-14 per circumstàncies personals sobrevingudes.

15. Ajudes per estades breus de professors convidats (segon semestre de 2014).

16. Nou estudi a la Seu de Menorca (grau de Turisme) i fixació del numerus clausus a per a l’any acadèmic 2014-15

16 bis. Aprovació, si escau, dels criteris de valoració i les regles que s'aplicaran per establir l'ordre de prelació en l'adjudicació de places i, si escau, els procediments d'admissió (PAAU).

17. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.

18. Informació del Consell de Direcció.

19. Afers de tràmit.

  a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  b. Llicències d’estudis.
  c. Col·laboradors honorífics.
  d. Vènies docents.
  e. Altres.

20. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

21. Precs i preguntes.

Palma, 6 de juny de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 9 de maig de 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2014.

 

Membres del Consell de Govern.