Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 9 de maig de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Fixació del numerus clausus d’alumnes per als màsters universitaris i les dobles titulacions de grau per a l’any acadèmic 2014-15.
 4. Modificació dels Estatuts del Consorci de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.
 5. Aprovació, si escau, de la desvinculació de la UIB del Consorci Centre Balears Europa.
 6. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2013-14 amb circumstàncies personals sobrevingudes.
 7. Estudis propis de la UIB.
 8. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB.
 9. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu en relació amb el contingut de la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 10. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB.
 11. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB.
 12. Informació del Consell de Direcció.
 13. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 15. Precs i preguntes.

Palma, 5 de maig de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de març 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 9 de maig de 2014.

Nota: Prèviament a la sessió del Consell de Govern tindrà lloc la presentació de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, a l’aula 1 de l’edifici esmentat, a les 10 hores.

 

Membres del Consell de Govern.