Escuchar

Consejo de Gobierno

Contenido en el idioma por defecto

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de maig de 2015, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i modificació de plans d’estudis vigents de postgrau:
 5. - Màster Universitari en Recursos Hídrics i Territori en Àrees Turístiques.

 6. Estudis propis de la UIB:
 7. - Màster en Periodòncia Quirúrgica i Cirurgia Plàstica Periodontal en Dents i Implants. Títol propi de la UIB (76 ECTS).
  - Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events). Títol propi de la UIB (30 ECTS).
  - Diploma d'Especialització de la UOM en el Turisme i els seus Impactes. Títol propi de la UIB (8 ECTS).
  - Diploma d'Especialització de la UOM en Diferents Mirades sobre l'Afectivitat i la Sexualitat en la Gent Gran. Títol propi de la UIB (8 ECTS).

 8. Aprovació, si escau, de la modificació dels paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU.
 9. Modificació del Reglament acadèmic.
 10. Estades breus de professors convidats (segon semestre 2015).
 11. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de l’entitat ADEMA per impartir el grau d’Odontologia com a centre adscrit i del conveni d’adscripció corresponent.
 12. Informació del Consell de Direcció.
 13. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Sabàtics.
   4. Col·laboradors honorífics.
   5. Altres.
 14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 15. Precs i preguntes.

Palma, 14 de maig de 2015

El Secretari General,
Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 23 de març de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de maig de 2015.

 

Membres del Consell de Govern.